مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال سوم بهار 1388 شماره 3 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی ارتباط فرهنگ با نظریه نمایندگی مبتنی بر رویکرد مدیریت سود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ تئوری نمایندگی مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۲
. این پژوهش به منظور مطالعه ارتباط فرهنگ با نظریه نمایندگی در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدل هافستد، ابعاد چهارگانه تئوری نمایندگی را مورد بر رسی قرار داده و ارتباط تأثیر آن بر مولف ه های تئوری نمایندگی یعنی مدیریت سود و کارگریزی کارکنان را مورد ارزیابی قرار داده است . پژوهشگر ضمن ارائه پیشینه ای از پژوهش های انجام گرفته در این زمینه ، به مبانی نظری پژوهش پرداخته است . این پژوهش به روش تجربی و با استفاده از پرسشنامه در بین 209 شرکت به عنوان نمونه جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسیده است . نتایج پژوه ش نشان می دهد که رابط ه ای بین مدیریت سود با مولفه های اجتناب از ابهام، مردگرایی، فاصله قدرت و فردگرایی مشاهده نشده است ولی رابطه بین کارگریزی افراد، با مولفه های اجتناب از ابهام، مردگرایی و فردگرایی مورد تأیید قرار گرفته است
۲.

ارزیابی نقش فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درحفظ و تقویت هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان (با تکیه بر قصه گویی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قصه گویی هویت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۷
. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش فعالیت قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حفظ و تقویت هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان در بین مسئولان و مربیان کانون با استفاده از پرسش نامه و به روش توصیفی انجام گرفته است . در این پژوهش کاربردی ، پژوهشگر ابتدا به تعریف فرهنگ و هویت، ارزش های فرهنگی از دیدگاه های مختلف پرداخته و سپس به نقش نمادها ی فرهنگی و ه نجارهای اجتماعی و جغرافیایی در شکل گیری فرهنگ آنان پرداخته و سپس با بررسی موردی فرهنگ ایران در ا ین زمینه و اهمیت نقش قصه گویی در انتقال میراث گذشتگان به نسل های کنونی و تاریخچه و شکل فعالیت قصه گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرضی ههای پژوهش مورد تایید بوده و نشان می دهد که محتو ای فعالیت های کا نون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و قصه گویی به هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان موثر است و در این فعالیت ها به باورهای مذهبی، ارزش های فرهنگی، اسطوره ها، میراث فرهنگی و نمادهای فرهنگی و جغرافیایی ایران توجه شده است
۳.

بررسی تاثیرسازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی جوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان های غیر دولتی جوانان رفتار فرهنگی رفتار اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۸
این پژوهش، با هدف بررسی تأ ثیر سازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی جوانان، جامعه آماری متشکل از 15 ساله سازمان های غیر دولتی جوانان مجوزدار را به روش توصیفی- تحلیلی مورد آزمون - اعضای رده سنی 29 قرار داده است . در پژوهش حاضر، هشت مولفه، رفتار عقلایی، رفتار جمعی و مشارکت جویانه، رفتار برنامه ریزی شده، رفتار مسئولانه و وجدانی، رفتار مدنی، رفتار هدفمندانه و امیدوارانه، رفتار رشد یابنده و رفتار قدرشناسانه را در بین پاسخگویان بررسی کرده و فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داده است . یافت ه های پژوهش نشان می دهد که، سازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی- اجتماعی اعضا و مدیریت بر رفتار فرهنگی جوانان تأثیری نداشته اند ولی توانسته اند در توانمندسازی اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت و همچنین توسعه فرهنگ عمومی جوانان نقش موثری داشته باشند
۴.

نقش مدرسه در باز تولید نظام سیاسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نظام سیاسی مدرسه نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۴
این پژوهش با هدف بررسی نقش مدرسه در بازتولید نظام سیاسی کشور، به بررسی نقش مدرسه و نظام آموزشی در تربیت نسلی موثر در بازتولید نظام سیاسی و جامعه پذیری سیاسی پرداخته است . به همین منظور با استفاده از دیدگاه اندیشمدان این حوزه، رابطه نظام آموزش و نظام سیاسی و دامنه تاریخی آن را از زمان شکل گیری مدارس نوین در دوره قاجاریه تا به امروز بررسی نموده است . این پژوهش به روش پیمایشی با استفاده از پرسش نامه در بین جامعه آماری یکصد نفر از دانش آموزان منطقه یک تهران به انجام رسیده و نتایج آن نشان م یدهد که فرضیه پژوهش تأیید شده است
۵.

آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کار کودک و ارائه الگوی مناسب اجرای آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: اشتغال کودک قانون کار کودک شورای امور اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۴
هدف این پژوهش، آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کار کودک و ارائه الگوی مناسب جهت اجرای این قانون است. پژوهش حاضر، این فرضیه را که از بین عوامل مختلف، عامل اقتصادی مهمترین عامل اجرای قانون منع کار کودک است ، مورد بررسی قرار داده است . عوامل موثر در این زمینه را به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی و مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرده و به روش تحلیل ع املی، به بررسی میزان تعامل عوامل فوق پرداخته است . پژوهشگر با استفاده از نتایج به دست آمده، مدلی برای سنجش عوامل موثر بر اشتغال کودکان ارائه نموده اس ت. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی خود با استفاده از پرسش نامه ، نظرات متخصصان و خبرگان شورای ام ور اجتماعی را جمع آوری نموده و اعتبار مدل خود را تأیید می نماید . یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل اقتصادی مهمترین عامل در زمینه اشتغال به کار کودکان بوده و عامل فرهنگی، عامل رفتاری، عامل حقوقی و عامل اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند
۶.

بررسی نقش و جایگاه ارزیابی عملکرد در موفقیت و بهبود فعالیت های فرهنگی نمایندگی های فرهنگی در خارج از کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد فعالیت های فرهنگی شاخصهای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۰
در این مقاله در راستای تبیین نقش و جایگاه ارزیابی عملکرد در موفقیت و بهبود فعالیت های فرهنگی نمایندگی های فرهنگی در خارج از کشور ، نخست مفهوم ارزیابی عملکرد ارائه گردیده و سپس با اشاره به اهمیت فعالیت های فرهنگی ، به رویکردهای نظری برای تحلیل ارزیابی عملکرد می پردازد . در ادامه ضمن معرفی شاخص های فرهنگی به توصیف پژوهش، اهداف و فرضیه آن پرداخته و نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های توزیع شده تشر یح می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارزیابی عملکرد در موفقیت فعالیت های فرهنگی نقش بسزایی ایفا می نماید و برنامه ریزی برای گسترش و اشاعه کمی و کیفی انواع فعالیت های فرهنگی از طریق شاخص های مناسب ضرورتی اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا شاخص ها امکان بررسی، سنجش و مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب را فراهم می سازند
۷.

مقایسه مهارت های مدیران فرهنگی و غیر فرهنگی در ایران مطالعه موردی: مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان هلال احمر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت های مدیریتی مدیران فرهنگی مدیران غیرفرهنگی مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۵
 در این پژوهش در راستای تبیین و مقایسه میزان مهارت های مدیران فرهنگی و غیر فرهنگی نخست به اهمیت و نقش مدیریت و مهارت های مدیریتی در پیشبرد اهداف سازمانی پرداخته و جایگاه مدیریت منابع انسانی در فرآیند مدیریت توصیف گردیده و در ادامه ضمن معرفی پژوهش، اهداف، سوالات و فرضیه های آن، به ارائه نتایج حاصل از آن در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است . با توجه به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها در دو سازمان فرهنگی و غیرفرهنگی، مشخص گردید که میزان مهارت فنی مدیران سازمان تبلیغات اسلامی بیشتر از مدیران سازمان هلال احمر است . با مقایسه میانگین مهارت های سه گروه از مدیران ارشد، میانی و فنی مشخص گردید که مدیران میانی نسبت به مدیران ارشد و فنی بیشترین مهارت فنی را دارا می باشند و مدیران ارشد کمترین مهارت فنی را دارند . همچنین مدیران میانی بیشترین مهارت مدیریت بحران و مدیران فنی کمترین میانگین این مهارت را دارا هستند. با مقایسه میانگین مهارت های مدیران در معاونت های فرهنگی و غیرفرهنگی صرفنظر از نوع سازمان این نتایج حاصل گردید که میانگین مهارت های انسانی، خلاقیت و اندیشه سازنده، کارآفرینی و نوآوری، رایزنی، کارایی و اثربخشی م دیران فرهنگی و مدیران غیرفرهنگی دارای تفاوت معناداری هستند و این مهار تها در مدیران فرهنگی بیشتر از مدیران غیرفرهنگی است.
۸.

بررسی نقش عوامل آمیخته بازاریابی در میزان فروش محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آمیخته بازار ترفیع توزیع قیمت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۴
. در این پژوهش تلاش شده است تا پس از شناسایی عوامل و شاخص های آمیخته های با زاریابی در محصولات نسبت به مشخص نمودن میزان تأثیر هر عامل بر میزان فروش از دید « کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان » مشتریان اقدام نماید . براین اساس رابطه عوامل آمیخته بازاریابی بنامهای محصول، قیمت، توزیع، ترفیع هر کدام در قالب شاخص هائی در چارچوب چهار فرض یه با میزان فروش شرکت مورد بررسی قرار گرفت . روش تحقیق برحسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و حجم نمونه مورد پژوهش 162 نفر از مشتریان بالفعل محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشند. نهایتاً پس از جمع آوری ارتباط هر چهار عامل با میزان فروش (تصمیم به خرید مشتری ) ،SPSS داده ها با استفاده از نرم افزار آماری براساس اولویت محصول، قیمت، توزیع و در نهایت ترفیع تائید گردید . بر اساس یافته های پژوهش، ضرورت تجدید نظر در مدیریت هزینه در بحث عوامل آمیخته بازاریابی با توجه به اهمیت آنها لازم به نظر می رسد تا ضمن تقویت عوامل موثرتر و کم رنگ نمودن هزینه در عوامل دارای تأثیر کمتر، بتوان نسبت به ایجاد رضایتمندی و تصمیم به خرید مشتری و نهایتاً میزان فروش بیشتر شرکت اقدام نمود

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸