پروانه گلرد

پروانه گلرد

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت دولتی، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پست الکترونیکی: p_gelard@Azad.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

Evaluating Online Marketing Tools and Providing a Model to Improve Sales Performance(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: evaluation Online Marketing Performance Improvement Sales Performance Tools

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 199
The purpose of this study is to evaluate online marketing tools and provide a model to improve sales performance. This qualitative research is applied in terms of purpose. Subjects in qualitative research are people living in the cities of Nowshahr, Chalous, and Tonekabon, whose sample size in the qualitative section includes knowledgeable interviewees in the field of online business. The data collection tool was purposeful and MAXQDA software was used for data analysis. In a small phase, the subjects were Caspian littoral consumers in the field of online business, about 400 of whom were selected to collect data from them. The AMOS and EXCEL have been used to test the hypotheses of structural model equations, and perform Dematel analysis. The results showed that the amount of  for e-services and electronic security was negative, which indicates the influence (disability variable) of the above factors in the conceptual model of the research. Also, the   rate for electronic advertising and electronic support is more than zero, which indicates the effectiveness (cause variable) of these factors. The calculated   value shows that the order of importance of the five indicators in the present research model is: 1- Electronic services 2- Electronic support 3- Electronic customer orientation 4- Electronic advertising 5- Electronic security. The results show that five indicators (e-services, e-security, e-support, e-advertising, and e-customer orientation) are components and tools of online marketing to improve sales performance. The results showed that the amount of E_j for e-services and electronic security was negative, which indicates the influence (disability variable) of the above factors in the conceptual model of the research. Also, the E_j rate for electronic advertising and electronic support is more than zero, which indicates the effectiveness (cause variable) of these factors. The calculated P_i value shows that the order of importance of the five indicators in the present research model is: 1- Electronic services 2- Electronic support 3- Electronic customer orientation 4- Electronic advertising 5- Electronic security. The results show that five indicators (e-services, e-security, e-support, e-advertising, and e-customer orientation) are components and tools of online marketing to improve sales performance.
۲.

طراحی مدل پیشران های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند کارفرما پیشران ها نظریه پردازی داده بنیان رویکرد حداقل مربعات جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 807
هدف این پژوهش در گام نخست، تبیین مدل پیشران های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان و در مرحله بعدی، اعتبارسنجی مدل ارائه شده مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی- اکتشافی بوده است. بر این مبنا، در ابتدا مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد، پیشران ها و پیامدهای شکل دهنده مدل با کدگذاری باز شناسایی و در ادامه با بهره مندی از کدگذاری محوری و انتخابی، مدل مورد نظر ارائه شده است. همچنین در ادامه به اعتبارسنجی مدل در بین جامعه مورد مطالعه به روش مدلسازی معادلات ساختاری پرداخته شده است. جامعه آماری برای ارائه مدل، شامل خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران اجرائی در حوزه مدیریت منابع انسانی و برای اعتبارسنجی مدل، شامل کلیه روسای شعب و معاونین صنعت بانکداری بوده است. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 17 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد 340 نفر مبتنی بر فرمول کوکران در جامعه محدود و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته برای مرحله مدلسازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج تایی برای مرحله اعتبارسنجی بوده است که روایی پرسشنامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف ها و مرکب تأیید گردیده است. نتایج بخش کیفی منتج به تبیین پیشران های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان گردید و در پایان، نظریه مبتنی بر نُه قضیه حکمی خلق شد.
۳.

طراحی و اعتبارسنجی مدل توانمندسازی مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی رفتاری توانمندسازی روانی توان سازها کنشگران توان ساز پیامدهای رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 509
هدف این پژوهش در گام نخست، طراحی مدل توانمندسازی مدیران و در مرحله بعدی، اعتبارسنجی آن مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی اکتشافی بود. جامعه آماری برای ارائه مدل، شامل خبرگان دانشگاهی و همچنین، مدیران ارشد بانک مرکزی و برای اعتبارسنجی آن،شامل مدیران صف و ستاد بانک مرکزی بود. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 15 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد 210 نفر مبتنی بر قواعد حجم نمونه در روش معادلات ساختاری و به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه خبره مبنا برای مرحله مدل سازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج تایی برای مرحله اعتبارسنجی بود. روایی پرسشنامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف ها و مرکب تأیید شد. ترکیب نتایج تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری، منتج به ارائه مدل توانمندسازی مدیران شد که از هشت مقوله توان سازهای ساختاری، توان سازهای مدیریتی، توان سازهای دانشی، توان سازهای انگیزشی، کُنشگران توان ساز، توانمندسازی روانی، توانمندسازی تجربی و پیامدهای رفتاری تشکیل یافته است. همچنین، یافته های بخش کمّی، اعتبار مدل ساختاری پژوهش را تأیید و کلیه فرضیه ها (به غیر از اثر تعدیلگری کُنشگران توان ساز) اثبات شد.
۴.

اعتبار سنجی مدل کارآفرینی اجتماعی سازمانی در کمیته امداد ا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 809 تعداد دانلود : 586
اشتغال و خودکفائی مددجویان تحت حمایت در کمیته امداد به عنوان سازمانی که در راستای کارآفرینی اجتماعی فعالیت می نمایند تابع عوامل گوناگونی است و هدف این تحقیق ،طراحی و اعتبار سنجی مدل کارآفرینی اجتماعی سازمانی صورت میگیرد.پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی است. رویکرد پژوهش آمیخته بر مبنای نظریه داده بنیاد و روش کمی معادلات ساختاری بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان کمیته امداد وکارشناسان فعال در حوزه کارآفرینی اجتماعی سازمانی ،که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس در بخش کمی تحقیق فرضیه های تحقیق تدوین و برای آزمون آنها پرسشنامه ای طراحی و اطلاعات توسط 320 نفر از کلیه مدیران، معاونین وکارشناسان اشتغال و حمایت در کمیته امداد و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با روشهای تحلیل عاملی تأییدی و مدل های تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار های SPSS و Amos صورت پذیرفت. کدها و مؤلفه های کارآفرینی اجتماعی سازمانی (257 مفهوم کلیدی،72مقوله فرعی،30مقوله اصلی) از مصاحبه ها احصاء ودر قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید.مقوله محوری،خودکفائی واشتغال است که در5 بعد ایجاد شغل با درآمد باثبات، شغل متناسب، توانمندسازی اقتصادی، مشاغل پایدار وترویج و نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و با توجه به عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و نتایج ، تدوین و مدل نهایی ارائه شد. نتایج کمی نشان داد مدل تحلیل مسیر و روابط موجود در مدل با ضرایب تأثیر مناسبی به تأیید رسید و با بخش کیفی همخوانی داشت.
۵.

طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در صنعت هواپیمایی کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت عملکرد پیامدهای مدیریت عملکرد اقدامات مدیریت عملکرد برنامه ریزی محرک های اثربخشی محرک های اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 562 تعداد دانلود : 405
یکی از برجسته ترین کارکردی های مدیریت منابع انسانی در سازمان ها مدیریت عملکرد کارکنان است که به مثابه نقطه اهرمی در تغییر، تحول و توسعه سازمان نقش به سزای دارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در صنعت هواپیمایی کشوری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر فلسفه، تفسیری، رویکرد استقرایی، استراتژی مطالعه موردی، روش شناسی ترکیبی پیچیده، افق زمانی تک مقطعی و تکنیک و فرآیندها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه خبره مبنا است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان از مدیران ارشد منابع انسانی شرکت های فعال در صنعت هواپیمایی کشوری بوده است. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب گردید و تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه خبره مبنا می باشد. برای اطمینان از روایی ابزار تحقیق از معیار مقبولیت و قابلیت تأیید به روش بازنگری توسط شرکت کنندگان در مصاحبه بهره برداری شد. برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق نیز از روش بازآزمون استفاده گردیده است. میزان پایایی بازآزمون 71/87 درصد بدست آمده است. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی به روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) انجام شده است. نتایج تحلیل مضمون منتج به شناسایی مضامین و مقوله های مرتبط با مدیریت عملکرد کارکنان گردید که در قالب پنج مقوله ی فراگیر: پیشران ها، برنامه ریزی، اقدامات، محرک های اثربخشی، و پیامدهای مدیریت عملکرد دسته بندی شده است.
۶.

طراحی الگوی فرایندی برندسازی کارفرما در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک ملت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برند کارفرما برندسازی صنعت بانکداری بانک ملت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 73 تعداد دانلود : 491
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی فرایندی برندسازی کارفرما در صنعت بانکداری ایران انجام شده است.پژوهش حاضر از نوع با توجه به هدف کاربردی و با توجه به مشخص نبودن ابعاد الگو از نوع اکتشافی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی حوزه مدیریت منابع انسانی و تعدادی از مدیران خبره واحد منابع انسانی بانک ملت می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 17نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (892/0) تأئید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل برندسازی کارفرما در صنعت بانکداری ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر نُه قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علّی (شامل ارزش های محتوایی و ساختاری)، مقوله محوری (فرآیند برندسازی کارفرما)، بسترسازها (شامل ارتباطات برند کارفرما، سبک رهبری و مدیریتی کارفرما، توانمندسازی بیرونی برند کارفرما، فرهنگ پشتیبان برند کارفرما)، شرایط زمینه ای (شامل شرایط عدم اطمینان برندساز کارفرما و قدرت برند کارفرما)، راهبردها (راهبردهای درون سازمانی و برون سازمانی برندساز کارفرما)، و پیامدها (شامل پیامدهای داخلی و خارجی برند کارفرما) در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان به صورت علی و معلولی در مدل با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ترسیم گردید.
۷.

اعتبارسنجی مدل ارتقای نظام بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری کارایی اثربخشی نیروی انسانی شرکت ملی نفت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 16 تعداد دانلود : 902
پژوهش از حیث مبانی فلسفی، پارادایم پراگماتیسم، از منظر هدف جزو تحقیقات اکتشافی و روش اجرا به صورت آمیخته متوالی است. در مرحله کیفی، با مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق هدفمند، داده های لازم جمع آوری و برای ارزیابی اعتبار یافته ها، راهبرد بررسی همکاران و اعتبارسنجی توسط اعضا و برای پایایی مصاحبه، روش توافق درون موضوعی دو کدگذار با محاسبه درصد توافق، استفاده شد. در بخش کمّی جامعه آماری با توجه به اشباع نظری داده ها 246 نفر از مدیران به سؤال های پرسشنامه پاسخ دادند. در این پژوهش از روایی منطقی سازه استفاده شده و روایی متغیرهای مکنون وجود دارد. پایایی سازه های پرسشنامه مقدار عددی شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها از 7/0 بزرگ تر شد. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS و جهت برازش مدل و آزمون فرضیه ها، از مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار وارپ پی ال اس استفاده شد.
۸.

ارائه الگوی نظام جذب و تأمین نیروی انسانی حرفه ای در آموزش و پرورش

کلید واژه ها: آموزش و پرورش تأمین نیروی انسانی متخصص نظام جذب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 919
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی نظام جذب و تأمین نیروی انسانی حرفه ای در آموزش و پرورش است. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود، در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از روش توصیفی - پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی متخصصان و خبرگان دانشگاه، مشاوران منابع انسانی و مدیران ارشد آموزش و پرورش استان هرمزگان بود و جامعه آماری در بخش کمی شامل هنرآموزان و دبیران شاغل در آموزش و پرورش استان هرمزگان به تعداد 13228 بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای بود که تعداد 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر در بخش کیفی از قانون اشباع نظری تعداد 14 نفر و در بخش کمی از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته مستخرج از مصاحبه بود، تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری (گزینشی، محوری و باز) و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS انجام شد. نتایج نشان داد الگوی نظام جذب و تأمین نیروی انسانی حرفه ای در آموزش و پرورش شامل مؤلفه محوری صلاحیت حرفه ای (اخلاقی، علمی) است که تحت تأثیر عوامل علی (فردی، سازمانی و فراسازمانی)، عوامل زمینه ای (ساختاری و ارزشی) و عوامل محیطی (داخلی و خارجی) است، مؤلفه محوری مدل اثرگذاری معناداری بر راهبردها (خرد و کلان) دارد، که در نهایت، پیامدهای این راهبردها در سه سطح فردی، سازمانی و فراسازمانی بروز می یابد.
۹.

طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی (موردمطالعه: جمعیت هلال احمر شهرهای ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت بحران نظام مدیریت منابع انسانی جذب بهسازی نگهداشت جمعیت هلال احمر شهرهای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 296
هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت بحران به منظور بهبود نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان جمعیت هلال احمر می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهی ت و روش، توص یفی از ن وع همب ستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و مدیران عملیاتی جمعیت هلال احمر می باشد که بر مبنای جدول مورگان، ۱۵۲ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابراز گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که برای روایی صوری پرسش نامه از دو نفر عضو هیئت علمی و متخصص در مدیریت منابع انسانی کمک گرفته شده است. برای روایی محتوایی پرسش نامه، از فرمول CVR استفاده شده و پایایی تحقیق با استفاده از آزمون کرونباخ نسبت به سنجش پرسش نامه اقدام شده است. در انجام تحلیل عاملی، از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده گردیده است. برای بررسی روایی و اعتبار مدل، به بررسی میزان و سطح معنی داری ( t-value ) مسیرهای بین هر یک از متغیرهای نهفته با شاخص های مربوطه به آن پرداخته شده است. به منظور اولویت بندی میزان تأثیر هر یک از ابعاد بر متغیر اصلی پژوهش و نیز جدول شاخص های برازندگی برای نشان دادن برازش کلی سازه با داده های مورد استفاده ارائه گردیده است. نتایج نشان دادند مدیریت منابع انسانی بر مدیریت بحران تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
۱۰.

طراحی الگوی نظام ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی نفت ایران (مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری کارایی اثربخشی بهره وری نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 967 تعداد دانلود : 490
هدف تحقیق ، طراحی الگوی نظام ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی نفت ایران است . این تحقیق از حیث مبانی فلسفی پژوهش در پارادایم تفسیرگرایی ، از منظر هدف جزء تحقیقات اکتشافی و روش اجرای کار به صورت کیفی است؛ داده ها با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است . برای تجزیه و تحلیل از راهبرد پژوهشی داده بنیاد با رهیافت نظامند و کدگذاری باز ، محوری و انتخابی استفاده شد . جامعه آماری تحقیق با توجه به اشباع نظری داده ها 14 نفر از مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران بود . برای ارزیابی اعتبار یافته ها ، از راهبرد بررسی همکاران و راهبرد اعتبارسنجی توسط اعضا و برای پایایی مصاحبه روش توافق درون موضوعی دو کدگذار با محاسبه درصد توافق استفاده شد . نتایج پژوهش نشان دهنده استخراج 36 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی در قالب الگوی پارادیمی است .
۱۱.

طراحی الگوی شایسته سالاری مدیران شهرداری مشهد با استفاده از رویکرد کیفی (نظریه تم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایسته سالاری شهرداری مشهد رویکرد کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 813
کارآیی و اثربخشى مدیران اساساً به شایستگى، مهارت، سطح دانش، بینش و توانایى هاى آن ها بستگى دارد؛ به دلیل اهمیت این عوامل در موفقیت مدیران، جستجوى پیگیر و تلاش مستمر به منظور یافتن و تربیت کسانى که داراى این نوع از شایستگى، توانایى و مهارت باشند که آن ها را به مدیرانى مؤثر و رهبرانى مفید تبدیل کند در جریان است. در این تحقیق از تحلیل مضمون استفاده شده است. ابتدا با 21 نفر از نفر از اساتید و مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد مصاحبه انجام شد. سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار NVivo مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در ادامه بر اساس الگوی شناسایی شده، پرسشنامه ای تدوین و در اختیار اعضای گروه خبرگان جهت اولویت بندی، قرار گرفت. در این بخش از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصله از تحلیل مصاحبه با اعضای گروه خبرگان، مدل شایسته سالاری مدیران شهرداری مشهد دارای 122 کد آزاد است که در قالب 15 کد محوری و 4 کد انتخابی دسته بندی شدند. نتایج حاصله از اولویت بندی نشان داد که در شایستگی فردی؛ کد محوری رفتاری، در شایستگی مدیریتی؛ کد محوری توانایی رهبری، در شایستگی شغلی؛ کد محوری مهارتی، مهم ترین شایستگی مورد نیاز مدیران شهرداری مشهد است. لازم به ذکر است که در شایستگی ارزشی تفاوتی بین دو کد محوری (سازمانی و اخلاقی)، مشاهده نشد. جهت استقرار شایسته سالاری در شهرداری مشهد، توجه به چهار مقوله اصلی (فردی، مدیریتی، شغلی و ارزشی)، ضروری به نظر می رسد.
۱۲.

واکاوی پیشران های کلیدی مدیریت عملکرد با رویکرد بهره وری کارکنان (مورد مطالعه: صنعت هواپیمایی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشران های زمینه ای پیشران های سازمانی پیشران های مدیریتی پیشران های انگیزشی مدیریت عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 471
این پژوهش با هدف تبیین پیشران های کلیدی مدیریت عملکرد با رویکرد بهره وری کارکنان مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) و به روش توصیفی-اکتشافی انجام شده است. در این راستا، در ابتدا پیشران های مدیریت عملکرد با رویکرد بهره وری کارکنان با روش تحلیل مضمون شناسایی و در ادامه با مدلسازی نرم ساختاری- تفسیری، به سطح بندی آنان پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد منابع انسانی فعال در صنعت هواپیمایی بوده است. نمونه خبرگانی تا مرحله اشباع نظری داده ها به تعداد 14 نفر و به روش هدفمند قضاوتی انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته برای احصاء پیشران های کلیدی مدیریت عملکرد و پرسشنامه خبره مبنا برای سطح بندی آنان بوده است. نتایج پژوهش منتج به شناسایی پیشران های مدیریت عملکرد با رویکرد بهره وری کارکنان گردید که شامل؛ پیشران های زمینه ای، سازمانی، مدیریتی و انگیزشی می شوند. در ادامه نیز پیشران های شناسایی شده مبتنی بر نظر خبرگان در سه سطح رتبه بندی گردیدند.
۱۳.

طراحی مدلی از فرایند کارراهه شغلی کارکنان دانشی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 861
هدف: ملادکوا و همکاران(2015) استفاده از انگیزاننده ها را لازمه بهره برداری اثربخش ازکارکنان دانشی دانسته و ایجاد کارراهه شغلی مناسب را انگیزاننده ای مؤثر برای کارکنان دانشی معرفی کرده اند. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی از فرایند کارراهه شغلی کارکنان دانشی انجام شد . روش: این پژوهش به روش توصیفی- اکتشافی انجام شد. ابتدا مضامین و مقوله های شکل دهنده مدل با استفاده از تحلیل مضمون، شناسایی و با مدل سازی نرم ساختاری- تفسیری، الگوی فرایندی کارراهه شغلی ارائه شد. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی بود و برای رسیدن نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری، 15 نفر به روش هدفمند/ قضاوتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه خبره مبنا بود که روایی سؤالات مصاحبه و پرسشنامه خبره مبنا با روش روایی صوری و پایایی آن به روش بازآزمون تأیید شد. یافته ها: پس از انجام مصاحبه ها، از بین 163 عبارت بیانی شناسایی شده، 44 مضمون پایه استخراج و کدگذاری شدند. این مضامین بر اساس محتوا و ظاهر، با عنوان مضامین سازمان دهنده/ تم فرعی و در مرحله آخر در قالب چهار تم اصلی یا فراگیر نهایی شدند. نتیجه گیری: ترکیب نتایج تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری- تفسیری، ارائه مدلی از فرایند کارراهه شغلی کارکنان دانشی مشتمل بر چهار مرحله برنامه ریزی کارراهه شغلی، مدیریت کارراهه شغلی، توسعه کارراهه شغلی و پیامدهای کارراهه شغلی بود.
۱۴.

طراحی مدلی برای توانمندسازی مدیران صنعت بانکداری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی توان سازها توانمندسازی مدیران پیامدهای رفتاری صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 277 تعداد دانلود : 737
پژوهش حاضر باهدف طراحی مدلی برای توانمندسازی مدیران در صنعت بانکداری مبتنی بر مطالعه ی آمیخته و با رویکرد توصیفی اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد بانک مرکزی بوده است. نمونه آماری تا مرحله اشباع نظری داده ها شامل 15 نفرکه به روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده اند . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه خبره مبنا است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی به روش مدل سازی نرم ساختاری تفسیری (ISM) انجام شده است. نتایج تحلیل مضمون منتج به شناسایی مضامین و مقوله های مرتبط با توانمندسازی مدیران در صنعت بانکداری گردید. همچنین در بخش دوم، مبتنی بر مضامین و مقوله های شناسایی شده و با استفاده از روش مدل سازی نرم ساختاری تفسیری، مدل توانمندسازی مدیران در صنعت بانکداری طراحی گردید که در پنج سطح ارائه شده است.
۱۵.

Designing an Optimal Crisis Management Model with the Approach of Human Resource Management System in the Iranian Red Crescent Society(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 864
INTRODUCTION: In times of crisis and disasters, the Red Crescent Society is faced with wide and diverse duties and quality of human resources (HRs) in management departments and high organizational levels. One of the most important reasons for the success of HR projects in crises is the sufficient attention paid to the job requirements and the feasibility of implementing each of the crisis management strategies at different levels of the organization. Therefore, this study was conducted to present the current state of HR architecture of the organization based on the HR management system considering the HR architecture model in 2020. METHODS: In this study, the Delphi method was used to collect the necessary data. The statistical population of this study (n=15) consisted of academic and organizational experts who had expertise in crisis management and HR management. The samples were selected using purposive and snowball sampling techniques. To conduct the research, a 30-item questionnaire (each item representing a variable) was designed with applying weight restrictions in the model and distributed among the subjects. The reliability of each variable was confirmed using Cronbach's alpha coefficient method (α>0.7). FINDINGS: Based on the findings, in the optimal HR management system, the most attention should be paid to recruiting HRs to have the highest performance speed in crisis management. Moreover, to have the least uncertainty in crisis management, HR improvement needs the most attention. It was also found out that the least amount of organizational disorder in crisis management would be experienced by devoting great attention to the maintenance of HR. Finally, to have the most response options in crisis management, recruitment of HR should be taken into consideration mostly CONCLUSION: The greatest attention should be paid to recruiting HRs in the optimal HR management system to have the largest number of response options in crisis management. This means that, according to the conceptual model, the emphasis on employing analyst staff would maximize the number of response options in times of crisis incidence. Therefore, to succeed in this field, the organization must reconsider its recruitment policies in a way that leads to the entry of capable employees with the ability to solve problems in the organization. The ability to suggest and review different solutions in problem-solving and make the best decision are largely an inherent characteristic of individuals. The recruitment of capable people in this field would increase the options for dealing with the crisis and improve the efficiency of the decisions and actions. The second and last priorities in this area were respectively related to maintenance and improvement.
۱۶.

مدل مفهومی مدیریت دانش از دیدگاه منابع انسانی در موسسات آموزشی- تحقیقاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آشکار دانش ضمنی مدیریت دانش اشتراک دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 161 تعداد دانلود : 966
این مقاله به طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش از دیدگاه منابع انسانی شاغل در موسسات آموزشی - تحقیقاتی می پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود و جامعه آماری پژوهش شامل 156 نفراز کارشناسان و مدیران یک موسسه تحقیقاتی -آموزشی بود که به روش تصادفی ساده و از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل پنج گانه دانش آشکار و ضمنی، فرهنگ به اشتراک گذاشتن دانش، زیر ساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات، آموزش کارکنان و ساختار رسمی سازمان در فرآیند مدیریت دانش سازمانی تاثیر دارند. رگرسیون چند متغیری همزمان، نشان داد که از دیدگاه منابع انسانی از بین عوامل پنج گانه موثر بر مدیریت دانش، دو عامل دارا بودن دانش آشکار وضمنی و فرهنگ به اشتراک گذاشتن دانش، پیش بینی کننده مدیریت دانش سازمانی در موسسه هستند .
۱۷.

رابطه جو اخلاقی با عملکرد کسب و کارهای زنان: با نقش میانجی رفتار اخلاقی

کلید واژه ها: جو اخلاقی مدیریت عملکرد کسب و کارهای زنان رفتار اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 10
هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه علی جو اخلاقی با عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی رفتار اخلاقی می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده ۱۴۸ نفر از زنان صاحب کسب وکار در سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان ایرانی در شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۰۶ نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است. طرح تحقیق همبستگی از نوع معادلات ساختاری می باشد. داده های لازم از طریق پرسشنامه جو اخلاقی کالن (۱۹۸۸)، عملکرد کسب وکارهای زنان گرکیوسکی (۲۰۱۱) و رفتار اخلاقی بیکر و همکاران (۲۰۰۶) جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین جو نوع دوستی، حقوقی و اصولی و مستقل با عملکرد کسب وکارهای زنان رابطه مستقیم معنادار وجود دارد ولی بین جو قانونی و جو ابزاری با عملکرد کسب وکارهای زنان رابطه مستقیم معنادار بدست نیامد. هم چنین بین جو اخلاقی و عملکرد کسب و کار زنان از طریق رفتار اخلاقی رابطه غیر مستقیم معنادار وجود دارد و مشخص شد مدل پژوهش برازنده داده ها می باشد.
۱۸.

عوامل ساختاری و فرهنگی مؤثر بر استقرار نظام یادگیری الکترونیک (مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 146 تعداد دانلود : 810
هدف با شروع عصر دانش محور، لزوم بهره مندی از روشهای نوین در حوزه آموزش و یادگیری، افزایش دوچندان یافته و بر این اساس، نظام یادگیری الکترونیک در کانون توجه بسیاری از مراکز آموزشی قرار گرفته است. موفقیت در استقرار این نظام آموزشی به عوامل متعددی بستگی دارد.هدف از نگارش این مقاله، تعیین عوامل فرهنگی و ساختاری مؤثر بر استقرار نظام یادگیری الکترونیک بود. روش: روش پژوهش، مطالعه توصیفی- پیمایشی روی 170 پرسشنامه جمع آوری شده از بین اساتید، کارکنان و دانشجویان واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران است. یافته ها: پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ(927/0) که برای عوامل ساختاری 895/0، برای عوامل فرهنگی 887/0 و برای یادگیری الکترونیک 901/0 بود، تأیید شده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس21 استفاده شد. نتیجه گیری: عوامل ساختاری از قبیل فرایند آموزش، حمایتهای مدیران ارشد و پشتیبانی های مالی و زیرساختهای فرهنگی، از جمله پذیرش ایده های نو، فرهنگ یادگیرندگی و نگرش به یادگیری الکترونیک، تأثیر بالایی برای استقرار نظام یادگیری الکترونیک دارند. <br /> 
۱۹.

Developing a Decision-Making Framework for Activities Outsourcing in Iranian State Banks(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Making decision outsourcing activities banking system

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 315 تعداد دانلود : 308
Though financial services outsourcing has been increasing during the last decades, most outsourcing projects have failed due to qualitative criteria used in decision-making as well as being unaware of differences in environmental circumstances. This study aims at designing a model of deciding on outsourcing in state banks. The data of this applied, developmental research was collected, using descriptive-survey method and two instruments, namely, interview and quantitative were used in qualitative and quantitative sections, respectively. The sample of the study comprises of banking experts working in six state banks and the Central Bank of Iran. The initial model was derived, based on an analysis of the aspects of variables as well as the indices obtained from the theoretical principles and previous studies. The final research model, which consists of 6 factors and 22 subfactors was developed, using the Fuzzy Delphi Method and in triple consultation with 20 banking experts. The criteria were weighted, and the relationship between the criteria was examined, using F-DEMATEL method and ANP. The results of the study indicate that the following are the most significant criteria driving the decisions made by state banks on activities outsourcing: reliance on service providers, cost, the rapid delivery of services by the contractors, gaining competitive advantage, the existence of multiple contractors, improved control and overseeing.
۲۰.

نقش شبکه های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی زنان کارآفرین جامعه شناسی انگیزش شغلی هوشیاری کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 135
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 148 نفر از زنان کارآفرین منتخب صاحب کسب و کار در سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان ایرانی می باشند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 106 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. از لحاظ هدف، پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. داده های لازم از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر نقش مثبت و معنادار شبکه های اجتماعی زنان کارآفرین بر هوشیاری کارآفرینانه و انگیزش شغلی آن ها می باشد. هم چنین نتیجه گرفته شد که شبکه های اجتماعی زنان کارآفرین نقش غیرمستقیم بر انگیزش شغلی از طریق متغیر میانجی هوشیاری کارآفرینانه دارد. با توجه به رابطه شبکه های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی، می توان بیان کرد که ارتباطات گسترده و موثر زنان از طریق شبکه های اجتماعی می تواند به انگیزه بالاتر و در نهایت عملکرد بهتر آنها در زمینه کسب وکار منجر شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان