پژوهش ملل

پژوهش ملل

پژوهش ملل مرداد 1398 شماره 44

مقالات

۱.

بررسی مفهوم سرمایه گذار خارجی در کنوانسیون ایکسید و حقوق ایران

تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 333
اعمال اقدامات حمایتی از سرمایه گذاران خارجی مستلزم شناخت مفهوم سرمایه گذار است. یکی از مزایای خاص سرمایه گذاران، حق دسترسی به مرکز داوری ایکسید است که به سرمایه گذار حق می دهد مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. برای اجتناب از تقلب و خرید معاهده و از طرفی شناخت و کشف دایره شمول معاهدات و صلاحیت ایکسید، برای پذیرش سرمایه گذاران خارجی، بعنوان بازیگران اصلی حقوق بین-المللی سرمایه گذاری لازم و ضروری است، بررسی حقوقی سرمایه گذار خارجی اهمیت پیدا می کند. سوال اصلی این است که برچه اساس بهتر است سرمایه گذار را معین نمود. عامل اقامتگاه در کنار تابعیت و نیز محل کنترل واقعی شرکت باید مدنظر قرار گیرد. در مورد قانون تشویق و حمایت مصوب 1381 نیز باید اذعان کرد که بهتر است همگام با مقررات جهانی، تابعیت خارجی سرمایه گذار را فارغ از منشأ سرمایه وی، برای سرمایه-گذاری، ملاک این عنوان قرار دهیم تا راه سوء استفاده اتباع ایرانی برای وارد کردن سرمایه های با منشأ داخلی را از مبادی خارجی ببندد و نیز سبب یکدستی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و نیز معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می گردد.
۲.

فرهنگ، بخش جدایی ناپذیر روابط بین الملل

تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 559
امروزه نقش فرهنگ در روابط بین الملل جلوه بیشتری از خود نشان می دهد، بطوریکه بدون در نظر گرفتن نقش فرهنگ در ساختار سیاست خاجی دولت ها و تنوع فرهنگی در میان ملل مختلف، نمی توان بطور کامل و جامع ساختار روابط بین الملل را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در حال حاضر، اندیشمندان روابط بین الملل قائل به تنوع فرهنگی در این عرصه و به طبع آن، همزیستی فرهنگ های مختلف در کنار یکدیگر هستند. کما اینکه این تنوع فرهنگی باعث به وجود آمدن انواع دسته بندی ها در میان کشورها می شود و یا ممکن است باعث بروز نزاع و در موارد حادتر موجب جنگ-هایی در میان کشورهای مختلف گردد. توجه به پررنگ تر شدن نقش فرهنگ در سیاست داخلی و به طبع تاثیرات غیرقابل چشم پوشی آن در ساختار سیاست خارجی کشورها، بسیاری از دولت ها متاثر از عوامل فرهنگی روابط خودشان با دیگر کشورها را تنظیم می کنند. طبق نظریه سازه انگاری بحث فرهنگی از این حیث مهم تلقی می شود که اگر باتوجه به تکثر فرهنگی در جهان، نقش فرهنگ را نادیده بگیریم، پس باید شاهد هرج و مرجی که روابط بین الملل را تحت تاثیر قرار می دهد، باشیم. نتیجه حاصله نشان می دهد که در نظر گرفتن فرهنگ از طرفی موجب برقراری رابطه بهتر و تعاملات بیشتر در میان کشورها می گردد و طرفی دیگر برخی مواقع باعث تقابل و بروز تنش هایی در روابط میان دولت ها و کشورها می شود.
۳.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

نویسنده:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 877
موضوع مورد بحث در مقاله پیش رو مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری می باشد. چراکه مبحث مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مباحث نوین در حقوق کیفری می باشد. موضوعی که علیرغم وجود ابتدایی آن در عصر باستان تحت عنوان مسئولیت جمعی و قبیله ای تقریباً از اوایل قرن حاضر ذهن حقوقدانان را به خود معطوف داشته است، بگونه ای که اغلب آنان این نوع مسئولیت را به جهت گسترش روزافزون پدیده ماشینیزم و خطرات ناشی از آن پذیرفته اند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد توصیفی-تحلیلی می باشد که براین مبنا در پی پاسخ به این سوال است که آیا می توان شخص را که ظاهراً هیچ دخالتی در ارتکاب جرم نداشته (نه بعنوان مباشر و نه بعنوان شریک یا معاون) بخاطر فعل مجرمانه ای که دیگری مرتکب شده است مسئول و قابل مجازات بدانیم؟ چراکه مطابق اصلی که از دیرباز وجود داشته و ادیان مختلف نیز بر آن صحه گذارده و آنرا تایید کرده اند (یعنی اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات ها) هرکس مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان به خاطر عملی که توسط دیگری ارتکاب یافته مجازات کرد، اما یافته های پژوهش بر این اساس است که پاره ای از موارد بنا به عللی می توان فردی را که هیچ نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه نداشته بجای فاعل جرم مجازات کرد.
۴.

طراحی پرسشنامه تشخیص سبک های یادگیری برای یادگیرند گان زبان خارجی و زبان دوم براساس آزمون MBTI

تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 372
آموزش زبان خارجی و دوم یک فرایند چندبعدی است که هر یک از ابعاد آن، نقشی کلیدی در اجرای صحیح این فرایند دارد؛ و توجه بیش از حد یا عدم توجه به هریک از این ابعاد، مسلماً کیفیت یک برنامه آموزشی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از حدود صد سال پیش تا به امروز که شیوه های آموزشی به صورت مدون و مکتوب درآمده اند؛ متخصصان این حوزه، هیچگاه نتوانسته اند، روشی ارائه دهند که بهترین باشد. فصل مشترک تمام این روش ها، توجه به مواردی مانند: شیوه تدریس مهارت ها، روش کلاس-داری، نحوه ارائه مطالب و ذکر نکاتی از این دست می باشد. اما در مورد سبک های یادگیری زبان آموزان و توجه به این مطلب که هر زبان آموز، داده ها را چطور دریافت می-کند، چگونه دسته بندی و پردازش می نماید و از چه راهی این اطلاعات را به خاطر می-آورد، کارهای اندکی انجام شده است. در این پژوهش تعداد 50 زبان آموز عرب زبان در سطوح مبتدی، متوسط و پیشرفته شرکت داشتند که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی-ارشد تحصیل می کردند؛ پرسشنامه ای براساس سوالات آزمونMBTI و تعریف سبک-های یادگیری طراحی شد در اختیار فراگیران قرار گرفت. و براساس جواب های به دست آمده، ویژگی های سبک یادگیری ایشان تحلیل گردید؛ و در نهایت مشخص گردید که هریک از آنها با کدام سبک، مطالب درسی را دریافت، طبقه بندی و به یاد می آورند. مسلماً می توان این پرسشنامه را براساس ویژگی های زبان آموزان دیگر با زبان مادری غیرعربی نیز طراحی کرد.
۵.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: شهر جهرم)

تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 933
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت از کیفیت زندگی افراد، سطح سرمایه اجتماعی است که بطورکلی توجه چندانی به آن نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شهر جهرم انجام شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و هدف تحقیق کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های موردنیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) استفاده شده است. مولفه های سرمایه اجتماعی در این پژوهش، مشارکت، آگاهی و اعتماد هستند. برای سنجش متغیرها نیز از طیف لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، تعداد 141000 نفر مردم ساکن شهر جهرم براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور سال 1395 می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 350 نفر شهروندان شهر جهرم (به صورت روش تصادفی ساده توزیع شده است) و 30 نفر از مدیران و کارشناسان در زمینه مطالعات موضوع مربوطه محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم افزار SPSS و با استفاده از شیوه های من ویتنی، اسپیرمن استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیر آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با تعهد سازمانی ارتباط معناداری در سطح کمتر از p<0.05 وجود دارد. همچنین بین متغیر سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر جهرم رابطه مثبت و معناداری وجود داشته که سطح ضریب همبستگی آن ضعیف می باشد. در پایان تحقیق، متناسب با یافته های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
۶.

نگرش شاهنامه به نقش اجتماعی و هویت فاخر زن ایرانی

تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 111
شاهنامه آینه روشن و تمام نمایی از اصول، آداب، اندیشه ها و تفکرات و به قولی جامع جمیع خصایص مدنی و اخلاقی و فرهنگی ایران باستان است. این اثر بی نظیر با پرداختن منطقی به داستان ها و حکایات، به شخصیت ها و بازیگران آن روح تازه ای می بخشد. لذا باید گفت که زن در شاهنامه آمیخته ای از خردورزی، عفاف و زیبارویی است. این سه خصلت بانوان شاهنامه را از تمامی بانوان حماسه ها ممتاز می گرداند و فردوسی، در جای جای اثر خویش این ویژگی ها را ستوده است. زنان شاهنامه، به جزء آنها که زنان در سایه محسوب مى شوند و تأثیر چندانى در روند داستان ندارند بقیه تاثیرگذار در سیاست و اجتماع و سایر شئونات زندگى اند و حتى به مرتبه پادشاهی هم می رسند. این اثر که منعکس کننده واقعیات و تقابل فرهنگ های جوامع و سرزمین های مختلف آن زمان است، می تواند نقش بسیار حائز اهمیتی در باورها و پیشینه فرهنگی نسل کنونی ایفا نماید. شاهنامه با بیان محسنات زنان در ابیات خویش، سعی نموده است تا استوارترین باور و تصویر، از سیمای زنان ایرانی را منتشر نماید. بنا به اهمیتی که زن و نقش آن در اجتماع و ادبیات ایران دارد و براساس پژوهش هایی که درباره نقش اجتماعی صورت گرفته است، می توان اذعان نمود که زن در شاهنامه از حیث اجتماعی، موقعیت و هویتی فاخر داشته و از شخصیت زن بعنوان یک اسوه وارسته اجتماعی یاد می شود.
۷.

مسئولیت بین المللی دولت نسبت به حقوق مدنی- سیاسی غیرقابل تعلیق اتباع

نویسنده:
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 167
حقوق غیرقابل تعلیق بعنوان حقوق اولیه، یکی از ارکان اساسی و پذیرفته شده نسبت به مسئولیت دولت-ها در قوانین حقوق بشری است. این حق به معنای تحدید خودسرانه قدرت، حفظ آزادی های بنیادین در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به مقررات تصویب شده بین المللی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه تفکیکی تحت عناوین حقوق غیرقابل تعلیق و قابل تعلیق مشاهده نمی شود، اما از حیث ماهوی برخی از حقوق غیرقابل تعلیق در آن مورد شناسایی قرار گرفته اند که از جمله آنها می توان به حق حیات و ممنوعیت شکنجه اشاره نمود. بنابراین هدف اصلی پژوهش رعایت و گنجاندن این حقوق در جامعه و نتایج آن است که دولت ها در مواجه با این حقوق ضمن رعایت، همواره در تمامی شرایط و اوضاع باید این حقوق را مورد احترام قرار دهند. پژوهش حاضر با محوریت کتابخانه ای و بر محوریت قانون داخلی ، ارجاع به اسناد حقوق بشری گامی در ارائه راهکارهایی در جهت تضمین رعایت هنجارهای اساسی حقوق بشری نگاشته شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲