پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هفده زمستان 1391 شماره 65 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

الویت بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل سازی شبکه های بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ارزیابی پویایی های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثر بازبودن تجاری بر اندازه دولت مطالعه موردی گروه کشورهای با درامد متوسط پایین 2006-2000(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۹