پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هجده تابستان 1393 شماره 71 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

برآورد مدل جدیدی از سیکل های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تصحیح خطا(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

محاسبه شاخص تمرکز و بررسی اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت کشتار گوشت مرغ استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

حمایت از دانش سنتی در پرتو مقررات موافقت نامه تریپس در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی و فرآورده های گوشتی کاله)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸