مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 15 تابستان 1400 شماره 52 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تحلیلی بر مبانی نظری اخلاق در نهج البلاغه به عنوان مؤلفه ای مؤثر بر فرهنگ ملی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: نهج البلاغه امام علی(ع) مبانی نظری فرهنگ ملی اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۶۳
مقدمه و هدف پژوهش: دین و به طور خاص، اسلامیت یکی از سه عنصر اصلی فرهنگ ملی ایران است و اخلاق هم یکی از ارکان چهارگانه اسلام به شمار می رود که تقیّد یا عدم تقیّد ملی نسبت به اخلاق اسلامی، تأثیر قابل توجهی بر فرهنگ ملی ما دارد. تاکنون درباره اخلاق مطالعات گوناگونی به عمل آمده و نهج البلاغه نیز به عنوان یکی از منابع مورد وثوق همه فِرَق اسلامی که زمینه های اخلاقی در آن موج می زند، بارها موردتوجه اندیشمندان اخلاق پژوه در حوزه اخلاق عملی بوده است؛ لکن از موضوع های مغفول در این میان،«مبانی نظری اخلاق در نهج البلاغه» و میزان تأثیر آن بر فرهنگ ملی کشور بوده است. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل مبانی نظری اخلاق در نهج البلاغه، به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار بر فرهنگ ملی است. روش پژوهش: رویکرد کلی مطالعه، کیفی از نوع تحلیل مضمون و روش گردآوری اطلاعات، کتابخآن های بوده است. یافته ها: مبانی نظری اخلاق در نهج البلاغه، بر اعتقاد به خداوند و حکیمانه بودن نظام تشریعی او، یقین به معاد و ثواب و عقاب اعمال، توجه به دنیا به عنوان وسیله ای برای ساختن آخرتی سعادتمند نه به عنوان غرض غایی و توجه به کرامت ذاتی انسان و دوری از هرچیزی که این کرامت ذاتی را مخدوش نماید، استوار است که توجه به این مبانی، در ساختن جامعه ای عاری از رذایل اخلاقی و در نتیجه، ارتقای فرهنگ ملی تأثیرگذاراست. نتیجه گیری: دو نتیجه کلی بر این تحقیق مترتب بوده است: نخست این که، مبانی بنیادین اخلاق نظری نهج البلاغه که بر دیگر شاخه های اخلاقی سایه افکنده، چهار مبنای اساسی خدا، انسان، دنیا و آخرت است که امام علی (ع) با توجه دادن انسان به این مبانی با دو رویکرد ایجابی و سلبی، اخلاقیات عملی را تبیین می کند و نتیجه دوّم، آن است که پایبندی مردم به این مبانی، چهره فرهنگ ملی را اسلامی تر نموده و اسلامیت فرهنگی را به طور چشم گیری در جامعه نمایان و از پناه بردن به الگوهای اخلاقی فرهنگ غرب و فرهنگ های التقاطی می رهاند.  
۲.

تأثیر سرمایه فرهنگی بر تفکر سیستمی با تأکید بر نقش تحصیلات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تفکر سیستمی سرمایه فرهنگی تحصیلات سازمان فرهنگی هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۳
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی (تحصیلات) بر تفکر سیستمی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری انجام گرفته که از حیث نوع کابردی و از نظر روش علمی در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. روش پژوهش: پرسشنامه محقق ساخته از شش مؤلفه تحصیلات، سلسله مراتب سازمانی، هم پایانی- چندپایانی، وابستگی اجزا، ارتباط محیطی و کل نگری برخوردار است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدل رگرسیونی تأثیر سرمایه فرهنگی بر تفکر سیستمی معنی دار بوده و هم چنین مدل عاملی رابطه بین متغیرها در نمونه مورد بررسی دارای برازش است. برای تعیین میزان پایایی هر یک از مؤلفه ای تحقیق به روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای مولفه های تحصیلات (87/0)، سلسله مراتب سازمانی (74/0)، چندپایانی - هم پایانی (79/0)، وابستگی اجزا (82/0)، ارتباط محیطی (75/0) و کل نگری (80/0) بدست آمده که نشان از پایایی ابزار اندازه گیری داشت. نتیجه گیری: بنابراین مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری می توانند با توجه به نتایج پژوهش حاضر در جذب و به کارگیری افراد تحصیل کرده و متناسب با شغل آن ها بر میزان بهره مندی از تفکر سیستمی در سازمان بیفزایند.
۳.

بررسی نقش اقدامات فرهنگی ترویجی بر تغییر آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان در مصرف بهینه آب «مطالعه موردی: مدارس ابتدایی استان قم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اقدامات فرهنگی ترویجی آگاهی نگرش رفتار مصرف بهینه آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۰
مقدمه و هدف پژوهش: هدف تحقیق "بررسی نقش اقدامات فرهنگی ترویجی بر تغییر آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان مدارس ابتدایی استان قم در مصرف بهینه آب" می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری را دانش آموزان مدارس ابتدایی استان قم تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از بین 139762 نفر، طبق فرمول کوکران 383 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن به صورت روایی صوری محتوایی توسط خبرگان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 918/0 تأیید گردید. برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف یک نمونه ای و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش تحلیل رگرسیون خطی یک متغیره، آزمون تی یک نمونه ای، با نرم افزار SPSS25 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اقدامات فرهنگی ترویجی مصرف بهینه آب بر تغییر آگاهی و رفتار دانش آموزان در مدارس ابتدایی استان قم تاثیرگذار است و دارای تاثیر مثبت معنی داری می باشد. هم چنین اقدامات فرهنگی ترویجی مصرف بهینه آب بر تغییر نگرش دانش آموزان در مدارس ابتدایی استان قم تاثیرگذار است و دارای تاثیر منفی معنی داری می باشد. نتیجه گیری: از میان مولفه های اقدامات فرهنگی ترویجی، «نمایش های آموزشی ترویجی»، مهم ترین مولفه و «برپایی جشنواره و همایش ها» کم اهمیت ین مولفه می باشد. هم چنین متغیر «رفتار گروهی» مهم ترین و «رفتار فردی» کم اهمیت ترین مولفه می باشد.
۴.

شناسایی مولفه های متقاعدگرانه تبلیغات بیلبورد برای کالاها و خدمات فرهنگی به منظور ارائه الگو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کالا و خدمات فرهنگی تبلیغات بیلبورد تبلیغات بیلبورد تبلیغات متقاعدگرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۹۰
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های متقاعدگرانه تبلیغات بیلبورد برای کالاها و خدمات فرهنگی به منظور ارائه الگو بود. در این پژوهش از بین روش های مرسوم فرآیند فراترکیب به علت گستردگی استفاده و هم چنین کامل بودن، از روش هفت مرحله ای «بارسو و ساندلوسکی» استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مقالات، پژوهش ها و پایان نامه هایی بود که در راستا و یا در حیطه موضوع پژوهش بین سال های 1386 تا 1396 انجام شده اند. روش پژوهش: نمونه گیری به صورت هدفمند و تمام شماری انجام شد و معیارهایی (معیارهای ورود) همانند: چاپ شدن مقالات و متون و یا برخط بودن آن ها، داشتن نتایج کیفی و قرار داشتن در بازه زمانی ذکر شده برای انتخاب منابع در نظر گرفته شد. البته به طور هم زمان برخی منابع براساس معیارهایی (معیارهای خروج) همانند: ارائه ندادن اطلاعات کافی در خصوص اهداف تحقیق حاضر، هم پوشانی برخی پایان نامه با مقالات مستخرج و چاپ شده از آن ها و یا نداشتن الگوی روش شناختی حذف گردیده اند. یافته ها: مطالعه مرتبط یافت شد که پس از بررسی، 1468 مطالعه به علت ناهماهنگی از نظر عنوان، 429 مقاله از نظر نامناسب بودن از نظر چکیده و 199 مقاله از حیث ناهماهنگی محتوایی با وضوع مورد مطالعه حذف شدند و در نهایت مقالات به 55 مطالعه کاهش پیدا کرد. پس از بررسی اسنادی این مطالعات و کدگذاری آن ها با استفاده از روش فراترکیب، الگوی ارائه شده برای تبلیغات بیلبورد برای کالاها و خدمات فرهنگی شامل شاخص های اصلی مرتبط با "شرایط علّی"؛ پنج شاخص برای مؤلفه "عوامل زمینه ای"؛ سه شاخص برای مؤلفه "عوامل مداخله گر"؛ هفت برای مؤلفه "استراتژی ها" و چهار شاخص برای مؤلفه "پیامدها" به دست آمد. لازم است دولت و نهادهای دولتی ضمن اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات بیلبورد، زمینه حمایت مادی از تبلیغات بیلبورد را فراهم نماید. نتیجه گیری: اتحادیه ها، اصناف از حالت انفعال خارج شده و به طور جدی حمایت و تسهیل گری به عمل آورند و بخش خصوصی نیز تجربیات خود را در سایر حوزه ها، به این بخش منتقل نموده و به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری خوش آتیه بر آن تمرکز کند. هم چنین آینده پژوهی تبلیغات کالاها و خدمات فرهنگی امری ناگزیر خواهد بود. 
۵.

تأثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر انعطاف پذیری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر چمستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازی های آموزشی رایانه ای انعطاف پذیری ذهنی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۸
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضربا هدف بررسی تأثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر انعطاف پذیری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر چمستان انجام گرفت. روش پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان شهر چمستان در سال 1397 بودند. نمونه آماری در این پژوهش شامل 30 دانش آموز (15 نفر برای گروه کنترل و 15 نفر برای گروه آزمایش) که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی انعطاف پذیری شناختی و معدل به عنوان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده و برای بررسی همه فرضیه ها و تعیین تأثیر مداخله بر روی گروه آزمایش و ارزیابی تفاضل نمرات دو گروه در فاصله پیش آزمون و پس آزمون ابتدا از KS جهت نرمال بودن داده استفاده و سپس از تجزیه و تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بازی های آموزشی رایانه ای بر انعطاف پذیری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر چمستان تأثیر دارد.
۶.

بازاریابی موسیقی ایرانی در عصر دیجیتال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی الکترونیک بازاریابی اینترنتی موسیقی محصولات موسیقیایی بازاریابی موسیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۵
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر در موفقیت بازاریابی اینترنتی محصولات موسیقیایی ایرانی از دیدگاه شرکت های تهیه و پخش موسیقی در تهران است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است که در آن با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل بازاریابی اینترنتی S4 به جمع آوری نظر کارشناسان درباره عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی آنلاین آلبوم های موسیقی پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شرکت های تهیه و پخش محصولات موسیقی در تهران هستند که در حال حاضر 258 شرکت است و به صورت نمونه گیری تصادفی از نوع ساده 160 شرکت در این پژوهش مشارکت کردند. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد از بین عوامل موثر بازاریابی آنلاین آلبوم های موسیقی به ترتیب عامل چشم انداز، هم افزایی، سایت و سیستم مهم ترین عوامل تاثیرگذار هستند. هم چنین ایجاد انگیزه خرید در وب سایت، رعایت مشتری مداری و بررسی نقاط قوت و ضعف وب سایت های سایر شرکت های موسیقی موجب موفقیت در بازاریابی فروش محصولات می شود. نتیجه گیری: در نتیجه مدل آمیخته بازاریابی اینترنتی S4 قابلیت به کارگیری در حوزه فروش محصولات موسیقایی را دارد و تمام عناصر آن برای موفقیت در بازاریابی اینترنتی موسیقی مؤثر است. با توجه به رتبه بندی عوامل شناسایی شده راهکارها و پیشنهادهای در راستای فروش آنلاین آلبوم های موسیقی مطرح شد.
۷.

«تبیین فرایندهاى اصلى مدیریت استراتژیک متعادل در رسانه ملى»(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک متعادل مدیریت دانایی مخاطب محور نوآوری تعامل با مخاطب رسانه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۶
مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر تبیین فرایندهاى اصلى مدیریت استراتژیک متعادل در رسانه ملى است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده کیفی بود . روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان علمی وتجربی در حوزه رسانه کشور بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 30 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایایی و روا بودن مصاحبه بود. برای تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری استفاده شد . یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که از میان 76 شاخص موجود، چهار مؤلفه اصلی قابل شناسایی است که عبارت اند از؛ بازسازی نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایی مخاطب محور، نوآوری و تعامل با مخاطب. نتیجه گیری: از این رو سازمان صدا و سیما نیز که وجود آن به مخاطب بستگی دارد، می بایست همانند سایر سازمان ها و رسانه ها که با بهره گیری از این فرایند و ابزارها توانسته اند در محیط پیچیده امروزی، پاسخگوی نیاز مخاطبان باشند و در مواجهه با تغییرات گسترده و سریع توانایی پاسخگویی به تغییرات را داشته و منعطف باشند، الگوبرداری نماید و با بهره گرفتن از این فرایند ها در مسیر بازآفرینی قرار گیرد .
۸.

عوامل مشارکت افزایی نخبگان در سیاست گذاری فرهنگی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیاستگذاری فرهنگی مشارکت نخبگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۶۲
مقدمه و هدف پژوهش: در این مقاله مشارکت نخبگان در سیاست گذاری فرهنگی مورد مطالعه واقع شده است. تاکنون خاستگاه های مشارکت نخبگان در قلمروهای سیاسی و اجتماعی بررسی گردیده؛ امّا حوزه فرهنگ از این حیث دچار خلأ است. نمونه تحقیق شامل صد و چهل متخصّص حوزه نخبگی، عضو هیأت علمی دانشگاه، کارشناس عالی حوزه آموزش و پرورش و امور فرهنگی و نیز فارغ التّحصیلان مراکز نخبگی ایران می باشند از «مصاحبه اکتشافی» و ابزار «فهرست مشارکت فرهنگی نخبگان» برای جمع آوری اطّلاعات بهره گیری شده است. روش پژوهش روش تحلیل عاملی اکتشافی (به شیوه واریماکس) برای تحلیل داده های کمی به کار رفت. یافته ها: دستاوردهای تحلیلی عوامل در مراحل متوالی به ساختاری دو بخشی مرکّب از سیاست های مشارکت فرهنگی نخبگان منجرّ گردید که در دو راهبرد کلّی جمع بندی شد: الف) «توجه به ویژگی های نخبگان» و ب) «به سازی نظام اداری فرهنگی» دارد. راهبرد «توجّه به ویژگی های نخبگان» چهار سیاست را در بر گرفت: 1) ارتقای تعهّد ملّی نخبگان، 2) بکارگیری تخصّص حرفه ای نخبگان، 3) توجّه به شایستگی های نخبگان فرهنگی، 4) بهره گیری از ظرفیّت های نخبگان فرهنگی. نتیجه گیری: راهبرد «نظام اداری فرهنگی» نیز شامل دو سیاست شد: 1) کفایت مدیران و 2) مشارکت افزایی عمومی. در استنباط کلّی برای پی ریزی زمینه های مشارکت نخبگان در سیاست گذاری فرهنگی بر رعایت نظام اداری خاص، تعهّد ملّی نخبگان، توجّه به هویّت نخبگان و پی ریزی قطب های نخبگانی تأکید می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸