مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 13 تابستان 1398 شماره 44 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

در تبیینی نو از مولفه های تربیت شهروندی با تاکید بر برنامه درسی پنهان در دوره دبیرستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برنامه درسی پنهان تربیت شهروندی دوره دبیرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۱
مقدمه و هدف پژوهش: شهروندی مفهومی است که به افراد جامعه هویت رسمی و قانونی می بخشد و از یک طرف متضمن وظایف و مسئولیت ها و از طرف دیگر متضمن حقوق و خواسته های افراد است. پژوهش حاضر با هدف توصیف، تبیین و تفسیر تجارب زیسته ی دانش آموزان از مولفه های تربیت شهروندی موثر انجام شده است. روش پژوهش: جامعه پژوهش شامل تعداد 54000 نفر دانش آموزان پسر و دختر سال های سوم و چهارم رشته های متوسطه نظری استان سیستان و بلوچستان در 6 منطقه آموزشی سال تحصیلی 96-1395 بود. که با روش نمونه گیری هدفمند همگن انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادها، مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بود که مصاحبه ها حد اشباع داده ها ادامه یافت. روش تجزیه و تحلیل دادها، روش کدگذاری موضوعی و تحلیل تفسیری بود. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده ها و حذف کدهای مشترک، کد مفهومی که بیانگر تجارب مشارکت کنندگان بود استخراج گردید که در 5 دسته اصلی به این شرح دسته بندی شدند: 1 بهداشت فردی و جمعی 2 قدرشناسی از میراث فرهنگی 3 مشارکت 4 قانون 5 توانایی حل مسئله. نتیجه گیری: این یافته ها نمایانگر آن است که دانش آموزان در ارتباط با مهارت های شهروندی تجارب مثبت و منفی زیادی را کسب کرده اند که مبین تغییرات در نگرش، اخلاق و... می باشد که آگاهی از آن، برنامه ریزی برای مسئولین جامعه را آسان تر می کند.
۲.

مسیله زنان در برخورد میان فرهنگ مرد محور دینی و فرهنگ انسان محور اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جنسیت دین فرهنگ مرد زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۱
کم پیدایی زنان مسلمان در تمدن اسلامی از آغاز تاکنون معلول عوامل گوناگون است. این نوشتار در پی بررسی تحقیر زنان به عنوان دلیل این حضور کم و ناپیدا است. تحقیر زنان از جانب مرد مسلمان در پی تقابل فرهنگ دینی مردمحور با آموزه های انسان محور دین اسلام است. فرهنگ دینی مردمحور در ادامه فضای زیست تک جنس محور تاریخی که در آن مردان محور زندگی و اندیشه بودند، آموزه های انسان محور اسلامی را در خود حل و هضم کرد. گزینش انتخابی از میان آموزه ها، توصیه ها و تقسیم تکالیف جنسیتی سبب تقویت فرهنگ مردمحور از پیش موجود و این بار با استناد به آموزه های اسلام گشت. این نوشتار جهت ردگیری مانایی آموزه های مردمحور در اندیشه جوامع اسلامی از ضرب المثل ها به عنوان نمادی از فرهنگ شفاهی و تناقض آن با آموزه های اسلام استفاده کرده است. نتایج بیانگر آن است که فرهنگ دینی مردمحور جهت بازتولید خود زنان را نیز به عنوان کارگزاران محافظت و مانایی این نظام اندیشگانی در خدمت گرفته و محدودیت عاملیت و کنشگری زنان را در تمدن اسلامی تا زمان حاضر را رقم زده است.
۳.

رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی تلفن همراه با هویت جنسی و روابط عاطفی ( مورد مطالعه: مردان 18 تا 30 ساله شهر اردبیل)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعتیاد به شبکه های اجتماعی شبکه های اجتماعی تلفن همراه هویت جنسی روابط عاطفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۳
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی تلفن همراه با هویت جنسی و روابط عاطفی (مردان 18 تا 30 ساله شهر اردبیل) می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش پژوهش مورد نظر پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان 18 تا 30 سال شهر اردبیل که تعداد آنها برابر 161600 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هویت جنسی مک براید و همکاران (2008) و پرسشنامه های محقق ساخته اعتیاد به شبکه های اجتماعی و روابط عاطفی استفاده شده است. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد و برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی تلفن همراه شامل تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ با هویت جنسی رابطه مستقیم معنادار و بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی تلفن همراه با روابط عاطفی رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق، می توان چنین نتیجه گیری کرد که اعتیاد به شبکه های اجتماعی باعث افزایش هویت جنسی و کاهش روابط عاطفی می شود.
۴.

شناسایی ابعاد دینداری و تاثیرگذاری آن برپایبندی جوانان تهرانی از دو بُعد اعتقادی و تجربی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل فرهنگی اجتماعی پایبندی ارزشهای دینی جوانان تهرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۱
این پژوهش به شناسایی و تبیین ابعاد دینداری و تاثیرگذاری آن برپایبندی جوانان تهرانی به ارزشهای دینی از دو بُعد اعتقادی و تجربی پرداخته است. جمعیت نمونه آماری این پژوهش را جوانان تهرانی زن و مرد(18 تا 33سال) از مناطق 22 گانه استان تهران با تحصیلات دیپلم تا دکتری تشکیل میدهند. این مطالعه یک نوع پژوهش کمی از نوع پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات آن از طریق پرسشنامه بوده است. این پژوهش دارای 6 متغیر مستقل رضایت از زندگی، آموزش های دینی، علمی و عقلانی بودن مستندات دینی، دانشگاه، رشته تحصیلی، سن ، جنسیت، و همچنین یک متغییر وابسته که پایبندی به ارزش های دینی است که به توصیف آن پرداخته شده است. همچنین طبق پرسشنامه اعتبارسنجی شده که توسط (گلارک و استارک) با توجه به معیارهای دین مسیحیت و در داخل سراج زاده با معیارهای دین اسلام تطبیق داده شده و انجام گرفته است. در میان دو بُعد دینداری میزان همبستگی را بعد اعتقادی با 04/68 %، تجربی 56/60 % داشته است. نتایج این تحقیق با مقایسه با تحقیقات قبلی که توسط (سراج زاده، کاظمی، و فرج زاده در سال 1377) انجام شده در بعد اعتقادی 13% کاهش و بعد تجربی 15% کاهش وجود داشته، که چشمگیر است. همچنین با توجه به تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون (فرضیات اول رضایت از زندگی ، فرضیه دوم آموزشهای دینی)، رابطه معناداری وجود داشته است. اما بین (فرضیات سوم علمی و عقلانی بودن مستندات دینی، فرضیه چهارم رشته تحصیلی جوانان تهرانی) رابطه معناداری مشاهده نشد.
۵.

بررسی عوامل موثر سرمایه اجتماعی در ایجاد نهادهای اجتماعی (مورد مطالعه: شهر فردوسیه – شهرستان شهریار)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نهادهای اجتماعی مشارکت اعتماد انسجام اجتماعی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۷
محله به عنوان یک واحد تصمیم گیری خُرد، امروزه اصلی ترین هسته اولیه شهرها را شکل می دهد. در این پژوهش با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی به عنوان محور کلیدی در تحقق ایجاد نهادهای اجتماعی به بررسی سه مولفه اصلی آن یعنی مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی پرداخته شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی و پیمایشی بوده که در نمونه موردی شهر فردوسیه و به تفکیک محلات پیاده شده، ابزار گرداوری اطلاعات مصاحبه و استفاده از پرسشنامه بوده که نرمال بودن متغیرها با آزمون کولموگراف- اسمیرنف مشخص گردیده است. در تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی از دید شهروندان در ایجاد نهاد اجتماعی محله محور در شهر فردوسیه ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مولفه مشارکت با میزان 0.712 درصد، اعتماد با میزان 0.615 درصد و انسجام اجتماعی با 0.264 درصد به ترتیب در ایجاد نهادهای اجتماعی در شهر فردوسیه نقش تعیین کننده ای دارند و با استفاده از آزمون رگرسیون خطی معلوم شد که در میان مولفه های سرمایه اجتماعی، مولفه مشارکت شهروندان با53.2 درصد در ایجاد نهادهای اجتماعی محله محور در شهر فردوسیه از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد و یکی از ویژگی های این نهادها، بهره گیری از نظرات شهروندان در امور شهری می باشد.
۶.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمان و مزیت رقابتی شرکتها با میانجیگری توسعه ی زیست محیطی تامین کنندگان (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی استان قزوین)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی توسعه محیط زیست تامین کننده مزیت رقابتی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۷
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانها بر عملکرد سازمانهای تولیدی با درنظر گرفتن نقش میانجی توسعه ی محیط زیستی تامین کنندگان می باشد. این تحقیق در 8 شهرک صنعتی و با نمونه 93 تائی از تولیدکنندگان استان قزوین انجام شده است. این تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری پایه ریزی شده که برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. مدل پژوهش دارای 9 فرضیه می باشد که بعد از تحلیل نتایج مشخص گردید که مسئولیت سازمانی بر ابعاد توسعه ی محیط یستی تامین کنندگان بجز مشوق تامین کننده، نقش مثبت و معناداری دارد. همینطور نتایج آزمون فرضیات مربوط به تاثیر ابعاد توسعه ی محیط زیستی تامین کننده بر عملکرد سازمان بجز تاثیر ارزیابی تامین کننده بر عملکرد مالی سازمان مورد تایید قرار گرفته است. آنچه از این تحقیق برگرفته شده است این است که مسئولیت و پاسخ گوئی اجتماعی سازمان ها در چه در ظاهر هزینه بر و زمانبر است اما در نهایت و در بلندمدت تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و وجهه سازمان در اجتماع خواهد داشت. نتایج این تحقیق مدیران سازمان را به پایبندی به مسئولیت اجتماعی خو در قبال جامعه و محیط ترغیب و تشویق می-نماید.
۷.

کاربرد فناوری واقعیت افزوده در تبلیغات و بازاریابی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: روابط عمومی الکترونیک فضای مجازی واقعیت افزوده واقعیت مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۲
تحقیق با روش پیمایشی انجام شده ، دیدگاه 140 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات، روزنامه نگاران حوزه فناوری اطلاعات و کارشناسان روابط عمومی اخذ شده است. واقعیت افزوده ، تماشای یک پدیده واقعی از دریچه موبایل یا تبلت یا عینک هوشمند است که به آن اطلاعات دیداری، شنیداری و ویدئویی کامپیوتری افزوده شده است. تحقیق 4 فرضیه داشته است : 1. فناوری واقعیت افزوده کمک می کند تا محصولات و خدمات شرکتها و سازمان ها بهتر و قابل فهم تر به مشتریان ارایه شود. 2. ابزارهای پوشیدنی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده مهمترین کاربرد را در برگزاری نمایشگاه ها دارند. 3. بین به کارگیری فناوری واقعیت افزوده در فرآیند تبلیغات و برندینگ با میزان شناخت مدیران روابط عمومی از کاربردهای این فناوری ارتباط معنادار وجود دارد. 4. به کارگیری فناوری واقعیت افزوده باعث جذب بیشتر مخاطبان و مشتریان جوان و نوجوان می شود. همه فرضیه های تحقیق تایید شده است. برای کاربردی شدن و تسهیل استفاده از این فناوری نیاز به توجیه شرکت ها ی فعال در تبلیغات و روابط عمومی وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸