مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 12 پاییز 1397 شماره 41 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تعامل در شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر هویت قومی، مطالعه موردی قوم لک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتباطات قومی تفاخر قومی شبکه های اجتماعی مجازی هویت قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۸
مقدمه و هدف پژوهش: هویت قومی یکی از انواع هویت جمعی بوده و به مجموعه مشخصات و ویژگی هایی اطلاق می شود که یک قوم را از اقوام دیگر متمایز می کند و بین اعضای قوم احساس تعلق ایجاد کرده و آنها را منسجم می گرداند. هویت قومی مانند سایر ابعاد هویت جمعی تحت تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی است. تحقیق حاضر در همین راستا و با هدف بررسی و شناخت تأثیر شبکه های اجتماعی بر هویت قومی لک ها انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش، به روش پیمایشی و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد 18 تا 40 سال شهر نورآباد دلفان تشکیل داده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. روایی تحقیق براساس روایی صوری تعیین شد و برای سنجش پایایی از الفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر معناداری بر هویت قومی دارند و هر دو بعد هویت قومی یعنی تفاخر قومی و ارتباطات قومی را تحت تأثیر قرار می دهند. هم چنین این یافته ها نشان می دهد که این شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر مثبت و مستقیم بر هویت قومی دارند، یعنی این که هر چه میزان استفاده از این شبکه های اجتماعی مجازی بیشتر شود، هویت قومی این افراد هم قومی تر می شود و میزان تعهد و تعلق به هویت قومی هم افزایش پیدا می کند. نتیجه گیری: در مجموع براساس یافته های تحقیق می توان گفت که لک ها با عضویت در این شبکه ها و تاکید بر تولید محتوای مدنظر در این شبکه های اجتماعی مجازی و مصرف محصولات فرهنگی محلی، مقاومت فرهنگی خویش را نشان دهند.
۲.

تاثیرفرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی عملکرد سازمانی نوآوری سازمانی نوآوری اداری نوآوری فرآیندی نوآوری تولیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۹
مقدمه و هدف پژوهش: نوآوری کلیدی برای بقای سازمانی است و لذا روند حمایت از نوآوری باید مورد علاقه محققان و پژوهشگران به طور یکسان باشد .مدل چند لایه شاین از فرهنگ سازمانی، چارچوب مفیدی برای تفکر در مورد فرآیندهایی که پرورش نوآوری ارائه می دهد می باشد. هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی مدل شاین بر عملکرد سازمان با نقش میانجیگری نوآوری می باشد. روش پژوهش: این تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری کارشناسان ادارات مرکزی بانک کشاورزی که 700 نفر بوده است و براساس فرمول کوکران تعداد 247 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات، سه پرسشنامه استاندارد است که عبارتند از: پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگارشاین (1985)، عملکرد سازمانی کارابولوت (2015)، نوآوری سازمانی جیمنز - جیمنز و دیگران (2008)، پنیادز (2006)، پراجگو و سوهل (2006) که توسط اساتید و خبرگان روایی محتوایی تائید گردید و پایایی هر سه پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بالای 70/0 محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون گلوموگروف اسمینروف و ضریب همبستگی و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داده است که فرهنگ سازمانی با نقش میانجی نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نوآوری های تولیدی، فرآیندی و اداری بر عملکرد سازمان به طور مثبت تأثیرگذار بوده است و میزان اثر غیر مستقیم  فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان (67/0) بیشتر از اثر مستقیم (39/0) می باشد.
۳.

تأثیر طرح بصیرت افزایی و تعالی معنوی خانواده بر تحکیم بنیان خانواده های شهرک شهید چمران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خانواده تحکیم بنیان خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۳۰۳
مقدمه و هدف پژوهش: خانواده کوچک ترین و مهمترین نهاد تشکیل دهنده جامعه است که استحکام آن بر استحکام جامعه اثرگذاری مستقیم دارد. از آنجایی که طرح بصیرت افزایی و تعالی معنوی خانواده در شهرک شهید چمران با رویکرد مشاورهای، اردویی و جلسات سخنرانی و ارائه محصولات فرهنگی و آموزشی ویژه خانواده ها فعالیت دارد، پژوهش حاضر بر اساس این فرضیه که طرح مذکور بر تحکیم بنیان خانواده های شهرک شهید چمران تأثیر مثبت داشته، انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ میزان و درجه کنترل، میدانی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن 100 نفر از مخاطبان طرح می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، 80 نفر معین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه (طیف لیکرت) است و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون t بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد بر اساس مقایسه شاخص میانگین آزمون t که عدد3 است (مفهوم خنثی را دارد) با آمارهt آزمون شده در هر فرضیه، تأثیر طرح بصیرت افزایی و تعالی معنوی بر تحکیم بنیان خانواده های شهرک شهید چمران بالاتر از این شاخص میانگین بوده و نشان دهنده اثرگذاری بالای طرح بر تحکیم بنیان خانواده های این شهرک در سه بُعد اعتقادات مذهبی، مهارت های زندگی، اخلاق است. نتیجه گیری: سه بُعد اعتقادات مذهبی، مهارت های زندگی، اخلاق بعنوان اساسی ترین عوامل تحکیم بنیان خانواده، دارای مولفه های معینی می باشند که امکان طراحی الگو و شاخص تحلیل و بررسی تحکیم بنیان خانواده را ایجاد و در مسیر برنامه ریزی در این حوزه به مدیران فرهنگی کمک شایانی می نمایند. لذا با بهره برداری از همین مدل تأثیر طرح بصیرت افزایی و تعالی معنوی خانواده بر هر سه بُعد ذکر شده، تأثیر مستقیم و مثبت بوده و هر سه بُعد دارای اولویت های یکسان بوده است.
۴.

تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل با تاکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری در زمینه حق های فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تعهدات فرهنگی دولت ها دعاوی جمعی تنوع فرهنگی حقوق فرهنگی حقوق مردمان بومی میراث فرهنگی معنوی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۵
مقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین المللی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بین المللی تا چه اندازه در پرداختن به حق های فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولت ها است مصمم وجدی هستند و چالش های آنها در خصوص این موضوع چیست شروع شد. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ایی است. یافته ها: پژوهش حاصل از این مقاله نشان می دهد که تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل صرفا تعهداتی انتزاعی و تئوریک نیستند بلکه تعهداتی عملی هستند که این موضوع در آرای دیوان انعکاس یافته است. نتیجه گیری: صرف پرداختن به تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل بدون اشاره موردی به دستاوردهای دیوان، تکرار است.
۵.

تبیین ابعاد فرهنگ بازار و فرهنگ فروشنده در شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اجتماعی سازی مشتری مداری مهمان نوازی احترام پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۳
جلوگیری از ریزش یا جابجایی مشتری در بازار رقابتی کافی شاپ ها وابسته به رفتار فروشنده است، رفتاری که خود تحت تاثیر فرهنگ بازار و فرهنگ فروشنده می باشد. هدف از این پژوهش آن است که ابعاد ارزشی شکل دهنده این دو فرهنگ را تبیین نماید. شناخت این ابعاد فرهنگی زمینه ساز بهبود این دو فرهنگ شده و تجلی آنها در رفتار فروشندگان می تواند به وفاداری مشتری منجر گردد. این پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی و از طریق پرسشنامه انچام شده است. پس از آزمون نمونه و تحلیل داده ها، پرسشنامه نهایی در 25 کافی شاپ شهر تهران که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بین تعداد 200 نفر مشتریان آنها که به روش نمونه گیری در دسترس برگزیده شدند توزیع گردیده و داده های نهایی با نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت ارزش های اجتماعی سازی، مشتری مداری و مهمان نوازی به عنوان ابعاد تشکیل دهنده فرهنگ بازار کافی شاپ و ارزش های احترام و پاسخگویی به عنوان ابعاد تشکیل دهنده فرهنگ فروشنده شناسایی شدند. بر این اساس می توان اینچنین بیان نمود که کمک به تقویت تعاملات اجتماعی مشتری، فهم و درک وی و ایجاد رابطه خوب با او به تقویت فرهنگ کافی شاپ ها و احترام گذاشتن فروشنده به مشتری در عین تمایل به کمک کردن وی و ارائه خدمات سریع به او به تقویت فرهنگ فروشنده منجر می شود.
۶.

تحلیل مضامین مؤثر بر فرهنگ مصرف آب از دیدگاه اسلام (مطالعه کیفی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اسلام تحلیل مضمون فرهنگ مصرف آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۸
مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مسائل مهم در اسلام، محافظت ازآب است. تحقیق حاضر نیز به بررسی مؤلفه های فرهنگ اسلامی مؤثر بر مصرف آب پرداخت. روش پژوهش: این پژوهش کیفی و از روش تحلیل مضمون، سبک آتراید- استرلینگ[i]، به منظور تحلیل مضامینی که از مقالات داخلی و متون اسلامی مرتبط با آب و الگوی مصرف بدست آمده می باشد. مضامین در سه دسته پایه، سازمان دهنده و فراگیر، جهت دستیابی محقق به شبکه مضامین فرهنگ اسلامی مصرف آب دسته بندی شد. یافته ها: تحلیل ها نشان داد، 4 مضمون فراگیر شامل: باور، هنجار، ارزش و دانش به عنوان مؤلفه های اصلی شبکه، 8 مضمون سازمان دهنده شامل: ایمان به خدا، هنجار اجتماعی، هنجار اخلاقی، هنجار قانونی، هنجار رویه ای، ارتقاء فرهنگ اسلامی جامعه، آب نعمت و امانت الهی، به عنوان اصول فرعی، و در نهایت 34 کد مضمون پایه به عنوان عوامل جز که باید در مصرف آب با تکیه بر فرهنگ اسلامی مد نظر قرار گیرد بدست آمد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر آنند ترکیب این چهار مؤلفه، فرهنگ اسلامی مصرف آب جامعه مسلمانان را نشان می دهد. در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده، دراین بخش آموزش های ساده اما کاربردی (با محوریت اعتدال، قناعت، پرهیز از اسراف و صرفه جویی) که از طرف دین اسلام مطرح شده می تواند مسلمانان را به الگوی بهینه مصرف آب رهنمون سازد.
۷.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ورفتارشهروندی سازمانی با سلامت سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی رفتار شهروندی سازمانی کیفیت زندگی کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۶
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد بوده است. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی - از نوع همبستگیو از نظر هدف کاربردی بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل 120 نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد بوده که مطابق با جدول مورگان 90 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق میان آنها توزیع شد. برای اندازه گیری کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه استاندارد والتون (1973)، برای اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پادساکف و همکاران (1990) و برای اندازه گیری سلامت سازمانی از پرسشنامه سلامت سازمانی   (OHI)هوی و همکاران ( 1996 )استفاده شد. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ و با ضریب 859/0 تایید شد.داده های بدست آمده از پرسشنامه با نرم افزار spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد، مولفه های کیفیت زندگی کاری و مولفه های رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سلامت سازمانی آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد  نقش مثبت و معنی داری داشت. نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از فرضیات تحقیق می توان با اصلاح نظام حقوق و دستمزد، نیازهای مادی و معیشتی کارکنان را برطرف ساخت. با کمک برنامه های آموزشی- تربیتی، می توان زمینه های تحول درونی و پیشرفت معنوی کارکنان را فراهم آورد. با اعمال رویه های عادلانه در توزیع جبران خدمات و برخورد عادلانه در روابط متقابل شخصی و احترام به کارکنان، می توان زمینه بهبود عملکرد و ارتقای خلق و خوی کاری کارکنان در محیط کار را فراهم آورد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸