مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 15 پاییز 1400 شماره 53 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

فراترکیب مولفه های سیاست گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سیاستگذاری فرهنگی آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۲
مقدمه و هدف: در دو دهه اخیر، با وجود تاکید بر اهمیت فرهنگ، مطالعات سیاست گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی کمتر مورد توجه بوده است. شناسایی مولفه ها و ارائه الگوی سیاست گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی از اهداف مطالعه بودند. روش: این مطالعه از روش کیفی و مرور نظام مند با هدف کاربردی استفاده کرد. مرور نظام مند جامعی از مقاله ها صورت گرفت که از پژوهش پایگاه داده های مختلف با استفاده از سه کلید واژه (فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی، آموزش عالی) و ارجاعات مرتبط بین سال های 1387 تا 1399 به دست آمده بودند. در مجموع 40 منبع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. معیارهای انتخاب اسناد، هم راستایی عنوان، چکیده و محتوی با سیاست گذاری فرهنگی در آموزش عالی بود. یافته ها: براساس یافته های پژوهش سیاست گذاری فرهنگی نظام آموزش عالی از سه مرحله (تدوین، اجرا و ارزیابی) تشکیل شده است که به صورت آشکاری در هم تنیده اند. مسئله یابی، راه حل یابی و مشروعیت بخشی از زیر مولفه های تدوین سیاست ها هستند. اجرای برنامه های فرهنگی زیر مولفه های مدیریتی و قانونی را در بر می گیرد. و در نهایت، شاخص های عمومی و حرفه ای ارزیابی فعالیت های فرهنگی در نظام آموزش عالی را شکل می دهند. نتیجه گیری: چنان چه سیاست گذاری فرهنگی مطلوب در آموزش عالی صورت نگیرد، یک احتمال وجود دارد و آن این است که دیگران برای ما سیاست گذاری فرهنگی خواهند کرد که می تواند چالش ها و تغییراتی را در نظام آموزش عالی ما پدید آورد.  
۲.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ابعاد فرهنگ سازمانی توسعه مدیریت دانش جهاد دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۳
مقدمه و هدف پژوهش: هدف این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی به عنوان یک سازمان پژوهش محور می باشد. روش پژوهش: ماهیت این تحقیق از نوع تحقیقات کمّی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را روسای واحدهای سازمانی، مدیران میانی و پایه جهاددانشگاهی تشکیل داده اند که براساس جدول مورگان، نمونه ای 210 نفری از آنان با روش نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها از روش چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار (AMOS) انجام شده است. یافته ها: بارعاملی یا ضرایب همبستگی تحقیق، مقدار مثبتی می باشد، بنابرین بین فرهنگ سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه ی مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد. هم چنین، بین چهار بعد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و مأموریت) و توسعه مدیریت دانش رابطه مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد، ولی رابطه و تأثیر ویژگی سازگاری با توسعه مدیریت دانش قوی تر است. نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی عاملی موثر در استقرار سیستم مدیریت دانش بوده و تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی به توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد دانشگاهی کمک می کند.  
۳.

بررسی سبک رهبری تحول گرا و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در سازمان صدا و سیما(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری سبک رهبری رهبری تحول گرا اثربخشی سازمانی صداوسیما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۸
مقدمه و هدف پژوهش : در چند دهه اخیر نقش سازمان های رسانه ای بیشتر و پررنگ تر شده است و این امر باعث شده است که این سازمان ها از ابعاد مختلف مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرند. یکی از این ابعاد بعد مدیریتی و اثربخشی این سازمان ها است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و اثربخشی سازمانی در سازمان صدا و سیما در تهران به روش پیمایشی انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر از کارکنان 7 معاونت «سیما، صدا، خبر، پشتیبانی، آموزش، پژوهش و برنامه ریزی و فنی» در تهران بوده اند. این نمونه با روش تصادفی طبقه ای در این معاونت ها انتخاب شده اند. داده از طریق پرسشنامه استاندارد سبک رهبری تحول گرا (سؤال 20) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی (سؤال 28) گرداوری شده است. پایایی این پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا 90/0 و پرسشنامه اثربخشی سازمانی 91/0 به تأیید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 26 انجام شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مؤلفه های سبک رهبری تحول گرا و اثربخشی سازمانی در سازمان صدا و سیما رابطه معنی داری در سطح 1درصد (01/0>(000/0p=) وجود دارد. به طور کلی بین شاخص سبک رهبری تحول گرا و اثربخشی آن در سازمان صدا و سیما رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، سبک رهبری تحول گرا رابطه ای قوی و مثبتی با میزان اثربخشی سازمانی دارد، بدین معنا که بکارگیری سبک رهبری تحول گرا در سازمان صدا و سیما منجر به هدایت کارکنان جهت افزایش اثربخشی بیشتر سازمان و در نتیجه رسیدن سازمان صدا و سیما به اهداف از پیش تعیین شده می شود.  
۴.

بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقاء فرهنگِ کارآفرینی سازمانی با طرح یک مطالعه تجربی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ کارآفرینی سازمانی رفتار شهروندی سازمانی منابع انسانی مدل معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۷
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه اهمیت کارآفرینی برای جامعه ای که به سمت بهبود بهره وری سازمانی و فردی حرکت می کند، بر هیچ کس پوشیده نیست. در پژوهش های روبه رشدی که در حوزه کارآفرینی صورت پذیرفته است، تأکید بیشتر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در زیرساخت های سازمان و تطابق سازمان با محیط کسب و کار می باشد. از طرفی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک رفتاری که در سیستم رسمی پاداش دهی، هیچ پاداشی برای آن در نظر گرفته نمی شود، اما ترکیب آن با همین نوع رفتارها در گروه، منجر به اثربخشی و بهره وری می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر اتقاء فرهنگ کارآفرینی سازمانی می باشد. روش: روش پژوهش ازنظر نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و ازنظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، 238نفر از کارکنان بنیاد مسکن استان مازندران می باشند، که 147نفر به عنوان نمونه انتخاب، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد، که روایی آن به روش روایی صوری و پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ تائید و تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارهای SPSS و لیزرل انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان داد، همه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با فرهنگ کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری دارند (001/0P<). در رابطه با فرضیه اصلی پژوهش، آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد، رفتار شهروندی سازمانی بر فرهنگ کارآفرینی تأثیرگذار است (68/0=β). نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که بهبود رفتار شهروندی سازمانی می تواند بر توسعه فرهنگ کارآفرینی مؤثر باشد، و در نتیجه کارکنان بیشتر درگیر رفتارهای نوآور و مخاطره آمیز می شوند. از طرفی نتایج این پژوهش، مدیران سازمان را در بهره گیری از رفتار شهروندی سازمانی برای توسعه فرهنگ کارآفرینی جهت بهبود بهره وری مصمم تر خواهد نمود.  
۵.

مطالعه تولید موسیقی بعد از انقلاب اسلامی و ارائه الگوی مدیریت هنری آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت هنر مدیریت موسیقی تولید هنر تولید موسیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۴
مقدمه و هدف پژوهش: به نظر می رسد مهم ترین نقش مدیران هنری امری تعاملی بین افراد درگیر در دنیای هنر و سازمان های مختلف و هم چنین تضمین به ثمر رسیدن ارزش های یک اثر هنری است. مدیر هنری برای تاثیر گذاشتن بر جامعه، می بایست کدهای اخلاقی و ارزشی موجود در یک اثر هنری را جستجو و با اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که پیش بینی می کند، همسو و دست یابی به آن را تضمین نماید. اما رویکرد مدیر هنری در ایران با فراز و نشیب های بسیار به ویژه در حوزه موسیقی روبرو بوده است. چالش اصلی مدیریت در حوزه تولید موسیقی مربوط به فهم واقعیت اجتماعی هنر است و از آنجا که به رویکرد جامعه شناختی هنر برای فهم مدیریت هنر توجه نشده، مطالعه مدیریت تولید موسیقی با رویکرد جامعه شناختی بیش از پیش ضروری می نماید. روش پژوهش: پژوهش انجام شده از روش تلفیقی (کیفی و کمی) است و ماهیتی اکتشافی دارد. در بخش کیفی ضمن مطالعه آخرین ادبیات جامعه شناختی هنر با انجام تحلیل تماتیک و بر اساس مصاحبه با دست اندرکاران، مطالعه کتاب ها و مقالات معتبر علمی ابعاد و مولفه های مدیریت تولید موسیقی شناسایی شد. در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از یافته های کیفی برای پایش وضعیت موجود و شناسایی مهم ترین مولفه ها توزیع شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد مدیریت تولید موسیقی دارای 4 بعد و 18 مولفه است. هنرمندان، مخاطبان، بازار و سیاست گذاری چهار بعد مدیریت تولید موسیقی هستند. نتیجه گیری: از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در مدیریت تولید موسیقی الگوهای رمزگشایی مخاطبان، تاثیرات صنف موسیقی در بازار، مسئولیت اجتماعی هنرمندان، مباحث فقهی در باب آثار موسیقی شناسایی و کیفیت تمامی این موارد نامطلوب گزارش شد.
۶.

رابطه مدیریت دانایی و سواد رسانه ای با کنترل ابعاد یادگیری سازمان های رسانه ای، «مطالعه موردی صداوسیما»(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت دانایی سواد رسانه ای سازمان های رسانه ای سازمان صدا و سیما یادگیری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۸
مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به سیر تحولات در دنیا و گذر از جامعه اطلاعاتی و ورود به عصر جامع ه دان ایی، اف زایش س واد رسانه ای کارکنان با ابعاد یادگیری از جمله الزامات سازمان های رسانه ای برای تحقق جامعه دانایی محور است. در این راستا مدیریت دانایی پدید آمده و این پرسش مطرح شده که سازمان یادگیرنده چه سازمانی و دارای چه ویژگی هایی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت دانایی و سواد رسانه ای مبتنی بر ابعاد یادگیری در سازمان های رسانه ای (صدا و سیما) با کنترل ابعاد یادگیری در سازمان به صورت میدانی به روش پیمایشی با تجزیه تحلیل توصیفی از نوع همبستگی تبیین آن انجام شد. روش پژوهش: نمونه آماری این تحقیق 162 نفر از کارکنان شبکه 4 بوده اند. این نمونه با روش تصادفی به صورت سیستماتیک از فهرست کارکنان شاغل در این شبکه انتخاب شده اند. پرسشنامه های مورد استفاده تلفیقی از پرسشنامه استاندارد و محقّق ساخته در سه مولفه عنوان پژوهش بوده است. یافته ها: مؤلفه های مورد بررسی مدیریت دانایی، سواد رسانه ای و یادگیری سازمانی است؛ پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مؤلفه های ذکر شده مقدار 9218/0به دست آمده است. داده ها بااستفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مؤلفه های مدیریت دانایی، سواد رسانه ای با کنترل یادگیری سازمانی در رسانه ملّی رابطه معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد. نتیجه گیری: بین مدیریت دانایی و سواد رسانه ای رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به گونه ای که کاربرد مدیریت دانایی در رسانه ملّی سبب افزایش سواد رسانه ای با توجه به ابعاد یادگیری سازمانی، درسازمان صدا و سیما شده است.
۷.

عوامل موثر در ارتباطات دیپلماتیک فرهنگی کلان شهرتهران در راستای دیپلماسی ارتباطی فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پارادیپلماسی دیپلماسی شهری دیپلماسی فرهنگی ارتباطات استراتژیک شهرهای خلاق سند برنامه سوم توسعه شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۲
مقدمه و هدف پژوهش : هدف از پژوهش حاضر بررسی "نقش کلان شهر تهران در بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی" با اتخاذ رویکرد میان رشته ای می باشد که در چارچوب تئوریک دربرگیرنده رویکردهای نظری حوزه های: دیپلماسی عمومی استراتژیک؛ نظریه دیپلماسی عمومی-دیپلماسی فرهنگی و ارتباطات- نای در قدرت نرم ، ارتباطات استراتژیک، شهر شبکه ای شهر اطلاعاتی آینده، پارادیپلماسی و دیپلماسی شهری است. روش پژوهش: این پژوهش اکتشافی از نظر هدف کاربردی، از نظر تحلیلی از نوع تحلیل همبستگی و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیق پیمایشی و مقطعی است. در این پژوهش هم چنین از روش های توصیفی آماری مانند جدول ها و نمودارهای توزیع فراوانی، جدول های توافقی و روش های استنباطی آماری مانند آزمون برازش توزیع کلموگروف-اسمیرنوف، شاپیرو-ویلک، آزمون های معنی داری وجود اختلاف در میانگین ها مانند آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز واریانس ناپارامتری کروسکال-والیس، آزمون تساوی واریانس توکی، آزمون یو من ویتنی استفاده شده است. یافته ها: ماهیت ارتباطات و اقدامات ارتباطی شهر تهران، با ماهیت ارتباطات استراتژیک نوین دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی هماهنگی ندارد. از سوی دیگر دیپلماسی فرهنگی تهران، ارتباطی و فراشبکه ای طراحی و اجراء نمی شود و این شهر چندان از اعضای فعال سازمان ها، مجامع و برنامه های بین المللی شهری محسوب نمی شود. این ظرفیت فعال محدود شهر تهران در حوزه دیپلماسی فرهنگی، هم چنین زمینه لازم برای اجراء رویکردهای شهر خلاق در روابط بین المللی کنونی شهر تهران را فراهم نمی کند. نتیجه گیری: نتیجه نهایی تحقیق حاکی از آنست که از کلیه ظرفیت های کلان شهر تهران در راستای بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی کشور بهره برداری مناسبی انجام نگرفته است و تنها اقدامات و روندهای اندکی در این راستا فعال می باشند. هم چنین این نتیجه حاصل شده است که یک رویکرد سیستماتیک نسبت به نقش کلان شهر تهران در دیپلماسی ارتباطی فرهنگی وجود ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸