مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 15 زمستان 1400 شماره 54 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تاثیر فناوری اطلاعات بر امنیت شغلی با نقش میانجی مهندسی اجتماعی در مجتمع ورزشی آموزشی محمودآباد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سیاست گذاری فرهنگی آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۲
مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر امنیت شغلی با نقش میانجی مهندسی اجتماعی در مجتمع ورزشی آموزشی نفت محمودآباد بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان مجتمع ورزشی آموزشی محمودآباد بودند که تعداد آن ها 340 نفر بوده است. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 180 نفر از قسمت های مختلف مجتمع انتخاب شدند. روش پژوهش: ابزار اندازه گیری براساس پرسشنامه های استاندارد مربوط به هریک از متغیرهای پژوهش بوده است که با مقیاس پنج درجه ای لیکرت ساخته شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی و به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. پیشنهاد های حاصل از فرضیات عبارتند از سیاست های امنیتی بایستی به کارمندان ابلاغ شوند تا بر اهمیت آن ها تاکید شوند اعتماد اساس مهندسی اجتماعی است و بر همین اساس است که مهندسین اجتماعی می توانند به اهداف خود نائل شوند. فناوری می تواند کارها را برای یک مهندس اجتماعی آسان تر نماید. یکی از شیوه های هکرها برای فریب از طریق فناوری، ارسال ایمیل و درخواست اطلاعات مهم از قربانی است. و مهم ترین پیشنهاد اقدام های متقابل برای مهندسی اجتماعی آموزش کارمندان است. دوره های سالیانه بایستی به منظور یادآوری و به روزرسانی اطلاعات برای کارمندان برگزار شوند. پیشنهاد دیگر به منظور افزایش درگیری کارمندان با سیاست سازمان می تواند از طریق خبرنامه های ماهانه با مقالات اطلاع رسانی امنیتی باشد فرهنگ سازی و آگاهی رسانی به افراد باید به گونه ای باشد تا طبقه بندی اطلاعات را به آن ها بیاموزد. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد فناوری اطلاعات بر امنیت شغلی و مهندسی اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. بین مهندسی اجتماعی و امنیت شغلی نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به طور کلی نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد مهندسی اجتماعی در تاثیر فناوری اطلاعات بر امنیت شغلی تاثیر نقش میانجی دارد.    
۲.

ارائه مدل توسعه فرهنگ سازمانی اسلامی برای آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهرستان های استان تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی اسلامی آموزش و پرورش تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۵
مقدمه و هدف: با توجه به اینکه در هزاره سوم، فرهنگ سازمانی به مقوله ای نوین و بحث برانگیز بین صاحب نظران جامعه شناسی و دیگر حوزه های وابسته مبدل شده، اندیشمندان مدل های متعددی از فرهنگ سازمانی برای جامعه شرقی بر مبنای فرهنگ های غربی ارائه داده اند، که این مدل ها با مبانی اسلامی جامعه ایران سازگاری چندانی ندارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر مبانی اسلامی و بر مبنای مطالعه توصیفی اکتشافی با رویکردی توسعه ای کاربردی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بود. روش پژوهش: نمونه آماری به روش نمونه گیری به صورت خوشه ایی و تصادفی طبقه ای به تعداد ۲۸۰ نفر انتخاب گردید، ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات عمیق کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بود، این پژوهش، مبتنی بر روش دو مرحله ای انجام گردید. یافته ها: در مرحله اول برای شناسایی مولفه ها و ابعاد از روش تحلیل عاملی اکتشافی و در مرحله دوم از تحلیل عاملی تاییدی (smartpls3) استفاده شد و در نهایت مدل مفهومی همراه با چهار روش از لحاظ اعتبار مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی ابزار تحقیق از طریق روایی سازه ای به تایید رسید و پایایی ابزار تحقیق از طریق الفای کرونباخ 0.866 محاسبه شد.. نتیجه گیری: در پایان نتایج نشان داد، پنج بعد (ارزشی، تشکیلاتی، توسعه ای، انسانی و چشم انداز) از برازش مطلوبی برخوردارند و هم چنین مشخص گردید بعد انسانی و بعد ارزشی ازاهمیت بیشتری برخوردار هستند.  
۳.

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی توانمندسازی روانشناختی دلبستگی شغلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۵
مقدمه و هدف : هدف این مقاله، بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران است. روش پژوهش : روش تحقیق پیمایشی تحلیلی و از نوع همبستگی است. گردآوری اطلاعات از طریق روش های کتابخانه های و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری کارکنان دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشد که ا استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 200 نفر است. تجزیه و تحلیل با نرم افزار Smart P LS انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران به میزان 61.3 درصد تاثیر دارد، دلبستگی شغلی کارکنان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه به میزان 28.2 درصد تاثیر دارد و یادگیری سازمانی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه به میزان 70.7 درصد تاثیر دارد. نتیجه گیری : با توجه به تایید فرضیه های تحقیق؛ پیشنهادهایی در خصوص افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ارائه شده است.
۴.

مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبکهای رهبری (تحولگرا - عملگرا) و توانمندسازی کارکنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانمندسازی سبک های رهبری (تحول گرا –عمل گرا) فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۸
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی براساس سبک های رهبری (عمل گرا، تحول گرا)، و توانمندسازی کارکنان بود. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان تهران به تعداد 5800 نفر بود و نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان به تعداد 360 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای طبقه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز (1999)، سبک های رهبری (عمل گرا، تحول گرا) باس و اولیو (1985) و توانمندسازی اسپریتزر (1997) مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید دانشگاه تایید و پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0، 94/0 و 95/0 تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی (تاییدی، اکتشافی) و مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون تی استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که مولفه های فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب اولویت شامل خلاقیت و نوآوری (84/0)، خطرپذیری (84/0)، توجه به جزئیات (89/0)، توجه به ره آورد (87/0)، توجه به اعضاء (91/0)، نتایج تصمیمات (81/0)، توجه به سیستم (82/0)، جاه طلبی (87/0)، پایداری (90/0)، می باشند. هم چنین وضعیت ابعاد شناسایی شده فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی در حالت بالاتر از میانگین قرار دارد. علاوه بر این، مولفه های سبک های رهبری با ضریب مسیر (84/0) و توانمندسازی (82/0)، تاثیر معناداری با اجرای مدل فرهنگ سازمانی دارند. از طرف دیگر، در وضعیت موجود، سطح معناداری در همه متغیرها در وضعیت مطلوبی قرار دارد. نتیجه گیری: براساس مولفه های شناسایی شده مدل فرهنگ سازمانی ارائه شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مطلق، نسبی و تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از برازش آن داشت.
۵.

شناسایی و اولویت بندی مهارت های ارتباطی کارکنان هتل در تعامل با گردشگران خارجی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری(ISM)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مهارت ارتباطی کارکنان هتل گردشگری مدل سازی ساختاری (ISM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۴
هدف پژوهش: تأکید بر اینکه ارتباطات انسانی در صنعت هتل داری افزون بر ارتباطات کلامی، در قالب های مختلف ارتباطات غیرکلامی ازجمله زبان بدن، حرکات صورت، تماس چشمی، ایما و اشاره، فاصله اجتماعی و ... باید مورد توجه قرار گیرد. وفاداری میهمانان هتل، حاصل عالی ترین سطح رضایت مندی آن ها و وابسته به شایستگی کارکنان هتل ها است. شناسایی و اولویت بندی مهارت های ارتباطی کارکنان هتل ها موجب هموارکردن مسیر موفقیت هتل ها در جلب رضایت گردشگران است. روش پژوهش: این تحقیق با رویکرد کیفی انجام شده و ازنظر نحوه ی گردآوری داده های موردنیاز، توصیفی است. جامعه آماری: با توجه به شرایط کنونی گردشگری و با توجه به روش انجام پژوهش که مبتنی بر نظر خبرگان (صاحب نظران صنعت هتل داری و گردشگری) است، برای نمونه گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و طی چندین مرحله برخی کارشناسان زبده شناسایی و پس از دریافت اطلاعات از هر کدام، از آن ها خواسته شد که افراد صاحب نظر دیگر را معرفی کنند و در نهایت تعداد 12 نفر از خبرگان جامعه آماری برای مشارکت در طراحی مدل انتخاب شدند. روش انجام پژوهش: شناسایی، تجزیه و تحلیل، و اولویت بندی مهارت های ارتباطی کارکنان هتل ها در تعامل با گردشگران خارجی ، با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) صورت گرفته است. یافته های پژوهش: شاخص های آشنایی با زبان کشور مبدأ گردشگران، توانایی در نشان دادن لذت از همکلامی و گفتگو با آن ها، تعامل محترمانه با گردشگران، آشنایی با نشانه های مثبت و منفی زبان بدن مانند حرکات سر و یا تماس های چشمی، اجتناب از اهانت به آن ها و صبوری در شنیدن سخنان گردشگران خارجی، از مهم ترین مؤلفه های مهارت های ارتباطی مؤثر کارکنان هتل در تعامل با گردشگران خارجی است.
۶.

تاثیر ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کاراز طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزش های فرهنگی رفتارهای انحرافی در محیط کار سرمایه های روان شناختی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۱
مقدمه و هدف پژوهش: رفتارهای انحرافی در محیط کار عواقب گسترده ای در همه سطوح سازمان از جمله فرایندهای تصمیم گیری، کاهش بهره وری وافزایش هزینه های مالی به دنبال خواهد داشت. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد660 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد ارزش های فرهنگی هافستد (2001) و پرسش نامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (1992) و پرسش نامه تعارض سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال) 1998) و پرسشنامه استاندارد سرمایه های روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، بودند که روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب (88/0) ،(85/0)، (88/0) و (87/0) برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که ارزش های فرهنگی از طریق سرمایه های روان شناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر  65/0- است و از طریق سرمایه اجتماعی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 75/0- است و هم چنین ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 55/0- است. نتیجه گیری: ارزش های فرهنگی از طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی باعث کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار می شود و منجر به افزایش بهره وری در دانشگاه می شود.
۷.

بررسی عملکرد مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس (اصلاح شده)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت فرهنگی میراث فرهنگی ناملموس کنوانسیون 2003 یونسکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۳
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارنامه ی ده ساله ی مدیریت فرهنگی در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر، کمی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه می باشد. پرسشنامه براساس استاندارد "چارچوب نتایج کلی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس"، نتیجه ی یک فرایند مشورتی جمعی، مصوبه مجمع عمومی کشورهای عضو کنوانسیون در جلسه هفتم کمیته یونسکو، در دو نسخه مجزا برای گروه مدیران و مسئولان و هم چنین دانشگاهیان و متخصصان  طراحی شده است. جامعه آماریِ این پژوهش، شامل معاونت میراث فرهنگیِ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل استانی، پژوهشگاه ها، مراکز، ادارات و بخش های دولتی و نیمه دولتی وابسته به آن و هم چنین جامعه علمی و دانشگاهی و انجمن های مردم نهاد مرتبط می باشند. با توجه به محدودیت جامعه آماری از روش تمام شمار برای انتخاب اعضای جامعه استفاده شده است که در نهایت پرسشنامه ها توسط 26 نفر از اعضای جامعه آماری مدیران و مسئولان و 42 نفر نیز از جامعه دانشگاهیان، متخصصان آزاد و انجمن ها تکمیل و داده ها جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از وضعیت موجود عملکرد مدیریت فرهنگی در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که دو شاخص سیاهه برداری و پژوهش و سیاست ها و اقدامات قانونی و اداری در وضعیت تا حد مطلوبی قرار دارند. در مقابل، سایر شاخص های عملکرد شامل ظرفیت های انسانی و سازمانی، انتقال و آموزش بیانگر وضعیت تا حد کمی مطلوب می باشند. هم چنین شاخص کل عملکرد نیز نشان دهنده وضعیتی تا حدی مطلوب از عملکرد مدیریت فرهنگی در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران می باشد. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده، کلیه شاخص های مربوط به وضعیت موجود عملکرد مدیریت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران از متوسط وضعیت مطلوب فاصله دارند.
۸.

طراحی مدل سنجش بهره وری در سازمان های فرهنگی ایران ( مورد مطالعه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بهره وری کارایی اثربخشی روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۷
مقدمه و هدف پژوهش: فرهنگ از طریق ترویج ارزش های مشترک درون گروه که راه های انجام فرایندهای اقتصادی تولید توسط اعضای گروه را تعیین می کنند بر کارایی اقتصادی می تواند تأثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سنجش بهره وری در سازمان های فرهنگی ایران بود.جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بود که به تعداد 306 نفر در بخش کمی و 12 نفر در بخش کیفی انتخاب شد. روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) درصدد طراحی مدل سنجش بهره وری در سازمان های فرهنگی ایران است که در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران انطباق پذیری دارد.از نظر روش گردآوری اطلاعات 5 مؤلفه اصلی و 58 مؤلفه فرعی از ادبیات موضوع به روش تحلیل مضمون استخراج شده و از طریق اجرای روش دلفی با حضور نخبگان دانشگاهی و خبرگان سازمان های فرهنگی به اجماع گذاشته شد که در نهایت 21 مفهوم به عنوان ابعاد نهایی مدل شناسایی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، وضعیت مؤلفه های اصلی سبک مدیریت، ویژگی فردی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل اقتصادی و محیطی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از نظر نمونه مورد پژوهش دارای همبستگی مناسب بودند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که افزایش بهره وری با 5 مولفه ارتباطی مستقیمی دارد که با رشد نسبت ستاده به نهاده با کاهش هزینه ها به طور مستقیم تاثیر مثبت دارد و مولفه عواملی محیطی در بعد کارایی و اثربخشی تاثیر یکسانی بر بهره وری این سازمان داشت .  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸