مراد کردی

مراد کردی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

بررسی اثربخشی سیستم های هوش مصنوعی در کارکردهای منابع انسانی

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
هوش مصنوعی شاخه ای از علم و فناوری است که طی دهه ها در زمینه های مختلف به طور مؤثر مورد استفاده قرار گرفته است و اکنون به عنوان یکی از فناوری های پیشرو در عصر کنونی به بخشی ضروری از شیوه های سازمانی تبدیل شده است. روند نوظهور استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در مشاغل. ضرورت اصلی مدیریت منابع انسانی نیز عمدتاً مبتنی بر رویکردهای فناورانه است، زیرا به یک نیاز بالقوه برای هر بخش منابع انسانی برای ایفای نقش خود در توسعه کل سازمان تبدیل شده است. فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، سیستم هوشمند آینده هستند و خواهند بود و همچنین با وابستگی بیشتر به فناوری های پیشرفته، فرآیندهای مدیریت منابع انسانی را تغییر می دهند. از طریق این مقاله، محقق با فناوری های مصنوعی مورد استفاده در فعالیت های منابع انسانی آشنا می شود و احتمال و پتانسیل فنی بودن هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و همچنین چالش های مرتبط با هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و احتمالات آینده آن را بررسی می کند..
۲.

تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر جهت گیری روابط بلندمدت با مشتری با توجه به نقش میانجی تصویر شرکت و رفتار شهروندی مشتری در صنایع غذایی کشور

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۶
هدف: بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر جهت گیری روابط بلندمدت با مشتری با توجه به نقش میانجی تصویر شرکت و رفتار شهروندی مشتری بوده است. روش : این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت شرکت های کوچک و متوسط صنایع تولیدی غذایی در شهر تهران به تعداد 2047 نفر که حجم نمونه 324 نفر انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای مسئولیت اجتماعی شرکت (اقتصادی ، اخلاقی ، حقوقی و بشردوستانه) بر چهره شرکت و رفتار شهروندی مشتری دارد (توصیه کردن، کمک به سایر مصرف کنندگان و ارائه بازخورد). بوده است. همچنین به نظر می رسد که رفتار شهروندی مشتری تأثیر مثبتی بر جهت گیری رابطه بلندمدت با شرکت ها داشته استبوده است. نتیجه گیری: این مطالعه پیامدهای تجربی را برای شرکت ها با تأیید تأثیر فعالیت های اجتماعی مسئولیت های شرکتی به عنوان عاملی اصلی در ایجاد روابط طولانی مدت به عنوان یک هدف سازمانی در صنعت خدمات غذایی فراهم می کند.
۳.

تأثیر فرهنگ سازمانی حمایتی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعامل کاری و اعتماد در سازمان (مورد مطالعه : معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی البرز)

تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۵۶۵
هدف : بررسی چگونگی نقش تعامل کاری و اعتماد در سازمان در تأثیر فرهنگ سازمانی حمایتی، و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی بوده است. روش تحقیق : پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده های گردآوری شده از نوع کمی و در کل یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. مدیران و سرپرستان بخش معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی البرز به تعداد 147 نفر است که حجم نمونه 106 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی (استخراج شاخص های مرکزی، جمعیت شناختی ) نرم افزار Spss نسخه 24 و برای آمار استنباطی از معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart-Pls نسخه 3 استفاده شده است. یافته های تحقیق: یافته ها نشان می دهد که تعامل کاری و اعتماد در سازمان نقش میانجی در تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی حمایتی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی ایفا می کند. نتیجه گیری: تعامل کاری و اعتماد در سازمان نقش میانجی مثبت و معنی داری در تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی حمایتی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی دارد. و همچنین فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبر می تواند بر تعامل کار، اعتماد و رضایت مدیران و سرپرستان بخش معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی البرز تأثیر بگذارد.
۴.

بررسی واکنش مصرف کننده نسبت به ادراک محصول با تصویر برند

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۷
هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی واکنش مصرف کننده نسبت به ادراک محصول با تصویر برند انجام گرفته است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری خریداران آنلاین محصولات در منطقه پنج شهرداری کرج که حجم نمونه 384 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیر سازگاری درک محصول با تصویر برند بر خرج کردن ، نگرش مثبت نسبت به فضای فروشگاه ، احساس لذت و ارزیابی مثبت مصرف کنندگان از فضای فروشگاهی دارد. نتیجه گیری: با سازگاری درک محصول با تصویر برند بر هزینه، نگرش، لذت، برانگیختگی و درک فضای فروشگاه تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
۵.

تاثیر گذاری شخص سازی و انگیزه لذت جویانه بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد با نقش میانجی شناخت احساس مشتری و شناخت تجربه مشتری (مورد مطالعه : مشتریان خرده فروشی آنلاین بلج)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۱
هدف: بررسی تعیین تاثیر گذاری شخص سازی و انگیزه لذت جویانه بر شناخت احساس مشتری و شناخت تجربه مشتری و تاثیر آن بر تیلیعات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد ازدیدگاه مشتریان خرده فروشی بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کاربران سایت نظرسنجی یو چک که از فروشگاه اینترنتی بلج خرید داشته اند که تعداد آنها نامعین است که حجم نمونه 384 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار انگیزه لذت جویانه بر مو لفه های تجربه شناختی و عاطفی مشتری است . بعلاوه ، تأثیرات مثبت تجربه مشتری بر وفاداری تأیید می شود. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر این است که تمام فرضیه های تایید کننده روابط مثبت شخصی سازی پشتیبانی می کنند . نتایج این مطالعه بینش نظری و مدیریتی را برای بهبود تجربه و وفاداری مشتری فراهم می کند.
۶.

تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل-گری ظرفیت جذب (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۳
سرمایه اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین دارایی ها و از عوامل کلیدی مهم بر بهبود روندهای مرتبط با نوسازی استراتژیک تلقی می-شود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعاریف، یکی از منابع ناملموس شرکت ها است که از شبکه روابط انسانی در درون سازمان نشأت گرفته است. هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب (موردمطالعه: بانک ملی ایران) بوده است. ازاین رو در این پژوهش، تأثیر عوامل تثبیت شده در نوسازی استراتژیک، شامل سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب، بر نوسازی استراتژیک، موردبررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد زیرا هدف از انجام آن توسعه دانش کاربردی در زمینه بررسی موضوع یا مشکلی در محیط واقعی یک شرکت یا سازمان می باشد. همچنین در زمینه نحوه گردآوری داده ها نیز مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است. در این مطالعه به منظور تحلیل داده ها از دو رویکرد کلی آماری آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. آمار توصیفی به منظور توصیف ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری در کنار سنجش شاخص های پراکندگی داده ها مورداستفاده قرار گرفت. همچنین، آمار استنباطی و روش مدل یابی معادلات ساختاری به منظور بررسی معناداری تأثیر مفروض متغیرها بر یکدیگر مورداستفاده قرار گرفت. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS و نرم افزار SMART-PLS می باشند. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های این پژوهش، حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است و همچنین بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است.
۷.

نقش فعالیت های کارافرینی در اثرگذاری گرایش کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بین المللی

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۳
هدف :. بررسی تاثیر فعالیت های کارافرینی بر گرایش کارآفرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید بین المللی بوده است. روش تحقیق : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شرکتهای سرمایه گذاری بین المللی پارس آریان که حجم نمونه 185 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته های تحقیق: حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای گرایش کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بانقش میانجی کشف فرصت دارد، و همچنین حمایت نهادی و روابط تجاری تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر گرایش کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید دارد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق در راستای مباحث ادبیات نظری و تحقیقات گذشته بوده و بیانگر تأثیر معنی دار و مثبت گرایش کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش فعالیت های کارآفرینی بوده است.
۸.

تاثیر گذاری هوش تجاری بر سرعت بین المللی شدن با نقش میانجی چابکی تنظیم عملیاتی و چابکی سرمایه بازار و تعدیل گری فاصله فرهنگی (مورد مطالعه : شرکت پارس خودرو)

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۱
هدف: بررسی چگونگی نقش چابکی تنظیم عملیاتی، چابکی سرمایه بازار و فاصله فرهنگی در تاثیر گذاری هوش تجاری بر سرعت بین المللی شدن بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت پارس خودرو به تعداد 234 که حجم نمونه 146 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای چابکی تنظیم عملیاتی و چابکی سرمایه بازار با نقش میانجی و فاصله فرهنگی نقش تعدیلی در تاثیر هوش تجاری بر سرعت بین المللی شدن بوده است. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر: (1) هوش تجاری تأثیر بسزایی در سرعت بین المللی شدن دارد و چابکی سازمانی به طور مثبت واسطه چنین رابطه علی است. (2) فاصله فرهنگی رابطه بین چابکی سازمانی و سرعت بین المللی سازی را تعدیل می کند.
۹.

نقش هوش سازمانی در توانمندسازی اجتماعی و ارتقاء هوش فردی و گروهی بر اساس الگوی آلبرشت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف : هدف پژوهش تعیین سهم هوش سازمانی در توانمندسازی اجتماعی و ارتقاء هوش فردی و گروهی بر اساس ارائه الگوی آلبرشت بود. روش : روش پژوهش توصیفی-اکتشافی و جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارشناسان اداره بهزیستی شاهرود در بهار 1394 به تعداد 55 نفر و نمونه گیری به صورت تمام شمار بود. ابزار پژوهش پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2003) و پرسشنامه محقق ساخته سلسله مراتبی برای وزن دهی عامل ها بر اساس تحلیل عاملی بود. یافته ها : یافته های حاصل از تحلیل 50 پرسشنامه تکمیل شده، نشان داد هوش سازمانی کارکنان بالاتر از سطح متوسط (673/9 = t، 0001/0 = P) و مولفه های آن به ترتیب با وزن های زیر برای سرنوشت مشترک = 243/0، بینش راهبردی = 220/0، روحیه = 155/0، اتحاد و توافق = 124/0، تمایل به تغییر = 108/0، کاربرد دانش = 107/0 و فشار عملکرد = 043/0 محاسبه شد. نتیجه گیری: این نتایج موید آن است که مقیاس هوش سازمانی آلبرشت ابزاری مناسب جهت اقدام های پژوهشی است و مدیران و روان شناسان صنعتی و سازمانی می توانند با استفاده از این مقیاس در راستای شناسایی عوامل و دست یابی به رسالت و هدف های تعیین شده سازمان خود گام بردارند. بدیهی است توجه به مولفه های دارای وزن عاملی بالاتر ارتقاء فردی و گروهی بیش تری را برای افراد در کارکردهای آموزشی، شغلی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان