پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 64 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین بخشی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اندازه گیری توان رقابتی بانک ها در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

برآورد خط فقر در استان مازندران طی برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۱
۶.

استخراج شاخص های ارزش گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارائه مدل کل نگر مبتنی بر ارزش عمر مشتریان برای مدیریت عملکرد در صنایع خدماتی توزیع شده جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۶۷۴
۸.

تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸