مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 13 پاییز 1398 شماره 45 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مدیریت دانش ایرانی اسلامی براساس آموزه های دین اسلام و فرهنگ ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانش فرآیند مدیریت دانش سازمان های دولتی مدیریت دانش ایرانی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۹
کشورهای اسلامی مخصوصا ایران با داشتن فلسفه زندگی خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها، به تئوری های خاص خود نیاز دارند. با وجود مطالعات فراوانی که در حوزه مدیریت دانش انجام گرفته است تعداد بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی و اسلامی پرداخته اند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نگردید. همین امر پژوهشگران را برآن داشت تا با استفاده از روش کیفی به مطالعه و بررسی در حوزه مورد اشاره بپردازند. مساله اصلی این تحقیق، این است که آیا می توان مدیریت دانش را به صورت مدیریت دانش ایرانی اسلامی مطرح نمود؟ به دنبال پاسخ این مساله پژوهشگران به مطالعه بومی سازی مدیریت دانش براساس ارزش ها و آموزه های دین اسلام و فرهنگ ایران پرداخته اند. در این تحقیق جامعه آماری وجود ندارد و با هفده نفر از خبرگان مصاحبه اختصاصی صورت گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های جمع آوری شده مفاهیم اصلی اثرگذار در مدیریت دانش ایرانی اسلامی حاصل شد و در این که می توان مدیریت دانش را به صورت مدیریت دانش ایرانی اسلامی عنوان کرد، جای هیچ شک و شبهه ای نیست و بهتر است مدیریت دانش را با نگاه ایرانی و اسلامی ببینیم.
۲.

بررسی میزان نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهر همدان مبتنی بر توسعه پایدار شهری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نشاط نشاط شهروندی اکولوژی فرهنگی توسعه پایدار شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۸
مقدمه و هدف پژوهش: در حال حاضر زندگی مدرن شهری با استفاده از به روز ترین فناوری ها توانسته جریان زندگی مردم را نسبت به گذشته تسهیل بخشد، اما مشکلاتی تازه به همراه داشته، که از جمله آن ها کاهش نشاط شهروندی است. تحقیق حاضر به منظور سنجش میزان نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهرهمدان، مبتنی بر توسعه پایدار شهری انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 18 تا 65 سال که در زمستان سال 1396 در شهر همدان ساکن بوده اند. بر اساس آمار سرشماری سال 1395 تعداد کل آن ها 379603 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر مشخص شد. روش نمونه گیری تصادفی و ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. یافته ها و نتایج پژوهش: از نظر سن تفاوت معناداری در نشاط شهروندان همدانی وجود ندارد، اما میزان نشاط در زنان و در افراد با درآمد بالا بیش تر است. به طور کلی میزان نشاط شهروندی در متغیرهای رضایت از محیط زیست، رضایت اقتصادی، رضایت فرهنگی متوسط به پایین و رضایت سیاسی پایین است.
۳.

بررسی فرهنگ سازمانی در برون سپاری پروژه هایIT سازمانی بر منابع انسانی؛ مخاطرات و مزایا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برونسپاری فناوری اطلاعات منابع انسانی فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۹
برونسپاری در حوزه ی فناوری اطلاعات در سازمان ها، یک ضرورت است تا سازمان ها بتوانند بر وظایف اصلی خود تمرکز نمایند. در این میان آنچه مود توجه است، وجودِ فرهنگِ پذیرش در بینِ منابع انسانی در جهت تسهیل برونسپاری برای کمک به سازمان در جهت رسیدن به اهدافش می باشد. روش پژوهش: توصیفی استنباطی و از نظر نوع داده، کمی، از نظر هدف کاربردیست. جامعه آماری شامل کارکنان بانک های خصوصی می باشد که به صورت میدانی کار شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 93 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 9 محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 02/8 به دست آمد. یافته ها: نشان می دهد که شیوه انتخاب شرکت ها و پیمانکاران خارجی از طریق دستورالعمل های موجود، روش مناسب برای برون سپاری پروژه هایIT می باشد. همچنین از بین 13 خدمت معرفی شده برای برونسپاری، برنامه نویسی بیشترین میزان برونسپاری و تجارت الکترونیک کمترین میزان برونسپاری را داراست؛ و فرهنگ سازمانی برای پذیرش برونسپاری بسیار موثر است. نتیجه گیری: برونسپاری باعث تمرکز اصلی منابع انسانی سازمان بر روی ماموریت های اصلی آن گردیده که در نهایت به بهبود کیفیت ارائه خدمات منجر شده است، و فرهنگِ پذیرش در بین منابع انسانی برونسپاری را تسهیل می کند.
۴.

ارائه الگویی براساس شاخص های مصونیت فرهنگی در اجرای برنامه های تحول نظام اداری سازمان های دولتی (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات زیرساخت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحول نظام اداری فرهنگ مصونیت فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۴
این پژوهش بر اساس هدف ، بنیادی و بر اساس نتیجه کاربردی- توسعه ای بوده چرا که با شناسایی شاخص های مصونیت فرهنگی به اجرای درست برنامه های تحول نظام اداری پرداخته خواهد شد. روش تحقیق به صورت ترکیبی پیمایشی می باشد. ابتدا با تحلیل محتوا از مصاحبه های انجام شده مولفه های مصونیت فرهنگی در برنامه های تحول نظام اداری مشخص و سپس با ابزار پرسشنامه شاخص های مصونیت فرهنگی مورد تائید قرار خواهد گرفت. جامعه آماری در بحث کیفی 10 نفر از مدیران ارشد و میانی سازمان مورد مطالعه بود و در بحث کمی جامعه آماری 220 نفر از کارشناسان و متخصصانی که در حوزه برنامه های تحول نظام اداری مشغول به فعالیت می باشند که با جدول مورگان به تعداد 136 نفر به صورت نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شده اند. برای روایی ابزار از روایی محتوا و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از معادلات ساختاری استفاده گردید که 71 شاخص مصونیت فرهنگی در اجرای برنامه ها تعیین شدو نتیجه آن شد که تمامی شاخص ها تاثیر مثبت و معنی داری در اجرای برنامه ها داشته و شاخص شایسته سالاری به عنوان شاخص اول و مهم در اجرای برنامه های تحول نظام اداری بود.
۵.

تحلیلی بر تأثیر روایات دفاع مقدّس به عنوان یکی از مؤلفه های فرهنگی بر اقتدار ملی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: روایات دفاع مقدس تأثیرسنجی فرهنگ اقتدار فرهنگی اقتدار ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه و هدف پژوهش: دوران هشت ساله جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، هرچند خسارت های فراوانی در عرصه های مختلف در پی داشت امّا تأثیر مثبت آن در پویایی ثروت های نهفته ملی در عرصه های مختلف فرهنگی، حماسی، نظامی، اخلاقی، علمی، صنعتی، هنری و...غیرقابل انکار است. روایات دفاع مقدس، از جمله دست آوردهای جنگ تحمیلی است که پژوهش حاضر کوشیده است تأثیر این روایات را به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگی بر اقتدار ملی کشور مطالعه نماید. روش پژوهش: این تحقیق با رویکرد کیفی انجام و داده های آن، به روش تفسیری-که یکی از روش های تحلیل در پژوهش های کیفی است-تجزیه و تحلیل گردیده و گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای با ابزار فیش برداری بوده است. یافته ها: بخش قابل توجهی از اطلاعات تحقیق از دو نرم افزار صحیفه نور و نرم افزار ولایت اقتباس و با تحلیل تفسیریِ این اطلاعات،4 عامل به عنوان عوامل اصلی شروع جنگ تحمیلی،4 دلیل به عنوان دلایل پایان جنگ و12 نماد به عنوان نماد های فرهنگی مؤثر بر اقتدار ملی استنتاج و با توجه به روش گردآوری تحقیق، در متن مقاله تبیین و رئوس این نمادها در بخش نتیجه گیری ارائه شده اند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه اقتدار فرهنگی یکی از زیرمؤلفه های مهم اقتدار ملی بوده و روایات دفاع مقدس نیز، از خردمایه های اصلی اقتدار فرهنگی می باشد؛ مقاله ی حاضر دوازده نماد اقتدار فرهنگی که نقش مؤثری در تقویت اقتدار ملی ایران دارند را از متون مرتبط به روایات دفاع مقدس استخراج نموده که از این میان، شکوفایی فرهنگ خوداتّکایی ملّی و غلبه بر فشارهای اقتصادى، سیاسى و تبلیغاتی، مهم-ترین نماد فرهنگی می باشد.
۶.

رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: اداره اموزش و پرورش شهرستان بجنورد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۴
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره اموزش و پرورش بجنورد می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بالغ بر 155 نفر می باشند که از این میان 110نفر با توجه به جدول کرجسی و مورگان(1970) براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. ابزار پژوهش از دو پرسشنامه، فرهنگ سازمانی دنیسون(1983) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ (1979)استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه ها بوسیله اساتید دانشگاه تایید و پایایی انها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 90/0 می باشند.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون , آزمونt , f فیشر و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج نشان می دهد بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان رابطه معنادار و مستقیم مشاهده گردید(01/0≥ P) و از بین مولفه های فرهنگ سازمانی تنها رابطه مولفه های فرهنگ مشارکتی و فرهنگ بروکراتیک با خلاقیت کارکنان معنادار بوده (01/0≥ P) و رابطه مولفه های فرهنگ انعطاف پذیری و فرهنگ ماموریتی با خلاقیت کارکنان غیرمعنادار بوده است(01/0≤ P).
۷.

تحلیل تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک کشاورزی شهر ارومیه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین عملکرد سازمانی فرهنگ سازمانی بانک کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۳۸
امروزه یکی از متغیرهایی که تأثیر قابل ملاحظه ای بر عملکرد سازمانی دارد، فرهنگ سازمانی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی شهر ارومیه با نقش میانجی فرهنگ سازمانی است. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از لحاظ شیوه انجام، از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان بانک کشاورزی شهر ارومیه به تعداد 200 نفر بوده که 127 نفر از اعضای جامعه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه-های استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2002) با ضرایب پایایی 88/0، عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (1980) 86/0 ، و فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) 91/0 بود. جهت بررسی روائی ابزارهای اندازه گیری، از روش تأیید محتوا استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در بانک کشاورزی شهر ارومیه تأثیر دارد. نتایج پژوهش، بیانگر تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی، و فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸