پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1387 شماره 47 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۷.

طراحی شبکه تامین چند محصولی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی دو هدفه و به کارگیری روش AHP: مطالعه موردی شبکه لجستیک خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

نقش سیستم های طبقه بندی و کدگذاری کالا در یکپارچگی زنجیره تامین و ضرورت استفاده از یک سیستم جامع طبقه بندی و کدگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸