مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال شانزدهم زمستان 1401 شماره 58 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی راهبردهای اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ درجهت اثربخشی نیروی انسانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۴
مقدمه و هدف پژوهشی :کارایی و اثر بخشی بعنوان برون داد نظام های انسانی و سازمانی زمانی تحقق می یابد که فرایند های کاری و رفتاری اصلاح شود ، از طرف دیگر عامل کلیدی اجرای موفقیت امیز استراتژی های بهبود و همچنین سازگاری با آشفتگی محیطی که سازمان های مدرن با ان روبرو هستند اصلاح در فرهنگ سازمانی است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی راهبرد های اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ درجهت اثربخشی نیروی انسانی می باشد. در این تحقیق از چارچوب ارزش های رقابتی کوئین و کمرون استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان انتظامی استان سیستان وبلوچستان می باشد که تعداد 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیدند . روش: تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت میدانی و پیمایشی و بر اساس هدف کاربردی می باشد .برای تحلیل داده ها در سطح استنباطی از ازمون های اماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ، فریدمن ، چولگی و کشیدگی استفاده شده است. برای پایایی تحقیق از ضریب الفای کرونباخ و برای روایی محتوا نیز از ضرایب CVR و CVI استفاده شده است. یافته ها :آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که رابطه مثبت بین متغیر های پژوهش برقرار می باشد. به این معنی که مدل مفهومی پژوهش با اطمینان 95% معنی دار بوده و بر اساس داده های موجود این مدل قادر به بیان تغییرات می باشد. نتایج : تحقیقات فرهنگ عقلایی را بعنوان فرهنگ غالب سازمانی معرفی می نماید همچنین بیشترین و کمترین اثربخشی مربوط به متغیر های دولت الکترونیک و توزیع قدرت است.
۲.

طراحی مدل توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران و ایتالیا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۱۳
هدف از این پژوهش توصیفی و کاربردی ارائه مدلی برای توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران و ایتالیا است. جهت دستیابی به مولفه های موثر بر آن، در دو مرحله ، نظر کارشناسی 29 نفر از خبره گان امور فرهنگی در حوزه ایران و ایتالیا – شامل دیپلمات ، سفیر، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی- استخراج شد و سپس از ایشان خواسته شد به سوال های پرسشنامه ای براساس سه حوزه قابلیت ها و ظرفیت ها و اشتراکات فرهنگی در شرایط موجود و مطلوب پاسخ دهند. در حوزه قابلیت ها مولفه ها و شاخص هایی چون ارزش های معنوی، مبانی قانونی، همکاری سازمان های مردم نهاد، سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی، نقش سفارت خانه ها و عضویت در سازمان های بین المللی مد نظر قرار گرفت. در حوزه ظرفیت ها محصولات فرهنگی، هنری و رسانه ای، آموزش فرهنگ و زبان، میراث فرهنگی، هنری، گردشگری و کتابخانه ای، نمایشگاه ها و جشنواره ها، شبکه سازی اجتماعی و تالارهای گفتگوی مجازی، مراکز علمی و پژوهشی و ورزش؛ و در اشتراکات: جغرافیای فرهنگی، قرابت های تمدنی و تاریخی، گفتمان های صلح طلب و منافع مشترک. پس از دستیابی به اتفاق نظر مطلوب و تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج ذیل به دست آمد: در شرایط موجود تنها حوزه ای که بر توسعه دیپلماسی فرهنگی دو کشور موثر بوده، حوزه اشتراکات فرهنگی است. این در حالی ست که در شرایط مطلوب، دو حوزه دیگر یعنی قابلیت ها و ظرفیت های فرهنگی، نیز حائز اهمیت هستند و از همین رو در تدوین مدل توسعه دیپلماسی ایران در رابطه با ایتالیا باید مدنظر قرار بگیرند.
۳.

بررسی فرایند آموزش پذیری دانش آموزان مبتنی بر رویکرد هوش افزایی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۶۲
کیفیت کنش های دانش آموزان در جامعه مبتنی بر نحوه درک و تحلیل داده های محیطی است که نشانگر قدرت انتخاب آنها در نوع پاسخدهی و تعادل سازی رفتار متناسب با موقعیت های به وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد رویکرد هوش افزایی در فرایند آموزش پذیری دانش آموزان در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا متعارف بود. جامعه پژوهش کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1401-1400بود که با توجه به ماهیت موضوع تمامی دروس 24 گانه به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت اعتباربخشی به دقت و صحت داده ها از روش خودبازبینی محقق و توصیف غنی داده ها و برای پایایی داده ها از بررسی همزمان استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از فهرست وارسی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری استفاده شده است. یافته های این تحقیق 9 مقوله اصلی 32 مقوله فرعی و 338 کد اولیه را در بر می گیرد که این مقوله ها ابعاد مختلفی از رویکرد هوش افزایی با ماهیت هوش هیجانی، مدیریتی، اقتصادی، انتزاعی، معنوی، زیست محیطی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی را شامل می شود. نتایج نشان می دهد که به دلیل ماهیت منعطف و چندگانه رویکرد هوش افزایی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی، تنوعی از فرصت های یادگیری در اجرای برنامه درسی پیش بینی شده و متناسب با قابلیت های دانش آموزان، توسعه برنامه های درسی هوشمندانه در فرایند آموزش مورد توجه قرار گیرد. از طرفی معلمان متناسب با ویژگی های هر بعد از رویکرد هوش افزایی، به توسعه یادگیری معنادار آن در زندگی بپردازند.
۴.

استخراج نقشه استراتژی تاب آوری از نگاه اسلام در مدیریت بحران سازمان ها با بهره گیری از رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک دیماتل فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۵
هدف پژوهش: تاب آوری به عنوان یک استراتژی در مدیریت بحران سازمان ها است، بدین منظور ضمن بهره گیری از درس های دین مبین اسلام و آموزه های قرآنی و همچنین اخذ نظر خبرگان، با استخراج نقشه استراتژی تاب آوری از نگاه اسلام و همچنین اولویت بندی معیارها، با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن و روش دیماتل فازی، زمینه های رشد و پایداری سازمان در شرایط بحران فراهم آید. روش پژوهش: این تحقیق با رویکرد کیفی انجام شده است، به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت تحلیلی- تبیینی است. در این پژوهش از 20 نفر از خبرگان جامعه دانشگاهی، صنعتی و اساتید دانشگاهی حوزه قرآنی برای جمع آوری آرای آنها بر روی ابعاد استخراج شده از ادبیات و روش دلفی استفاده شده است. روش انجام پژوهش: استخراج نقشه استراتژی تاب آوری در مدیریت بحران و اولویت بندی معیارها، با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن و روش دیماتل فازی صورت گرفته است. یافته های پژوهش: در فرآیند استخراج نقشه تاب آوری از دیدگاه اسلام، داشتن استراتژی و آمادگی از موثرترین عوامل آمادگی سازمان ها در بحران ها شناخته شد، نقشه استخراج شده می تواند چارچوب مناسبی جهت تدوین برنامه های سازمان ها در مدیریت بحران ها باشد.
۵.

ارائه الگویی از فرهنگ سازمانی مطلوب سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۸۴
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و عوامل تاثیرگذار در زمینه ارتقای فرهنگ سازمانی(سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) است. روش پژوهش: روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ ابزار تحلیل کمی بوده است. جامعه آماری: جامعه آماری و حجم نمونه ای شامل دو بخش کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران(تعداد جامعه 4000 نفر و حجم نمونه برابر با 350 نفر) و کارشناسان حوزه مدیریت(نمونه 15 مورد، جهت پاسخگویی به دو پرسشنامه کارشناسی محقق ساخته) به انجام رسیده است. روش انجام پژوهش:. سه مدل تحلیل عاملی، ای اچ پی فازی و دیمتل فازی جهت بررسی وجوح مختلف اهمیت شاخص های فرهنگ سازمانی به کار رفته است. یافته و نتیجه پژوهش: تحلیل عاملی نشان دارد که 8 عامل ترکیبی در شکل دهی به فرهنگ سازمانی دخیل هستند(ترکیب 56 گویه). مورد هستند. در ادامه با استفاده از روش ای اچ پی فازی، 5 مورد به عنوان شاخص های با بالاترین رتبه وارد ماتریس دیمتل فازی گردید. نتایج این شاخص نشان دهنده تاثیر عمده شاخص خطرپذیری، بر دیگر شاخص ها(خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری، تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان، توجه به تیم و جاه طلبی و تهورطلبی) بود. بنابراین، ریسک -خطرپذیری در ارتقای سایر اجزای فرهنگ سازمانی نقش تعیین کننده ای دارد و بایستی مورد تشویق قرار گیرد.
۶.

واکاوی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه بر هویت فرهنگی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۴
هدف پژوهش: در جامعه امروز ایران شبکه های اجتماعی تلفن همراه وضعیت جدیدی را برای کاربران فراهم کرده و مرزهای تازه ای را در شکل گیری هویت فرهنگی جوانان پدید آورده اند. از این رو هدف این تحقیق واکاوی تأثیراستفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه بر هویت فرهنگی دانشجویان است. روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ نتیجه، جزء تحقیقات توسعه ای، از لحاظ هدف اکتشافی و بر مبنای استراتژی تحقیق از نوع میدانی است. روش شناسی تحقیق از نوع کیفی است. جامعه آماری: جامعه آماری اساتید دانشگاهی حوزه فرهنگ و رسانه بود به منظور مصاحبه از نمونه گیری هدفمند استفاده و در نهایت 20 مصاحبه انجام شد. روش انجام پژوهش: در این تحقیق از روش کد گذاری داده ها از نوع باز، محوری و انتخابی استفاده شد و در مرحله کدگذاری اولیه تعداد 300 کد شناسایی شد و سپس از بین کدهای اولیه در مرحله دوم کدگذاری باز تعداد 198 کد شناسایی و در مرحله کدگذاری محوری 44 کد در قالب 3 مقوله (شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله ای) دسته بندی شدند و در نهایت منجر به ارائه یک مدل برخواسته از داده های تجربی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تبدیل آن ها به اطلاعات قابل استفاده در مدل از روش نظریه زمینه ای یا مبنایی بهره گرفته شد. یافته ها و نتیجه گیری: برمبنای یافته های این پژوهش، برای ابعاد مختلف هویت فرهنگی در زمینه شبکه های اجتماعی که مخاطب اصلی آن ها جوانان هستند، راهکارهایی ارائه شده است.
۷.

شناسایی راهکارهای عملی به منظور بهره برداری از بازاریابی تعاملی مبتنی بر فضای مجازی در حوزه گردشگری سلامت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۷۹
این تحقیق با هدف ارائه راهکارهای برای موفقیت بازاریابی تعاملی در فضای مجازی در حوزه گردشگری سلامت ارائه شده است، برای رسیدن به این هدف لازم است عوامل موثر بر در این تحقیق عوامل موثر بر موفقیت در بازاریابی تعاملی شناسایی و اولویت بندی شود تا براساس عوامل اثرگذار راهکارهایی ارائه گردد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اکتشافی محسوب می گردد. برای شناسایی و رتبه بندی عوامل از نظرات 16 نفر از فعالین حوزه گردشگری سلامت و اساتید دانشگاه آشنا به امور بازاریابی استفاده شده است. روش نمونه گیری در تحقیق جاری هدفمند و ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله شناسایی عوامل تکنیک دلفی و در مرحله کمی (رتبه بندی) مقایسات زوجی بوده است. در این تحقیق برای شناسایی عوامل نهایی از تکنیک دلفی فازی و برای رتبه بندی عوامل و شاخص ها از تکنیک سلسله مراتبی AHP و از نرم افزار EXCEL و EXPERT CHOICE استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده در مجموع 21 شاخص برای موفقیت بازاریابی تعاملی در فضای مجازی شناسایی گردید که این شاخص ها در قالب پنج عامل کلی دسته بندی گردیدند. براساس یافته های تحقیق به ترتیب عوامل مدیریتی، کیفیت محتوایی، کیفیت فنی، کیفیت طراحی و عوامل بازاریابی به ترتیب مهمترین عوامل معرفی شده اند. شاخص های ارتباط مستمر، قابل اعتماد بودن مطالب و منبع، سهولت امکان تعامل و سرعت در پاسخ دهی در دسته عوامل مدیریتی قرار گرفته اند. راهکارهای کاربردی با توجه به این اولویت بندی ارائه شده اند.
۸.

عوامل مؤثر در حفظ و احیای ارزشهای فرهنگی در بافت تاریخی بناهای اسلامی (مطالعه موردی بناهای شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۵۷
در این پژوهش عوامل موثر در حفظ و احیای ارزشهای فرهنگی در بافت تاریخی و بناهای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس سعی شد تا در ابتدا عوامل مرتبط با این عوامل شناسائی گردد. هدف دیگر پژوهش مشخص نمودن رابطه بین این متغیر ها در کارشناسان و خبرگان سازمان میراث فرهنگی بود ، که با استفاده از مباحث نظری و ادبیات موضوع شاخص ها استخراج و سپس با اجرای پرسشنامه ها و جمع آوری اطلاعات، رابطه متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. شناخت جامع عوامل اجتماعی در حفظ و احیای آثار تاریخی و بناهای اسلامی در راستای شناخت کامل فرهنگ و هویت آن جامعه ای است که آثار تاریخی در آن قرار دارد. چنین شناختی می تواند ابعاد مختلف جهان بینی انسان های جامعه را در دوره های تاریخی نمایان سازد. : روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای شامل اطلاعات جمعیت شناختی وسوالات متغیرهای اصلی استفاده شد. روایی محتوای این پرسشنامه ها با استفاده از نظرات متخصصان این رشته و نظرات اساتید محترم، تأیید شد، پایایی ابزار نیز علاوه بر سطح قابل قبولی که پس از اجرای اولیه روی نمونه 37 نفری با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان و خبرگان سازمان میراث فرهنگی بود که از این میان 88 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری پژوهش حاضرتصادفی ساده گزارش شده است. پایایی متغیرها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.887 تعیین شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸