مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 12 بهار 1397 شماره 39 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی رابطه فرهنگ و کارآفرینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۷
مقدمه و هدف پژوهش : نظر به اهمیت رابطه فرهنگ و کارآفرینی، یافتن راهکارهایی که با کمک آن ها بتوان بهترین ها را برای انجام این مهم برگزید ضروری می نمود. فرهنگ مجموعه ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و سنن که میان گروهی از افراد مشترک است و کارآفرینی به معنی فعالیتی خلاق برای کسب ارزش از طریق یک شرکت یا سازمان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ و کارآفرینی آغاز شد. روش پژوهش : روش مطالعه این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. پرسشنامه محقق ساخته ای در حهت بررسی این رابطه ابزار مناسب برای تحقق این هدف است. جامعه آماری این پژوهش را کارآفرینان منطقه 4 شهر تهران تشکیل می دهد. 150 نفر از کارآفرینان منطقه 4 استان تهران به عنوان گروه نمونه با هدف هنجاریابی این پرسشنامه، به روش تصادفی ساده، انتخاب شدند. نتایج حاصله، به این شرح است: اعتبار محاسبه شده به وسیله آلفای کرنباخ 0.89 برآورد شد که نشانگر بالا بودن اعتبار تست است. روایی محتوایی آزمون نیز با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها : نتایج حاصل از اجرای این آزمون روی نمونه فوق ن شان داد آزمون از 6 عامل اشباع شده است. این 6 عامل عبارتند از: 1- نگرش 2- باورهای مذهبی 3- سیاست های حمایتی دولت 4- حس استقلال طلبی 5- قدرت رهبری 6- ریسک پذیری. در رابطه با متغیرهای با استفاده از روش همبستگی پیرسون کمک می گیریم. نتیجه گیری: در سطح اطمینان 99/0؛ نگرش با استقلال طلبی، قدرت رهبری، ریسک پذیری، رابطه دارد، سیاست های دولت با قدرت رهبری، استقلال طلبی و ریسک پذیری رابطه دارد. در رابطه با خرده مقیاس مذهب؛ و مذهب با قدرت رهبری، استقلال طلبی وریسک پذیری رابطه دارد.
۲.

تحلیلی بر تصویرنمایی نهج البلاغه از فرهنگ بینشی و کُنشی فرماندهان مسلمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: امام علی(ع) نهج البلاغه فرهنگ تصویرنمایی فرماندهان مسلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به اینکه یکی از مجال های تصویر نماییِ نهج البلاغه، ترسیم فرهنگ حاکم بر بینش فکری و کُنش عملی فرماندهان مسلمان در میدان های جنگ و غیر آن است و فرهنگ نیز، شاخص ممیّز گروه های مختلف بشری از یکدیگر در بازشناخت آن ها از سایر طیف ها یا گروه های نظیر در جوامع دیگر است، این مقاله کوشیده است، پاره ای از ظرائف فرهنگی فرماندهان اسلامی را در حوزه پندار و کردار با رویکرد بلاغی و ادبی از منظر نهج البلاغه مطالعه نماید. روش پژوهش: گردآوری اطلاعات پژوهش، به روش کتابخانه ای؛ ابزار گردآوری آن، فیش برداری؛ تنظیم یافته ها در قالب جداول و تحلیل یافته ها نیز از نوع توصیفی بوده است. یافته ها: مؤلفه ها و صفات مورد توجه و تأکید حضرت علی(ع) برای فرماندهان و مدیران در 25 نامه از نامه های نهج البلاغه ذکر شده است. صرف نظر از ویژگی ها و صفاتی که با وجود اختلاف در لفظ، از ترادف معنایی برخوردارند، از منظر مولای متقیان(ع)، 130 ویژگی شاخص و محوری، از اوصاف و خصائص برجسته فرماندهان مسلمان در حکومت اسلامی بوده و این ویژگی ها، می باید پایه و اساسِ منش و روش آنان در انجام وظایف و تکالیف شان در برابر خداوند و امام و ولی زمانه، در قبال زیردستان و در مواجهه با دشمنان در حالات مختلف نبرد باشد که این ویژگی ها در قالب جداولی در متن مقاله ارائه شده اند. نتیجه گیری: بن مایه ی فرهنگ حاکم بر بینش و کُنش فرماندهان مسلمان، مؤلفه هایی چون تقوا، اصالت خانوادگی، نجابت، پندپذیری، فرمان پذیری، عدالت، مهربانی، پاکدلی، پاکدستی، خردمندی، فرهیختگی، بردباری، عفوپذیری، زیرکی، قانون مندی، کارآمدی، شجاعت، جنگاوری و دلیری است که نهج البلاغه این فرهنگ را به خوبی تصویر نموده است.
۳.

نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین مدل های تصمیم گیری و اعتماد سازمانی (مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدل های تصمیم گیری اعتماد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۵
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تبیین رابطه بین مدل های تصمیم گیری و اعتماد سازمانی در آموزش و پرورش استان مازندران است. روش پژوهش: توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل مدیران، معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 1412 نفر می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه های مدل تصمیم گیری، اعتماد سازمانی و فرهنگ سازمانی بود. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن ها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 83/0، 87/0 و 89/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها: در سازمان های با فرهنگ مشارکتی و ماموریتی بین مدل تصمیم گیری کارنگی و اعتماد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. در سازمان های با فرهنگ کارآفرینی بین مدل تصمیم گیری مرحله ای و اعتماد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و در سازمان های با فرهنگ بورکراتیک بین مدل تصمیم گیری سطل زباله و اعتماد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: در سازمان با فرهنگ های مختلف بین مدل های تصمیم گیری و اعتماد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .
۴.

بررسی میزان استفاده از رسانه های مختلف و ارتباط آن با ملاک های رای دهی در میان شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری 1396(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: رسانه تلویزیون شبکه های اجتماعی نامزدهای انتخاباتی رفتار رأی دهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
پژوهش حاضر، به مقایسه نقش سه رسانه مختلف تلویزیون، روزنامه و شبکه های اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 ایران پرداخته است. برای این منظور، ابتدا میزان استفاده از رسانه های مختلف برای کسب اطلاعات درباره نامزدهای انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است و سپس تاثیر هر رسانه بر شکل گیری ملاک های انتخاب رای دهندگان، بررسی شده است. روش تحقیق، ارسال پرسشنامه آنلاین بوده و جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف و تهران بوده اند که در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شرکت کرده اند. تعدادی از این افراد به صورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب شده اند و از میان آن ها تعداد 213 دانشجو به سوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مشارکت کنندگان، مطالب و برنامه های انتخاباتی تلویزیون و شبکه های اجتماعی را به میزان زیادی دنبال کرده اند، اما شبکه های اجتماعی در آگاهی سیاسی مشارکت کنندگان تاثیر بیش تری داشته و اصلی ترین منابع کسب اطلاعات مردم درباره نامزدهای انتخاباتی بوده اند. همچنین، با افزایش سطح تحصیلات تمایل افراد به استفاده از رسانه های تعاملی و مبتنی بر تفکر، افزایش می یابد. اما میان نوع رسانه و ملاک های انتخاب رای دهندگان، رابطه معناداری وجود نداشت.  
۵.

تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی شهر اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-QSPM(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: گردشگری گردشگری فرهنگی راهبرد شهر اصفهان مدل ترکیبی SWOT-QSPM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۲
مقدمه و هدف پژوهش: گردشگری فرهنگی یکی از مهم ترین وسایل مبادلات. فرهنگی ملت ها و در زمره مهمترین ابزارهای گفتگوی بین فرهنگی است. هدف از این پژوهش تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی شهر اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-QSPM می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش انجام شده توصیفی- تحلیلی می باشد جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره 2 استراتژی های so دارای بیشترین وزن می باشد و همچنین از بین 4 استراتژی انتخاب شده، موقعیت جغرافیایی مناسب شهر در برگزاری مسابقات فرهنگی کشوری و بین المللی با نمره ی جذابیت 6915/5، ایجاد شرایط و اتخاذ مواضع اصولی جهت جلب و جذب سرمایه های خارجی با نمره ی جذابیت 61/5، ممنوع کردن بازدید بیش از حد اماکن فرهنگی با نمره ی جذابیت 493/5 و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای همراهی دولت در ساماندهی صنعت گردشگری فرهنگی شهر اصفهان با نمره ی جذابیت 352/5 به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده از جداول شماره 2 و5 شهر اصفهان دارای توانمندی برای توسعه گردشگری فرهنگی می باشد.
۶.

اثرات متقابل اطلاعات حسابداری مدیریت و تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید در سازمان هایی با ارزش های فرهنگی جمع گرا و فردگرا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت عملکرد تولید تکنولوژی پیشرفته تولید فردگرایی جمع گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۴
مقدمه و هدف پژوهش: ارزش های فرهنگی یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت و نحوه تصمیم گیری مدیران می باشد، زیرا در فرهنگ های مختلف چگونگی یادگیری و تفکر افراد متفاوت است، بنابراین در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی می تواند به کارآتر شدن سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح تر توسط مدیریت بینجامد. روش پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثر ساده و تعاملی میزان اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت و تکنولوژی تولید بر عملکرد تولید در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن دو بعد جمع گرایی و فردگرایی فرهنگی در مقطع زمانی 95-94 و به روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش بیانگر این امراست که میزان اطلاعات حسابداری مدیریت، جمع گرایی و فردگرایی بر عملکرد تولید تاثیر معنی داری دارد. نتیجه گیری: در جوامع جمع گرا اثر متقابل ارتقا تکنولوژی و میزان اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت در هر دو بعد عملکرد غیرمالی و مدیریت هزینه پیشرفته بر عملکرد تولید منفی و معنی دار می باشد و در هر دو فرهنگ جمع گرا و فردگرا نیز اثر متقابل ارتقا تکنولوژی و میزان اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت در هر دو بعد عملکرد مالی و مدیریت هزینه سنتی بر عملکرد تولید منفی و معنی دار می باشد که یکی از دلایل این امر می تواند فرهنگ ملی ایرانی با اجتناب زیاد از عدم اطمینان باشد.
۷.

زمینه ها و عوامل موثر بر تحول گونه های هویت فرهنگی زنان شهرکاشان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: گونه های هویت فرهنگی پدیدار شناسی روش ترکیبی معادلات ساختاری نرم افزار وارپ پی ال اس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۲
مقدمه و هدف پژوهش: بی تردید گذر از نظام سنتی به نظام صنعتی در دهه های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن حاضر را باید یکی از اصلی ترین عوامل توجه مجدد به مقوله هویت فرهنگی دانست. چراکه چالش هایی را برای هویت فرهنگی در مفهوم مدرن آن ایجاد کرده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر در وهله اول توصیف عمیق از گونه های هویت فرهنگی و سپس کشف زمینه های موثر بر تکثر این گونه های فرهنگی در شهر کاشان است و در نظر دارد الگوی ساختاری تبیین کننده گونه های هویت فرهنگی شناسایی نماید. روش پژوهش: با روش ترکیبی و طرح اکتشافی سعی شد ابتدا با رویکرد پدیدار شناسانه، توصیف عمیقی از گونه های هویت فرهنگی و زمینه های موثر بر آن ارائه دهد و بر مبنای آن با روش کمی و مدل سازی معادلات ساختاری، مدل مفهومی مورد نظر را در بین 330 نفر از زنان شهر کاشان مورد آزمون قرار دهد. یافته ها: یافته های حاصل از مصاحبه های بخش کیفی پژوهش بیانگر پنج گونه هویت فرهنگی شامل مذهبی سنتی، مذهبی نوگرا، نوگرای مذهبی، معرفت گرا و نوگرا می باشد و زمینه های شناسایی شده موثر بر این گونه ها نیز شامل توسعه صنعتی، گردشگری، علمی، ارتباطی و تحرک اجتماعی بوده اند که مدل حاضر با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری وارپ پی ال اس مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: صنعتی شدن و افزایش امکان اشتغال زنان در مشاغل بیرون از خانه ،توسعه ارتباطات و تحرک اجتماع به تدریج هویت فرهنگی یکپارچه زنان کاشان را دچار نوعی اختلاط و ناهمگونی ساخته تا آنجا که می توان گونه های جدید هویتی را شناسایی نمود. براین اساس آنچه مورد اهمیت است .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸