مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال دوم بهار 1387 پیش شماره 2 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی میزان مشارکت ناشران در فرآیند تولید کتاب در شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تولید کتاب نشر کتاب مشارکت ناشران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۹
در این نوشتار، نخست به نشر کتاب و اهمیت و تحول آن در ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره نموده، سپس فرآیند تولید کتاب در 24 مرحله تشریح می گردد. در ادامه ضمن معرفی پژوهش، اهداف پژوهش ، فرضیه ها، جامعه آماری ، روش نمونه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به تحقیق ؛ ابزار اندازه گیری در 14 سؤال مطرح می گردد. در ادامه به یافته های پژوهش در محورهای 14 گانه اشاره می شود. با ارزیابی سهم هر یک از عوامل تولید کتاب این نتیجه به دست آمده است که ناشر و دولت به عنوان تعیین کننده ترین عوامل محسوب می شوند.
۲.

بررسی موانع صنعت فرهنگی میان تجار ایران و آذربایجان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صنعت فرهنگی صنایع فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۹
مقاله حاضر برگرفته از کاری پژوهشی با عنوان "بررسی موانع صنعت فرهنگی میان تجار ایران وآذربایجان"می باشد که در سال1385در شهر آستارا انجام گرف ته است . در این مقاله نخست به اهمیت نقشفرهنگ در توسعه کشورها پرداخته و ضمن تبیین جایگاه دولت در این مقوله، به تعریف صنعت فرهنگی و دامنه فعالیت های مربوط به این صنعت اشاره می نماید و به دنبال آن، وضعیت صنایع فرهنگی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شرح می دهد. در ادامه ضمن ارائه مدل مفهومی پژوهش، به موانع سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، تکنولوژیکی و قانونی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق پرداخته و سپس به نتایج پاره ای از تحقیقات در داخل کشور پیرامون موانع تجارت خارجی اشاره می کند. در نهایت نیز ضمن معرفی جامعه و نمونه آماری، چگونگی تست فرضیات پنج گانه پژوهش توصیف می گردد.
۳.

بررسی نقش رسانه ملی در فرهنگ سازی حجاب در میان دختران دانش آموز (مورد مطالعه، منطقه 3 آموزش و پرورش)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حجاب اسلامی آموزش و پرورش نظام تربیتی اسلام رسان ههای ارتباط جمعی تلویزیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۹
این مقاله در راستای تبیین نقش تلویزیون در فرهنگ سازی حجاب در میان دختران دانش آموز، نخست به تعریف حجاب، فلسفه و کارکردهای آن پرداخته، سپس نظام آموزش و پرورش و اهداف آن را تشریح می نماید. در ادامه، به جایگاه و ویژگی های نظام تربیتی در اسلام اشاره نموده و نهایتاً نقش و اهمیت رسان ههای جمعی و کارکرد آنها را توصیف م ینماید. با توجه به اینکه تلویزیون نقشی به سزا در فرآیند اجتماعی کردن افراد برعهده دارد، در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی ها و تأثیرات ویژه تلویزیون در فرهن گسازی حجاب پرداخته، سپس ضمن معرفی پژوهش انجام گرفته به اهداف، سؤالات و چگونگی مراحل انجام آن و در خاتمه به تجزیه و تحلیل داده های حاصله اشاره می گردد
۴.

اندازه گیری سرمایه اجتماعی درمیان مدیران و کارشناسان بخ شهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استفاده از مدل های ریاضی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۳
در این مقاله در راستای اندازه گیری سرمایه اجتماعی در میان مدیران و کارشناسان بخش های فرهنگی و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، نخست مفهوم سرمایه اجتماعی ارائه گردیده و سپس با اشاره به اهمیت شناخت سرمایه اجتماعی، به رویکرد های نظری برای تحلیل سرمایه اجتماع ی می پردازد . در ادامه ضمن معرفی شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی به توصیف پژوهش، اهداف و سوالات آن پرداخته و نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های توزیع شده در م یان مدیران و کارشناسان، تشریح م ی شود. بر اساس نتایج حاصله، اوزان ابعاد و مولف ه های سرمایه اج تماعی در مدیران و کارشناسان بخش های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شده و نهایتا اندازه سرمایه اجتماعی در مدیران و کارشناسان تعیین گردیده است.
۵.

نقش مدیران فرهنگی در حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: سازمان فرهنگی و هنری و شهرداری تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی مشارکت گرو ههای غیر رسمی بستر سازی فرهنگی اطلاع رسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۶
مقاله حاضر که گزارشی است از یک مطالعه موردی در زمینه نقش مدیران فرهنگی در حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی، ابتدا با بیان اهمیت مطالعه در زمینه سرمایه اجتماعی در سطح سازمان، به تعریف آن پرداخته و سپس عوامل هفتگانه موثر بر سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، تعهد و مسئولیت، همکاری های گروهی، مشارکت در تصمیم گیری ها، تعهد دینی، آگاه سازی و اطلاع رسانی و بسترسازی فرهنگی توسط مدیر ان تشریح می کند یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین ایجاد اعتماد متقابل، مشارکت در تصمیم گیری ها، ایجاد گروه های غیر رسمی و بسترسازی فرهنگی توسط مدیران و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار وجود داشته و از سوی دیگر بین اطلاع رسانی و آگاه سازی، احساس مسئولیت و تعهد مدیران و تعهد دینی و پای بندی به ارزش های اخلاقی توسط مدیران و ارتقاء سرمایه اجتماعی همبستگی وجود ندارد.
۶.

تاثیر شیو ه های تبلیغاتی بر رونق صنعت توریسم در سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی وصنایع دستی و ارایه ی مدل مناسب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شیوه های تبلیغاتی توسعه گردشگری تبلیغات رسانه های جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۳
در این مقاله که در راستای تبیین تأثیر شیو ه های تبلیغاتی بر رونق صنعت توریسم در سازمان میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی انجام گرفته است ، نخست اهمیت توریسم و نقش آن در تأمین درآمد ملی کشورها تشریح و سپس به وضعیت این صنعت در ایران پرداخته شده و در ادامه ضمن ارائ ه مدل تحلیلی تحقیق و با استفاده از ابزارهای ت بلیغاتی از قبیل شرک ت در نمایشگا ه ها و کنفرانس های بین المللی ، استفاده از رسانه های جمعی و بهره برداری از مجله های تخصصی و ایجاد مراکز دفاتر جذب توریسم مطرح و سپس با توجه به پرسشنام ه های توزیع شده میان کارشناسان سازمان جهانگردی، گردشگری و صنایع دستی، اطلاعات حاصله تجزیه و تحلیل و نتایج مربوط به آزمون فرضیات ارائه می گردد. با توجه به داده های تحقیق، مشخص گردیده است که استفاده از مجله های تخصصی توریسم بین المللی بیشترین نقش را در توسعه گردشگری دارد.
۷.

نقش آموزش نوین و مهارتها در توسعه فرهنگی ( با تأکید بر مدارس)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه فرهنگی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۰
در این مقاله نویسنده در ابتدا با گذری بر اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه آموزش و نقش آن در تصمیم گیری کشورها به طبقه بندی آنها از نظر سطح دستیابی و استفاده از این فناوری می پردازد . در ادامه با تقسیم بندی مهارتهای لازم برای قرن 21 و نقش مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن پرداخته و تاثیر آن در مهارتهای ارتباطی، اطلاعاتی، محاسباتی، اداره ی رفتار شخصی و رقابتی، اجتماعی و مشارک تی، کاری و آموزشی مورد بحث قرار می دهد و نقش آن در توسعه فرهنگی و توسعه پایدار کشور ایران بررسی می کند . این پژوهش نشان می دهد که ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند یک محیط یادگیری توامند ایجاد کند و محدودیتهای حوزه کتاب و معلم را مورد چالش قرار دهد، سبب ایجاد فضای همفکری و هم اندیشی شود، بر نگرش دانش آموز به مقوله پژوهش تاثیر بگذارد، یک بستر توامند برای فعالیتهای پژوهشی ایجاد نماید و سبب شکوفائی ذهن و خلاقیت دان شآموزان شود.
۸.

نظری به مد و ارائه الگوی مدیریت مد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مد مدگرایی مدیریت مد الگوی مدیریت مد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۹
مقاله حاضر که پژوهشی در حوزه ی مد و فرهنگ می باشد، در ابتدا با تعریفی جامع از مد و فرهنگ و نقش و تاثیر آن در جامعه، به بررسی ماهیت مد و انواع آن در جوام ع مختلف می پردازد. با گذری بر نحوه پیدایش مد و مد گرایی در جوامع مختلف و نحوه زوال آنها، به ضرورت و اهمیت مدیریت مد در سطح جوامع اشاره می کند و در ادامه ضمن بحث در مورد مراحل مدیریت پدیده ی م د، به ارائه الگوی مدیریتی آن می پردازد. در پایان به این نتیجه می رسد که پدیده های فرهنگی قابل مدیریت، کنترل و نظارت بوده و برای مسئله مد و مد گرایی باید به فکر هدایت و کنترل بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸