مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 14 تابستان 1399 شماره 48 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی مولفه های مدیران انقلابی در سازمان از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزش مدیریت اسلامی مدیر انقلابی مقام معظم رهبری تراز انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۸۰
هدف پژوهش: مدیریت اسلامی بر مبنای ارزش های الهی اسلام، زمینه های نگاه ارزش بنیان براساس آموزه های اسلامی و در نهایت انقلابی را فراهم خواهد آورد. رهبری دینی توانست با ارائه گفتمان جدید اسلامی و با ارائه راهکارها، نظام سلطه جهانی را دچار چالش اساسی کند. در عصر حاضر، امام خامنه ای به عنوان ولی امر مسلمین در راس حکومت اسلامی قرار دارد و در واقع تبیین کننده فلسفه اسلامی هستند و به خوبی نیازهای زمان را می شناسند؛ بنابراین بهترین راهنما در مباحث کلی نظام و در بخش های مختلف، رهنمودهای ایشان است که موجب ترسیم آینده مطلوب در بین مدیران در سازمان شود. روش پژوهش: این پژوهش از نظر راهبرد کیفی و با توجه به این که هدف پژوهش شناسایی و کشف مولفه ها و مضامین مدیریت تراز انقلاب و مدیران انقلابی در سازمان از دیدگاه مقام معظم رهبری است، هدف این پژوهش اکتشافی و از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: در ابتدا شناسه های مدنظر از بیانات و سخنرانی های معظم له استخراج و در نهایت با مطالعه عمیق نظری و مصاحبه با خبرگان، مفهوم مدیران انقلابی به عنوان مضمون فراگیر و شش مضمون سازمان دهنده با عناوین امید، اخلاق خدا محورانه، جدیت و قاطعیت، بصیرت و آگاهی، پاسخگویی و نشاط و روحیه بخشی و در مجموع بیست و سه مضمون پایه احصا شده است. نتیجه گیری: توجه دادن به آرمان ها می تواند به آفرینش افق های روشن بیانجامد؛ به همین سبب هنر خلق اندیشه و عمل انقلابی در مدیران را می توان مهم ترین ویژگی دانست.  مدیریت انقلابی الگویی است که قابلیت های لازم برای تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را دارا بوده و واجد توانایی، ارزش ها و ویژگی هایی برای مدیران است که از یک نظام مدیریت کارآمد اسلامی انتظار داریم.
۲.

شناسایی مبانی فرهنگ سازمانی موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی دانش مدیریت دانش منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۷
مقدمه و هدف پژوهش : با توجه به اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر تمامی جنبه های سازمان، پژوهش حاضر به بررسی استقرار مدیریت دانش در سازمان، متاثر از مبانی فرهنگ سازمانی آن پرداخته است. روش پژوهش : استراتژی پژوهش حاضر، به دلیل تلاش برای کشف مبانی فرهنگ سازمانی موثر بر مدیریت دانش از نوع اکتشافی و به دلیل دریافت نظرات نخبگان و جامعه آماری ازطریق پرسش نامه های پژوهشگر ساخته پیمایشی - تحلیلی به روش دلفی می باشد. دور اول با نمونه گیری هدفمند و دور دوم با نمونه گیری تصادفی ساده به کمک جدول مورگان صورت گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS محاسبه شدند. یافته ها: ضریب قضاوت آزمون کندال، اتفاق آرای خبرگان دور اول را بر روی مبانی تایید نمود. نتایج اسپیرمن، همبستگی مثبت و قوی متغیرهای پیش بین و ملاک را تاییدکرد. خروجی های رگرسیون، اثرگذاری مبانی فرهنگ سازمانی بر متغیرهای ملاک و مثبت بودن و معناداری رابطه ها را نشان دادند. هم چنین ضرایب تعیین روابط را تبیین نموده، ضرایب مسیر استاندارد شده جهت مثبت روابط را تایید نمودند. بالاترین رابطه اثرگذار از نظر شدت 62% به مفاهیم اساسی و کمترین آن 16% به جلوه های ظاهری تعلق داشته است. نوآوری : وزن دهی مبانی فرهنگ سازمانی به عنوان جنبه نوآوری پژوهش، بااستفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت. نتیجه گیری : فرهنگ سازمانی عاملی موثر در استقرار سیستم مدیریت دانش بوده، کارکردهای شناسایی، تسهیم و استفاده دانش می تواند از طریق بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی به کارکنان تفهیم شود.
۳.

بررسی وضعیت مدیریت هنری در مدارس منطقه 11 شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: هنر مدیریت مدیریت هنری مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۱
مقدمه و هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود «مدیریت هنری» در مدارس منطقه 11 شهر تهران از دیدگاه مدیران، معلمان و دانش آموزان است. این مقاله در صدد ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت هنری با رویکرد توسعه فرهنگی و هنری است. در ابتدا بر ضرورت مدیریت هنری در مدارس، با ابزارهای نوین و اثربخش مدیریتی، تأکید شده و در این رابطه مدیریت هنری به عنوان کارآمدترین ابزار و مدارس به عنوان نهاد حساس فرهنگی و هنری معرفی شده است. در ادامه دیدگاه های دانش آموزان، معلمان و مدیران فرهنگی در مورد فعالیت های هنری و مدیریت هنری تحلیل و از دیدگاه محققان آسیب ها و مشکلات مدیریت هنری در مدارس تشریح شده است. روش پژوهش: روش تحقیقی که در پژوهش حاضر استفاده شده از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان، مدیران و معلمان منطقه 11 شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه تعداد 80 از دانش آموزان و 44 از معلمان و مدیران برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. هم چنین ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است. نتیجه گیری و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت مدیریت هنری در مدارس منطقه 11 شهر تهران از حد متوسط پایین تر است و این نشانه ضعف مدیریت هنری در مدارس این منطقه به شمار می رود بنابراین وضعیت مدیریت هنری در بین مدارس این منطقه مطلوب نیست. بین دیدگاه دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس منطقه 11 نسبت به فعالیت ها و مدیریت هنری از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد، لذا داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
۴.

ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی OCAI دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۱
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین می باشد. روش پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی اسفراین به تعداد 73 نفر بودند که با نمونه گیری طبقه ای و به شیوه در دسترس انجام شد و بعد از جمع آوری فقط 33 پرسشنامه صحیح تکمیل گردیده و قابل استفاده بود. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استاندارد OCAI استفاده گردید . یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از گرایش فرهنگی دانشگاه به فرهنگ بازار و فرهنگ سلسله مراتبی در وضع موجود و تمایل به افزایش فرهنگ طایفه ای و فرهنگ ادهوکراسی در وضع مطلوب است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد دانشگاه دارای سیستم کنترلی و سلسله مراتبی و رهبری سخت کوش و رقابتی در وضع موجود است و تصویر فرهنگ مطلوب حاکی از خواست کارکنان به حمایت بیشتر، جو مهربانانه تر و تاکید بر مشارکت فعال تر در امور و هم چنین تقویت پویایی و ریسک پذیری هوشمندانه در سازمان و توجه بیشتر به آینده سازمان است.
۵.

نقش هوش فرهنگی در پیش بینی نیازهای اساسی روانشناختی افراد شرکت کننده در نزاع دسته جمعی در شهر اردبیل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش فرهنگی خودمختاری شایستگی ارتباط نزاع دسته جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۸
مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش فرهنگی در پیش بینی نیازهای اساسی روان شناختی افراد شرکت کننده در نزاع دسته جمعی شهر اردبیل است. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد شرکت کننده در نزاع و درگیری گروهی بود که درسال 1396 به کلانتری های شهر اردبیل مراجعه کرده بودند. تعداد نمونه 123 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین 8 کلانتری انتخاب شدند. یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که از بین مولفه های هوش فرهنگی، راهبرد فراشناخت (33/0=B) توانایی پیش بینی نیاز اساسی شایستگی و دانش شناخت (26/0=B) توانایی پیش بینی نیازِ ارتباط را دارند. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد نیازهای اساسی شایستگی و ارتباط از طریق هوش فرهنگی افراد درگیر در نزاع، قابل پیش بینی هستند. لذا پیشنهاد می گردد در جهت ارتقاء سطح آن کلاس های آموزشی در دوره های مجازات افراد شرکت کننده در نزاع و درگیری گروهی برگزار شود.
۶.

ارائه مدلی فرهنگی مرتبط با اجرای سیاست های کلی نظام اداری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران (مورد: دستگاه های اجرایی استان کرمان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل فرهنگی نظام اداری سیاست های کلی نظام اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۳
مقدمه و هدف پژوهش: عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و سیاست های نظام اداری دارد. هدف این پژوهش، ارائه الگوی فرهنگی مرتبط با اجرای سیاست های کلی نظام اداری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش: با بررسی مبانی نظری، مؤلفه های اصلی و فرعی و شاخص های مؤثر بر الگو شناسایی و سپس با روش دلفی و بر مبنای رویکرد قیاسی، شاخص ها و مؤلفه های تحقیق توسط خبرگان (50 نفر از اساتید دانشگاه رشته مدیریت) تائید گردید. با استفاده از پرسشنامه سنجش عوامل دربین پاسخ دهندگان (580 نفر ازمدیران میانی و پایه) صورت گرفت. در نهایت الگوی بدست آمده در این مرحله با تایید و تعدیل خبرگان به الگوی اثربخش ختم شده است. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و سازه و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان دهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی است و حاکی از آن است که میان مؤلفه های عوامل فرهنگی در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی بر اجرای سیاست های کلی نظام اداری تأثیر معنی داری دارند. نتیجه گیری : به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی نظام اداری باید به عوامل فرهنگی در همه سطوح توجه شود .
۷.

.بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران.(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت دانش هوش سازمانی چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۷
هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است. روش پژوهش: این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی، همبستگی می باشد. جامعه آماری: جامعه آماری آن، کلیه مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 86 نفر انتخاب شدند. روش انجام پژوهش: در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای (شامل حضوری و دیجیتالی) با استفاده از ابزار فیش برداری و در روش میدانی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد نسبت به گردآوری داده ها اقدام شده است. یافته و نتیجه پژوهش: آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون پیرسون و تحلیل رگرسیون، با به کارگیری نرم افزار SPSS انجام شد وبرای بررسی وضعیت موجود متغیرهای تحقیق از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. در نهایت، دو فرضیه تحقیق تائید شد. یافته های تحقیق نشان می دهد بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد هم چنین نشان داده شد از دیدگاه مدیران، بین مدیریت دانش و هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و 30 درصد تغییرات متغیر ملاک (هوش سازمانی) توسط متغیر پیش بین (مدیریت دانش) تعیین می شود ولی رابطه بین مدیریت دانش و چابکی سازمان معنی دار نمی باشد .
۸.

بررسی رابطه تناسب شغل و شاغل و تأثیر آن بر بهبود عملکرد سازمانی (دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بجنورد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانش شغلی مهارت شغلی توانایی شغلی تناسب شغل – شاغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۱
مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تناسب شغل شاغل و تأثیر آن بر بهبود عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به تعداد 130 نفر بودند که به روش سرشماری کلیه کارکنان انتخاب شدند. روش پژوهش: جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها برای متغیرهای تناسب شغل – شاغل و بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه های محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه های مذکور به تایید استاد راهنما رسید و پایایی پرسشنامه های مزبور به ترتیب 803/0 و 816/0 بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی بالای پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، رسم نمودار و محاسبه شاخص های تمرکز می انگین و میانه) و برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده شده است. یافته ها: نتایج مدل ساختاری نشان داد تناسب بین دانش شغلی، مهارت شغلی و توانایی شغلی کارکنان و دانش مورد نیاز برای انجام شغل بر بهبود عملکرد سازمانی در سطح کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بجنورد تاثیر مثبت و معنادار دارد. نتیجه گیری: با افزایش میزان تناسب شغل – شاغل عملکرد کارکنان نیز بهبود می یابد. از آن جایی که انجام دادن کار در قالب شغل، شکل گرفته و متصور م ی ش ود، لازم است ویژگی های یک شغل در ارتباط با ویژگی ه ای ش اغل س نجیده و لح اظ ش ود، بای د شغل و مرحله های انجام آن را به خوبی ش ناخت و ب ه تجزی ه و تحلی ل ش غل توج ه ک رده، در گام بعدی شغل را طراحی کرد و افراد متناسب با هر ش غل را در پ ست و ش غل لازم، ب ه کار گمارد.  
۹.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت با میانجیگری سیستم های حسابداری مدیریت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی عملکرد شرکت سیستم حسابداری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۶
مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مباحث اصلی و نوین رفتار سازمانی که در رشد و بهبود بهره وری و کارآیی سازمان ها با اهمیت تلقی می شود فرهنگ سازمانی می باشد. از این رو هدف اصلی پژوهش بررسی و تعیین میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران با در نظر گرفتن سیستم های حسابداری مدیریت به عنوان متغیر میانجی می باشد. روش پژوهش: از نظر منطق اجرا، قیاسی- استقرایی. از نظر بعد زمانی، مقطعی یک نقطه ای. از نظر نتیجه اجرا، کاربردی. از نظر فرایند اجرا، کمی و از نظر هدف پژوهش، توصیفی پیمایشی می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش با بکارگیری ابزار پرسشنامه استاندارد کامرون و کوئین (سال 2006) جمع آوری شده است که ابتدا اعتبار محتوای پرسشنامه توسط استاد راهنما و تنی چند از خبرگان و با استفاده از شاخص محتوا (CVR) مورد تأیید قرار گرفته است و پس از اجرای اولیه آزمون پایایی بازآزمایی با آلفای کرونباخ بررسی و پس از اجرای اصلی بر روی نمونه نیز روایی همزمان، روایی تشخیصی از معیار فورنل و لارکر براساس میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی مرکب (CR)، روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده است و با استفاده از مدل معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار لیزرل بررسی و تحلیل شده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد و این اثر با میانجیگری سیستم های حسابداری مدیریت افزایش می یابد. نتایج این پژوهش، ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی و سیستم های حسابداری مدیریت را جهت رشد و بهبود عملکرد ایجاد می نماید.
۱۰.

شناسایی و رتبه بندی صفات برجسته رهبری در آموزه های فرهنگی کوروش کبیر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری آموزه های رهبری صفات رهبری درستکاری رهبری کوروش کبیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۲
مقدمه و هدف پژوهش: عظمت ایران در دوران هخامنشی، نشانگر آن است که در آن دوران، سیستم مدیریتی سرآمدی وجود داشته است. پژوهش حاضر با هدف، شناسایی و رتبه بندی صفات برجسته رهبری در آموزه های فرهنگی کوروش کبیر صورت گرفته است. روش پژوهش: در تحقیق حاضر روش پژوهش، تلفیقی کیفی- کمی (دلفی-تاپسیس) می باشد. جامعه آماری: جامعه آماری، کلیه خبرگان مدیریتی واجد شرایط در دانشگاه های کشور است که 13 خبره از روش نمونه گیری غیرتصادفی گلوله برفی انتخاب شدند. روش انجام پژوهش: با توجه به پیش فرض موجود اجزاء عام سه گانه رهبری، 128 آموزه استخراج گردید که 30 آموزه آن مربوط به صفات رهبری بود. روایی پرسشنامه دلفی توسط خبرگان انتخابی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 961/0، تایید شد. برای اجماع نظر خبرگان، از تکنیک دلفی سه مرحله ای در نرم افزار Excel استفاده شد که در مرحله پایانی، عوامل تایید شده توسط 75 درصد خبرگان مشخص گردید. یافته و نتیجه پژوهش: براساس نتایج حاصله در حوزه صفات رهبری ، 8 صفت، «مهم» تشخیص داده شد که در بین آنها صفات «درستکاری رهبری»، «خویشتن داری و صبر»، به ترتیب، حائز بالاترین و کمترین رتبه بود و براساس یافته های تحقیق، پیشنهاداتی نیز ارایه گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸