مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 9 پاییز 1394 شماره 29 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

رابطه میان هویت فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در زنان سرپرست خانوار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هویت فرهنگی کیفیت زندگی کاری زنان سرپرست خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۳۷
مقدمه و هدف پژوهش: هویت فرهنگی یکی از مهم ترین شاخص های  فرهنگی هر جامعه ای می باشد و نسبت تعهد و تعلق افراد به فرهنگ خود می تواند میزان کیفیت کاری را تعیین کند و بر آن اثر بگذارد. کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، غیبت کم؛ و انگیزه بالا در کارکنان برآورد می شود. یکی از آفت های مهم مدیریت، بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می باشد. این بی توجهی، اثر بخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش می دهد. به دلیل ع دم شناخت مدیران سازمان از کیفیت زندگی کاری، این مقوله، تناسب و اندازه های واقعی خود را در سازمان ها از دست داده است.  بدین ترتیب با توجه به اهمیت نقش کیفیت زندگی کاری در عملکرد کارکنان، هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و هویت فرهنگی در زنان سرپرست خانوار می باشد روش پژوهش: این تحقیق از نوع  توصیفی-پیمایشی است  و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پزوهش شامل 109 نفر از زنان سرپرست خانوار است. شرکت کنندگان ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد اصلاح شده مربوط به کیفیت زندگی کاری و هویت فرهنگی را پر نمودند. یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان بیشتر فرایند های کیفیت زندگی کاری و هویت فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد  و رگرسیون گام به گام هم نشان داد که از میان همه متغییر ها، سه متعییر محیط ایمن ، توسعه قابلیت، قانون گرایی رابطه مهمتری با هویت فرهنگی دارند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که  هرچه تعهد و تعلق فرهنگی در زنان سرپرست خانوار بیشتر باشد، تحمل مشکلات محل کار  و ناعدالتی های حاصل از نابرابری های جنسیتی برای زنان سرپرست خانوار راحت تر می شود. همچنین افزایش تعلق فرهنگی یعنی احترام گذاشتن  و اهمیت دادن به فرهنگ یکپارچه کشوری به قانون گرایی بیشتر منجر می گردد.
۲.

آنومی اجتماعی و عوامل موثر بر آن(مورد مطالعه شهر رشت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آنومی اعتماد رضایت اجتماعی هنجار امکان رسیدن به اهداف (تفاوت بین اهداف و وسایل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۱
مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله، به بررسی آنومی اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت می پردازد. مسأله اصلی، اغتشاش در هنجار ها است. این وضعیت هنگامی رخ می دهد که فرد نمی تواند انتخاب درستی انجام دهد و با احساس سردرگمی در انتخاب هنجارها و قواعد رفتاری مورد قبول  جمع روبرو می شود. این بررسی، با استفاده از دیدگاه آنومی مرتون، انجام گرفته است. از نظر وی، آنومی به منزله عدم تناسب بین اهداف پذیرفته شده اجتماعی و راه های رسیدن به آن ها یا کسب موفقیت است روش پژوهش: روش اصلی تحقیق، مبتنی بر پیمایش اجتماعی است که با پرسشنامه انجام شده است. شیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای است و حجم جمعیت نمونه 500 نفر درنظر گرفته شده است. یافته ها: بررسی ابعاد سه گانه آنومی در شهر رشت نشان می دهد آنومی در ابعاد سه گانه، به ویژه در بعد رسمی، به میزان زیاد وجود دارد. بررسی رفتار آنومیک پاسخگویان نیز گویای آن است که 62 درصد درجه هنجارشکنی متوسطی دارند. نتیجه گیری: فرضیه اصلی مرتون که فاصله بین اهداف مقبول اجتماعی و راه های قانونی رسیدن به آن، منجر به آنومی می شود؛ در این بررسی نیز تحت عنوان " امکان رسیدن به اهداف"  به اثبات رسیده است. همچنین متغیرهایی مانند اعتماد اجتماعی و رضایت اجتماعی رابطه معکوسی با آنومی دارند. در مجموع سه متغیر مذکور، 15 درصد از آنومی را تبیین می نمایند.  
۳.

بررسی تأثیر سبک مدیریت بر انگیزش سازمانی(مورد پژوهش: مراکز پژوهشی دینی استان قم)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سبک مدیریت انگیزه سازمانی اخلاق حرفه ای فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۰
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک مدیریت بر انگیزش سازمانی تدوین شده است. این پژوهش به دنبالی پاسخ گوئی به این سؤال محوری است که چگونگه انواع سبک مدیریتی بر انگیزش کارکنان یک سازمان تأثیر می گذراد؟ روش پژوهش:  از روش پیمایش، [i] با جمعیت نمونه 200 نفری از پژوهشگران مراکز پژوهشی دینی استان قم، برای بررسی موضوع استفاده شده است. روائی [ii] و پایایی [iii] پرسش نامه به ترتیب با اعتبار صوری و آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. از آماره های توصیفی و استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: تحلیل و بررسی یافته ها نشان می دهد که سبک مدیریتی با سه مؤلفه نوآوری، تعهد و شناخت محیطی بر انگیزش سازمانی با چهار مؤلفه رضایت، امنیت، مشارکت و نگرش تأثیرگذار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با ارتقاء مؤلفه های سبک مدیریت در سازمان بر میزان انگیزش سازمانی کارکنان افزوده می شود. سبک مدیریتی با تأثیر بر فرهنگ سازمانی موجب حاکمیت نوع خاصی از رویه ها و رفتارهای سازمانی در سازمان، قادر به افزایش رضایت شغلی، امنیت شغلی، مشارکت با همکاران و نگرش مثبت نسبت به سازمان می گردد.  
۴.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر در شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: بعد ساختاری بعد شناختی سرمایه اجتماعی کیفیت زندگی معتادان مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۳
مقدمه و هدف پژوهش: سرمایه اجتماعی به معنی مجموعه ای از ارتباطات مبتنی بر اعتماد درون یک فرد و یا در ساختار اجتماعی وجود ندارد، بلکه در فضای بین افراد شکل می گیرد. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر انجام گرفته است. روش پژوهش: در این پژوهش کمی باهدف کاربردی از روش همبستگی بهره جسته ایم. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی بهزیستی شهر تهران تشکیل داده اند که 380 نفر از آنان بر اساس روش نمونه گیری در دسترس به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی است که هر دو دارای اعتبار صوری بوده و پایایی آن ها نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ 81/0 و 78/0 محاسبه شده است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش همه فرضیه ها تأییدشده اند؛ یعنی ضعف سرمایه اجتماعی معتادان به مواد مخدر موجب کاهش کیفیت زندگی این افراد شده است. نتیجه گیری: در این تحقیق، سرمایه اجتماعی به دو بُعد شناختی و ساختاری تقسیم شده است. بُعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعی مانند ارزش ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی می پردازد و بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی دربرگیرنده ساختارها و شبکه هایی است که حاوی فرایندهای تصمیم گیری جمعی و مسئولیت متقابل است. افرادی که سابقه مصرف مواد مخدر در زندگی دارند، معمولاً با اطرافیان خود رابطه اندکی داشته و از داشتن یک زبان مشترک برای تبادل اندیشه و بیان احساسات با اطرافیان خود محروم هستند. این افراد قدرت تبادل مفاهیم با دیگران و به دست آوردن تجربه مشترک را ازدست داده، ازاین رو دچار انزوای اجتماعی شده و کیفیت زندگی آن ها نیز به شدت کاهش می یابد و با افزایش بُعد شناختی سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی آنان نیز روند بهبودی پیدا می کند. بین بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد و یکی از عوامل مهم در سوق دادن افراد به سوی مصرف مواد مخدر، داشتن رابطه گروهی با اشخاص مصرف کننده از یک سو و نداشتن پیوند و رابطه گروهی با افراد سالم جامعه از سوی دیگر است.  
۵.

بررسی و شناخت رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و نحوه اوقات فراغت (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی مجازی اوقات فراغت جهانی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۳
مقدمه و هدف پژوهش: وقات فراغت به عنوان یک پدیده و حتی گاهی اوقات در بعضی جوامع به عنوان یک مسئله ی فرهنگی، اجتماعی، و حتی سیاسی موضوع مشترک بین تمامی قشرهای جامعه است. اوقات فراغت به دلیل اهمیت و ویژگی هایی که دارد توجه عده ای را به خود جلب کرده است. اوقات فراغت تحت تاثیر مسائل و موضوعات مختلفی می باشد که یکی از آنها شبکه های اجتماعی مجازی می باشد و پژوهش حاضر هم با همین هدف یعنی، بررسی و شناخت رابطه میان شبکه های اجتماعی مجازی با نحوه گذران اوقات فراغت انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش تحقیق حاضر، پیمایشی بوده است و در بین دانشجویان دانشگاه کاشان انجام شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 415 نفر انتخاب و اطلاعات و داده ها با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای جمع آوری شده اند. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که متغیرهای عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، تعداد دوستان در شبکه های اجتماعی مجازی و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (چت، لایک و کامنت و تفریح و سرگرمی) با نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داری دارند. همچنین از میان متغیرهای پیشینه ای، متغیرهای جنس و وضعیت اقتصادی رابطه معناداری با نحوه گذران اوقات فراغت دارند. نتیجه گیری: در مجموع با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان گفت که شبکه های اجتماعی مجازی نقش برجسته ای بر نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان و به خصوص دانشجویان دارند.  
۶.

رابطه هوش هیجانی و عملکرد مدیران و معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش هیجانی خودآگاهی خودکنترلی خود انگیزشی همدلی مهارت های اجتماعی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۰
مقدمه و هدف پژوهش: عملکرد یک سازمان در گروی عملکرد نیروی انسانی و به ویژه مدیریت آن است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد مدیران، مقوله هوش هیجانی است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی وعملکرد مدیران و معاونین کل وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی همبستگی واز نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ومعاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران شامل 24 مدیر و 30 نفر از معاونین آنان است. برای سنجش عملکرد مدیران و معاونین 4 نفراز کارکنان آنان که مجموعا 216 نفر بودند به عنوان نمونه آماری مورد نظرسنجی قرارگرفتند. برای اندازه گیری هوش هیجانی مدیران از پرسشنامه استاندارد برادبری وگریوز و برای سنجش عملکرد از پرسشنامه استاندارد آر. ای. براون استفاده شده است. هر دو پرسشنامه استاندارد و از پایایی قابل قبول برخوردارند. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتیجه آزمون فرضیات نشان داد که میان هوش هیجانی و عملکرد مدیران رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از میان ابعاد هوش هیجانی، به ترتیب مولفه های همدلی، خودانگیزشی و مهارت های اجتماعی رابطه مثبت با عملکرد مدیران دارند؛ اما مولفه های خودکنترلی و خودآگاهی ارتباط معنادار با عملکرد مدیران نداشتند. نتیجه گیری: با تائید رابطه میان هوش هیجانی و عملکرد می توان با تقویت هوش هیجانی مدیران عملکرد آنان و بهره وری سازمان را ارتقا بخشید.  
۷.

طراحی مدل اکوسیستم ارتقاء کارآفرینی در سینمای ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارآفرینی اکوسیستم سینمای ایران دولت رهبران عرصه فرهنگی منابع سرمایه ای انجمن های غیرانتفاعی نهادهای آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۰
مقدمه و هدف پژوهش: تحقیق حاضر در پی طراحی اکوسیستم کارآفرینی و شناخت عناصر اکوسیستم و ویژگی های آن جهت ارتقاء سینمای ایران است. عناصر این اکوسیستم عبارتند از: دولت، رهبران عرصه فرهنگی، منابع سرمایه ای، انجمن های غیرانتفاعی، نهادهای آموزشی، کارآفرینان داخل کشور و پیوند آنها با کارآفرینان خارج از کشور. هریک از این عناصر به نحوی مطرح شده اند که به ویژگی ها و ابعاد استفاده نشده نهفته در کارآفرینی جنبش و تحرک بخشند و موجب ارتقاء سطح کارآفرینی در سینمای ایران شوند. هدف کلی تحقیق عبارت است از ارائه رهنمود به مدیریت فرهنگی کشور در عرصه سینما جهت دستیابی به الگوی صحیحی جهت تولید آثار پرمخاطب فرهنگی در ایران از طریق بررسی مولفه های تحقیق. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع تحقیق های ترکیبی، در قالب شیوه های کیفی و کمی، با استفاده از روش های کتابخانه ای، پژوهش؛ مصاحبه و پرسشنامه به منظور گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون مدل تحقیق و پاسخ به سوالات پژوهش است. یافته ها: تمامی سازه های مستقل تحقیق بر سازه وابسته کارآفرینی تاثیر مثبت می گذارند. بیشترین تاثیر بر روی سازه کارآفرینی از نظر وزن تک تک گویه ها، توسط سازه منابع سرمایه ای و کمترین تاثیر توسط سازه گروه های پیوند دهنده داخل و خارج  کشوراعمال می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دهنده اشتیاق اهالی سینما برای ورود نیروهای جوان به بدنه سینما، تمایل بدنه سینما به بیرون آمدن از تصدی دولت، ترغیب جوانان و پرورش ایده های کارآفرینانه در حوزه سینما نیاز به ترسیم نقشه راه منسجم و طراحی چشم انداز بلندمدت سینما است.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸