مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 9 بهار 1394 شماره 27 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

توانمندسازی نیروی انسانی (موردکاوی کارکنان وزارت آموزش و پرورش)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانمندسازی شیوه رهبری آموزش نیروی انسانی مشارکت غنی سازی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۴۷
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه صاحب نظران معتقدند که نیروی انسانی یکی از مولفه های کلیدی در خلق ارزش واقعی برای سازمانها و شرکتها به شمار می رود. لازمه رقابت واقعی سازمانها و بقاء جهت ادامه حیات، عملیاتی کردن اهداف و اجرای استراتژی های مناسب است. این اهداف درصورتی تحقق می یابد که نیروی انسانی توانمند گردد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی وشناسایی عوامل مؤثربر توانمندسازی منابع انسانی به منظور بهبود محیط سازمانی، تشکیلات و روشها می باشد. روش پژوهش: تحقیق کنونی از حیث روش انجام در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی طبقه بندی می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارشناسان و مدیران برنامه ریز مستقر در دبیرخانه ستاد وزارت آموزش وپرورش به تعداد100نفر بصورت سرشماری کامل می باشند. که پس از توزیع پرسشنامه ها، تعداد96 مورد با اطلاعات صحیح جمع آوری شد و آزمونهای آماری از جمله آزمون کولمو گروف-اسمیرنوف، آزمون t و آزمون میانگین یک جامعه در این ارتباط مورد استفاده قرارگرفت. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد جایگاه سازمانی آموزش و پرورش ازلحاظ شیوه رهبری، مشارکت و غنی سازی شغلی کارکنان از حد انتظار پایین بوده درحالی که ازنظر بعد آموزشی بالا است. لذا نیازمند آسیب شناسی جدی و تقویت ابعاد شیوه رهبری، مشارکت و غنی سازی شغلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش می باشد. نتیجه گیری: به منابع انسانی باید با دید سرمایه انسانی دربلندمدت نگاه کرد. همچنین در تعریف بیانیه ماموریت و تدوین چشم انداز بایستی منابع انسانی را از اولویت های اساسی سیاستهای سازمان در نظر گرفت. دراین میان توانمندسازی کارکنان موجب افزایش قدرت مادی و معنوی سازمان و اتخاذ شیوه رهبری واقع بینانه می شود. به عبارت دیگر طی مسیر رشد تکاملی سازمان و فرایند قدرت گرفتن و مشارکت همه جانبه در گرو توانمندسازی کارکنان است که باید به آن توجه ویژه شود.
۲.

بررسی تأثیر آموزش های کارآفرینی، به عنوان یک عامل فرهنگی، بر توانمندسازی زنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارآفرینی کانون های کارآفرینی توانمندی توانمندسازی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه و هدف پژوهش:مهم ترین عامل فرهنگی مؤثر در حرکت کارآفرینی از قوه به فعل، بروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آموزش می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آموزش های کارآفرینی، به عنوان عامل فرهنگی،بر ارتقاء سطح توانمندی زنان سعی در پاسخگویی به این سئوال دارد که آیا آموزش های کارآفرینی ارائه شده در مراکز کارآفرینی شهرداری تهران بر سطح توانمندی زنان تهرانی تأثیرگذار بوده است؟ روش پژوهش:در این پژوهش 382 نفر از زنان تهرانی ساکن در مناطق 2، 4، 5، 6، 11 و 16 شهرداری تهران مورد مصاحبه گرفته اند که 201 نفر از آنها زنانی بودند که در دوره های آموزش کارآفرینی شرکت کرده اند و 181 نفر دیگر هرگز در این دوره ها شرکت نداشته اند. نمونه انتخابی در گروه اول به روش نمونه گیری  تمام شمار در مناطق مذکور و در گروه دوم  به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام شده است. یافته ها:در رابطه با متغیر میزان توانمندی زنان، میانگین نمره افرادی که در دوره های آموزش کارآفرینی شرکت داشته اند (99.74)، از میانگین نمره افرادی که در این دوره ها شرکت نکرده اند (95.20)، کمتر است، فرضیه مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین متغیر مستقل «آموزش های کارآفرینی» و متغیر وابسته «توانمندی زنان» در این بررسی، مورد تأیید واقع می شود. نتیجه گیری:میزان توانمندی زنان به صورت چشمگیری تحت تأثیر آموزش های کارآفرینی قرار دارد. بالا بودن میزان توانمندی روانی، توانمندی اجتماعی، استقلال فکری و احساس قدرت در نزد زنان شرکت کرده در دوره های آموزش کارآفرینی، در مقایسه با زنانی که در این دوره ها شرکت نداشته اند، نقش تقویت کننده آموزش های کارآفرینی بر مقوله توانمند سازی زنان را آشکار می سازد.
۳.

بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی ازدیدگاه مودیان و کار شناسان مالیاتی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ مالیاتی دانش مالیاتی رضایتمندی مودیان رضایت شغلی ماموران مالیاتی اراده دولتمردان ضمانت های اجرایی و قانونمداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۸
مقدمه و هدف پژوهش: دراین تحقیق در راستای شناخت بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی ازدیدگاه مودیان و کار شناسان مالیاتی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران، رویکردها و مدل ها ی مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات پاسخگویان، از دیدگاههای ارائه شده از سوی آنها استفاده شده است. روش پژوهش: به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع داده ها، کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. مدل معادلات ساختاری (SEM)روش برای تجزیه و تحلیل مدل مفهومی است که در این تحقیق تحلیل داده های با استفاده از نرم افزار LISREL 8. در دو بخش: تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و مدل ساختاری انجام شد. در بخش اول، ویژگی های فنی از پرسشنامه با قابلیت اطمینان شاخص، همگرا بررسی و بخش دوم ضرایب ساختاری برای بررسی فرضیه ما مورد استفاده قرار گرفت. یافته هاو نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که یکی از موانع برای تحقق مالیات بر درآمد مالیات بر فرهنگ است. براساس نتایج تحقیق حاضر احساس نگرش مثبت به شغل و تناسب محیط شغلی کارگزاران مالیاتی، ضمانت اجرایی و تکریم ارباب رجوع و حفظ وحراست از شان کار گزاران، ضمانت اجرایی و تکریم ارباب رجوع و حفظ وحراست از شان کار گزاران از جمله عوامل تاثیر گزار بر فرهنگ مالیاتی می باشند.
۴.

سنجش سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی شبکه های اجتماعی اندازه گیری و سنجش سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۲
مقدمه و هدف پژوهش: سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدیدی است که در دهه های اخیر در ایران در تحیقات اقتصادی و اجتماعی، در سطوح ملی و محلی مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی پارامترهای سرمایه اجتماعی «اعتماد، هنجارها، انسجام و مشارکت اجتماعی» نقش بارزی در شکل گیری این پدیده در میان افراد جامعه ایفاء میکند.هدف این پژوهش سنجش سرمایه ی اجتماعی در بین گروه های مختلف دانشگاهی و ارائه راهکار جهت افزایش سرمایه اجتماعی توسط دانشجویان در دو بعد ساختاری و شناختی به منظورپیشگیری از پیامدهای کاهش سرمایه اجتماعی در ایران می باشد. روش پژوهش: این تحقیق یک تحقیق علمی بوده و نوع آن کاربردی و روش آن میدانی پیمایشی است که مهمترین ابزار استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بعد شناختی سرمایه اجتماعی بیشتر توجه مورد توجه قرار گرفته وبعد ساختاری کمتر، لذا اهمیت به بعد ساختاری در افزایش سرمایه اجتماعی موثر است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، مشخص گردید که سرمایه اجتماعی شناختی از سرمایه اجتماعی ساختاری بیشتر مورد توجه قرار گرفته لذا دانشجویان با افزایش مشارکت و اعتماد متقابل میتوانند میزان سرمایه اجتماعی ساختاری را تا حد ممکن افزایش دهند.
۵.

بررسی نقش سرمایه های انسانی هتل در رتبه بندی و خدمات هتل های ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صنعت هتلداری میهمان نوازی مدیریت سرمایه های انسانی رتبه بندی هتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۸
مقدمه و هدف پژوهش: میهمان نوازی و هتلداری از بخشهای پویای صنعت گردشگردی استکه از نظر تولید اشتغال و سرمایه، در معادلات اجتماعی امروز نقش مهمی ایفاء کرده و به عنوان یکی از صنایع درآمدزا پس از نفت و خودروسازی مورد توجه بسیاری از دولتها قرار گرفته است.بنابراین به منظور پویایی و ارتقاء صنعت هتلداری در عرصه رقابتهای بین المللی، شناخت نقش تأثیر گذار مدیران و کارکنان هتل در رتبه بندی هتلها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  روش پژوهش: این پژوهش، از نظر هدف در ردیف پژوهشهای کاربردی است و در پی شناسایی شاخص های موثر درسرمایه های انسانی و مدیریت هتل جهت رتبه بندی هتلها است. بنابراین به منظور اجرای عملی، از کارتهای فیش برداری، و در مطالعه میدانی برای اندازه گیری وضعیت موجود از حیث نمادهای درجه و میزان تاثیرگذاری در فرآیند توسعه صنعت هتلداری، پرسشنامه صاحبنظران طراحی شده است.  یافته های پژوهش: بر اساس پژوهش انجام شده، شاخص های مؤثر در عملکرد مدیران و کارکنان هتل شناسایی و در باره میزان اهمیت و نقش هر یک از شاخص ها، نتایج منطقی و قابل استنادی به دست آمد و در انتهای پژوهش برای اصلاح و بهبود کیفی بر پایه 9 مورد از یافته ها پیشنهادهایی ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس پژوهش انجام شده، شاخصهای مؤثر در عملکرد مدیران و کارکنان هتل شناسایی و در تجزیه و تحلیل محاسبات آماری مشخص شد نقش مدیر و کارکنان هتل در ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات میهمان نوازی انکار ناپذیر است و ویژگیهای مهارتی، فردی و همچنین تحصیلات مرتبط با تشریفات هتلداری تأثیر زیادی در رتبه و دریافت نشان ستاره دارد.
۶.

میزان تاثیر تماشای شبکه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان بر سبک زندگی دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ماهواره های فارسی زبان سبک زندگی مدیریت بدن اوقات فراغت مصرف فرهنگی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۱
مقدمه و هدف پژوهش: رسانه ها نقش موتور محرک را در ایجاد و گسترش سبک های گوناگون زندگی بر عهده دارند. رسانه ها به خصوص شبکه های ماهواره ای امروز منشاء شکل گیری سبک زندگی بسیاری از افراد جامعه هستند. هدف از انجام این پژوهش سنجش میزان تاثیر تماشای شبکه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان بر سبک زندگی دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.  روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از حیث روش از نوع تحقیقات پیمایشی مقطعی می باشد.شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 345 نفر تعیین شده است.از پرسش نامه جهت گرد آوری اطلاعات و از نرم افزار اس پی اس اس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است.در سطح استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیات استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تماشای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر سبک زندگی دانشجویان تاثیر مستقیم دارد. طبق تئوری غالب این پژوهش (کاشت جورج گربنر) هرچه ساعت تماشای ماهواره بیشتر باشد دانشجویان بیشتر تحت تاثیر سبک های زندگی تبلیغ شده در شبکه های ماهواره ای قرار می گیرند. هرچه میزان تماشای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بیشتر شود مدیریت بدن هم بیشتر می شود و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان بیشتر تغییر می کند اما میزان مصرف محصولات فرهنگی کاهش می یابد.
۷.

رابطه مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان شبکه رادیویی فرهنگ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۳
مقدمه و هدف پژوهش: تأثیر مدیریت مشارکتی در سیستم مدیریت و ارتباط آن با اثربخشی کارکنان در شبکه ی رادیویی فرهنگ در معاونت صدای رسانه ی ملّی که عدم وجود آن باعث کاهش اثربخشی کارکنان و به طبع پایین آمدن سطح کیفی برنامه های تولیدی در این شبکه شده است. بهره برداری بهینه از توان نیروی انسانی در راستای اهداف فردی و سازمانی مهم ترین هدف این پژوهش می باشد. روش پژوهش: برای دستیابی به هدف مذکور، از روش پیمایش استفاده شده است و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و سطح تحلیل استنباطی صورت گرفته است. یافته ها: بین مدیریت مشارکتی به عنوان شیوه مدیریتی و اثربخشی کارکنان در سازمان رابطه بالایی وجود دارد که در جامعه مورد مطالعه بطور مشخص وجود ندارد. در نهایت با اعمال آن می توان رضایت و تعلّق نیروها و سطح برنامه های تولیدی را در شبکه بالا برد.  نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدیریت مشارکتی در سازمان مورد مطالعه (شبکه رادیویی فرهنگ) در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. بنابراین باید فرهنگ اعمال مدیریت مشارکتی، بسترسازی و اجرا شود تا اثربخشی کارکنان بالا رفته و دراین صورت سطح برنامه ها نیز بالا خواهد رفت.
۸.

آسیب شناسی مشکلات مدارس چند فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدارس چند فرهنگی مشکلات آموزشی مشکلات تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
مقدمه وهدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، شناسایی مشکلات و معضلات موجود در مدارس چند فرهنگی شهرستان شهریار از دیدگاه معلمان شاغل در این مدارس است. لذا با بررسی نظرات معلمان به آسیب شناسی و مشکلات آموزشی و تربیتی  مدارس چند فرهنگی پرداخته  است. روش پژوهش: روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که به صورت کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه هدف، معلمان مدارس مقطع ابتدایی است که به صورت تصادفی از میان تمامی معلمان انتخاب گردیده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، که از طریق مصاحبه گردآوری شده است از آمار توصیفی استفاده گردیده است.  یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش حاکی از ارائه راه حل هایی برای مشکلات آموزشی مانند: ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان جندفرهنگی برای مقابله با احساس خجالت و کمرویی، اهمیت دادن به فرهنگ های مختلف در متون کتاب های درسی، مشارکت دانش آموزان درفعالیت های گروهی، پایین آوردن جمعیت کلاس ها دراین مناطق، تعامل بیشتر با خانواده ها به منظور شناخت بیشتر وارائه مشاوره به آنها وهمچنین ارائه راه حل هایی برای مشکلات تربیتی مانند: عدم تبعیض وتوجه خاص به فرهنگ ها، تاکید بیشتر برنقاط مشترک فرهنگ ها وتشکیل گروه های آموزشی با دانش آموزان فرهنگ های مختلف توسط معلمان می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از شناسایی مجموعه ای از آسیب های آموزشی مانند: مشکلات یادگیری به دلیل دو زبانه بودن و لهجه دار بودن، عدم تناسب محتوای آموزشی با فرهنگ های موجود، عدم آشنایی معلمان با فرهنگهای مختلف، و آسیب های تربیتی مانند: انجام مراسم رسمی که بیشتر در راستای فرهنگ گروه اکثریت است، احساس خود کم بینی و اعتماد به نفس پایین در دانش آموزان دو زبانه است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸