پژوهش ملل

پژوهش ملل

پژوهش ملل دی 1402 شماره 95

مقالات

۱.

بازپروری بزهکاران در پرتو تعامل جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۱
ضرورت اجرای کیفر جهت حفظ کیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر است اما نباید فراموش کرد که مجازات نسبت به انسان اعمال می شود. همین امر ایجاب می کند اقداماتی که بعنوان کیفر بکار گرفته می شود با رعایت شأن و مقام انسانی افراد، کارکرد اصلاحی و تربیتی نیز، دارا باشد. دست اندرکاران عدالت کیفری قادر هستند، با ارزیابی همه جانبه بزه، شخصیت طرفین و مصالح جامعه، نسبت به اقتضاء یا عدم اقتضاء اقدام های تعقیب کیفری و حتی در صورت تعقیب، با معلق کردن اجرای مجازات، یا تعویق صدور رأی، به منظور بازپروری شخصیت مجرم، اتخاذ تصمیم نمایند. بدین ترتیب نوع تصمیم اتخاذیِ مجریان عدالت کیفری، تأثیر به سزایی در امر بازپروری خواهد داشت. بنابراین سوال اصلی این است که میان شخصیت افراد و اقدامات کیفری معمول نسبت به آنها، تناسبی وجو د دارد؟ که با روش توصیفی بدان پاسخ خواهد داد که ضمانت اجراهای کیفری اگر بدون توجه به شخصیت افراد تعیین شود می تواند تأثیرهای منفی بیشماری در روند اصلاح بجا گذارد. بدین منظور می بایست تمامی اقدامات کیفری در تمامی مراحل رسیدگی متناسب با شخصیت افراد به اجرا درآید. اهدافی پژوهش حاضر، تبیین جایگاه پرونده شخصیت بزهکاران باتوجه به پذیرش اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق کیفری ایران و توجه قانون مجازات اسلامی به شخصیت مجرمان، خصوصاً در باب مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشد. یافته های نشان می دهد که بازپروری بزهکاران از مهمترین اهداف نظام های عدالت کیفری بوده که در پرتو این تحول جدید بگونه ای بهتر محقق می شود. زیرا دست اندرکاران عدالت کیفری به دلیل انعطاف این راهبرد امکان گذر از روش های سنتی پاسخ دهی را یافته و در نتیجه از سایر ظرفیت ها برای بکارگیری پاسخ های مناسب تر بهره می گیرند.
۲.

واکاوی سیاستگذاری فناوری اطلاعات و فضای مجازی در ایران در عصر جهانی شدن

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۰
هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر قوانین و مقررات سیاستگذاری فناوری اطلاعات در ایران بر تعامل و مبارزه با مطالب مخرب، منافع ملی، و امنیت کشور است. در این راستا، این مقاله به تحلیل چالش ها و مزایای سیاستگذاری فناوری اطلاعات در فضای مجازی در ایران می پردازد. روش پژوهش در این مقاله، تحلیل متون مرتبط به روش کتابخانه ای و جمع آوری داده های معتبر است. باتوجه به تحلیل انجام شده، نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاستگذاری فناوری اطلاعات و فضای مجازی در ایران به منظور حفظ امنیت و دسترسی متعادل به اطلاعات انجام می شود. اما در عین حال، با چالش هایی نیز همراه است، که شامل کنترل اطلاعات ناهنجار و تأمین نظم و امنیت در فضای مجازی می شود. نتیجه کلی این مقاله نشان می دهد که در عصر جهانی شدن، سیاستگذاری فناوری اطلاعات در فضای مجازی در ایران نیازمند تدوین قوانین و مقررات مناسب است. همچنین، آموزش و اطلاع رسانی مناسب به کاربران نقش مهمی در ارتقاء استفاده امن و مسئولانه از فضای مجازی دارد. و هماهنگی بین نهادها و سازمان ها، و نظارت بر عملکرد و رخدادهای مشابه در داخل و خارج ایران، و تعیین راهبرد ملی در این حوزه نیز ضروری است. استفاده از زیرساخت های فناوری اطلاعات، شفافیت بیشتر و هماهنگی با جوامع بین المللی نیز عوامل مهمی در سیاستگذاری فناوری اطلاعات در فضای مجازی در ایران هستند. با پیگیری همزمان این موارد و همکاری با دیگر کشورها، سیاستگذاران می توانند بهبود عملکرد در این حوزه را تحقق دهند و به توسعه پایدار و رشد هوشمندانه در فضای مجازی ایران دست یابند
۳.

واکاوی تأثیر عوارض خروج از کشور بر حقوق شهروندی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۲
عوارض خروج در واقع همان مالیاتی است که مسافر بایستی بابت سفر خود و خروج از کشور پرداخت نماید. آنچه سبب ایجاد حساسیت و مدنظر قرار گرفتن این موضوع شده، این است که این مسئله در تمام کشورهای جهان بصورت یکسان اعمال نمی شود و در بسیاری از کشورها چنین مواری وجود ندارد. در ادامه و متناسب با این شرایط، مقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و رجوع به تحلیل اسناد حقوقی موجود در این زمینه بحث عوارض خروج و چگونگی اخذ آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. یافته های مقاله نشان می دهند که اولا؛ بحث عوارض خروج می بایستی از منظر حقوق شهروندی موردنظر قرار گیرد؛ مبنی بر اینکه یکی از مصادیق حقوق شهروندی حق تردد، مسافرت و آزادی ورود و خروج از کشور است، از این رو اعمال عوارض خروج در سطح بالا ناقض این حق به شمار می رود. ثانیا؛ بسیاری از دولت ها از جمله دولت ایران افزایش میزان عوارض خروج را در راستای کاهش مسافرت خارجی و خروج ارز از کشور تلقی کرده، لذا بالا و پایین شدن میزان و نرخ آن را سیاستی با هدفی مشخص می دانند
۴.

جایگاه محیط زیست در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای کنترل مخاطرات

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۶
حقوق بشر یکی از ارکان نظام حقوقی بین الملل شناخته می شود. رعایت این حق تأثیر مستقیمی در وضع سایر حقوق در صحنه بین المللی دارد. موضوع رعایت حقوق بشر دغدغه بسیاری از مردم جهان است. امروزه حق داشتن محیط زیست سالم در زمره حقوق بشر تلقی می شود، زیرا بدون داشتن محیطی سالم امکان بقا وجود ندارد. همچنین بدون محیط زیست سالم موضوع صلح و امنیت بین المللی دچار بحران های اساسی خواهد شد. امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از کشورها با تخلفات زیست محیطی کره زمین را با مشکل مواجه می کنند.  باتوجه به این موضوع که بحران های زیست محیطی در محدوده مرزها محصور نمی شود و می تواند با سرعت بر سایر کشورها اثر بگذارد نمی توان بحران محیط زیست را صرفاً در حوزه قلمرو حاکمیت ها دید و ایجاد بحران توسط یک متخلف می تواند بعنوان نقض حقوق بشر جمعی تلقی شود، همچنین در وضعیت جنگ و نزاع نیز حقوق بین الملل بشردوستانه به موضوع محیط زیست و حفظ آن توجه کرده است، در شرایطی که بسیاری از الزامات دستخوش شرایط سخت نظامی قرار می گیرد این حقوق می خواهد از برخی خطوط قرمز مثل محیط زیست حفاظت نماید به همین دلیل این سوال مطرح می شود که موضوعات زیست محیطی و توجه به آن در حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه چگونه است بر این اساس در این پژوهش بحران های زیست محیطی و جایگاه آن در حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه با روش توصیفی تحلیلی مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که توجه به حقوق پایه و بنیادین بشر بر لزوم حفاظت از محیط زیست تأکید دارد اما به دلیل تخلف دولت ها و عدم ضمانت اجرایی قوی این مهم محقق نمی شود
۵.

بررسی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر بهزیستی روانشناختی و پرخاشگری دانش آموزان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۴
از آن جهت که اعتیاد به اینترنت یک مشکل شایع و فراگیر در بین نوجوانان محسوب می شود و تأثیرات مخربی بر بهزیستی روانشناختی و هم در خلق و خوی نوجوانان داشته است، لذا این مقاله به بررسی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر بهزیستی روانشناختی و پرخاشگری دانش آموزان می پردازد. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی می باشد. مقاله حاضر، بر روی 290 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر همدان که در سال تحصیلی 1402-1401 در مقطع سوم متوسطه تحصیل می کردند، اجرا شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع سوم متوسطه 4 دبیرستان در شهرستان همدان و مجموعا 605 نفر بودند که از میان آنان، با روش نمونه گیری در دسترس، 290 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه پرخاشگری اهواز و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کارول ریف می باشد. نتایج نشان می دهد که بین اعتیاد به اینترنت و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مورد مطالعه، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، همچنین بین اعتیاد به اینترنت و میزان پرخاشگری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بعبارت دیگر هرچه اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان بالاتر بوده، از میزان بهزیستی روانشناختی آنان کاسته و بر میزان پرخاشگری آنان افزایش یافته است
۶.

بررسی رابطه مصرف مواد استنشاقی بر افسردگی و افکار خودکشی

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۵
مواد استنشاقی گروهی از مواد زیان بار هستند که از طریق استنشاق باعث ایجاد مستی استفاده کننده می شوند. محصولات شیمیایی خانگی مانند چسب، مایعات شوینده، و رنگ از رایج ترین مواد استنشاقی هستند که مورد سوء مصرف قرار می گیرند. افرادی که با وجود اطلاع از تاثیرات منفی مواد استنشاقی قادر به عدم مصرف این مواد نیستند، معتاد به مصرف مواد استنشاقی به شمار می آیند. تشخیص اعتیاد به مواد استنشاقی دشوار است، چراکه تأثیرات آن کوتاه مدت می باشد. باتوجه به مطالب مذکور سوال اصلی مقاله این است که چه رابطه ای بین مصرف مواد استنشاقی بر افسردگی و افکار خودکشی وجود دارد؟ که می توان برای این سوال این فرضیه را مطرح نمود که مصرف مواد استنشاقی مانند بنزین، لاک و چسب مایع به مرور زمان باعث اعتیاد در افراد می شود و همین امر منجر به افسردگی و گاهی اوقات دلیل بر افکار خودکشی در فرد استفاده کننده می شود. روش بکار گرفته شده در این مقاله بصورت تحلیلی می باشد و نتیجه حاصل از تحقیق این می باشد که بهترین راه درمان اعتیاد به مواد استنشاقی، ارتباط گرفتن با اشخاص باتجربه و خبره برای مشاوره است. اعتیاد به مواد استنشاقی، مشکلی است که تنها از راه صحبت و مشاوره حل می شود. و اگر این امر توسط شخص ماهر و متخصصی انجام نشود، ممکن است فرد بیمار را دچار مشکلات بیشتری کرده و نتواند او را درمان کند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳