مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال دوم زمستان 1387 شماره 2 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

طراحی مدل اندازه گیری تأثیر رسانه ملی در توسعه فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه فرهنگی رسانه ملی رادیو تلویزیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۵
در این پژوهش به منظور طراحی مدل مطلوب توسعه فرهنگی برای رسانه ملی و تعیین شاخص های فرهنگی توسعه از نظرات و دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان، همین طور گزارشات جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو ) در بخش توسعه فرهنگی و نیز مجموعه گزارشات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده گردیده است     . بر این اساس ابعاد، مولفه ها و شاخ صهای موثر در توسعه فرهنگی با رویکرد رادیویی و تلویزیونی تعیین و سپس با مراجعه به خبرگان     ( اساتید حوزه های مدیریت، علوم اجتماعی و ارتباطات ) میزان اهمیت هر یک از آنها مشخص و نهایتاً مدل مزبور در     4 بعد، 13 مولفه و 42 شاخص طراحی شده است . در مرحله ی بعد به منظور سنجش قابلیت پیاده سازی مدل طراحی شده، در قالب پرسشنامه با مراجعه به مدیران ارشد   سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وضعیت موجود رسانه ملی در هر یک از مولفه های موثر بر توسعه   فرهنگی رادیویی     - تلویزیونی تعیین و میزان انحرافات از وضع آرمانی و مطلوب محاسبه گردیده است . نتایج حاصله بیانگر آن است که میزان انحرافات، از وضع آرمانی حدوداً بین     47 تا 62 درصد و میزان انحرافات از وضعیت مطلوب بین     27 تا 54 درصد می باشد .  
۲.

ارائه الگوی مهندسی فرهنگ با رویکرد آینده پژوهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مهندسی فرهنگ مهندسی فرهنگی آینده پژوهی فرهنگ مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۸
در این مقاله د ر راستای تبیین مفهوم مهندسی فرهنگ با رویکرد آینده پژوهی ، نخست ضمن ار ائ ه مفاهیم مهندسی فرهنگ و رویکردهای مختلف در این خصوص و معرفی روشهای آینده پژوهی نسبت به بررسی فرهنگ موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف آن اقدام گردیده و راههای رسیدن به فرهنگ مطلوب با استفاده از رویکردهای آینده پژوهی مشخص می گردد . در ادامه ، سطوح مولفه ها و شاخص های مورد نظر بر اساس دیدگاه ادگار شاین و با کمک تحقیقات انجام شده توسط هافستده، محسنی و چلبی جهت اعمال تغییرات در فرهنگ   موجود با رویکرد آینده پژوهی شناسایی شده و سپس مولفه ها و شاخص های فرهنگ مطلوب در آینده بر اساس   و سایر روشه ای     MATLAB نظر سنجی از نخبگان فرهنگی جامعه مشخص شده و در نهایت با استفاده از نرم افزار آماری چون میانگین هندسی و     ... اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل و الگوی فرهنگ مطلوب ارائه شده است     . پس از انجام مراحل فوق با توجه به وجود شکاف بین فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب سعی گردیده تا با استفاده از تکنیک های آینده پژوهی از جمله سناریو نویسی را ه کارهای پر کردن انحرافات و شکا فهای موجود بین   دو وضعیت فرهنگ در قالب یک الگوی مهندسی فرهنگ ارائه شود    
۳.

نقش سازمان های غیردولتی در شکل گیری و ارتقاء سرمایه اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان های غیردولتی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۶
در پژوهش حاضر رابطه ی بین سازمان های غیردولتی و ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی بررسی شده است . در این مقاله نخست ضمن پرداختن به اهمیت و نقش سازمان های غیردولتی به عنوان بستر رشد و ارتقای افراد و نیز   زمینه ساز بروز توانمند یها و پتانسیل های آنها در ایفای مسئولیت اجتماعی به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان   عاملی موثر در رشد و توسعه جوامع اشاره نموده و سپس سازمان های غیردولتی در کشور معرفی و جایگاه آنها   تشریح گردیده است     . در ادامه نقش سازمان های غیردولتی در شک لگیری و ارتقای سرمایه اجتماعی توصیف و ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضی هها مطرح و در خاتمه نتایج حاصله از   آزمون فرضیه ها ارایه شده است     . نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این هستند که رابط هی بین سازمان های غیردولتی و شکل گیری و ارتقای سرمایه اجتماعی مثبت و معنی دار است     . همچنین رابطه بین سازمان های غیر دولتی و هر یک از شاخ صهای سرمایه اجتماعی در این پژوهش مثبت و معن یدار است    
۴.

جایگاه یونسکو در برنامه ریزی و توسعه فرهنگی جهان سوم (ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: یونسکو توسعه فرهنگی توسعه پایدار انسانی میراث جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۱
این پژوهش سعی دارد تا به بررسی جایگاه یونسکو در توسعه و برنامه ریزی فرهنگی ایران بپردازد . در این راستا نخست ، فرهنگ و توسعه ر ا از دیدگاه یونسکو مورد بررسی قرار داده و در ادامه ضمن بررسی نظریه های   توسعه، به معرفی توسعه پایدار انسانی پرداخته است و برای بررسی فعالیت های یونسکو، با مبنا قراردادن چهار   هدف توسعه فرهنگی یونسکو به بررسی میراث فرهنگی ایران پرداخته است و سپس به توصیف اهداف و سوالات   پژوهش پرداخته و نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های توزیع شده در میان نخبگانی   که با یونسکو در ارتباط بودند، تشریح گردید     . حاصل نتایج این پژوهش نشان می دهد که یونسکو نقش موثری در حفظ، اشاعه و احیاء میراث فرهنگی مادی ایران و تبادل فرهنگی ایران با سایر کشور ها و احیاء هویت فرهنگی   ایران داشته است       .  
۵.

بررسی تاثیر مدیریت فرهنگی امور سرگرمی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر کاهش خشونت در بازیهای رایانه ای در نوجوانان بین سنین 13 الی 15 سالگی شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازی های رایان های رفتارهای خشونت آمیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۲
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش بازی های رایانه ای خشونت آمیز در گرایش نوجوانان به پرخاشگری و رفتارهای خشونت گرایانه است و به همین منظور میزان گرایش نوجوانان به بازی های ر ایانه ای خشونت آمیز و میزان استقبال آنان از برنامه ها و فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روش پیمایشی در بین   40   نفر از نوجوانان بین 13 تا 15 ساله شهر تهران به عنوان نمونه جامعه آماری با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرف ته است     . نتایج این پژوهش ضمن رد فرضیه مطرح شده، نشان می دهد که بین دیدن تصاویر خشونت آمیز در بازی های رایانه ای و تکرار این اعمال در محیط خانه و نیز بین عدم آشنایی توجوانان با   فرهنگ اسلامی و گرایش آنان به بازی های رایانه ای مورد علاقه آنان رابطه معنی دار وجود ندارد    
۶.

ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاهی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت (شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۵
این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاهی واحدهای منطقه هش ت دانشگاه آزاد اسلامی با روش پژوهش زمینه یابی و در بین جامعه آماری مدیران و کارکنان واحدهای منطقه هشت ( تهران ) دانشگاه آزاد اسلامی به انجام رسیده است     . پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز خود را از بین 123 نفر از کارکنان زیر داده های     ( t مجموعه مدیران واحده ای مذکور جمع آوری نموده و و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن تایید فرضی ه های پژوهش به سوالات آن پاسخ داده است       .   نتایج حاصل از این پژوهش عملکرد مدیران واحدهای مورد بررسی را در حد مطلوب ارزیابی نموده است   .  
۷.

بررسی میزان اثربخشی پیاده سازی سیستم اطلاعاتی پورتال(portal) در سیستم اداری (مطالعه موردی: ستاد استانداری خراسان رضوی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: اثربخشی سیستم پورتال استانداری خراسان رضوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۰
ررسی میزان اثربخشی پیا ده سازی سیستم پورتال در ستاد استانداری خراسان رضوی » پژوهش حاضر با هدف انجام گرفته است که در آن شاخص های ارزیابی در سه دسته کیفیت سیستم پورتال از لحاظ محتوی، کیفیت سیستم   پورتال از لحاظ فنی و کیفیت سیستم پورتال از لحاظ حمایت مدیریتی جای گرفته و بر طبق آن سه فرضیه اصلی   طراحی ش د     . در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب پژوهش، به بررسی نظری موضوع پرداخته می شود . سپس با بهره گیری از روش پژوهش از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای     ( جستجو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات دیجیتال     ) و غیرکتابخانه ای ( مصاحبه و پرسشنامه های مقدماتی و نهایی )   پرسشنامه سنجش میزان اثربخشی پیاده سازی سیستم پورتال » گردآوری گردیدند . به دنبال آن، پرسشنامه ای با عنوان طراحی و در میان کاربران سیستم توزیع گردید     . در ادامه، پرسشنامه های تکمیل « در ستاد استانداری خراسان رضوی شده با بهره گیری از فنون آماری ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن     ( برای آزمون رابطه بین شاخص ها ) ، تی .   استیودنت ( برای آزمون فرضیه های اصلی ) و فریدمن ( برای آزمون فرضیه های کمکی و رتبه بندی شاخ صها و ابعاد تجزیه و تحلیل گردید و نتیجه گیری های لا زم به عمل آمد     . نتایج به دست SPSS آنها ) و با استفاده از نرم افزار آمده نشان می دهد که سیستم پورتال پیاده سازی شده از نظر شاخ صهای کیفیت محتوی، کیفیت فنی و کیفیت   حمایت مدیریتی اثربخش است ولی این اثربخشی درباره همه شاخص ها یکسان نیست     . در پایان نیز پیشنهادهایی برای بهبود میزان اثربخشی سیستم پورتال ارایه شده اند       .  
۸.

نقش راهنمایان تور در رضایتمندی گردشگران فرهنگی: مدل راهنمایان هوشمند عاطفی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رضایتمندی راهنمای تور هوش عاطفی گردشگران فرهنگی EITL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۳
این پژوهش در راستای تبیین نقش راهنمایان تور در رضایتمندی گردشگران فرهنگی ورودی به کشور اقد ام به بررسی و مرور ادبیات موجود در حوزه های رضایتمندی، راهنمایان تور و هوش عاطفی نموده و با تکیه بر مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای صورت گرفته، مدلی پیشنهادی را ارائه نموده است . در این پژوهش، نگارنده ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام این پژوهش پرداخته و سپس به مروری در ادبیات حوزه های سه گانه فوق الذکر، مبانی   ارائه می گردد     . EITL نظری و مدلهای مرتبط م یپردازد و در پایان، مدل پیشنهادی راهنمایان هوشمند عاطفی  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸