پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1381 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

بررسی رضایت مشتری از کیفیت خدمات پس از فروش مورد مطالعه: شرکت زیراکس در استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸