مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 13 بهار 1398 شماره 43 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی ابعاد و مولفه های فرهنگی و آموزشی الگوی ارتقاء فرهنگی آموزش زبان خارجی مورد مطالعه: زبان انگلیسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل ابعاد و مولفه های فرهنگی و آموزشی ارتقاء فرهنگی آموزش زبان انگلیسی آموزشگاه زبان خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۳
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش، با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های فرهنگی و آموزشی الگوی ارتقاء فرهنگی آموزش زبان خارجی (زبان انگلیسی) در آموزشگاه های زبان انجام شده است. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع کاربردی، ترکیبی، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران دانشگاهی و در بخش کمی شامل کلیه مدرسان آموزشگاه های شهر تهران می باشد. در این بخش، نمونه آماری طبق فرمول کوکران شامل 400 نفر برای جامعه نامحدود است. در بخش کیفی، ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختمند، پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته تعیین گردید، سنجش روایی از طریق اخذ نظرات صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه های فرهنگی و آموزشی با تکنیک دلفی و سنجش اعتبار پایایی از طریق آزمون کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی، برازش مدل، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتیجه گیری: نتایج و یافته ها منجر به شناسایی سه عامل، دو بُعد و نُه مولفه گردید.
۲.

مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی و فرهنگ شهروندی با شهروندی فرهنگی؛ (مورد مطالعه: شهر کرج)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: شهروندی فرهنگی فرهنگ شهروندی تنوعات فرهنگی سرمایه فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۰
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه رویکرد فرهنگی در همه امور ازجمله سیاست گذاری مدیریت شهری اهمیت یافته است و مجموعه ای از ارزش ها و نظام های اجتماعی از آن حمایت می کنند. هدف این پژوهش بررسی پدیده اجتماعی شهروندی فرهنگی است و رابطه ای که با سرمایه فرهنگی و فرهنگ شهروندی دارد. روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری شهروندان کرج در سال 1396 است. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 384 نفر برآورد و شیوه نمونه گیری خوشه ای بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و به کمک spss و با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: رابطه فرهنگ شهروندی و شهروندی فرهنگی تایید گردید ولی بین سرمایه فرهنگی و شهروندی فرهنگی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: شهروندان تا حدودی حضور شهروندان دیگر که در زبان، نژاد، رنگ، قومیت و... متمایز هستند را در یک مجموعه شهری پذیرفته اند و با حقوق و تکالیف خود نسبت به سایر شهروندان آشنا هستند. با در نظر گرفتن حقوق فرهنگی هر شهروند، هر یک از نژادها، قومیت ها و اقلیت های دینی و اجتماعی دارای حق شهروندی است و فرهنگ شهروندی می تواند عاملی برای ارتقاء حقوق فرهنگی آنان باشد.
۳.

تجارب کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از مدیریت برداشت و دلایل ایجاد آن برمبنای رویکرد پدیدارشناسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت برداشت عوامل فردی عوامل سازمانی عوامل فرهنگی - اجتماعی عوامل سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۵
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف توصیف و شناسایی تجارب کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از مدیریت برداشت بود. روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بوده و به منظور بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری (2003) استفاده شد. برای روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا (2007) روایی بیرونی، روایی توصیفی، روایی تفسیری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش اصلاح شده استوتیک – کولایزی کن به کارگرفته شده بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان که شامل105 نفر بود و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 24 نفر از کارکنان که با روش نمونه گیری هدفمند نمونه ها انتخاب شده بودند، گردآوری شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مدیریت برداشت شامل عوامل فردی مرتبط با کارکنان، عوامل فردی مرتبط با مدیر، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی - اجتماعی، عوامل سیاسی و عوامل تعدیل گر طبقه بندی شدند و روش ها و تاکتیک ها نیز به دو دسته روش ها و تاکتیک های مثبت و منفی و پیامدهای سازمانی طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که افراد به نوعی این پدیده را تجربه کرده اند لذا اهمیت دادن به این موضوع می تواند بر روی سلامت اداری و جسم و روان کارکنان تأثیرگذار باشد بنابراین مستلزم توجه بیشتری است.  
۴.

نقش مشارکت سیاسی و سیستم دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: مدیران و معاونین وزارتخانه های منطقه کردستان عراق)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مشارکت سیاسی دموکراسی و فرهنگ سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۸
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکت سیاسی در استقرار نظام دموکراتیک و تاثیر فرایندهای دموکراتیک در شکل دهی به ارزشهای فرهنگ سیاسی شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق انجام شده است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معاونین 13 وزارتخانه هستند که براساس فرمول کوکران 73 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های محقق ساخته برای سنجش متغیرهای مشارکت سیاسی، دموکراسی و ارزش های فرهنگ سیاسی است که بر حسب طیف پنج ارزشی لیکرت طراحی شدند. پرسشنامه ها قبل از توزیع در اختیار 25 نفر خبره قرار گرفت تا روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل شود. داده ها تحقیق در سطح آمار استنباطی از طریق آزمون های کولموگروف - اسمیرنف، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر، و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL آزمون شدند. یافته ها: نتایج آزمون ها نشان داد داده های جمع آوری شده دارای توزیع نرمال هستند. هم چنین بین متغیرهای تحقیق همبستگی قوی، مثبت و معنادار وجود دارد، و تحلیل مسیر متغیرها در حد قابل قبول است. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده حاکی از آن است: اولاً مشارکت سیاسی شهروندان در استقرار یک نظام دموکراتیک موثر است، ثانیاً فرآیندهای دموکراتیک در شکل گیری ارزش های فرهنگ سیاسی تاثیرگذار است. بر این اساس با اتکا به وضعیت موجود می توان درصد بالایی از تغییرات را پیش بینی کرد.
۵.

بررسی عوامل فرهنگی و اخلاقی افسردگی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: درمان افسردگی درمان قرآن عوامل فرهنگی و اخلاقی افسردگی درمان افسردگی از منظر قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹
سیر این مقاله نشان می دهد چطور می توان از چیستی یک اختلال فرهنگی، اخلاقی و مفاهیم بنیادین آن به مرحله درمان آن رسید. مقدمه و هدف پژوهش: مقاله حاضر در حوزه مطالعات فرهنگی و اخلاقی روانشناسی اسلامی بیان می کند، روش های مختلفی برای کشف معنا در این حوزه وجود دارد. موضوعات مورد سوال مانند چیستی اختلال، شاکله، صفات و درمان افسردگی را به صورت مستقیم و روشمند از متن آیات قرآن و روایات به صورت خالص دست آورده و از بنیادها تا عملیات و کاربرد کشانده و از چیستی اختلال و افسردگی به روند درمان برسد. روش پژوهش : بررسی مفهوم اختلال از منظر قرآن کریم، واژگان مربوط به انواع اختلال در قرآن و بررسی نقش افسردگی به عنوان اختلالی که از ترکیب چندین اختلال پایه پدید آمده است. درمان قرآنی اختلالات با عنوان "درمان استعاذه - محور" و در مرحله بعدی درمان افسردگی تبیین می شود. یافته ها: طبق دست آوردهای این مقاله، قرآن کریم برای برون رفت از مشکلات از جمله بیماری افسردگی که ریشه در فرهنگ و اخلاق فرد دارد، راه حلی کاملا علمی و عملی دارد. نتیجه گیری: از آنجایی که، افسردگی به نوعی مادر اغلب اختلال های فرهنگی و اخلاقی است، درمان آن موجب بهبودی نسبی در اختلالات دیگر می شود.
۶.

رابطه فرهنگ سازمانی بااثربخشی ومیزان تعهدکارکنان(مطالعه موردی: کارکنان ستادی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی تعهد سازمانی اثربخشی سازمانی سازمان فرهنگی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۶
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی و میزان تعهد کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان و مدیران ستادی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می باشد که 500 نفر می باشند، 220 نفر طبق فرمول کوکران با استفاده از تصادفی طبقه ای به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2002)، اثربخشی سازمانی پارسونز (2009) و تعهد سازمانی آلن و مایر (2002) استفاده شد. روایی محتوا از طریق تایید اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 90%، پرسشنامه اثربخشی سازمانی 87/0 و تعهد سازمانی 85/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و همه ابعاد اثربخشی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی هم نشان داد که مدل در جامعه کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارای برازش می باشد. نتیجه گیری: از نتایج پژوهش حاضر نتیجه گرفته می شود که مدیران سازمان های فرهنگی باید با تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان خود به تقویت اثربخشی و تعهد سازمانی بپردازند تا سازمان از مزیت های تقویت این متغیرها بهره مند شود.  
۷.

ارتباط بین مولفه های فرهنگی و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ابعاد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان سطح فردگرایی در مقابل جمع گرایی ارزشیابی نگهداشت وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه و هدف پژوهش: یکی از بحث برانگیزترین موضوع های مدیریت مالی، مدیریت وجه نقد است. چگونگی به کارگرفتن منابع شرکت و به ویژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. وجه نقد، از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است. مهم ترین عامل سلامت اقتصادی این واحدها، ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی است. با وجود اینکه اثرات فرهنگ ملی بر روی تصمیم گیری های مالی در قالب توسعه بازارهای مالی در هر کشوری انعکاس یافته است، بر این اساس، در این پژوهش به بررسی ارتباط بین ابعاد فرهنگی و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد پرداخته شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های بورسی می باشد و از طریق روش حذفی سیستماتیک تعداد نمونه به 110 شرکت رسیده است. به همین منظور از طریق پرسشنامه استاندارد ابعاد فرهنگی هافستد (1980)، اطلاعات مربوط به ابعاد فرهنگی جمع آوری و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد از طریق یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی دریافت شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ (711/0) برای تمامی سوالات پرسشنامه حاکی از قابلیت اطمینان مناسب پرسشنامه می باشد. با پیروی از پژوهش اورلووا و همکاران (2017)، برای اندازه گیری ابعاد فرهنگی از دو معیار سطح فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان و برای سنجش ارزشیابی نگهداشت وجه نقد از مدل تعدیل شده فالکندر و وانگ (2006) توسط پینکوویتز و همکاران (2006) استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بین ابعاد فرهنگی و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد ارتباط وجود ندارد و این ارتباط حتی با لحاظ نمودن شاخص های اقتصادی و توسعه مالی نیز مورد تأئید قرار نگرفت. هم چنین، ارتباط بین ابعاد فرهنگی و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای اندازه بزرگتر نسبت به شرکت های کوچکتر متفاوت نمی باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸