مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 7 زمستان 1392 شماره 22 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر ثبات شغلی مدیران بر میزان کارایی سازمان ها از دیدگاه کارمندان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ثبات شغلی کارایی مدیریت بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۳۷
مقدمه و هدف پژوهش: در دو دهه اخیر موضوع بی ثباتی مدیران همواره به عنوان یکی از موضوعات قابل بحث در نظام اداری ایران مطرح بوده است. این مقاله رابطه میان ثبات شغلی مدیران و میزان کارایی سازمان های خود را در یکی از بانک های دولتی استان گیلان مورد مطالعه قرار داده است که می تواند حداقل تعمیم پذیری سراسری در مورد بانک ها را نشان دهد روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی بوده و حجم نمونه در آن شامل 01 شعبه و 851 کارمند می باشد. شعب به نسبت جامعه ی آماری مورد مطالعه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و در هر واحد کارمندان به صورت تصادفی به پرسش نامه ها پاسخ داده اند. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که در سازمان های اداری ایران ثبات مدیران در مجموع آثار مثبتی بر فرایند های کاری داشته است به نحوی که بین ثبات مدیریت و کارایی بیش تر کارکنان، افزایش ارتباطات انسانی مدیر با کارکنان، تسلط بیش تر وی بر ابعاد مختلف وظایف مدیر، استفاده بهینه از امکانات موجود و شناخت مشکلات اخلاقی و رفتاری کارکنان و کوشش در جهت رفع مشکلات رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به سیاست رایج تعویض مدیران در سازمان مورد مطالعه، به نظر می رسد که این روند می تواند در کاهش کارایی سازمان نقش مؤثری ایفا کند.
۲.

رابطه فضای مجازی (اینترنت) با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اینترنت فضای مجازی تغییرات فرهنگی تغییرات دینی تغییرات قومیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۳۵
مقدمه و هدف پژوهش: تغییر یا دگرگونی فرهنگی، فرآیندی است که بدان وسیله اجزاء مختلف یک فرهنگ با گذشت زمان تغییر و تعدیل می پذیرد اینترنت به عنوان رسانه موجبات تغییرات فرهنگی را فراهم کند. از این جهات، اینترنت به افراد میدان می دهد تا عقاید، نظریات و ارزش هایشان را به دیگران عرضه کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه فضای مجازی )اینترنت( با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 20000 نفر از دانشجویان کرجس « دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد؛ که از این تعداد 100 نفر با استفاده از جدول به روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. »  مورگان یافتهها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده کاربران از اینترنت و تغییرات فرهنگی، تغییرات سبک زندگی و تغییرات قومیتی در آنان رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین میزان استفاده کاربران از اینترنت و تغییرات دینی آنان رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجهگیری: از منظر تغییرات فرهنگی و دینی، ظهور جامعه اطلاعاتی و شبکهای متأثر از گسترش فناوریهای ارتباطی، اطلاعاتی و فضای مجازی موجب بسط و گسترش فضای عمومی و اجتماعی جوامع و کشورها شده با نیازها، تمایلات، ذائقه ها، نگرش ها و ارزش های جدیدی شده » فردیت جدید « است؛ که این امر منجر به تقویت است ولی این امر منجر به این نشده است که باورها و مفروضات هسته فرهنگی جامعه ایرانی که ریشه دینی دارد، دچار گسست و از هم پاشیدگی در نتیجه این تغییرات گردد.
۳.

بررسی ارزش های اجتماعی در قومیت های مختلف شهر اهواز و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ارتقاء آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزش های فرهنگی ارزش های اجتماعی شهر اهواز راهکار مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۲۸
مقدمه و هدف پژوهش: ارزش های اجتماعی بیانگر الگوهای کلی رفتار و هنجارهای کرداری مورد پذیرش اعضای جامعه بوده و اعضای جامعه در برابر آنها به وفاق رسیده اند و حیات اجتماعی خود را با آنها می گذرانند، لذا این پژوهش به بررسی راهکارهای مدیریتی جهت ارتقاء ارزش های اجتماعی مردم شهر اهواز می پردازد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و تحلیلی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه افرادی است که در فاصله سنی 35 تا 46 سال قرار داشته و در 31 سال اخیر در شهرستان اهواز سکونت داشته اند. به روش نمونه گیری خوشه ای 216 نفر در این پژوهش شرکت داشتند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد ارزش های اجتماعی مردم شهر اهواز با نوع قومیت رابطه دارد. این بدان معناست که ارزش های اجتماعی قومیت ها در تمامی ابعاد مورد مطالعه با یکدیگر متفاوت است و این نشان دهنده تفاوت ارزش های اجتماعی قومیت های مختلف در شهر اهواز است. این یافته نشان می دهد که قومیت بختیاری و لر بیش از سایر قومیت ها منفعت فردی را بر منفعت جمع ترجیح می دهند. در این پژوهش اعتماد بین شخصی بر حسب نوع قومیت تفاوت معناداری نشان داد فارس ها کمتر از سایر قومیت ها اعتماد به خانواده و دوستان را گزارش کردند. عرب ها بیش از سایر قومیت ها به خانواده و دوستان اعتماد داشتند.
۴.

ارائه مدل مدیریتی مطلوب به منظور ساماندهی کودکان کار و خیابان (مطالعه موردی: شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آسیب اجتماعی مسائل اجتماعی ایران کودکان کار و خیابان مدل مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۹
مقدمه و هدف پژوهش: در این مقاله به ارائه مدل مدیریتی مطلوب جهت ساماندهی کودکان کار و خیابان شهر تهران پرداخته شده است. مسئله ساماندهی کودکان کار و خیابان از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از سازمانهایی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند را به خود جلب نموده است. در اینجا به بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان های فعال در این حوزه پرداخته شده و تلاش می شود تا با بررسی پتانسیل سازمان های مختلف، تقسیم کار مناسبی بین این سازمانها صورت گیرد. روش پژوهش: چارچوب نظری با استفاده از مطالعه تطبیقی نمونههای موفق در سایر کشورها طراحی شده است. این چارچوب بر پایه الگوی جامع مدیریت استراتژیک و رویکرد ماتریسی طراحی شده و شامل سه مرحله اصلی سیاست گذاری، اجرا و نظارت و کنترل می باشد که مأموریت و وظایف هر یک از سازمانها در هر یک از این مراحل مشخص شده است. برای اعتبار بخشی به یافته ها از نظرات جامعه صاحب نظران شامل مدیران، کارشناسان و مددکاران اجتماعی در سازمان های مددکاری اجتماعی و سامان دهی کودکان کار و خیابان شهر تهران بودهاند و به روش تصادفی انتخاب شدهاند استفاده شده است. در فاز اول که هدف آن شناسایی راهکارها بوده است، با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی نمونه 15 نفری انتخاب شد و در فاز دوم که هدف از آن تأیید راهکارها بوده از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و 11 نفر انتخاب شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که برنامه ریزی و نظارت به عنوان مهم ترین مؤلفه با میانگین رتبه 26.2 و پس از آن واگذاری به سازمان های مردم نهاد با میانگین رتبه 2655 در رتبه دوم قرار دارند که مهم ترین مؤلفه ها برای مدیریت مطلوب و ساماندهی کودکان کار و خیابان شهر تهران هستند. نتیجه گیری: بر مبنای یافته ها، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ساماندهی کودکان کار و خیابان شهر تهران ارائه شده و مدل تقسیم کار پیشنهادی بر پایه الگوی جامع مدیریت استراتژیک و رویکرد ماتریسی طراحی شده و شامل سه مرحله اصلی سیاست گذاری، اجرا و نظارت و کنترل میباشد که مأموریت و وظایف هر یک از سازمان ها در هر یک از این مراحل مشخص شده است.
۵.

بررسی تأثیر مؤلفه های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برند شخصی شایستگی های فردی ارزش ها و باورها الگوهای انگیزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۱
مقدمه و هدف پژوهش:برندسازی شخصی فرایندی است که توسط آن، افراد و تخصصشان مثل برندهای تجاری علامت گذاری می شوند. به عبارت دیگر منجر به یک احساس منحصر به تشخیص به یاد ماندنی و ایده آل در صاحب برند می شود. از این رو شناخت این حوزه ها فرهنگی موثر برای حضور در فضاهای رقابتی با تنوع کارکردهای مدیریت و همچنین، چند منظوره شدن فعالیت ها تبدیل به یکی از مهم ترین الزامات توسعه مهارت های فردی شده است. با چنین پیش زمینه ای، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی می باشد. روش پژوهش: داده های گردآوری شده بر حسب نمونه، به تعداد 94 نفر از افراد صاحب برند کشور (ایران) در سال 1392، از طریق پرسشنامه محقق ساز، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS تحلیل گشته و مدل نهایی ارائه گردید. پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.80 محاسبه شد و هم چنین برای محاسبه روایی از روایی سازه استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بود. یافته ها: طبق یافته های به دست آمده از ضریب استاندارد و آماره t، تمامی ابعاد مؤلفه فرهنگی موثر بر برند شخصی در سطح اطمینان 99% تأثیر مستقیم و معناداری دارند (آماره t خارج بازه 58/2 تا 58/2+ قرار گرفته و ضریب استاندارد مثبت می باشد). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مبنی بر تأثیر ابعاد مؤلفه ی فرهنگی، شامل؛ ارزش ها و باورها، الگوهای انگیزشی، سبک زندگی و تحمل ابهام بر برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی در حوزه های دانش، مهارت و نگرش می باشد.
۶.

نقش فرهنگ سازمانی در تعالی اخلاق حرفهای در سازمانها (مطالعه موردی سازمانهای پژوهشی استان قم)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی اخلاق حرفه ای سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۲
مقدمه و هدف پژوهش: هدف نوشتار حاضر شناسایی نقش فرهنگ سازمانی در اثربخشی اخلاق حرفه ای در سازمان هاست. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری از بین هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم و از پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی آنها به تعداد 200 نفر انتخاب شده است. روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90% محاسبه گردید. یافته ها: 60 درصد، فرهنگ سازمانی را متوسط به بالا و 56 درصد، اخلاق حرفه ای را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند. بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اخلاق حرفه ای همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشته است. بین پایگاه اجتماعی و کیفیت اخلاق حرفه ای همبستگی معنی داری وجود ندارد. طبق نتایج رگرسیون، متغیر «فرهنگ سازمانی» به میزان 47% بر کیفیت اخلاق حرفه ای تأثیر داشته است. نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی مبتنی بر خدا ناظری و توکل به خداوند، منجر به تقویت روحیه مقاومت شده، علقه به کار و سازمان را تقویت نموده، روحیه تیمی تقویت شده و در نهایت منجر به پذیرش ارزش ها و هنجارها از سوی افراد شده و کیفیت اخلاق حرفه ای افزایش می یابد
۷.

رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی مورد کاوی معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی استراتژی مشتری گرایی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۳۹
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه با توجه به سرعت بالا و حجم زیاد اطلاعاات و باه تبا سارعت باالا ی تغییا رات اجتماعی و اقتصادی، سازمان ها همواره با مأموریت ها و چالش های پیچیده ای مواجه هستند. از ایا ن رو ساازمان هاا برای رسیدن به اهداف و کسب موفقیت در این رقابت جهانی باید در برابر این تغییرات واکنش مناسب نشان دهناد و با استراتژی منعطف، کلیه فعالیت های سازمان را هماهنگ و یکپارچه نمایند. فرهنگ به عنوان یکی از مهام تار ین عوامل تأثیرگذار برای سازمان ها این امکان را فراهم می کند که به سمت انعطاف پذیری و الگوپذیری حرکت کنند و به عبارتی می توان گفت، پیدا کردن هرگونه راه حلی برای انسجام و وحدت در سازمان )طراحی اساتراتژ ی مناساب با شرایط حاکم( متأثر از فرهنگ است. این پژوهش به بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس الگوی دنیل دنیسون با ابعاد اساتراتژ ی بار اسااس الگوی مایکل پور تر در معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش: داده های جم آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی، اطلاعات جم آوری شده را با تهیا ه جدول توزی فراوانی خلاصه کرده و به کمک نمودار نشاان داده اسات . باا اساتفاده از نارم افازار SPSS و از طریا ق محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین متغیر مستقل )فرهنگ سازمانی( و متغیرهای وابسته )استراتژی( ماورد تجزیه و تحلیل قرارداده است. یافته ها و نتیجه پژوهش: نتایج این پژوهش نشانگر وجود رابطه معنادار بین فرهنگ سازمانی با استراتژی در معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد. ارائه راهکاری برای ارتقاء ارزش های بنیادین بین کارکنان سازمان ونیز تبیین اهمیت شاخص های تغییر و مشتری گرایی برای مدیران و کارشناسان می تواند به ارتقاء سطح رابطه بین دو مقوله فوق منتهی گردد.
۸.

بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: موسیقی محلی سیاست گذاری فرهنگی زندگی مدرن هویت بومی گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۳
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان است. این پژوهش در پی طرح این پرسش در ذهن محقق مطرح شد که تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان چیست؟ که پاسخ به این پرسش هدف این تحقیق به شمار می آید. روش پژوهش: این پژوهش بر اساس دو روش تحلیل ثانویه و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، سازمان های مجری سیاست گذاری های فرهنگی در گیلان هستند که عملکرد آنها با موسیقی محلی گیلان مرتبط است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل متعددی در تضعیف وضعیت موسیقی محلی گیلان اثر گذار بوده است. این عوامل عبارتند از: مدرنیته، تغییر ساختار زندگی اجتماعی و فرهنگی، دیدگاه غالب در رادیو و تلویزیون، نقش مدیران فرهنگی. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، نقش سیاست گذاری فرهنگی در کاهش رونق موسیقی محلی گیلان مورد تأیید قرار گرفت که به ترتیب، عواملی مانند عدم اختصاص تسهیلات کافی به موسیقی محلی گیلان، عدم نیازسنجی موسیقیایی از جوانان، عدم تصویب قوانین اجرایی محکم در رعایت از حقوق معنوی هنرمندان و عدم اختصاص بودجه کافی برای فعالیت گروه های موسیقی محلی گیلان شناسایی شده اند. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد می توان با سیاست گذاری و اقدام درست در جهت بهبود وضعیت موسیقی محلی و حفظ هویت بومی گیلان سهم بسزایی داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸