پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی پاییز 1376 شماره 4

مقالات

۲.

بررسی رابطه بلند مدت (تعادلی) بین متغیرهای تابع تقاضای واردات با استفاده از روشهای همگرایی

۳.

بی ثباتی صادرات و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک

۴.

اتحادیه ملتهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن): پلی بر گذرگاه توسعه در قاره آسیا

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۹