پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1380 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

ارزیابی‌ طرحهای‌ خودکفایی‌ کمیته امداد امام خمینی‌ (ره) در افزایش‌ امنیت غذایی‌ روستاییان مطالعه موردی: بخشهای‌ مرکزی‌ و نوبندگان شهرستان فسا(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸