مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال اول زمستان 1386 پیش شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

نقش مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان در توسعه ی دانش (مطالعه موردی؛ سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران مدیریت دانش زنجیره ی دانش زنجیره ی ارزش ارزش افزوده جابجایی سازمانی دانش سازمانی سیستم استقلال محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۹
در این پژوهش که به روش میدانی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به انجام رسیده است ؛ نویسنده در ابتدا به توصیف مفهوم مدیر یت مدیریت دانش پرداخته و اهمیت آن را در سازمان ها تبیین می کند و ضمن ارائه ی به اهمیت مقوله ی جابجایی سازمانی اشاره نموده و « ارزش افزوده » و « زنجیره ارزش » ،« زنجیره ی دانش » تعاریفی از یادآوری می کند که مستند سازی تجربیات مدیران در اعتلای دانش مدیریت، تا چه اندازه ضرورت دارد . این پژوهش نشان می دهد که مدل کیفیت، بیشترین تاثیر را در توسعه ی دانش سازمانی داشته و طراحی سیستم استدلال محور ، از کمترین میزان تاثیر برخوردار است.
۲.

بررسی عوامل موثر در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی از دیدگاه مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ عمومی ارتقاء فرهنگ مدیران فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۷
در این مقاله در راستای تبیین دیدگاه مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور پیرامون عوامل موثر در ارتقای سطح فرهنگ عمومی، نخست تعاریفی از فرهنگ عمومی ارائه گردیده و سپس ویژگی های فرهنگ عمومی و پارادایم های مطالعه و بررسی آن تشریح می شود. در ادامه ضمن معرفی شیو ههای مطالعه و بررسی فرهنگ عمومی به توصیف پژوهش، اهداف و سوالات آن پرداخته و نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های توزیع شده در میان مدیران فرهنگی کشور ، تشریح می شود. براساس نتایج حاصله نخست تاثیرگذاری هریک از عوامل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی ، سیاسی و اقتصادی بر ارتقاء فرهنگ عمومی مشخص شده و سپس نحوه تاثیرگذاری هریک از این عوامل معین می گردد.
۳.

نقش مدیران فرهنگی در میزان تحقق اهداف طرح ازدواج های دانشجویی (مطالعه موردی؛ منطقه ( 8) دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اهداف طرح ازدواج های دانشجویی مدیران فرهنگی خانواده ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۲
امروزه سن ازدواج جوانان روزبه روز بالاتر می رود و معضلات اجتماعی و اخلا قی نیز در این خصوص افزایش می یابد. باتوجه به این که یکی از وظایف خطیر مدیران فرهنگی دانشگاه ها کمک به افزایش میزان ازدواج ها در میان دانشجویان و درراستای کاهش تبعات منفی آن می باشد در این مقاله نخست به اهداف چهارگانه طرح ازدواج های دانشجویی پرداخته و در اد امه ضمن ارایه تصویری از وضعیت طرح ازدواج های دانشجویی در ایران به نقش مدیران فرهنگی در این رابطه اشاره شده و سپس مدل مفهومی پژوهش ارایه و سؤالات ، فرضیات واهداف پژوهش مطرح می گردد. در خاتمه ضمن ارایه اطلاعات مربوط به تست فرضیات، به نتایج حاصله از پژوهش نیز اشاره شده است.
۴.

نقش صنعت فرهنگی بر توسعه فرهنگی، با تاکید بر کتاب و کتابخوانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صنعت فرهنگی توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۵
این مقاله با هدف بررسی نقش صنعت فرهنگی در توسعه فرهنگی انجام گرفته که سعی نموده است بیشترین تاکید آن بر مقوله کتاب و کتابخوانی باشد . در این پژوهش به منظور یافتن مدل ها و و راهکارهای مدیر یتی توسعه فرهنگ کتابخوانی در ایران می باشد. در این پژوهش اطلاعات به دست آمده از پرسشنام ههای توزیع شده در بین ناشران کتاب شهر تهران به روش پیمایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با ارائه یافته های توصیفی و استنباطی به این نتیجه رسیده است که در زمینه افزایش میزان کتابخوانی ، نظام اقتصادی تقریباً نقشی ندارد، نظام اجتماعی نقش ضعیفی ایفا م یکند و نظام مدیریتی و نظام آموزشی نقش زیادی دارند.
۵.

نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خلاقیت نوجوانان تست های خلاقیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالی تهای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۳
این مقاله با هدف بررسی میزان نقش آفرینی آموزش فعالیت های فرهنگی در ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه مدیریت استان تهران و تحلیل محتوای تس تهای خلاقیت دو گروه نوجوانان عضو مراکز کانون و نوجوانان غیر عضو کانون پرداخته است. این فعالیت های فرهنگی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران با ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان رابطه وجود دارد و نوجوانانی که به طور مداوم در این فعالیت ها شرکت داشته اند، نسبت به نوجوانانی که در این فعالیت ها شرکت نداشته اند از خلاقیت بالاتری برخوردارند.
۶.

بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی دانشگاه « مطالعه موردی؛ واحدهای منطقه ( 8) دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیران فرهنگی دانشگاه خصوصیات فردی مدیران نگرش ها و باورها عوامل محیطی عوامل سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۴
در این مقاله در راستای تبیین عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی دانشگاه نخست به اهمیت مقوله ی فرهنگ و اشاعه ی آن اشاره نموده و تاکید می شود که این مهم میسر نمی گردد مگر آن که به مقوله ی مدیریت فرهنگی توجه شایانی مبذول گردد . در ادامه ضمن طرح مسئله، این سئوال مطرح شده است که چرا مدیریت در سازمان های فرهنگی با سایر سازمان ها متفاوت بوده و مدیران فرهنگی بایستی دارای چه ویژگی هایی باشند؟ سپس اهداف تحقیق و فرضیات چهارگانه معرفی و ضمن معرفی مدل تحلیلی تحقیق، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری اطلاعات وشیوه تجزیه وتحلیل آن مشخص و نهایتاً نتایج مربوط به آزمون فرضیات ارایه می گردد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که بین خصوصیات فردی، نگرش ها و باورهای مدیران فرهنگی ، عوامل محیطی و سازمانی واحدهای فرهنگی با عملکرد مدیران رابطه وجود دارد.
۷.

بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در نگارخانه های شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نگارخانه اقتصاد فرهنگ اقتصاد هنر مشارکت فرهنگی و هنری خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۵
در این مقاله به مقوله نگارخانه ها و موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی پرداخته شد ه است. در این راستا نخست به تعریف نگارخانه ها پرداخته شده و سپس چگونگی فعالیت اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر توصیف گردیده و در ادامه موضوعاتی از قبیل سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی، خصوصی سازی، مشارکت فرهنگی و هنری تشریح و در نهایت هنرهای تجسمی و ابعاد اقتصادی آن تبیین گردیده است. در ادامه ضمن ارائه چارچوب تحقیق، فرضیات، سوالات و اهداف پژوهش به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره شده است.
۸.

بررسی اهداف و وظایف نهادهای رسمی فرهنگی درایران و ارائه راهکارهماهنگ سازی این نهاد ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سامان دهی فرهنگی ساختارهای فرهنگی فعالیت های فرهنگی اختلافات فرهنگی نهادهای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۲
این مقاله با هدف بررسی وضعیت ساختار های فرهنگی موجود کشور و ارائه راهکارهای اجرایی برای هماهنگ سازی نهادهای فرهنگی انجام گرفته است، سعی شده است که با استفاده از اسناد و مدارک موجود در این حوزه و نیز در عرصه » : دیدگاه های مدیران، صاحب نظران و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی به اثبات این فرضیه بپردازد که نتایج این پژوهش .« فعالیت ها فرهنگی امکان برقراری یک رابط هی ارگانیک از نوع ه مافزایی و هماهنگی وجود دارد نشان می دهد که سامان دهی امور فرهنگی ایجاد یک مرکزیت قدرتمند ستادی فر ادولتی است تا هم بتواند تاثیر اختلافات موجود در حوزه فرهنگ کشور را کاهش دهد و هم رابطه ارگانیک و هم افزایی بین ساختارهای فرهنگی فعال این حوزه برقرار نماید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸