مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 8 پاییز 1393 شماره 25 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مدرنیسم در اشعار فروغ و شاملو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدرنیسم شعر نو فروغ شامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۲
مقدمه و هدف پژوهش: مدرنیسم در چند دهه اخیر شیوه غالب هنر در سطح جهان بوده است که با واکنش زیبایی شناسی و فرهنگی نسبت به مدرنیته و مدرنیزاسیون مشخص می شود. ویژگی برجسته آنچه در شعر و رمان و چه در نقاشی و هنر سینما، فلسفی اندیشی و اندیشه ورزی عقلانی است. این پژوهش هدف خود را در دو قسمت دنبال کرده است: بخش اول پایه نظری پژوهش است تا به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد که مدرنیسم چیست؟ مدرنیسم در ادبیات چیست و دارا بودن چه ویژگی هایی باعث می شود که ما اثری را مدرن بنامیم؟ بخش دوم، هدفش اثبات این ادعاست که اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو آثاری مدرن هستند و طبق نظریات مطرح مدرنیسم، اطلاق صفت مدرن به آنان جایز است؛ و از طرفی مقایسه اشعار این دو شاعر به لحاظ معیارهای مدرنیستی است. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیل محتوا است و آرای نظریه رِنِه وِلِک در کتاب «نظریه ادبیات» و نیز پیتر چایلدز در کتاب «مدرنیسم» و مارشال برمن در کتاب «تجربه مدرنیته» را در نظر دارد و برخی متون فروغ و شاملو را از منظر معیارهای شکلی و محتوایی مدرنیسم، با تحلیل «مضمونی» و «مقوله ای» مورد بررسی قرار می دهد و همچنین با پیش رو قرار دادن این متون، واکنش این شاعران را به عنوان شکلی از گفتمان اجتماعی مدرنیسم در قالب دغدغه ها و دل مشغولی های نگارش مدرنیستی نشان می دهد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که در اشعار این دو شاعر معیارهای مدرنیستی از جمله، اندیشه ژرف، فردگرایی، درون نگری، فروپاشی اجتماعی، سمبول، استعاره و... برجسته است و مطابق با این ویژگی ها می توان این اشعار را مدرن نامید. در مقایسه شعرهای این دو شاعر به لحاظ ویژگی های مدرن می توان نتیجه گرفت که از حیث محورهایی مانند فردیت، درون نگری، خود ارجاعی و شکاکیت، شعر فروغ از بهره مدرنیستی بالاتری برخوردار است. هر دو شاعر تعهد اجتماعی و انسانی نیرومندی را در شعرهایشان منعکس می کنند و در عین حال بیشتر اشعار آنان، حاوی اندیشه عمیق است. در نهایت هیچ یک از دو شاعر مدرن، فلسفه اندیش نیستند.
۲.

بررسی تحول بازنمایی جنگ در آثار سینمایی دفاع مقدس (با تأکید بر آثار رسول ملاقلی پور)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازنمایی سینمای دفاع مقدس جنگ بازسازی اصلاحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۱
مقدمه و هدف پژوهش: رسانه ها و وسایل ارتباطات جمعی در این عصر به صورت اشکال نوینی، توسعه یافته و بسیاری از تحولات جامعه بشری را تحت الشعاع قرار داده اند. با توجه گسترش و تأثیرگذاری رسانه ها، این پژوهش با تکیه بر صنعت سینما به ویژه سینمای دفاع مقدس تلاش کرد تحول بازنمایی جنگ در سینمای دفاع مقدس با تأکید بر آثار رسول ملاقلی پور با بهره مندی از نظریه بازنمایی و دیدگاه های استوارت هال، چگونگی بازنمایی جنگ در سه دوره جنگ، بازسازی و اصلاحات را مورد مطالعه قرار دهد. روش پژوهش: روش تحقیق به لحاظ استراتژی، توصیفی، به لحاظ مسیر اجرا، تحلیل محتوا، به لحاظ دوره زمانی مورد بررسی، طولی، به لحاظ زمان مورد بررسی، گذشته نگر، از نظر ماهیت و هدف، بنیادی و از نظر جمع آوری داده ها، کمی است و جامعه آماری پژوهش شامل تمام فیلم های سینمایی (15 فیلم) ساخته شده توسط ملاقلی پور می باشد که سه فیلم افق، هیوا و مزرعه پدری به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که فیلم افق که دوره جنگ را نمایندگی می کند، شهادت طلبی و حضور در جبهه به صورت داوطلبانه و بازنمایی دشمن در مقام شر و باطل و نیروی ایرانی به عنوان خیر و حق از دغدغه های کارگردان بوده است. فیلم هیوا که مربوط به دوره بازسازی می باشد، به مباحث اجتماعی، واقعیات تلخ بعد از جنگ و مروری بر جنگ از زاویه انتقادی و عدم همدلی و خودسری برخی از سربازان را به تصویر می کشد و در نهایت فیلم مزرعه پدری که دوره اصلاحات را نمایندگی می کند اشاره به اعتراضات و ناخرسندی های اجتماعی از جنگ را نشان می دهد. نتیجه گیری: کارگردان تلاش کرده است متناسب با فضا و شرایط اجتماعی هر دوره به بازنمایی رویدادها و وقایع سه دوره جنگ، بازسازی و اصلاحات، متناسب با زمان ساخت فیلم ها بپردازد که یافته های برآمده از تحقیق، این امر را به خوبی نمایان می سازد.
۳.

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر تحول سازمانی (مورد مطالعه: معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی تحول سازمانی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۴۶
مقدمه و هدف پژوهش:مقوله شناسایی و ارزیابی میزان تأثیر مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر تحول سازمانی، از نیازهای مهم معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می باشد و یافته های پژوهش می تواند کمک شایانی را به این سازمان بنماید. بنابراین توجه به مؤلفه های فرهنگ سازمانی تأثیرگذار بر تحول سازمان، امری مهم محسوب شده که در این پژوهش به دنبال آن است تا با استخراج مؤلفه های فرهنگی اثرگذار بر تحول، اولویت بندی هر کدام از این مؤلفه ها را در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مشخص نماید. روش پژوهش:با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی دنیسون، چهار مؤلفه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر تحول سازمانی شناسایی شد و با توزیع و جمع آوری 501 پرسشنامه در میان کارکنان سازمان صورت گرفت اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع آوری شده و با بهره گیری از نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون نشانه تک نمونه ای که معادل نا پارامتری آزمون تی تست یک طرفه است، داده های جمع آوری شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها:مؤلفه های: فرهنگ مشارکتی، فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ مأموریتی و فرهنگ قابلیت سازگاری بر تحول سازمانی در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اثرگذار است. اولویت اول مربوط به مؤلفه فرهنگ مشارکتی و اولویت های دوم تا چهارم، به ترتیب مربوط به مؤلفه فرهنگ مأموریتی، مؤلفه فرهنگ انطباق پذیری و مؤلفه فرهنگ سازگاری است. نتیجه گیری:بر مبنای نتایج و یافته های پژوهش و مشخص شدن ارتباط معنادار بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر تحول سازمانی وجود دارد.
۴.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش با رشد اجتماعی پایش موردی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی اخلاق حرفه ای سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۵
مقدمه و هدف پژوهش: هدف نوشتار حاضر شناسایی نقش فرهنگ سازمانی در اثربخشی اخلاق حرفه ای در سازمان هاست. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری از بین هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم و از پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی آنها به تعداد 200 نفر انتخاب شده است. روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90% محاسبه گردید. یافته ها: 60 درصد، فرهنگ سازمانی را متوسط به بالا و 56 درصد، اخلاق حرفه ای را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند. بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اخلاق حرفه ای همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشته است. بین پایگاه اجتماعی و کیفیت اخلاق حرفه ای همبستگی معنی داری وجود ندارد. طبق نتایج رگرسیون، متغیر «فرهنگ سازمانی» به میزان 47% بر کیفیت اخلاق حرفه ای تأثیر داشته است. نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی مبتنی بر خدا ناظری و توکل به خداوند، منجر به تقویت روحیه مقاومت شده، علقه به کار و سازمان را تقویت نموده، روحیه تیمی تقویت شده و در نهایت منجر به پذیرش ارزش ها و هنجارها از سوی افراد شده و کیفیت اخلاق حرفه ای افزایش می یابد.
۵.

بررسی تأثیر پیامدهای فرهنگی جهانی شدن بر دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان واحد علوم تحقیقات تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پیامدهای فرهنگی جهانی شدن هویت یابی گروه های مرجع الگوهای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه و هدف: جهانی شدن به طور اعم و جهانی شدن فرهنگ به طور اخص، یکی از مباحث جدی در حوزه علوم انسانی در دنیای امروز به شمارمی آید. هدف از این پژوهش تأثیراتی که پیامدهای فرهنگی جهانی شدن بر فرایند هویت یابی، انتخاب گروه های مرجع و انتخاب الگوهای فرهنگی دانشجویان می گذارد از اهداف اساسی انجام این پژوهش بود. روش کار: پژوهش حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (4467 نفر) در سال تحصیلی 92 تشکیل می دادند که تعداد اعضای نمونه 380 نفر با استفاده از جدول حجم نمونه «کرجسی- مورگان» و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. همچنین برای سنجش روایی پرسشنامه از روش صوری و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 768/. می باشد، استفاده شد. داده های موردنیاز با استفاده از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار «اس، پی، اس، اس» و با استفاده از آزمون های کولموگرف- اسمیرنف (به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها) ، شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (پیرسون و رگرسیون) جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردید. یافته ها و نتایج: یافته های بدست آمده تمامی فرضیه پژوهش را مورد تابید قرار داده است، بدین معنا که پیامدهای فرهنگی جهانی شدن بر فرایند هویت یابی، انتخاب گروه های مرجع و انتخاب الگو های فرهنگی دانشجویان تأثیرگذار است؛ که این امر حاکی از گرایش دانشجویان به عناصر فرهنگی فراملی حاصل از جهانی شدن می باشد
۶.

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی الکترونیکی سرمایه اجتماعی همیاری مشارکت پذیری اعتماد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲
مقدمه و هدف پژوهش: تعاملات اجتماعی از عناصر بنیادین هر جامعه ای محسوب می شود. باستانی می گوید که بر اساس دیدگاه شبکه، روابط و پیوندها به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می شوند و فرد از طریق آنها به منابع و حمایت های موجود در شبکه دسترسی می یابد. از نظر بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما شبکه در سطح گروهی مطرح می شود که در آن صورت، سرمایه اجتماعی شامل روابط، اعتماد، هنجارها، مشارکت و ...می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش نیز سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه و به عنوان سرمایه اجتماعی شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، مطالعه تأثیر شبکه مجازی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان می باشد. فرض بر آن است که مؤلفه های سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد و همیاری) تحت تأثیر شبکه های اجتماعی الکترونیکی می باشند. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری را دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران تشکیل می دهند. حجم نمونه 172 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انتخاب گردید. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر شبکه مجازی بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد و همیاری) دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران کمتر از حد متوسط می باشد. نتیجه گیری: آزمون فرضیه اصلی آشکار می سازد که شبکه های اجتماعی الکترونیکی بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی از جمله مشارکت، همیاری و اعتماد تأثیر نسبتاً قوی دارد
۷.

تأثیر برنامه های فرهنگی و عقیدتی بر شادی و نشاط بانوان شاغل مطالعه موردی وزارت جهاد کشاورزی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شادی و نشاط برنامه های فرهنگی آموزش های عقیدتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۹
مقدمه و هدف پژوهش: پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ایجادکننده آن در سازمان ها از آنجا ناشی می شود که شادی از یک طرف عواطف مثبت پرسنل را افزایش داده و از طرفی با کاهش عواطف منفی، باعث افزایش بهره وری خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر برنامه های فرهنگی و دینی بر شادی و نشاط بانوان شاغل در وزارت خانه جهاد کشاورزی است. روش تحقیق: روش تحقیق این مقاله برای رسیدن به هدف فوق پیمایش بوده است و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در سطح تحلیل توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS و آلفای کرونباخ، صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق شامل 513 نفر از کارکنان زن وزارتخانه در سطح ستادی بودند که طبق فرمول کوکران 219 نفر و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که برنامه ها در بعد شخصی خانوادگی، اداری و سازمانی بیشترین تأثیر را در بانوان داشته است، همچنین انتظارات از زندگی و میزان دینداری بودن افراد با میزان تأثیر برنامه ها در شادی و نشاط بانوان رابطه معنی داری به دست آمده است
۸.

بررسی عوامل مؤثر در شبکه اجتماعی فیس بوک نسبت به جذب دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی مجازی فیس بوک مشارکت اجتماعی مشارکت سیاسی مشارکت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۸
مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به اینکه عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی بخصوص شبکه فیس بوک در کشور ما رو به افزایش است و این فراوانی در بین دانشجویان نیز با توجه به آمار های اعلام شده از سوی منابع مختلف خبری روند رو به رشدی را دارا می باشد بررسی عوامل این افزایش جمعیت و علل و عوامل آن می تواند مفید واقع شود. روش پژوهش: در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است و همچنین جهت انتخاب حجم جمعیت نمونه در هر لایه از روش انتساب متناسب یا PPS استفاده شده است. روش این پژوهش، پیمایشی و کتابخانه ای و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه بوده است جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و همچنین علوم و تحقیقات تهران بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از بسته نرم افزاری spss استفاده شده است. یافته ها: بررسی نتایج توصیفی به عمل آمده نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان در گروه سنی 20 تا 27 سال قرار می گیرند. همچنین بیشترین فراوانی مربوط به خانم ها با 7/55 درصد استدر پژوهش حاضر از بین فرضیه های مطرح شده که به بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، آموزش، اطلاع رسانی و سرگرمی شبکه اجتماعی فیس بوک در بین دانشجویان رشته علوم ارتباطات می پردازد به جز مشارکت اقتصادی فرضیه های دیگر تأیید شده است. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر نتایج امیدوار کننده ای به جز در مورد مشارکت اقتصادی به دست آمد که آن هم می تواند به دلیل نداشتن سرعت کافی برای فعالیت های اقتصادی در اینترنت، عدم اطمینان به فعالیت اقتصادی از طریق این شبکه ها و یا آشنا نبودن کاربران با شیوه های مختلف فعالیت اقتصادی باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸