پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1380 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی: درسهایی از تجربه ژاپن و چند کشور در حال توسعه برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰