مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 10 بهار 1395 شماره 31 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مقایسه میزان نشاط اجتماعی دانشجویان زن دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر ساوه بر اساس برخی از متغیرهای اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: احساس امنیت اجتماعی احساس بیگانگی اجتماعی احساس محرومیت اجتماعی احساس مقبولیت اجتماعی نشاط اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۱
مقدمه و هدف پژوهش: مقایسه میزان نشاط اجتماعی دانشجویان زن دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر ساوه بر اساس برخی از متغیرهای اجتماعی، یکی از چالش های فرا روی انسان مقوله بهزیستی و نشاط است و باوجود پیشرفت در فناوری و بهبود آسایش، احساس نشاط وی نسبت به گذشته افزایش نیافته و بحث نشاط زنان دانشجو به لحاظ تأثیرگذاری این گروه در جامعه اهمیت دارد. این پژوهش باهدف مقایسه میزان نشاط اجتماعی دانشجویان زن دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر ساوه بر اساس برخی از متغیرهای اجتماعی انجام پذیرفته است. روش پژوهش: جامعه آماری کلیه دانشجویان زن دانشگاه های پیام نور مرکز ساوه با تعداد 2544 نفر و آزاد اسلامی واحد ساوه با تعداد 2700 نفر در نیمسال دوم 95-1394 است؛ که برطبق فرمول کوکران 373 نفر به عنوان جمعیت نمونه بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه مقیاس کوتاه ارزیابی نشاط اجتماعی آکسفورد و پرسشنامه محقق ساخته متغیرهای اجتماعی دارای اعتبار سازه استفاده شده و با بهره گیری از تکنیک آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه معادل 87/0 است. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش بین احساس محرومیت اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه معنادار و منفی، بین احساس مقبولیت اجتماعی بانشاط اجتماعی رابطه معنادار و مثبت، بین احساس امنیت اجتماعی بانشاط اجتماعی رابطه معنادار و مثبت، بین احساس بیگانگی اجتماعی بانشاط اجتماعی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین بین احساس نشاط اجتماعی دانشجویان زن دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی تفاوت معنادار وجود دارد و دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی از نشاط اجتماعی بالاتری نسبت به دانشجویان زن دانشگاه پیام نور برخوردارند.  
۲.

رابطه بین فرهنگ، کارآفرینی و عملکرد در سازمان های پژوهش فناوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارآفرینی فرهنگ عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۲
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ، کارآفرینی و عملکرد در سازمان های پژوهش فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت می باشد و سؤال اصلی در این پژوهش این است که آیا فرهنگ سازمانی با کارآفرینی و عملکرد سازمانی در سازمان های پژوهشی رابطه مثبت و معناداری دارد؟ روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی-توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. نتیجه گیری و یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبتی بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی وجود دارد. ضمن اینکه، بین فرهنگ با عملکرد رابطه مثبت وجود دارد، بین کارآفرینی با عملکرد هم رابطه معناداری مشاهده شده است .  
۳.

بررسی عوامل موثر بر تقاضای طلاق در دادگاه های خانواده شهر رشت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: طلاق رضایت زناشویی تصور مثبت از پیامدهای طلاق دخالت والدین رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۳
مقدمه و هدف پژوهش: استان گیلان، یکی از استان هایی است که از آمار و ارقام بالایی در زمینه طلاق برخوردار است. نگاهی به شاخص نسبت ازدواج به طلاق در گیلان، حکایت از آن دارد روند این شاخص، طی سال های 90 تا 95 رو به کاهش است، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای طلاق در شهر رشت و با استفاده از رویکردهای مبادله و شبکه انجام شده است. روش پژوهش: روش این تحقیق، پیمایش است و از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. بخشی از پرسشنامه، محقق ساخته است و در بخشی دیگر که به سنجش رضایت زناشویی می پردازد، از پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی والتر دابلیو هودسن بهره گرفته شده است. از بین مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره بهزیستی در شهرستان رشت،270 نفر به روش احتمالی ساده انتخاب شده اند. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، می توان گفت که 52 درصد از تغییرات متغیر ملاک (تقاضا برای طلاق) توسط سه متغیر پیش بین، تبیین می شود. این سه متغیر به ترتیب اثرگذاری شامل رضایت زناشویی،  تصور مثبت از پیامدهای طلاق و دخالت والدین است. نتیجه گیری: بر اساس نظریه شبکه، دخالت دیگران در زندگی زوجین، می تواند از طریق سلب قدرت تصمیم گیری از زوجین، سبب بروز اختلافات خانوادگی گردد و احتمال جدایی و طلاق را افزایش دهد. همچنین مطابق نظریه مبادله، همسرانی که نتوانسته اند انتظارات طرف مقابل شان را محقق سازند، موجب بروز پدیده طلاق می گردند. هر چه تصور مثبت از پیامدهای طلاق بیشتر شود، میزان تقاضای طلاق نیز افزایش می یابد.  
۴.

تأثیر هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دل بستگی شغلی؛ با نقش میانجی سرمایه اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش سازمانی هوش اخلاقی سرمایه اجتماعی دلبستگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۳
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دلبستگی شغلی؛ با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در اداره کل بانک کشاورزی شهر همدان می باشد و درصدد پاسخگویی به این سؤال می باشند که تا چه میزان هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دلبستگی شغلی تأثیر داشته و آیا بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دلبستگی شغلی؛ با نقش میانجی سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد؟ روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی-توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. نتیجه گیری و یافته ها: بنابراین دستاورد کلی پژوهش بر این نکته دلالت دارد که هوش سازمانی و هوش اخلاقی تأثیر مستقیمی بر سرمایه اجتماعی دارند ولی تأثیر مستقیمی بر دل بستگی شغلی ندارند و سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیمی بر دلبستگی شغلی دارد. در نتیجه بین هوش سازمانی، هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با دلبستگی شغلی رابطه وجود دارد.  
۵.

شناسایی مولفه های برندسازی در گالری های هنری شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برندسازی گالری های هنری انطباق برند مولفه محبوبیت مولفه حفاطت از برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۴
در ﻣﺤ یﻂ رﻗﺎﺑﺘی کﻨﻮﻧی، ﺑﺮﻧ ﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤی از یک کﺴﺐ و ک ﺎر و دارای یﻫ ﺎی ی ک ﺑﻨﮕ ﺎه را ﺗﺸ کیﻞ ﻣ ی دﻫ ﺪ و ﺧیﻠ ی از کﺴ ﺐ و کﺎرﻫ ﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ یﺎد ﺑﮕیﺮﻧﺪ ﭼﻄ ﻮر ی ک ﺑﺮﻧ ﺪ ﻣﻮﻓ ﻖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ. از این رو تحقیق حاضر هدف خود را شناسایی مولفه های برندسازی در گالری های هنری شهر تهران قرار داده است. که جمعیت آماری شامل مدیران گالری های هنری فعال شهر تهران که یک نمونه 10 نفر از آنان به عنوان گروه خبرگان مورد مطالعه قرار گرفت و مخاطبان گالری های هنری شهر تهران که یک نمونه تصادفی به حجم 385 نفر (به پیشنهاد فرمول کوکران برای جامعه آماری نامحدود) ازآن ها مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها مرکب از 2پرسشنامه بود: که روایی آن به شکل صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (مقدار آلفا=813/0) مورد تایید قرار گرفت و برای شناسایی اولویت اهمیت مولفه های برندسازی درگالری های هنری شهر تهران از نظر مخاطبان این گالری ها استفاده شد. نتایج تحقیق مولفه های قابلیت به خاطرسپاری برند (خاطره انگیز بودن، کوتاه بودن، آهنگین بودن، برخورداری از معنای فاخر) مولفه های محبوبیت برند (نمایشگاهها و رویدادهای هنری، حسن سابقه گالری، حسن شهرت مدیرگالری، جلب رضایت هنرمندان، ارتباط موثر با رسانه ها، جلب اعتماد مجموعه داران) مولفه های قابلیت انطباق برند (. به روزرسانی مداوم وبسایت، تقویت رابطه با رسانه ها، تلاش برای بهبود محتوای وبسایت، به روزرسانی پیام های تبلیغاتی) و مولفه های قابلیت حفاظت از برند (نظارت دستگاههای مسوول بر اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از برند، به روزرسانی قوانین مرتبط با حفاظت از برند، حمایت معنوی اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری از برند گالری های هنری، حمایت حقوقی وزارت ارشاد از گالری های هنری) را برای برندسازی در گالری های هنری شهر تهران شناسایی نمود.  
۶.

نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) در ارتقای سرمایه فرهنگی مددجویان استان تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارتقاء سرمایه فرهنگی خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۵
مقدمه و هدف پژوهش: سرمایه فرهنگی یکی از مهمترین مزایای بالقوه ای است که در دنیای امروزی نقش آفرینی کرده و می تواند تعادل قوای فرهنگی را برجسته تر  نماید. از این رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) درارتقای سرمایه فرهنگی مددجویان استان تهران بوده است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی–توصیفی  و از نظر گردآوری اطلاعات  بصورت پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی (ره) شهر تهران بوده که به منظور کاهش دامنه جامعه مورد مطالعه، مدجویان مدیریت جنوب غرب تهران بزرگ به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند. تعداد افراد تحت حمایت اینمدیریت، 14408 نفر بوده است و با استفاده از جدول گرجسی و مورگان384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید خبرگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ، 85/0 به دست آمد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تی وابسته مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که بین خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و ارتقاء سرمایه فرهنگی مددجویان تحت حمایت رابطه مثبتی (با ضریب همبستگی 59/0) وجوددارد. یافته های تحقیق نشان داد که ؛ که بین خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و ارتقاء سرمایه ی فرهنگی تجسم یافته (با ضریب همبستگی 54/0)،سرمایه ی فرهنگی عینیت یافته (با ضریب همبستگی 59/0) وسرمایه ی فرهنگی نهادینه شده (با ضریب همبستگی 51/0) مددجویان تحت حمایت رابطه مثبت و معنی داری وجوددارد. نتیجه گیری: یافته های تحقیق مؤید این امر می باشند که کمیته امداد توانسته است در تمامی ابعاد سرمایه فرهنگی ارتقاء چشمگیری را در حوزه سرمایه فرهنگی مددجویان مورد حمایت ایجاد نماید.  
۷.

آسیب شناسی فرهنگی استفاده از شبکه های اجتماعی (موبایلی) در میان کارشناسان زن شاغل در شهرداری منطقه یک تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آسیب فرهنگی شبکه های اجتماعی اعتیاد الکترونیکی شبکه های مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۰
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق آسیب شناسی فرهنگی استفاده از شبکه های اجتماعی (موبایلی) در میان کارشناسان زن شاغل در شهرداری منطقه یک تهران می باشد و سؤال اصلی در این پژوهش این است که آسیب های فرهنگی استفاده از شبکه های اجتماعی (موبایلی) در میان کارشناسان زن شاغل در شهرداری منطقه یک تهران چیست؟ روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی-توصیفی و از نوع پیوستگی می باشد. نتیجه گیری و یافته ها: در بررسی آسیب شناسی فرهنگی استفاده از شبکه های اجتماعی (موبایلی) در میان کارشناسان زن شاغل در شهرداری منطقه 1 تهران پرداختیم و چنین مشاهده می شود؛ در بعد آداب و رسوم، کاهش روابط خانوادگی در سازمان از جمله آسیب های فرهنگی استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد. در بعد ارزشها، کاهش میل درونی جهت کسب موفقیت سازمان از جمله آسیب های فرهنگی استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد. در بعد هنجارها، اعتیاد الکترونیکی از جمله آسیب های فرهنگی استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد. در بعد باورها، کاهش کار گروهی در سازمان از جمله آسیب های فرهنگی استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸