پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1384 شماره 37 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

بررسی رابطه بین ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی شرکتهای ایرانی صادر کننده سنگهای تزیینی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایت مندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه گیری رضایت مندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

شناسایی موانع و راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸