پژوهش ملل

پژوهش ملل

پژوهش ملل اسفند 1396 شماره 27

مقالات

۱.

بررسی مواضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی ایران (1362-1357)

تعداد بازدید : 252 تعداد دانلود : 103
حزب توده ایران که در ادامه حزب کمونیست و گفتمان چپ پس از مشروطه و در راستای انقلاب سوسیالیستی 1917 شوروی شکل گرفته بود بعد از سقوط رضاشاه تأسیس شد. این حزب که در طبقه بندی احزاب در طیف احزاب چپ قرار می گیرد خود را وابسته به افکار مارکسیستی می دانست که در تمام رخدادهای سیاسی از جمله: امتیاز نفت شمال، غائله آذربایجان، ملی شدن صنعت نفت و ... جانب اتحاد شوروی را گرفت و اندیشه مارکسیسم-لنینیسم را بعنوان ایدئولوژی و مکتب سیاسی خود ترویج نمود. پس از کودتای 28 مرداد 1332 این حزب بطورکامل توسط رژیم پهلوی سرکوب و ناچار به مهاجرت از کشور شد. حزب توده که به دنبال یک مارکسیسم ایرانی بود با شروع انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و با حمایت از خط امام و مکتبی ها به تأیید تمامی مواضع جمهوری اسلامی پرداخت، اما در سال 1362 با ایجاد سازمان مخفی و جاسوسی و فاش ساختن اسرار نظام به اتحاد جماهیر شوروی سرانجام توسط جمهوری اسلامی منحل اعلام شد. هدف این پژوهش بررسی مواضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی است، در این پژوهش ضمن بررسی مواضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی به دنبال تبیین این فرضیه هستیم که اصولاً در جامعه ای که ریشه و فرهنگ آن با دین مبین اسلام گره خورده و انقلابی مستقل و مردمی در آن شکل گرفته اندیشه های مارکسیستی نمی تواند جایگاهی در آن داشته باشد ولو اینکه آن ایدئولوژی بخواهد خود را با نظام حاکم همسو کند.
۲.

نقش جهانی شدن در توسعه فرهنگی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 451
جهانی شدن بیش از دو دهه است که چه در حوزه اقتصادی و سیاسی و چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی بعنوان یکی از موضوعات اصلی در میان کشورها و صاحب نظران تبدیل شده است و همزمان با مطرح شدن آن، چالش هایی هم در مجامع رسمی و علمی با خود به همراه داشته است. تأثیراتی که جهانی شدن در تمامی حوزه ها با خود دارد، موجب تفاسیر متفاوت و متعاقب آن موافقان و مخالفان بسیاری شده است. یکی از این حوزه ها که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد، تأثیرگذاری جهانی شدن بر حوزه فرهنگی کشورها است که طبیعتاً ایران نیز از این قاعد مستثنی نیست. اما اینکه تا چه حد می توان این تأثیرگذاری را در حوزه فرهنگی ایران مثبت یا منفی ارزیابی کرد و چالش ها و فرصت های آن را در کشور مشخص ساخت، موضوع بحث مقاله می باشد. به نظر می رسد در عرصه فرهنگ نیز جهانی شدن دارای مولفه هایی است که باید مشخص گردد و از فرصت های آن در جهت توسعه فرهنگی ایران استفاده شود. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات و داده ها بصورت کتابخانه ای یا اسنادی، نقش جهانی شدن بعنوان یک روند فراگیر و گسترده در توسعه فرهنگی ایران مورد بررسی قرار گرفته و به مولفه های آن اشاره شود.
۳.

مطالعه تروریسم در حقوق بین الملل با تکیه بر ماهیت و اسناد بین المللی موجود

تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 243
با نظر به جایگاه ترور و تروریسم و اثراتی که بر سطوح مختلف در مناطق مختلف جامعه جهانی به خصوص بر روی صلح و امنیت بین المللی و مناسبات پیرامون آن گذارده و می گذارد و اینکه تروریسم به بزرگترین چالش معاصر تبدیل شده است؛ این پژوهش سعی کرده است که با تکیه بر ماهیت وجوهر ترور و تروریسم براساس آنچه هست و چیستی آن و نظرات و تعاریف متفاوت پیرامون آن، به تعریفی روشن تر و کامل تر و نسبتاً جامع از تروریسم رسیده و سپس به بررسی اسناد بین المللی موجود از جمله کنوانسیون ها و قطعنامه ها پیرامون مسئله تروریسم، که موضع جامعه جهانی و حقوق بین الملل را نسبت به این پدیده و واقعه مشخص نموده است؛ نتیجه گیری نموده که براساس ماهیت تروریسم و برخورد جامعه جهانی با آن، مقابله با تروریسم و گروه های تروریستی به دلیل ماهیت و جوهر آن و تناقض آن با مقررات و اصول حقوق بین الملل و تعارض با نظم کنونی بین المللی و عدم امکان جمع پذیری تروریسم با صلح و امنیت بین المللی، فارغ از نوع و زمان آن، نیاز به مقابله جدی تا نابودی آن می باشد.
۴.

بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 591
در این مقاله به بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران پرداخته می شود. این منشور شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را اعمال خواهد کرد. اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شامل مواردی مانند: اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، بیطرفی قضایی، بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، امکان فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری، بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و غیره می باشد. راه های تقویت این اصول این می باشد که، واحدهای ارزیابی عملکرد و بازرسی، با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی باید سازماندهی مجدد شود تا به لحاظ راهبردی و کارشناسی رویه ها اصلاح و یا تقویت شود.نظام اداری مورد مطالعه بیشتر براساس مناسبات و روابط مبتنی است و باید هدف کاهش مناسبات عشیره ای و جایگزینی ضوابط قانونی باشد. حاکم کردن ضوابط به جای روابط در نظام اداری اقدامی تدریجی، بلندمدت است که باید براساس اولویت ها دنبال شود تا موقعیت شهروندان در نظام اداری ارتقا یابد و منجر به افزایش رضایتمندی آنان شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و استفاده از منابع حقوقی اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای می باشد.
۵.

بررسی رابطه متقابل حقوق بشر و تجارت آزاد

نویسنده:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 617
حقوق بشر و تجارت از مقولاتی هستند که امروزه عملکرد بسیار تأثیرگذاری بر حیات بشر دارند. مقررات تجارت آزاد، رفاه مادی را در سرلوحه اهداف عالیه خود قرار داده است و برای رسیدن به آن و سایر اهدافش موافقت نامه های متعددی را وضع نموده است. امروزه ساختار پیچیده و عملکرد بسیار وسیع این سازمان باعث گردیده است تا جوانب دیگری از نظام بین المللی از آن تأثیر پذیرد. از جمله این تأثیرات در حوزه حقوق بشر می باشد که به نظر می رسد در ابتدا با تجارت آزاد دارای اهداف و اصول مشابهی بوده و حتی در مواردی نیز تکمیل کننده یکدیگر می باشند. همه دولت های عضو سازمان تجارت جهانی مقررات حقوق بشری را پذیرفته و تصویب نموده اند و باید به آن پایبند باشند. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی یافتیم که مقررات تجارت آزاد و حقوق بشر فی الواقع در پی دستیابی به هدفی واحد هستند، اگرچه سازوکارهای متفاوتی دارند. و در مواردی از قبیل حق برسلامتی، برخورداری از محیط زیست سالم، حق بر غذا و ... به نظر می رسد تعارضاتی وجود دارد و اقدامات دولت ها در راستای تجارت آزاد سبب نقض بخشی از حقوق بشر می گردد. در نتیجه سازمان تجارت جهانی می بایستی اصلاحات لازم و تجدیدنظرهای اساسی در موافقت نامه های خود ایجاد نموده و آنها را حداقل با جنبه های اقتصادی حقوق بشر همراه سازد. و دولت های عضو سازمان و خود سازمان بعنوان تابعان حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خود پایبند بوده و خود را ملزم به رعایت آنها بدانند.
۶.

جایگاه و اهمیت هارپ در حقوق بشر و نقض حقوق بنیادین بشر

نویسنده:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 115
هارپ بعنوان یک تکنولوژی و پروژه علمی جدید، دارای آثار سوء زیادی در حقوق بین الملل می باشد و عملی شدن آن سبب نقض بعضی از حقوق بنیادین بشری و محیط زیستی خواهد شد، همچنین حاکمیت دولت ها را که بعنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی و حقوق بین الملل می باشد ممکن است دچار خدشه کند. از آنجائیکه هارپ و اثرات آن بر حقوق افراد، حقوق بنیادین بشر و حقوق بین الملل محیط زیست شناخته شده نیست و یا به صورت حداقل شناخته شده است، ضرورت دارد در درجه اول آن را به صورت علمی و مختصر مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و سپس جنبه های حقوقی آن بررسی گردد. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد و نتایج حاصله از این نوشتار که پس از بررسی عملی این تکنولوژی و لایه های جوی و گذری بر اصول مهندسی یونیسفر به نقش و تأثیرات آن بر حقوق بنیادین بشر پرداخته، آنرا بعنوان یک تهدیدی جدید در دوران معاصر شناسایی کرده و صرف این شناسایی وافی به مقصود نمی باشد؛ بلکه لازم است به جامع بین المللی و کلیه افراد معرفی شده تا علاوه بر ایجاد راهکارهای مناسب جهت کنترل این پروژه، به این راهکارها جامه عمل نیز بپوشانند.
۷.

تعیین رابطه بین نگرش مذهبی و ابعاد خشم (مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان چالوس)

نویسنده:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 999
مذهب نگرش سازمان یافته ای از باورها شامل؛ ارزش های اخلاقی، رسومات، مشارکت در جامعه دینی برای اعتقاد راسخ تر به خدا یا یک قدرت برتر است. باورهای مذهبی شیوه موثری برای مقابله با تجارب دردناک و نشانه های بیماری است. همچنین در زمان مشکلات و ناراحتی ها بر چگونگی روابط انسانی اثر می گذارند. از آنجائیکه مذهب بعنوان یک عنصر مهم در فرهنگ در نظر گرفته می شود و درمان های شناختی به شدت متأثر از زمینه های فرهنگی، باورها و ارزش های درون فرهنگی است و باتوجه به بافت مذهبی ایران مطالعه حاضر بر آن شد تا رابطه بین نگرش مذهبی و ابعاد خشم در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان چالوس را بررسی نماید. این مطالعه توصیفی- همبستگی می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه (1005) نفر که در سال تحصیلی 97-1396 در شهرستان چالوس مشغول به تحصیل هستند، می باشد. نمونه پژوهش320 دانش آموز بطور تصادفی انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین میزان نگرش مذهبی با خشونت میان فردی رابطه معنی دار و در سطح 00/01 وجود دارد. همچنین بین نگرش مذهبی و خشونت میان فردی رابطه معنی دار منفی در سطح 00/01 وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲