مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 14 بهار 1399 شماره 47 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی عوامل فرهنگی مدیریت در قرآن با رویکرد توجه به زمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت مدیریت زمان مدیریت در قرآن عوامل فرهنگی مدیریت در قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۸
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی، اخلاقی و مدیریت اسلامی بیان می کند، قرآن به عنوان جامع کتب آسمانی، منّتی بی حد است که می تواند توان مدیریت انسان را به صورتی ویژه بالا ببرد. روش پژوهش: در این پژوهش با بهره گیری از آیات قرآن، زمان و اهمیت آن، چگونگی استفاده از زمان در قرآن کریم، نحوه بهره گیری از گذشته برای اصلاح برنامه های آینده و رفع ایرادات و ارتقاء توانمندی ها بیان شده است. یافته ها: زمان پژوهی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگی مدیریت و از نیازهای ضروری سازمانی است. زیرا می تواند فرد را در مدیریت امور خویش به صورت علمی و عملی یاری رساند. پس هر فردی باید توانش را در این زمینه بالا ببرد و قرآن کریم منبع یگانه ای برای این پژوهش محسوب شود. نتیجه گیری: دانستن عوامل مربوط به زمان پژوهی و فرهنگی مدیریت زمان برای افراد تعیین کننده استراتژی های سازمان لازم است تا برای لحظه به لحظه سازمان، برنامه ای درست داشته باشند. که البته این توانایی زمانی حاصل می شود که شخص، علاوه بر داشتن مهارت در رشته مربوطه، از علم قرآنی هم اطلاع داشته باشد. تحقیق در گذشته و آینده، شناخت و علم به آنها، و نیز توجه مداوم به آنها سه راهبردی است که برای مدیریت در زندگی توصیه می شود.
۲.

نقش تبلیغات بر مصرف محصولات فرهنگی، در میان خانواده های تهرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تبلیغات محیطی تبلیغات چاپی تبلیغات القایی تبلیغات پخشی و مصرف محصولات فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۵
مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش تبلیغات در مصرف محصولات فرهنگی، در میان خانواده های تهرانی بود. نوع تحقیق توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل خانواده های تهرانی دانشجویان دکترا و ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات تهران به تعداد 97 خانواده بود که به صورت سرشماری در بین جامعه آماری توزیع گردید. روش پژوهش: ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل یک پرسشنامه با 30 گویه بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت بود. روایی دو پرسشنامه به صورت محتوای تایید گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 819/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار Lisrel انجام شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که تبلیغات های محیطی، چاپی، القایی و پخشی از نظر پاسخگویان بر مصرف محصولات فرهنگی تاثیرگذار بوده و بیشترین تاثیرگذاری را تبلیغات محیطی با ضریب مسیر 52/0 و کمترین تاثیرگذاری را متغیر تبلیغات پخشی با ضریب مسیر 32/0 بر مصرف محصولات فرهنگی داشته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تبلیغات می تواند با فناوری های نوین در پی اطلاع رسانی محصولات فرهنگی باشد. تبلیغات محصولات فرهنگی می تواند در بین مردم جامعه نیز تاثیرگذار باشد و تبادل اندیشه ها و رفع نیازهای اجتماعی بین افراد را موجب شود.
۳.

بررسی تاثیرشبکه های مجازی برفرهنگ خانواده شهرنشین منطقه دوتهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فضای مجازی فرهنگ شهرنشین ارزشهای خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۹
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه خانواده ایرانی در سبد فرهنگی خود مواجه با شبکه های ماهواره ای، فضای مجازی، رسانه های مدرن است که هر کدام به نوبه خود بخشی از فرآیند تأثیرگذاری در خانواده راهدف گرفته اند. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های مجازی بر فرهنگ خانواده شهرنشین می باشد. هدف این مقاله تعیین میزان تأثیر استفاده از شبکه های مجازی بر کاهش ارزش های خانواده، کاهش روابط اعضای خانواده، افزایش رفتار انحرافی خانواده ها است. روش پژوهش :این تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر روش گردآوری داده ها «توصیفی- پیمایشی» است و به خاطر این که خانواده شهرنشینی در منطقه 2 شهر تهران را مورد مطالعه قرارداده است، می توان آن را مطالعه موردی به حساب آورد. جامعه آماری شامل خانواده های منطقه دو شهر تهران می باشند که این تعداد برابر با 250000 می باشد. در این تحقیق به وسیله نمونه گیری تصادفی دردسترس ساده اقدام به نمونه گیری می کنیم. یافته ها: برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد و حجم جامعه آماری 385 نفر برآورد گردید. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. به منظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق ضمن آزمون روایی و پایایی پرسشنامه، پس از استخراج داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها، تبیین سؤالات از طریق اجرای آزمون های آماری مربوط نظیرFriedman, Path Analysis, Regression, Alpha Chronbach, GFI  استفاده شد. نرم افزار آماری مورد استفاده به منظور انجام تجزیه و تحلیل ها،  SPSSwinمی باشد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد بین استفاده از شبکه های مجازی و فرهنگ خانواده شهرنشین رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. میزان این تاثیر 0.987 می باشد. هم چنین استفاده از شبکه های مجازی بر کاهش ارزش های خانواده، کاهش روابط درون خانواده و افزایش رفتارهای انحرافی رابطه معنی داری وجود دارد و میزان تاثیرگذاری استفاده از شبکه های مجازی بر فرهنگ خانواده به ترتیب: روابط درون خانواده 0.894، ارزش های خانواده 0.582 و رفتارهای انحرافی 0.626 می باشد.  
۴.

تأثیر تغییر مدیران مدارس در بروز مسائل فرهنگی- اجتماعی برای دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه 3 شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مشکلات جتماعی مشکلات فرهنگی دانش آموزان دبیرستانی تغییر مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه و هدف پژوهش: یکی از عوامل تاثیرگذار در مشکلات ایجاد شده در دانش آموزان دبیرستانی تغییر در مدیران آنها می باشد. این تغییر در مدیران می تواند باعث مشکلات اصلی در زمینه های مختلف اجتماعی، کنشی، منشی و بینشی ایجاد کند. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مشکلات اجتماعی و فرهنگی در دانش آموزان منطقه سوم تهران است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی می باشد و روش بررسی داده ها توصیفی پیمایشی است. اطلاعات نظری پژوهش، به روش کتابخان ه ای و ب ا استفاده از نشریات و کت ب و س ایت ه ا ی اینترنت ی گردآوری شده است و برای جمع آوری داده ها از روش میدانی استفاده شد که این داده ها براساس رویکرد کمی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارکنان مدارس و دانش آموزان مدارس دوره متوسطه است که تعداد این جامعه برای مدیران 90 و برای دانش آموزان در دسترس 115 بوده است که براساس فرمول کوکران تعداد هر دو حجم نمونه 90 نفر تخمین زده شده است. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این دو پرسشنامه در بین 90 نفر از دانش آموزان و 90 نفر از مدیران و کارکنان مدارس منطقه 3 تهران توزیع شده است و نهایتا نتایج با نرم افزار SPSS مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه ها توسط نخبگان تایید شده است و نتایج آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیران 824/0 و برای پرسشنامه دانش آموزان 768/0 بوده که با توجه به بیشتر بودن مقدار آلفای کرونباخ از 7/0، پایایی پرسشنامه ها نیز تایید شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که بین شاخص های تغییر مدیران و مشکلات کنشی، منشی، بینشی و اجتماعی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد (p<0.05) به عبارتی می توان گفت که بین تمامی متغیرهای مشکلات کنشی، منشی، بینشی و اجتماعی با تغییر مدیران رابطه خطی بر قرار است. نتیجه گیری: مسائل فرهنگی جامعه و میزان پایبندی یک جامعه به آداب و رسوم سنتی یک عامل دیگر در پیش بینی احتمال وقوع آسیب های اجتماعی در یک جامعه است. هر چه افراد به سنن و آداب فرهنگی خود پایبندی بیشتری داشته باشند احتمال وقوع آسیب کمتر خواهد شد. مبادلات مختلف یک جامعه با جوامع دیگر نیز حائز اهمیت است. سیاست های مورد استفاده در این زمینه تأثیر کلانی در سلامت جامعه و حفظ آن از مشکلات ومعضلات قابل سرایت از جوامع دیگر خواهد داشت.  
۵.

کارکرد هوش سازمانی در برنامه ریزی راهبردی سازمان (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علوم انسانی قم)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش سازمانی برنامه ریزی برنامه راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۴
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف شکل گیری برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر هوش جمعی سازمانی در یک موسسه آموزش عالی طراحی شده است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. روش پژوهش: از حیث نحوه گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های توصیفی محسوب می شود و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای تحقیق، از نوع علٌی است. در جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت و پرسشنامه برنامه ریزی راهبردی برایسون، استفاده شده است. جامعه آماری عبارتند از کارکنان موسسه آموزش عالی علوم انسانی، که به کمک فرمول کوکران، در سطح اطیمنان 95 درصد، حجم نمونه آماری 117 نفر مشخص شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 93 درصد تعیین شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش سازمانی و برنامه ریزی راهبردی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و فرضیه اصلی پژوهش پذیرفته شد. نتیجه گیری: نتایج ضریب همبستگی نشان داد که همه ابعاد متغیر هوش سازمانی ارتباط مثبت و معناداری با همه ابعاد برنامه ریزی راهبردی دارند.
۶.

شناسایی عوامل موثر بر رشد سخاوت سازمانی براساس روش پدیدارشناسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سخاوت سازمانی پدیدارشناسی عوامل برون سازمانی عوامل درون سازمانی عوامل فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۸
مقدمه و هدف پژوهش: یکی از عوامل تاثیرگذار در مشکلات ایجاد شده در دانش آموزان دبیرستانی تغییر در مدیران آنها می باشد. این تغییر در مدیران می تواند باعث مشکلات اصلی در زمینه های مختلف اجتماعی، کنشی، منشی و بینشی ایجاد کند. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مشکلات اجتماعی و فرهنگی در دانش آموزان منطقه سوم تهران است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی می باشد و روش بررسی داده ها توصیفی پیمایشی است. اطلاعات نظری پژوهش، به روش کتابخان ه ای و ب ا استفاده از نشریات و کت ب و س ایت ه ا ی اینترنت ی گردآوری شده است و برای جمع آوری داده ها از روش میدانی استفاده شد که این داده ها براساس رویکرد کمی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارکنان مدارس و دانش آموزان مدارس دوره متوسطه است که تعداد این جامعه برای مدیران 90 و برای دانش آموزان در دسترس 115 بوده است که براساس فرمول کوکران تعداد هر دو حجم نمونه 90 نفر تخمین زده شده است. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این دو پرسشنامه در بین 90 نفر از دانش آموزان و 90 نفر از مدیران و کارکنان مدارس منطقه 3 تهران توزیع شده است و نهایتا نتایج با نرم افزار SPSS مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه ها توسط نخبگان تایید شده است و نتایج آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیران 824/0 و برای پرسشنامه دانش آموزان 768/0 بوده که با توجه به بیشتر بودن مقدار آلفای کرونباخ از 7/0، پایایی پرسشنامه ها نیز تایید شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که بین شاخص های تغییر مدیران و مشکلات کنشی، منشی، بینشی و اجتماعی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد (p<0.05) به عبارتی می توان گفت که بین تمامی متغیرهای مشکلات کنشی، منشی، بینشی و اجتماعی با تغییر مدیران رابطه خطی بر قرار است. نتیجه گیری: مسائل فرهنگی جامعه و میزان پایبندی یک جامعه به آداب و رسوم سنتی یک عامل دیگر در پیش بینی احتمال وقوع آسیب های اجتماعی در یک جامعه است. هر چه افراد به سنن و آداب فرهنگی خود پایبندی بیشتری داشته باشند احتمال وقوع آسیب کمتر خواهد شد. مبادلات مختلف یک جامعه با جوامع دیگر نیز حائز اهمیت است. سیاست های مورد استفاده در این زمینه تأثیر کلانی در سلامت جامعه و حفظ آن از مشکلات ومعضلات قابل سرایت از جوامع دیگر خواهد داشت.
۷.

برازش مدل صلاحیت های حرفه ای هانتلی در بین آموزگاران استان اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تعهد حرفه ای دانش حرفه ای صلاحیت حرفه ای آموزگاران عمل حرفه ای مدل هانتلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مسائلی که در سال های اخیر به آن پرداخته شده است وجود مدلی برای تعیین و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان می باشد که در کشورهای توسعه یافته توجه بیشتری به این امر شده و توانسته اند مدل های مورد نظر سیستم آموزشی خود را تهیه و تدوین نمایند. در کشور ما نیز این امر در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است و کارهای زیربنایی آن نیز تا حدودی انجام شده است. یکی از دغدغه های موجود در آموزش و پرورش کشور ما نبود مدل مناسب برای صلاحیت های حرفه ای و عمومی آموزگاران می باشد. متاسفانه چنین مدلی در کشور وجود ندارد و معلمان مبنا یا استاندارد خاصی برای بهبود مهارت های خود ندارند. نگارنده به عنوان یک معلم در سیستم آموزشی کشور این دغدغه را نه تنها خود بلکه از سوی بسیاری از معلمان و دلسوزان سیستم آموزشی کشور احساس کرده و در این تحقیق سعی بر ارائه مدل مناسب در این زمینه دارد. روش پژوهش: تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماریشامل همه آموزگاران شاغل در سال تحصیلی 97-96 در استان اصفهان می باشد که به 5 قسمت تقسیم گردید و از بین آنها دو قسمت انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 345 نفر برآورد شد. نمونه ها نیز به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابتدا صلاحیت های حرفه ای معلمان براساس بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق شناسایی و تعیین شدند. حدودا 90 شاخص در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. بعد از بررسی روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظر کارشناسان مولفه ها و شاخص های هر مولفه تعیین شدند، پرسشنامه نهایی شامل 3 متغیر (مولفه اصلی مدل) و 80 گویه براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت و مبتنی بر این مدل نهایی تدوین گردید. یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 842/0 بدست آمد که بیان گر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی پرسشنامه بود. جهت بررسی برازش مدل از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد مدل کلی تحقیق از برازش مناسب برخوردار است و مدل صلاحیت های حرفه ای آموزگاران استان اصفهان از برازش مناسب برخوردار است. هم چنین در مدل ساختاری، بارهای عاملی و مقادیر t معناداری نشان می دهد که عمل حرفه ای با بار 463/0 بیشترین نقش را در صلاحیت حرفه ای آموزگاران دارد. تعهد حرفه ای با بار عاملی 335/0 در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد و دانش حرفه ای با بار عاملی 321/0 در جایگاه سوم اهمیت قرار گرفته است.   نتیجه گیری: در فرضیه ی "دانش حرفه ای به عنوان یکی از مؤلفه های صلاحیت های حرفه ای آموزگاران استان اصفهان از اعتبار بالایی برخوردار است. "در فرضیه ی "عمل حرفه ای به عنوان یکی از مؤلفه های صلاحیت های حرفه ای آموزگاران استان اصفهان از اعتبار بالایی برخوردار است."

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸