پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هجده پاییز 1393 شماره 72 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

انتقال فناوری در قراردادهای نفتی بیع متقابل و تاثیر مقررات سازمان تجارت جهانی بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی و اندازه گیری تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

برابری قدرت خرید و بهره وری تولید با رویکرد مدل بالاسا- ساموئلسون در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸