مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 17 تابستان 1402 شماره 60 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

طراحی مدل اخلاق حرفه ای اقتضایی، گامی به سوی رفتار شهروندی سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای رفتار شهروندی سازمانی مسئولیت پذیری وفاداری سازمانی احساس عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۸
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه رفتارهای شهروندی سازمانی (فراتر از نقش) در کنار انجام وظایف رسمی از الزامات اساسی توسعه سازمان های دانشگاهی است. تحقق این رفتارها، مستلزم ارائه مدلی اقتضایی برای اخلاق حرفه ای است که نقش های رسمی و داوطلبانه کارکنان را جهت دهی نماید. شناسایی عوامل موثر در توسعه ی اخلاق حرفه ای و تعیین شاخص های سنجش رفتار شهروندی از الزامات اساسی پژوهش است. روش پژوهش: مقاله با رویکرد (توصیفی/تحلیلی)، روش شناسی (کمی/آماری)، تکنیک (پیمایش/میدانی) و ابزار پرسشنامه و تحلیل آماره های توصیفی- استنباطی انجام شده است. جامعه آماری از بین رؤسای ادارات و کارمندان دانشگاه های دولتی در شهر تهران تعیین و با نمونه گیری تصادفی و در دسترس اجرا شده است. یافته ها: نشان داد شش متغیر/عامل کلیدی از لحاظ معناداری، شاخص میانگین و ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری در تبیین عامل اخلاق حرفه ای داشته اند. متغیرهای احساس عدالت سازمانی با (Beta) بتای استاندارد (14%)، وفاداری سازمانی (38%)، رغبت سازمانی (11%)، احترام به همکاران (39%)، همدلی با کارکنان (36%)، مسئولیت پذیری اجتماعی (14%)، عامل اثرگذار و تعیین کننده در مدل اخلاق حرفه ای هستند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد برای تحقق رفتارهای شهروندی سازمانی، دستیابی به مدلی اقتضایی و مبتنی بر موقعیت ها برای توسعه ی اخلاق حرفه ای در سازمان ضروری است. این مدل می تواند با سنجش متغیرها و شاخص های رفتار شهروندی، کدهای اخلاق حرفه ای را در سازمان، سنجیده و اندازه گیری نماید.
۲.

جستاری بر پروسه جهانی سازی یا جهانی شدن با نگاهی بر تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل ها در آموزه های جامعه شناسی جنایی و اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شکاف نسلی فرهنگ جامعه شناسی اسلام جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۹
مقدمه و هدف پژوهش: عوامل مختلف در علوم انسانی نسبی اند و نمی توان به آنها نگاهی مطلق داشت؛ از این رو نگاه به تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل ها نیز در پروسه جهانی شدن که بعداً به جهانی سازی تغییر رویه داد از این قاعده مستثنی نیست. این در حالی است که فضای مجازی دقیقاً با استعاره از وضعیت آنومی گونه که به تعابیر امیل دورکیم در جامعه شناسی جنایی بر می گردد می تواند هم تهدید و هم فرصت برای حکمرانی باشد. می تواند تهدیدی جدی برای ارزش ها و باروهای دینی و اجتماعی باشد، می تواند محملی برای گرایش نسل های مختلف به دین با توجه به ماهیت فطری گرایش انسان به معنویت باشد. روش پژوهش: نگاهی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. یافته ها: نحوه آسیب شناسی و حکمرانی موضوع توسط حاکمیت در مدیریت این فرآیند اثر گذار است می تواند وجه تهدید یا فرصت بودن آن را تعیین نماید. نتیجه گیری: اگر مدیریت صحیح صورت نگیرد حتی فرصت های جهانی شدن نیز بالقوه می تواند به عنوان تهدید فرهنگی و اجتماعی در نهایت شکاف نسلی (به معنای سیاسی امنیتی و دید حاکمیتی) را تعمیق بخشد.
۳.

ارائه الگوی فرهنگی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان دردانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: دانشجویان تربیت بدنی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانشجو معلمان تربیت بدنی الگوی فرهنگی توسعه حرفه ای دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۸
هدف پژوهش: یکی از بخش های مهم تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین، تربیت بدنی است که به عنوان یک پدیده فرهنگی، به دلیل تنوع در کارکردها، اثرات متقابلی بر سایر پدیده های فرهنگی و اجتماعی دارد. لذا این تحقیق باهدف طراحی چارچوب فرهنگی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان انجام شد. روش پژوهش: با استفاده از روش داده بنیاد و نظرخواهی از 15 نفر از خبرگان متشکل از اعضای هیئت علمی و مدرسان پیشکسوت تربیت معلم در سطح آموزش وپرورش و دانشگاه فرهنگیان و از طریق پرسشنامه باز و مرور بر متون و مطالعات داخلی و خارجی، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. یافته ها: نتایج با بهره گیری از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 103 مضمون فرهنگی فرعی و 23 مضمون فرهنگی اصلی را شامل شد. نتیجه گیری: عوامل مؤثر بر چارچوب فرهنگی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان در قالب مؤلفه های علی (شرایط عمومی، مهارت، صلاحیت، ارزشیابی، مشارکت، دانش، شناخت نیازها، کارآموزی و برنامه درسی)، زمینه ای (جوسازمانی، شرایط اداری و سازمانی، ارکان)، مداخله گر (نقش دولت، تحقیق و توسعه، دوره های کوتاه مدت، دوره های کارآفرینی و دوره های دستیاری) و پیامدها (ویژگی های معلم دوره دیده و حرفه ای، تغییر الگوهای جذب، بهره گیری از تجربیات، سازندگی، اثربخشی، تدبیر و آینده نگری) در قالب یک الگوی پیشنهادی ارائه شد تا دید گسترده تری برای سیاست گذاران این حوزه فراهم آورد.
۴.

طراحی و تبیین مدل ارتقاء سلامت اداری در سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سلامت اداری شفافیت سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۰
هدف پژوهش: هدف اصلی، طراحی و تبیین مدل ارتقاء سلامت اداری در سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور بود.روش پژوهش: روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهش، داده بنیاد بود.جامعه آماری: مشارکت کنندگان شامل اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد واحدهای مختلف در سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور بودند.روش نمونه گیری: روش نمونه گیری هدفمند و با منطق اشباع نظری تعداد 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و شیوه تحلیل، کدگذاری باز بود.یافته و نتیجه پژوهش: بر ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سطح سازمان های مناطق آزاد دو دسته عوامل موثرند. عوامل درون سازمانی شامل: عوامل فردی (پایبندی به ارزش های دینی- اخلاقی، جامعه پذیری سلامت اداری، میزان ریسک پذیری و فرصت فساد، توجه به معیشت و مسائل مالی) و عوامل سازمانی (شفافیت، ساختار سازمان، نظام نظارت و کنترل، پاسخگویی، مدیریت منابع انسانی کارآمد، قانون محوری، آموزش و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیکی) است. عوامل برون سازمانی نیز شامل: ارتقاء امنیت در مناطق آزاد، ساماندهی مناطق آزاد، عوامل اجتماعی- فرهنگی، تنش زدایی سیاسی- قانونی و ثبات و پیوند با بازارهای بین المللی می باشد. با توجه به اینکه این سازمان ها از محورهای مهم توسعه کشور هستند و نبود سلامت اداری در آنها اثرات منفی زیادی ایجاد می کند، نیازمند توجه به تمامی جوانب درون سازمانی و برون سازمانی است و نمی توان به یک و یا چند عامل در مبارزه با فساد بسنده کرد.
۵.

تعاملات فرهنگی مغولها با اروپایی هاو تاثیر آن بر معماری ورودی بناهای ایران در دوره ایلخانی با بررسی دو نمونه مسجد ایلخانی و کلیسای گوتیک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: معماری ایلخانی معماری گوتیک تعملات فرهنگی مرتفع سازی ورودی نمادهای شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۴
مقدمه و هدف پژوهش: مغولان پس از حمله به ایران و ویرانگری های اولیه شروع به سازندگی کردند و معماری خود را در ادامه معماری گذشتگان ولی با ارتفاع بیشتر در ورودی شکل دادند. شروع روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و اروپا در این دوره شکل گرفت. وروابط سیاسی بهبود پیدا کرد. این دوره همزمان با دوره معماری گوتیک اروپا بود، که شاخصه اصلی آن ارتفاع در ساخت و تناسبات ورودی آن شبیه به بناهای ایلخانی است.روش پژوهش: این پژوهش در قال ب پژوهش توصیفی تحلیلی قرار می گیرد. و اطلاعات مورد نیاز درباره آیی ن و فرهنگ مغولان و معم اری دوره ایلخان ی و اروپای آن زمان از طری ق جمع آوری اطلاعات به ش یوه کتابخانه ای و میدانی گردآوری ش ده است.روش نمونه گیری: انتخاب بنا باروش AHP انجام شده و سپس با روش مقایسه تطبیقی کیفی توافقی شاخصه های مشترک، مورد مقایسه قرار گرفت.یافته و نتیجه گیری: پس از بررسی نقش تعاملات فرهنگی مغولان و اروپاییان و مطالعه ورودی مساجد و کلیساها و مقایسه اشتراک و افتراق شاخصه ها، مشاهده شد که برخلاف تصور تاثیرات این تعامل در حوزه  بنیادین معماری به ویژه در شکل گیری ورودی بناها تاثیر نداشته است و کماکان نظریه مرتفع سازی بناها بواسطه ایجاد نمادهای شهری و ساختار قدرت طلبی مغولان معتبر می باشد.  .
۶.

طراحی الگوی جامع هوش استراتژیک مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش استراتژی مدیران دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۸
مقدمه و هدف: سازمان ها برای واکنش سنجیده و مناسب را در مقابل تغییر و تحولات محیطی نیاز به استراتژی هوشمندسازی استراتژیک دارند. مقاله حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری هوش استراتژیک مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران اجرا شده است.روش: روش تحقیق به شیوه آمیخته بوده که بخش کیفی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد و بخش کمی براساس مدل معادلات ساختاری بوده است. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته از نظرات 12 نفر از مدیران و خبرگان دانشگاه آزاد اسلامی تهران و در بخش کمی از نظرات 210 از معاونین، مدیران و روسای ادارت دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران استفاده شد.یافته ها: با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 111مفهوم اولیه، 23 مقوله فرعی و در مرحله کدگذاری محوری، پیرامون 6 مقوله اصلی دسته بندی صورت گرفت و در بخش کمی نیز از نرم افزار Smart PLS جهت تایید مدل ساختاری استفاده شد.نتیجه گیری: یافته ها حاکی از برازش مناسب الگوی هوش استراتژیک مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران بوده است. بدین معنا پیشنهاداتی نظیر اصلاح ساختار آموزش و پژوهش در دانشگاه به منظور نهادینه شدن مؤلفه های الگوی هوش استراتژیک و ...ارائه گردیده است. 
۷.

طراحی مدل سنجش سواد اطلاعاتی خبرنگاران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سواد سواد اطلاعاتی خبرنگاران مهارت های سواد اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۹
هدف پژوهش: هدف این تحقیق، طراحی مدل سنجش سواد اطلاعاتی خبرنگاران است. روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در حوزه کیفی شامل اساتید و متخصصان عرصه خبر بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده و با استفاده از روش دلفی، عوامل و مولفه های سواد اطلاعاتی خبرنگاران شناسایی شدند. جامعه آماری بخش کمی، کلیه خبرنگاران سازمان های خبری بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. یافته ها: پاسخ دهندگان در مجموع 7 عامل برای سواد اطلاعاتی و 30 مولفه برای سواد اطلاعاتی مطرح کردند و نتایج حاصل از بخش کمی نشان می دهد که استانداردهای فناوری اطلاعات، ابزارهای ارزیابی سواد اطلاعاتی، مهارت های سواد اطلاعاتی، عوامل شخصی، عوامل منطقه ای، عوامل منطقه ای محیط اطلاعاتی بر سواد اطلاعاتی تاثیر دارد و سواد اطلاعاتی بر پیامدهای سواد اطلاعاتی نوآوری سازمانی، اثربخشی، اعتماد، عملکرد مدیریتی تاثیر دارد. نتیجه گیری: برای ارتقای کارآمدی خبرنگاران، سنجش سواد اطلاعاتی آنها، مهم و راهبردی است و این مدل می تواند، سطح سواد اطلاعاتی خبرنگاران در سازمان های خبری را سنجش نماید.
۸.

بررسی تاثیر تربیت خانوادگی نوجوانان و جوانان بزهکار در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کانون اصلاح و تربیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تربیت خانوادگی نوجوانان و جوانان بزهکار پیشگیری از وقوع و تکرار جرم کانون اصلاح و تربیت یاسوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۵
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تربیت خانوادگی نوجوانان و جوانان بزهکار در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کانون اصلاح و تربیت (مورد مطالعه شهر یاسوج) است.روش پژوهش: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد نمونه آماری این پژوهش 120 نفر از نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت شهر یاسوج است که پرسشنامه محقق ساخت پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند (1991) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 25 SPSS و اسمارت PLS 3 صورت گرفته استیافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتباط بین سبک های تربیتی سهل گیرانه و استبدادی با پیشگیری جرم و تکرار جرم ارتباط مثبت و مستقیم دارد در حالی که ارتباط بین سبک تربیتی قاطع با پیشگیری از جرم و تکرار جرم منفی و غیرمستقیم استنتیجه گیری: نتایج به دست آمده از ضریب معناداری نشان دهنده تأثیر معنادار سبک های تربیتی سهل گیرانه، استبدادی و قاطع با پیشگیری و تکرار جرم است. با توجه به اینکه رابطه غیرمستقیمی بین پیشگیری از جرم و ارتکاب جرم وجود دارد، بنابراین کانون اصلاح و تربیت در شهر یاسوج باید بر پرورش ذهنی نوجوانان تمرکز نموده و نتایج ارتکاب جرم به نوجوانان و تأثیر آن بر زندگی شخص نوجوان را به صورت واقع بینانه تبیین نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸