مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 6 پاییز 1391 شماره 17 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

طراحی الگوی توسعه روابط بین فرهنگی در عصر جهانی شدن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: روابط بین فرهنگی جهانی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۷
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه یکی از ظرفیت های توسعه کشورهای دنیا، گسترش و تبادل ارتباطات میان فرهنگ ها و تمدن هاست و تحولات دهه های اخیر در حوزه روابط بین الملل است که حاکی از اهمیت مقوله فرهنگ در دست یابی به اهداف و بهبود روابط میان دولت ها است از این رو کسب وجهه و اعتبار بین المللی و نفوذ در افکار عمومی از جمله اهداف مهم دیپلماسی کشورها است. هدف اصلی این تحقیق عبارت است از طراحی الگوی توسعه روابط بین فرهنگی در عصر جهانی شدن و در راستای تحقق آن، این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این سؤال اصلی می باشد که چگونه می توان الگویی مناسب جهت توسعه روابط بین فرهنگی در عصر جهانی شدن طراحی کرد. روش پژوهش: این تحقیق از حیث هدف یک تحقیق نظری و بنیادی و از حیث روش متکی به روش اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل صاحب نظران و مجریان امور فرهنگی در وزارت امور خارجه می باشد. یافته ها: یافته های حاصل از تحقیقات اسنادی حاکی از آن است که فرهنگ می تواند ارتباطات عمیقی بین ملت ها ایجاد کند و یک مقوله پایدار، ادغام گر، فرامرزی، اکتسابی، اشتراکی، وحدت بخش و سازگار آفرین است و می تواند نتایج پایداری در روابط بین الملل ایجاد کند، درحالی که یافته های پژوهش حاکی از آن است که علیرغم تلاش دستگاه سیاست خارجی در راستای تأمین منافع ملی به عنوان متولی توسعه روابط در کشور، این مهم به نحو مطلوبی صورت نگرفته و از تمامی مؤلفه و ظرفیت های فرهنگی کشور در عرصه جهانی استفاده نشده است. نتیجه گیری: از ترکیب نتایج به دست آمده در تحقیقات اسنادی و میدانی و ترکیب آن ها الگویی عملیاتی بومی بر مبنای عامل فرهنگ که حاوی راهکارهایی در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می باشد جهت افزایش کارایی مؤلفه های فرهنگی و توسعه روابط تدوین گردید.
۲.

طراحی چهارچوب یک نقشه دانشی در سازمان های فرهنگی (مطالعه موردی: معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت ارزش فرهنگ ارزشی نقشه دانشی سازمان های فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۱
مقدمه و هدف پژوهش: در این پژوهش سعی شده تا با دیدگاهی دگرگونه، عوامل و مولفه های کلیدی در موفقیت مدیریت دانایی را شناسایی و بر اساس نقشه دانشی ساختاری با انجام مصاحبه با کارکنان و بررسی تجربیات و سوابق کاری و آموزشی آن ها در میان هر یک از حوزه های دانشی نسبت به ارائه الگوی نقشه دانشی برای سازمان های فرهنگی اقدام گردید. این پژوهش از لحاظ روش کار بر روی ساختارهای کیفی می باشد و از حیث روش تحقیق یک مدل سازی ریاضی و کمی را مطرح می سازد و از حیث هدف کاربردی است. روش پژوهش: از این رو بادی های برنجی ادبیات موجود و صورت گرفته در بین صاحب نظران و خبرگان در این حوزه ابتدا 16 عامل به عنوان عوامل مهم در موفقیت مدیریت دانایی در سازمان ها شناسایی شده و سپس نسبت به تعیین اهمیت و رتبه بندی و میزان تأثیرگذاری آن ها در ارائه یک نقشه دانشی اقدام شد. در این رابطه ابتدا پرسشنامه ای برای استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران در رشته مدیریت و مدیران ارشد بین سازمان تهیه گردید که پس از جمع بندی نتایج بدست آمده   یبریبیشبریبشرآمده پرسشنامه ای با 21 سؤال بر اساس عوامل طبقه بندی شده با اولویت بالا از بین 16 عامل فوق در اختیار معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفت. همچنین اولویت بندی و وزن دهی هر یک از این عوامل با استفاده از نرم افزارهای اکسل[i] و مطلب[ii] و روش آماری محاسبه میانگین هندسی و حسابی الگوی مذبور طراحی و پیشنهاد گردید. یافته ها و نتیجه گیری: در این بین عوامل فرهنگ ارزشی و ساختاری نسبت به بقیه عوامل از اولویت و اهمیت بالاتری در الگوی دانشی سازمان نقش داشتند. در این بین بعد فرهنگ ارزشی سازمانی از عوامل ساختاری همچنین بعد اعتماد از عوامل فرهنگی، دارای بیش ترین اهمیت در بین ابعاد دیگر بودند. در انتها هم با توجه به وزن دهی مولفه ها و شاخص های کلیدی در موفقیت مدیریت دانایی در معاونت مورد مطالعه نسبت به ارائه یک الگوی نقشه دانشی در بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام شده است. <br clear="all" />    
۳.

طراحی و ارائه مدل مفهومی ارزیابی نقش فرهنگ در تدوین استانداردهای حسابداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حسابداری فرهنگ استانداردهای حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۳
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق، طراحی و ارائه یک الگوی شناخت، تعیین و ارزیابی نقش عوامل فرهنگ بر اساس مدل هافستد در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری می باشد. روش پژوهش:  روش پژوهش از آن نظر که به صورت عملیاتی به شناخت و تعیین شاخص های فرهنگی در حسابداری می پردازد و آن ها را معرفی می نماید و از این جنبه که به توسعه دانش در این زمینه منجر شده است، می تواند از نوع پژوهش های توسعه ای - کاربردی باشد. جامعه آماری پژوهش متخصصین حوزه مشترک فرهنگ و حسابداری می باشد که بر این اساس از 20 نفر خبره در سطح دنیا که آشنایی کامل با فرهنگ و فرایند تدوین استانداردهای حسابداری امریکا و بین المللی را دارند انتخاب شده اند. روش انجام پژوهش که برای ارزیابی اعتبار عوامل فرهنگی شناسایی و تعیین شده در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری بکار رفته است مبتنی بر سیستم استنتاج فازی و روش دلفی می باشد. یافته ها و نتیجه گیری:یافته اصلی این تحقیق ارائه الگوی استاندارد ارزیابی عوامل فرهنگی در فرایند تدوین استاندارد حسابداری می باشد.
۴.

سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی (سرمایه اجتماعی شبکه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی شبکه شبکه اجتماعی مجازی شبکه روابط اجتماعی حمایت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۰
مقدمه و هدف پژوهش: تعاملات اجتماعی از عناصر بنیادین هر جامعه محسوب می شود. بر اساس دیدگاه شبکه، روابط و پیوندها به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می شوند و فرد از طریق آن ها به منابع و حمایت های موجود در شبکه دسترسی می یابد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی می باشد. با توجه به اهمیت تعاملات اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی، در این پژوهش سرمایه اجتماعی در ابعاد ساختی (اندازه و ترکیب شبکه)، تعاملی (فراوانی تماس و صمیمیت) و کارکردی (حمایت ها) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است و علاوه بر بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی، تأثیر برخی متغیرهای اجتماعی را بر سرمایه اجتماعی شبکه مورد آزمون قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شبکه های اجتماعی مجازی فارسی زبان بوده است. حجم نمونه 386 نفر است که با روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شده اند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف متفاوت بوده و در هر یک از ابعاد ساختی، تعاملی و کارکردی نتایجی حاصل گردید که ممکن است با وضعیت سرمایه اجتماعی در جهان واقعی تفاوت هایی داشته باشد. تأثیر برخی متغیرهای اجتماعی و زمینه ای بر سرمایه اجتماعی شبکه در این تحقیق موجب تأیید فرضیات تحقیق گشته و مدل علی تحقیق را با تأثیر و تأثر متقابل تشکیل داده اند.
۵.

دریافتی نو از مفهوم تواناسازی زنان؛ عناصر و فرایندها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تواناسازی جنسیت زنان توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۴
مقدمه و هدف پژوهش: تواناسازی زنان مفهومی است که در راستای پدید آوردن تغییر در نگره های موجود ارزیابی ساختار اجتماعی و شکل دادن دوباره به نظام هایی متولد شد که مبتنی بر الگوی سنتی قدرت و مردسالاری نباشند در این پژوهش تلاش شده است تا ابتدا به صورتی مختصر این مؤلفه ها و ارتباط آن ها با یکدیگر توضیح داده شده و در نهایت شمای حاصل از برهم کنش این مؤلفه ها با مفهوم تواناسازی در الگویی طراحی گردد. روش پژوهش: روش پژوهش در مقاله فوق را می توان روش اسنادی با کتابخانه ای دانست که در ازای آن مقاله ای مروری در خصوص تواناسازی که در نهایت به پیشنهاد یک مدل ختم شده است، ارائه گردیده یافته ها: مروری بر بیش از 30 مقاله و کتاب در خصوص مفهوم تواناسازی زنان نشان می دهد که پنج مؤلفه، استقلال، آموزش، توانا شدن در دو سطح فردی و گروهی و توانا شدن به مثابه پیامد و فرایند، فصل مشترک ادبیات وسیعی باشد که حوزه تواناسازی را در مطالعات علمی در بر گرفته است که هر یک از این زیر مؤلفه ها در برهم کنشی دائمی با فرایند تواناسازی هستند. نتیجه گیری: تواناسازی به عنوان لازمه درک شده عصر حاضر امری نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و سازمان های بشردوستانه و توسعه ای قسمت عمده فعالیت های خود را بر این هدف متمرکز ساخته اند. نگاهی به ادبیات موضوع و پنج مؤلفه مشترک آن پژوهشگر را بر آن داشت تا از کنار هم قرار دادن این عوامل تعریفی ارائه نماید که به نظر ابعاد مختلف تواناسازی را پوشش داده و بتواند درکی مفهومی نسبت به این مؤلفه ایجاد نماید.
۶.

ارزیابی موفقیت دوره های دانشگاه علمی کاربردی در ارتقاء آگاهی های عمومی شغلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید و مقایسه آنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
مقدمه و هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف اصلی این که آیا دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در آموزش مهارت مؤفق بوده اند یا نه صورت پذیرفت. روش پژوهش: دانشجویان و اساتید مراکز علمی کاربردی جنوب شهر تهران به عنوان جامعه آماری مدنظر قرار گرفت که مجموعاً 194 دانشجوی ترم آخر دوره کاردانی و 50 استاد به پرسشنامه های مربوطه پاسخ دادند. پرسشنامه ها هر کدام شامل 30 سؤال بود که روایی آن با اتخاذ نظر و اعمال دیدگاه کارشناسان جهت تصحیح و رفع اشکالات حاصل گردیده و پایایی آن نیز از طریق آزمون پایایی روش آلفای کرونباخ به اثبات رسیده بود. شاخص آگاهی های عمومی شغلی، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تی صورت پذیرفته است. یافته ها: تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشجویان و اساتید، دانشگاه علمی- کاربردی درارتقاء آگاهی های عمومی شغلی، توفیقات آموزشی بالا نداشته اما ضعیف هم نبوده و در سطح متوسط عمل نموده است. نتیجه گیری: دانشگاه جامع علمی کاربردی، با بهره برداری از تحقیقاتی از این دست و به مدد دانش مدیریت برمبنای هدف، با جدیت بیشتری به امر مهارت آموزی مبادرت ورزد.
۷.

تأثیر طرح نظام جامع آموزشی-فرهنگی خانواده بر تحکیم بنیان خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان البرز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کمیته امداد امام خمینی (ره) آموزش خانواده مدل برنامه ریزی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۸
مقدمه و هدف پژوهش: کمیته امداد امام خمینی (ره) در اهداف فرهنگی خود به منظور زدودن فقر فرهنگی از خانواده های تحت حمایت و کاهش آثار فرهنگی فقر در جامعه مورد حمایت سال هاست آموزش مهارت های زندگی برای سالم سازی خانواده ها را با اجرای طرح آموزش خانواده جزء برنامه های مهم فرهنگی خود قرار داده است. پژوهش حاضر بر اساس این فرضیه اصلی که طرح آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) تأثیر بسزایی در توانمندسازی فکری، فرهنگی و معنوی خانواده ها داشته، انجام شده است. روش پژوهش: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ میزان و درجه کنترل، میدانی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 822 خانوارهای تحت حمایت عضو طرح نظام جامع آموزشی تربیتی خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز بود که با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و تصادفی 120 نفر از خانواده ها به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. یافته ها: نتیجه بدست آمده از تحقیق نشان دهنده تأثیرگذاری بالای طرح نظام جامع آموزشی و تربیتی خانواده اجراشده در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز بر توانمندسازی و ارتقاء سطح آگاهی ها و توانایی های سرپرست و سایر اعضاء خانواده های تحت حمایت است و در ترتیب تأثیرگذاری ابعاد آموزشی دینی (بالا)، رفتاری (بالا)، تحصیلی (متوسط)، اقتصادی (متوسط)، فرهنگی (متوسط) و در آخر بهداشتی (پایین)، ارزیابی گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصله از فرضیه های فرعی تحقیق نیز نشان می دهد که آموزش های انجام شده در بعد دینی طرح تأثیر بالایی در توانمندسازی و افزایش نگرش دینی و اعتقادی خانواده ها داشته و این بعد آموزشی جهت دهنده سایر ابعاد است.
۸.

بررسی نقش تغییر نگرش معلمان در میزان عملکرد یاددهی- یادگیری آن ها در مدارس دوره ابتدایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی90-1389(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تغییر نگرش عملکرد یاددهی - یادگیری معلمان دوره ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۶
مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی در این تحقیق، بررسی نقش تغییر نگرش معلمان در میزان عملکرد یاددهی- یادگیری آن ها در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 90-1389، می باشد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تجربی انجام شده است که در آن، نقش تغییر نگرش معلمان در کیفیت عملکرد یاددهی-یادگیری آن ها مورد بررسی قرارگرفته است و به همین منظور برای سنجش تأثیر متغیر مستقل (تغییر نگرش) بر روی متغیر وابسته (عملکرد یاددهی-یادگیری)، از میان جامعه آماری که بالغ بر 699 نفر معلم مرد و زن دوره ابتدایی شهرستان مراغه بود، تعداد 50 نفر به عنوان نمونه، به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و با پیش آزمون محقق ساخته، وضعیت اولیه نگرش آنان سنجیده شد و همچنین به وسیله چک لیستی محقق ساخته، کیفیت عملکرد یاددهی-یادگیری آن ها مورد مشاهده قرار گرفت و سپس طی یک دوره آموزشی، جهت بهبود نگرش آن ها به حرفه معلمی، آموزش هایی به آنان داده شد و در ادامه، نگرش جدید آنان از طریق پس آزمون و عملکرد یاددهی-یادگیری نهایی معلمان بعد از آموزش، در کلاس درس مشاهده و نمره گذاری شد و در نهایت بعد از دو بار آزمون و سنجش مقدماتی و نهایی، میانگین های دو آزمون استخراج شد و معنی داری میانگین ها با استفاده از آزمون (t دو نمونه ای) بررسی شد یافته ها و نتیجه گیری: طبق نتایج تحقیق، فرضیه اصلی تحقیق و به تبع آن، فرض های فرعی، مورد تایید قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که با اصلاح نگرش معلمان، فعالیت های یاددهی-یادگیری آنان بهبود می یابد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸