مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 11 پاییز 1396 شماره 37 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پایداری درگیر شدن در کار سازگاری سکوت سازمانی عملکرد کارکنان فرهنگ سازمانی مأموریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۰
مقدمه و هدف پژوهش: فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند هم چنین بسیاری از سازمان ها به این معمای آشکار پی برده اند که بیشتر کارکنان، حقایق را در ارتباط با مسائل و مشکلات سازمانی می دانند ولی جرات بیان این حقایق را ندارند. در واقع سکوت سازمانی یک فرآیند غیر کارا است که تمام تلاش های سازمانی را از بین می برد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران صورت گرفته است. روش پژوهش: روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نوع توصیفی بود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران به تعداد 214 نفر بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 138 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها براساس پرسشنامه استاندارد 15 سؤالی مطالعه ون داین و همکاران (2003) برای سکوت سازمانی؛ پرسشنامه 50 سؤالی فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و 40 سؤال برای اندازه گیری عملکرد کارکنان بر مبنای پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (2005) انجام گرفت. پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بیش از 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است (AVE>0.5). یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری بوده است. یافته های پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، بر مبنای شاخص های مقادیر قابل قبول و معنادار ضرایب مسیر، بارهای عاملی، واریانس تبیین شده و شاخص GOF، بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که سکوت سازمانی با میانجی گری فرهنگ سازمانی بر روی عملکرد کارکنان به صورت منفی و معنادار تأثیرگذار است. شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی گری فرهنگ سازمانی با استفاده از شاخص VAF مقدار 426/0- به دست آمد. تأثیر سکوت سازمانی بر فرهنگ سازمانی به صورت منفی و فرهنگ بر عملکرد کارکنان به صورت مثبت و معنادار نیز تائید شده است.  
۲.

نقشه روابط علّت و معلولی میان سبک رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی با برخی از متغیرهای روان شناختی مرتبط با آن در دانشگاه های علوم پزشکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین توانمندسازی روان شناختی فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۹
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه با توجه به شتاب فزاینده در جهت توسعه سازمانهای بهداشتی - درمانی و فعالیت هایشان در مسیر پیشرفت، از مهم ترین سرمایه ها در این سازمان ها، نیروی انسانی است. از طرفی نقش سبک های رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی بر این نیروی انسانی کارآمد و پرانگیزه، که مستقیم در وظایف خطیر و پراهمیت منابع انسانی اثر می گذارند، غیرقابل انکار است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تبیین نقشه روابط علّت و معلولی میان رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی با برخی از متغیرهای روان شناختیمرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت پذیرفت. روش پژوهش: این پژوهش به صورت توصیفی - همبستگی انجام گرفت، براین اساس مدیران و متخصصین منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل به صورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری داده ها از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده، هم چنین برای تحلیل داده ها نیز از تکنیک دیمتل و نرم افزار اکسل گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد، رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی به عنوان تأثیرگذارترین متغیرها معرفی و هم چنین خلاقیت کارکنان به عنوان کم تأثیرترین متغیر انتخاب و کمترین میزان تأثیرگذاری را به خود اختصاص داده است. بر اساس میزان اهمیت متغیرها نیز می توان گفت رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی پراهمیت ترین، و عدالت سازمانی نیز به عنوان کم اهمیت ترین متغیر در روابط علّی مشخص شده اند. نتیجه گیری: از آنجا که رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی بیشترین تأثیر را بر متغیرها داشته است، مدیران می توانند با توجه و تمرکز بر سبک رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی، باعث تقویت خلاقیت، توانمندسازی روانی کارکنان، و عدالت در سازمانی شوند، و دانشگاه را به سوی دانشگاهی پیشرو درزمینه مسائل بهداشتی - درمانی و دست یابی به اهداف سازمانی سوق دهند.
۳.

تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی بهروزی سازمانی چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۵۷
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی - توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 85 نفر و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب رگرسیون خطی و روش آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمون فریدمن استفاده شده است. در این پژوهش برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده گردید و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 886/0 به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که عدالت سازمانی با ضریب 822/0 بر چابکی سازمانی و با ضریب 847/0 بر بهروزی سازمانی تأثیر مثبتی دارد. بر اساس نتایج آزمون فریدمن بیشترین میزان تأثیر بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی به ترتیب عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، می باشد. نتیجه گیری: دستاورد کلی پژوهش بر این نکته دلالت دارد که عدالت سازمانی تأثیر مهم و تعیین کننده ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی از نظر کارکنان دارد و ضرورت توجه به نقش عدالت سازمانی در بانک های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود را بیش از پیش نمایان می سازد.  
۴.

رابطه اخلاق کار اسلامی با نگرش نسبت به تغییر سازمانی در استانداری استان اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اخلاق کار اسلامی نگرش به تغییر سازمانی بعد شناختی بعد عاطفی بعد رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۰
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با نگرش به تغییر سازمانی در بین کارکنان و مدیران استانداری اصفهان بود. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در استانداری اصفهان به تعداد 416 در سال1395 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها: ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد اخلاق کار اسلامی علی (1998) و نگرش به تغییر سازمانی دانهام و همکاران (1989) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای اخلاق کار اسلامی علی (1998) 873/0 و نگرش به تغییر سازمانی دانهام و همکاران (1989) 772/0 برآورد شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری 22 SPSS استفاده شد. نتیجه گیری : یافته های پژوهش نشان داد که اخلاق کار اسلامی با نگرش به تغییر سازمانی در استانداری اصفهان رابطه معنی دار دارد (p<0/05).
۵.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی با تکیه بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: اداره کل ثبت و اسناد و املاک شهر مشهد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اخلاق کاراسلامی فرهنگ سازمانی عملکرد شغلی رفتارشهروندی سازمانی رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۱
مقدمه و هدف پژوهش: ترکیب فرهنگ سازمانی با اخلاق کاراسلامی، مدیران را با این مساله مواجه می نماید که آیا این دو عنصر می توانند عملکرد شغلی بهتری برای کارکنان به ارمغان آورند و یا نیاز به متغیرهای دیگر می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر عملکردشغلی کارکنان اداره ثبت و اسناد شهر مشهد می باشد. بر این اساس از متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و رضایت شغلی به عنوان میانجی استفاده شده است. روش پژوهش: این تحقیق به روش آزمون فرض و بر اساس پرسشنامه انجام شده و شامل 9 فرضیه اصلی می باشد که داده ها از نمونه 113 تایی از کارکنان، بر اساس مدل معادلات ساختاری و با تکنیک حداقل مربعات جزئی و با نرم افزار Smart PLS جمع آوری و مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی - همبستگی است. یافته ها: یافته ها و خروجی های نرم افزار نشان داد که از 9 فرضیه اصلی 8 فرضیه تایید و فقط یک فرضیه رد شده است. بدین معنا که اخلاق اسلامی تاثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان نداشته است (103/0 =β و 100/1 (t=، در بین متغیرهای موجود و تاثیرپذیر از اخلاق کار اسلامی، متغیر عملکرد شغلی کارکنان بیشترین تاثیر را از آن دریافت کرده است. نقش میانجی رفتارشهروندسازمانی نیز در رابطه بین اخلاق کار اسلامی و عملکردشغلی کارکنان تایید نشد. تاثیر سایر متغیرهای میانجی تحقیق نیز مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: بر این اساس می توان به این نتیجه رسید که رعایت معیارهای اخلاق اسلامی در فرهنگ سازمانی که از این ارزشها و معیارها حمایت می کند می تواند به نفع سازمان های ایرانی باشد.
۶.

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با یادگیری سازمانی در بین کارکنان استانداری خراسان رضوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت دانش یادگیری سازمانی اجتماعی سازی برونی سازی ترکیب درونی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۸
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان استانداری خراسان رضوی انجام شده است. در همین راستا شناسایی ابعاد مدیریت دانش و ارتباط آن با سطوح یادگیری سازمانی از اهمیت برخوردار است که در این پژوهش به بررسی این مورد در سازمان بزرگی چون استانداری خراسان رضوی به عنوان یک سازمان دانش محور به جای سازمان تولید محور پرداخته می شود.این پژوهش بر آن است به این سوال اساسی پاسخ گوید که آیا بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در استانداری خراسان رضوی رابطه وجود دارد یا خیر؟ روش پژوهش: این پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان رسمی و پیمانی استانداری خراسان رضوی به تعداد 303 نفر می باشد. تعداد حجم نمونه کل با استفاده از فرمول کوکران، با 5/0 % برابر با 169 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها در بخش مدیریت دانش از پرسشنامه نوناکو و تاکوچی استفاده شده است. هم چنین برای تعیین میزان پایایی و روائی تحقیق این که از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است هم به میزان 96/0 آلفای کرانباخ برای کلیه سوالات دست یافتیم. به منظور تحلیل داده های گردآوری شده از ضریب همبستگی پیرسون، گرسیون چندگانه گام به گام، تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون شفه و مدل سازی معادله ساختاری استفاده گردید. یافته ها: یافته های بدست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش با یادگیری سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. تمامی فرضیات مبنی بر ابعاد مدیریت دانش (اجتماعی سازی – برونی سازی – ترکیب و درونی سازی) و رابطه آن با یادگیری سازمانی تایید می شود. نتیجه گیری: نتیجه گیری در مورد مدیریت دانش و یادگیری سازمانی این است که این دو رویکرد دخیل در افزایش سرمایه های عقلانی، ظرفیت ها و قابلیت های انسانی برای اقدامات موثر و مکمل هم هستند و هر دو توان بالقوه و لازم برای نیل به سطوح بالای اثربخشی را ارائه می کنند.
۷.

شناسایی عوامل نفوذ فرهنگی در تمایل افراد به نوع جدید زندگی زوجین (هم خانگی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نفوذ فرهنگی تغییرات اقتصادی تغییرات اجتماعی تغییرات فرهنگی رسانه های جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۴
مقدمه و هدف پژوهش: در کشور ما، همیشه نگرشی مثبت نسبت به خانواده وجود داشته و خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه تلقی شده است، اما درجامعه امروزی، خانواده دچار دگرگشت مفهومی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل نفوذ فرهنگی در تمایل افراد به نوع جدید زندگی زوجین (هم خانگی) از دید نظریه های فرهنگی می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مردان و زنان تهرانی هستند که هم خانگی را تجربه کرده اند و جامعه نامحدودی را در میان مردان و زنان شهر تهران تشکیل می دادند. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. از آن جایی که هم خانگی در ایران جرم محسوب می شود، شناسایی هم خانه ها به سختی انجام شده است، به همین دلیل، با استفاده از نمونه گیری هدف مند، با 25 نفر از پاسخ گویان (حجم نمونه = 25 نفر)، که تجربه هم خانگی داشته اند، مصاحبه شد. یافته ها: به منظور شناسایی عوامل موثر بر هم خانگی، ابتدا با 7 نفر از پاسخ گویان مصاحبه عمیق به عمل آمد و پس از شناسایی عوامل موثر، یک پرسشنامه طراحی شد. این پرسشنامه که متشکل از تعدادی سئوال بسته بود، و روایی و پایایی آن به دست آمده بود، در میان مردان و زنانی که هم خانگی را تجربه کرده بودند، توزیع شد. با استفاده از نرم افزار SPSS، داده های پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتری t استفاده شده است. نتیجه گیری: با توجه به شناسایی عوامل نفوذ فرهنگی در میان مردان و زنانی که تمایل به هم خانگی دارند تغییرات اقتصادی، رسانه های جهانی، تغییرات فرهنگی، تغییرات اجتماعی به ترتیب اولویت بندی از طریق آزمون فریدمن به عنوان عوامل نفوذ فرهنگی شناخته شد.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸