پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال چهاردهم پاییز 1389 شماره 56 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوشه بندی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸