مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 8 بهار 1393 شماره 23 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه الگوی مدیریتی «امنیت فرهنگی- اجتماعی» بر اساس عناصر هویت در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: امنیتِ فرهنگی - اجتماعی مدیریت امنیت الگوی AGIL پارسونز مکتب کپنهاک نظریه کنش متقابل نمادین متغیرهای استراتژیک هویت سیاست عدم تمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۶
این تحقیق با هدف بسط نظری و مدیریتی امنیت در شاخه تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، به شناسایی عناصر «امنیتِ فرهنگی و اجتماعی» در کشور و ارائه الگوی مفهومی برای مدیریت آن پرداخته است. این تحقیق مبتنی بر پیمایش و نیز ارائه الگو به روش تبیینی است. متغیرها شامل هویت ملی، هویت قومی، هویت مذهبی، هویت مدرن و متغیر امنیت اجتماعی-فرهنگی است. در تحلیل ثانویه مبتنی بر داده های اولیه مربوط سنجش هویت جمعی در ایران با ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هویت، روش های آماری به کاررفته شامل تحلیل عاملی برای تأیید سازه ها، روش های آمار توصیفی و ضریب همبستگی تحلیل واریانس همراه با آزمون تعقیبی آن، آزمون (T) در مقایسه با یک عدد ثابت و آزمون فریدمن است؛ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در سیزده استان به تأیید رسیده است. بر اساس نتایج این بررسی در سه قطب قابل دسته بندی است. به عنوان رویکرد کلی به رغم دشواری های موجود در جمع میان خرده فرهنگ ها، پایش امنیت ِ فرهنگی-اجتماعی با توجه به رکن امنیت که همان هویت است، می تواند الگویی کارآمد جهت سوگیری سیاست ها و استراتژی ها را عرضه کند. این فرایند به لحاظ روش شناسی مبتنی بر مسئله یابی و مسئله شناسی در حوزه عمومی با مطالعات تکمیلی کمی و کیفی نظیر فرا تحلیل یا تحلیل ثانویه و دیدگاه های تخصصی خبرگان است. این پایش در مقاطع مختلف زمانی، از دیدگاه عاملان و گروه های مخاطب و ارزیابی شکاف ها و حتی فراتر از آن همراه با آینده پژوهی به منظور شناخت فرصت ها و تهدیدهای پیش رو قابل انجام است.
۲.

رابطه هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی مطلوب (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش فرهنگ هوش فرهنگی فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۷
مقدمه و هدف پژوهش: در رویکردهای جدید علم مدیریت، کار تیمی و نحوه همکاری و تعامل با دیگران اهمیت خاصی دارد. در این زمینه هماهنگی میان فرهنگ کارکنان و فرهنگ سازمان محل اشتغال، شرایط را برای تسههیل و تداوم همکاری فراهم می-کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی مطلهو از دید دانشجویان رشته مدیریت به عنوان مدیران آتی سازمان ها و نهادهای کشور است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی و به لحاظ هدف از نهوع کهاربرد ی اسهت. بهرای و کلمهوگروف اسهم یرنوف و پیرسهون t آزمون همبسهتگ ی، آزمهون هها ی ،SPSS تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار استفاده شده است. یافته ها: آزمون فرضیه ها نشان داد که ارتباط معناداری بین کلیه ابعاد هوش فرهنگی و فرهنگ سهازما نی مطلهو از دید دانشجویان وجود دارد. دانشجویان با هوش فرهنگی بالا و پایین، سازمان نتیجه گرا و دانشجویانی که از هوش فرهنگی متوسط برخوردار بودند، سازمان تیم گرا را انتخا کردند. نتیجه گیری: مدیران، علاوه بر لزوم تشخیص تناسب فرهنگ خود با فرهنگ سازمانی که برای کار انتخا می کننهد، لازم است هنگام انتخا و گزینش پرسنل هم، به این تناسب توجه نموده و سهازمان خهود را از مشهکلا تی وهون غیبت، ترک خدمت، تضاد و ناسازگاری نیروی انسانی و ... که به دلیل عدم تناسب فرهنگ افراد با فرهنگ سازمان محل خدمت آنان پیش می آید، حفظ نمایند.
۳.

بررسی روابط چندگانه رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۷
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه تغییر شکل اساسی در حوزه کار منجر به احساس عدم امنیت، تهدید، کاهش رضایت شغلی و افول اخلاقیات شده است. با تقویت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می توان رضایت شغلی را افزایش داد. هدف این پژوهش بررسی روابط چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و روش آن توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش مجموعه 100 نفری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر است که 80 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکف و جهت سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه JDI، استفاده شد. با استفاده ضریب رگرسیون، آزمون T و F اطلاعات تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: پس از آزمون فرضیه ها همه فرضیه ها تأیید شد و نتایج نشان داد که بین هر یک از متغیرهای (وظیفه شناسی، نوع دوستی، جوانمردی، احترام و تکریم وفضیلت مدنی) و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد و به ازای یک واحد تغییر در هر یک از متغیرها رضایت شغلی به ترتیب به میزان 23/1%، 09/3%، 52/1%، 09/2% 52/1% افزایش خواهد یافت. نتیجه گیری: یکی از راهکارهای اساسی شناسایی و تقویت متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و فراهم کردن بسترهای لازم برای پیاده کردن این رفتارها است تا رضایت شغلی هم افزایش یابد.
۴.

نقش هوش فرهنگی در عملکرد کارکنان حوزه بین الملل بانک کشاورزی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عملکرد هوش فرهنگی ابعاد عملکرد ابعاد هوش فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۲
مقدمه و هدف پژوهش: در دنیای کنونی، هوش فرهنگی ابزاری ضروری برای مدیران و کارکنانی است که با همکاران، مشتریان، شرکا، رقیبان، دولتمردان و دیگر فعالان تجاری رو به رو می شوند. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش هوش فرهنگی در عملکرد کارکنان می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. حجم نمونه مطابق جدول مورگان تعیین و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای است. جامعه آماری تحقیق شامل 159 نفر از کارکنان حوزه بین الملل شاغل در بانک کشاورزی می باشد. یافته ها: نتایج حاصله از تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی کارکنان با عملکرد آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مؤلفه های هوش فرهنگی نیز به ترتیب مؤلفه ی شناختی بیشترین، مؤلفه ی انگیزشی در رده بعدی و مؤلفه ی رفتاری کمترین رابطه را با عملکرد داشتند؛ اما بین مؤلفه ی فراشناختی و عملکرد ارتباطی به دست نیامد. نتیجه گیری: مؤسسات و سازمان هایی مانند بانک که کارکنان آنان بر حسب ماهیت فعالیت، تعامل بیشتری با افراد کثیری از جامعه دارند، باید کارکنانشان را به قابلیت هوش فرهنگی مجهز نمایند.
۵.

بررسی تطبیقی سیاست های فرهنگی ایران و ایتالیا در حوزه کتاب، کتابخانه و کتابداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیاست های فرهنگی کتابخانه کتابداری ایران ایتالیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۴
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه مدیریت فرهنگی بدون توجه به سیاست های فرهنگی سایر کشورها و میزان تأثیر آن بر فرهنگ بومی و نادیده انگاشتن شرایط محیطی، رویکرد استراتژیک نبوده و هرگز نمی توان از این طریق به اهداف غایی فرهنگی دسترسی پیدا کرد. هدف این پژوهش اشاره به همپوشانی و تشابهات فرهنگی در حوزه کتابخانه و کتابداری دو کشور ایران و ایتالیا است که هر دو از تاریخ و پیشینه فرهنگی چندین هزارساله برخوردار هستند. این مقاله نقش سیاست های کتابخانه ای را در بهبود دسترسی به دانش به منظور توسعه فرهنگی را بررسی نموده و با در نظر گرفتن سیاست های مربوط به کتابخانه ها را به عنوان چارچوب کلی و بافتی، مشخص می سازد که این سیاست ها به عنوان ابزاری جهت دستیابی مؤثر به دانش و سهیم بودن در آن، در دنیای معاصر و برای کشورهایی را که در این زمینه دارای کمبود هستند موردنیاز هست. همچنین با بررسی اقدامات لازم از نظر قوانین، سیاست ها، تسهیلات و زیرساخت هایی که اساس توسعه ارتباطات ملی و منطقه ای جهت به اشتراک گذاری منابع محسوب می شوند، چالش های موجود در راه دستیابی به اهداف و سیاست های کتابخانه ای را شناسایی و تحلیل می کند. روش پژوهش: روش انجام این پژوهش «تحلیل محتوا» است. واحد ثبت برای تحلیل محتوایی، موضوع و اهداف و برای تحلیل واژگانی، کلمه هست. برای جمع آوری اطلاعات از فیش برگه و سیاهه وارسی جهت ثبت و ضبط، مقایسه و ارزیابی استفاده شد. روش گرد آوری اطلاعات پژوهش به صورت کتابخانه ای در بین اسناد و مدارک مرتبط کلیه سیاست های اتخاذ شده در بخش کتابخانه و کتابداری و علی الخصوص در دو مورد کتابخانه های ملی و عمومی دو کشور ایران و ایتالیا به عنوان جامعه آماری است. نتیجه گیری: این پژوهش تأکید می دارد که اهداف توسعه بدون در نظر گرفتن تأثیر متقابل و ارتباطات مؤثر درون و بین قاره ای، بدون مقایسه وجوه اشتراک و افتراق برنامه ها و بدون کشف نقاط قوت و ضعف دوجانبه و یا چندجانبه امکان پذیر نیست و در پایان سعی در ارائه چارچوب نظری برای اجرای سیاست ها در سطوح مختلف و هماهنگ دارد.
۶.

ارزیابی نظام فن آوری اطلاعات مرتبط با پشتیبانی مدیریت دانش در ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فن آوری اطلاعات مدیریت دانش ابزارهای فن آوری اطلاعات فرآیندهای مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۴
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه تمامی سازمان ها به نوعی در معرض تحولات فن آوری اطلاعات قرار دارند و جلوه های کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه حوزه ها آشکار است و با ورود فن آوری های جدی مانند فن آوری اطلاعات، دیگر بسیاری از سیاست ها و تجارب گذشته کارایی لازم را ندارند. هدف این تحقیق بررسی نظام فن آوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 3393 می باشد تا با بررسی آن به مدلی مناسب جهت پشتیبانی مدیریت دانش سازمان دست یابیم. روش پژوهش: در فاز اول این پژوهش ابزارهای فن آوری اطلاعات و نظام فن آوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر استخراج شده و مورد شناسایی قرار گرفته شده است. در فاز دوم این تحقیق، جهت رسیدن به مدل پشتیبانی و مدیریت دانش توسط ابزارهای فن آوری اطلاعات کار میدانی انجام گرفته است. بر اساس داده های جمع آوری شده از نمونه ای متشکل از 222 نفر از مدیران، معاونین، سرپرستان و کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند، تحلیل آماری صورت گرفته است. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. LISREL نرم افزار آماری یافته ها: نتایج نشان می دهد فرآیند مدیریت دانش توسط ابزارهای فن آوری اطلاعات پشتیبانی می شود و بین استفاده از ابزارهای فن آوری اطلاعات در ستاد مبارزه با مواد مخدر رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بین ابزارهای فن آوری اطلاعات و فرآیند دانش رابطه وجود دارد. همچنین با توجه به ضرایب استاندارد مدل، می توان گفت که وزن مؤلفه ها در تعریف فرآیند مدیریت دانش بالا بوده است که به ترتیب تبدیل دانش در ستاد با بیشترین ضریب اهمیت و خلق دانش با کمترین ضریب استاندارد به دست آمده است.
۷.

بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اجتماعی فرهنگی در روستاها (مطالعه موردی آذربایجان شرقی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه اجتماعی فرهنگی انزوای اجتماعی نوگرایی تقدیرگرایی ICT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۴
مقدمه و هدف پژوهش: توسعه اجتماعی  فرهنگی تقریباً در دهه 3921 و پس از شکست نظریات توسعه اقتصادی و صنعتی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و توسعه قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اجتماعی - فرهنگی در روستاهای استان آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و کتابخانه ای می باشد و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه صورت گرفته است. با توجه به نوع تحقیق در مرحله ی توصیفی از آمار توصیفی چون )فراوانی، درصد فراوانی، فراوان تجمعی( و از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های کروسکال استفاده شده است و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی SSSS یافته ها و نتایج پژوهش: نتایج تجزیه وتحلیل آماری با نرم افزار پیرسون و آزمون کروسکال نشان داد. فناوری های اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش سطح آگاهی های عمومی و نوگرایی و استفاده غیراخلاقی از فناوری های اطلاعات و ارتباطات و باعث کاهش تقدیرگرایی و اعتماد می شود. از طرفی فناوری های اطلاعات و ارتباطات تغییری در شاخص های انزوای اجتماعی. مشارکت و جهان شهری شدن و کارآفرینی به وجود نمی آورد
۸.

بررسی رابطه بین فشارهای شغلی، سلامت عمومی، هوش سازمانی و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فشارهای شغلی سلامت عمومی هوش سازمانی رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۵
هدف پژوهش: هدف اصلی اجرای این پژوهش «بررسی رابطه بین فشارهای شغلی، سلامت عمومی، هوش سازمانی و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس» می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است. همچنین از نظر دسته بندی برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس است که در مجموع 222 نفر می باشند که بر اساس جدول مورگان تعداد 144 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شده اند. در این تحقیق از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ که بیانگر عملکرد افراد بر اساس سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری می باشد، استفاده شد. جهت بررسی مؤلفه های رضایت شغلی از پرسشنامه استاندارد 12 سؤالی JDI و جهت بررسی مؤلفه های هوش سازمانی از پرسشنامه علیرضا فقیهی (1388) که به 20 گویه تقلیل یافته، استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد متغیرهای مورد بررسی یعنی: سلامت عمومی، رضایت شغلی و هوش سازمانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس تأثیر مثبتی دارند، اما با توجه به بتای ارائه شده، بین متغیر فشار شغلی و عملکرد تأثیر منفی یافت شده است (بدین معنی که با افزایش فشار شغلی از نمره عملکرد شغلی کاسته می شود). در ضمن در مجموع بالاترین میزان تأثیر مربوط به متغیر رضایت شغلی می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج رگرسیونی به دست آمده چنین نتیجه گیری می شود که بهتر است مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نمونه مورد پژوهش تا حد امکان بر رضایت شغلی کارکنان بیفزایند و از میزان فشار شغلی کارکنان کاسته شود تا در نهایت بهترین نمره عملکردی به دست آید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸