مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال دوم پاییز 1387 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی امور فرهنگی با استفاده از مدلهای کمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: امورفرهنگی ارزیابی عملکرد مدل ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۹
در این پژوهش، نویسنده با مروری بر فرهنگ و نقش آن در زندگی اجتماعی و لزوم ارزیابی امور فرهنگی، به بررسی مدل های ارزیابی عملکرد پرداخته و در ادامه با بررسی مبانی عملی موجود و مصاحبه با اندیشمندان، یک الگوی ارزیابی امور فرهنگی را ارائه نموده است این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و جهت تعیین روایی مدل ارائه شده، از تکنیک دلفی استفاده نموده و با آزمون های و ریاضی، پایایی مدل پیشنهادی مورد تائید قرار گرفته   است     در پایان پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که الگوی ارائه شده قابلیت آن را دارد که با تغییرات جزئی در اجرا، مولفه ها و شاخص ها؛ به طور دقیق در ارزیابی برنامه های فرهنگی یک سازمان خاص مورد استفاده قرار گیرد       .  
۲.

طراحی و ارائه مدل قیمت گذاری کالاهای فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزش گذاری کالای فرهنگی قیمتگذاری کالای فرهنگی مد لهای ارزش گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۸
این پژوهش با هدف دستیابی به یک الگوریتم قیمت گذاری کالاهای فرهنگی و هنری و به کارگیری مفاهیم ریاضی در مقول ههای کیفی و نیز به کارگیری عملیاتی در شرایط واقعی، به بررسی دیدگ اه ها و نظریات مختلف در مورد فرآیند قیمت گذاری و روش های تعیین قیمت گذاری و مدل های ارزش گذاری کالاهای فرهنگی پرداخته است   .   این پژوهش یک پژوهش کاربردی محسوب شده و به روش مد لسازی ریاضی انجام گرفته است . در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه، نظرات     52 نفر دانشجوی مدیریت فرهنگی، دانشجویان اقتصاد، کارشناسان سنجش تولید کالاهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نیز تولیدکنندگان و مصر فگنندگان فرهنگی   جمع آوری شده و بعد از تجزیه و تحلیل، فرضی ههای پژوهش به اثبات رسیده است       .  
۳.

مهندسی فرهنگ در سطح سازمان های ایرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مهندسی فرهنگ سازمان توسعه برق ایران سازمان بازنشستگی کشوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۶
این پژوهش در راستای تبیین مهندسی فرهنگ در سازمان های ایرانی به بررسی و تلفیق نظریات ادگار شاین ، رابینز، لیتوین و استرینگر در سه مرحله مختلف اقدام نموده و سپس مولفه های فرهنگ سازمانی مربوط به هر نظریه را معرفی کرده است و این سوال را مطرح می نماید که چگونه م ی توان مدلی را برای مهندسی فرهنگ در سطح سازمان های ایرانی طراحی و ارائه نمود؟ لذا بدنبال پاسخ به این سوال و نیز ب ه منظور تعیین اهمیت هر یک از سطوح و مولفه های مطرح شده با توزیع پرسشنامه ای بین 14 تن از نخبگان و مدیران سازمان توسعه برق ایران و سازمان بازنشستگی کشوری به جمع آوری اطلاعات پرداخته است     . این پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته و نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که مدل ارائه شده در این پژوهش قابلیت اجرا در   سازمان های مختلف را نیز دارد       .  
۴.

هندسه مدیریت در فرهنگ و تمدن شیعه (با استفاده از راست مغزی و چپ مغزی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: راست مغزی- چپ مغزی هندسه ی مدیریت فرهنگ و تمدن تشیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۹
این پژوهش سعی د ارد با استفاده از الگوهای رفتاری راست مغزی و چپ مغزی، به بررسی هندسه ی مدیریتی جوامع شیعه و شناخت مؤلفه ها و نحوه ارتباط و تعامل میان عناصر مدیریتی موجود در فرهنگ و تمدن شیعه به عنوان یک سیستم بپردازد . پژوهشگر با استفاده از روش مدل سازی ریاضی به ارائه هند سه مدیریتی موجود در فرهنگ و تمدن شیعه و شناسایی روند همگرایی و نقطه تعادل اساسی سیستم پرداخته است     . این پژوهش یک پژوهش بنیادی محسوب شده و به روش موردی     - زمینه ای انجام گرفته است . پژوهش حاضر با استفاده از یک پرسشنامه ی باز و یک پرسشنام ه ی بسته، نظرات     15 نفر از اساتید و خبرگان رشته های مختلف حوزه و دانشگاه مختلف را جمع آوری نموده و پس از تجزیه و تحلیل، فرضیه ها را اثبات و به ارائه یک الگوی مدیریتی پرداخته   است       .  
۵.

ارزیابی نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تبادل فرهنگی با سایر کشورها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تبادل فرهنگی مدیریت فرهنگی استراتژی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۵
این پژوهش به بررسی نقش سازمان و فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تبادل فرهنگی با سایر کشورها از منظر عناصر مدیریت فرهنگی پرداخته است که می توان آن را در واقع نوعی بررسی روابط فرهنگی ایران با دیگر کشورها دانست . این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه نظرات 210 نفر از مدیران و رایزنان فرهنگی،   60   نمایندگی سازمان ارتباطات اسلامی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده است که زمینه و امکانات و نیز اختیارات لازم برای تبادل فرهنگی بین کشورهای مختلف برای سازمان فر هنگ و ارتباطات اسلامی   وجود دارد ولی طراحی الگوی مطلوب مدیریتی برای تعیین استراتژی جامع فرهنگی در خارج از کشور ضروری   است که این مسئله با بکارگیری نوعی قالب دیپلماسی فرهنگی تاثیرگذار در مناطق مختلف جغرافیایی با توجه به   اولویت بندی عناصر مدیریت فرهنگی امکان پذیر است       .  
۶.

آسیب شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی سازمان های دولتی ایران و ارائه یک الگوی اثر بخش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سیاسی فرهنگ سازمانی سازمان های دولتی اثربخشی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۲
این پژوهش به آسی ب شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی سازما نهای دولتی ایران پرداخته و در صدد است پس از شناخت آسیب های فرهنگ سیاسی سازمان های دولتی ایران و تبیین نوع فرهنگ سیاس ی حاکم بر آن سازمان ها، رابطه فرهنگ سیاسی و اثربخشی سازمانی را نیز تحلیل نموده و به ارائه یک الگوی اثربخش بپردازد . این پژوهش به روش توصیفی     – تحلیلی از نوع همبستگی انجام گرفته و با استفاده از پرسشنامه به جم ع آوری اطلاعات از نمونه آماری     30 نفر از خبرگان و اس اتید رشته مدیریت دولتی ایران و 1451 نفر از کارکنان سازمان های دولتی شش استان کشور پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل داد ه ها،     62 آسیب فرهنگ سیاسی سازمان های دولتی ایران را در سه سطح آسیب های فردی، آسیب های سازمانی و آسیب های محیطی دسته بندی نموده و نوع فرهنگ سیاسی سازمان های   دولتی ایران را محدود ارزیابی نموده است       .  
۷.

بحران معنویت و پیام عارفان مسلمان به انسان مدرن (با تأکید بر دیدگاه مولوی و حافظ)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: انسان مدرن جامعه مدرن بحران معنویت جامعه معنوی مدرنیته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۴
پژوهش حاضر به بررسی مسئله بحران معنویت در جوامع مدرن امروزی پرداخته است . در ای ن پژوهش، نگارنده ابتدا با بحثی پیرامون انسان مدرن، به بررسی تحولات دوران مدرنیته و تاثیر آن در جوامع بشری و   تغییرات نگرش انسانها پیرامون جهان هستی پرداخته و در این راستا به ارائه ویژگیها و مولفه های انسان مدرن و   منشا بحران دوران مدرنیته و ابعاد بحرانهای انسان مدرن می پردازد؛ در ادامه به بحث پیرامون جوامع اسلامی و   معنویت مسلمان پرداخته و در این راه از پیام عارفان مسلمان، بخصوص مولوی و حافظ شیرازی بهره جسته و با   استفاده از دیدگاههای عارفان اسلامی به ارائه نمایی از یک جامعه معنوی پرداخته و تاثیرات نگاه عرفا نی را در   زندگی بشر بررسی نموده است     . در پایان، پژوهشگر راه ر هایی از رنج و خلأهای روحی و معنوی انسان امروز را بازگشت به معنویت و تغییر و تحول در بینش و نگرش انسان به خود، خدا، هستی و طبیعت م یداند       .  
۸.

بررسی چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های آموزشی-تحقیقاتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت دانش سازمان آموزشی- تحقیقاتی سازمان یادگیرنده فرهنگ مشارکتی فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۱
این پژوهش به منظور بررسی روند اجرای مدیریت دانش در سازمان مدیر یت صنعتی ایران انجام گر فته است   .   دراین پژوهش پس از بررسی اجمالی مفاهیم مدیریت دانش و مد نظر قراردان عناصر تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت دانش، با تهیه پرسشنامه ای به جمع آوری اطلاعات از 42 نفر پرسنل آگاه به مدیریت دانش در سازمان مذکور پرداخته شد ه است     . روش پژوهش توصیفی - پژوهشی از نوع زمینه ای می باشد که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات ، یافته های پژوهش ، این فرضیه های پژوهش را تایید نمود ه است     . در پایان نویسنده پیشنهاداتی در زمینه اجرای پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها بخصوص سازمان های تحقیقاتی     – آموزشی از جمله سازمان مدیریت صنعتی ایران ارائه نموده است       .  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸