پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی بهار 1378 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

موانع و مشکلات بازارچه های مرزی در توسعه منطقه ای: مطالعه موردی مناطق شمال و شمالغرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۵