پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی بهار 1377 شماره 6

مقالات

۴.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیر نفتی: مطالعه موردی پسته، خرما، کشمش

۵.

برآورد سیستم معادلات تقاضا با توجه به نقش مشخصه های اجتماعی خانوار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸