مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 9 تابستان 1394 شماره 28 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی میزان تاثیر پذیری فرهنگی کودکان از برنامه های کانون پرورش فکری کودکان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تاثیرپذیری فرهنگی برنامه های کودک کودکان وکانون پرورش فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۲
مقدمه و هدف پژوهش: در پژوهش حاضر برای هویت فرهنگی 7 شاخص اصلی در نظر گرفته شده است شاخص های انتخابی شامل، باورهای مذهبی، ارزش ها، هنجارها، اسطوره ها، نمادها، میراث فرهنگی و موقعیت جغرافیایی ویژه ایران هستند. روش پژوهش: با توجه به موضوع پژوهش روش تحقیق حاضر بر اساس روش تحلیل محتوا و توصیف اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه می باشد. همچنین نوع پژوهش نیز کاربردی است. یافته ها و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که درمحتوای فعالیت های فرهنگی کانون به باورهای مذهبی، ارزش های فرهنگی اسطوره ها، میراث فرهنگی، نمادهای فرهنگی، هنجارهای فرهنگی، جغرافیای ایران، باورهای مذهبی، ارزش های فرهنگی، اسطوره ها، میراث فرهنگی، نمادهای فرهنگی، هنجارهای فرهنگی، جغرافیای ایران پرداخته شده است. همچنین در محتوای قصه های ایرانی و اسلامی به باورهای مذهبی، ارزش های فرهنگی، اسطوره ها، میراث فرهنگی، نمادهای فرهنگی، هنجارهای فرهنگی، جغرافیای ایران پرداخته شده است. با توجه به میزان تفاوت نظر پاسخ دهندگان، اندازه جامعه که مرکب از مدیر، کارشناسان ومربیان فرهنگی و هنری و ادبی هستند بالغ بر226 نفر می شوند که باتوجه به تعداد کم این جامعه حجم نمونه و جامعه یکسان گردیده است و پرسشنامه در بین آنان توزیع گردید که از این تعداد 162 پرسشنامه به محقق عودت داده شد.  
۲.

نقش برنامه های شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشی زنان خانه دار منطقه پنج تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبکه ورزش برنامه های ورزشی فرهنگ ورزشی تغییر نگرش ارزشهای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۴۱
مقدمه و هدف پژوهش: تحقیقات گوناگونی که در این زمینه صورت گرفته، تاثیر مثبت رسانه ها و بویژه تلویزیون را بر روی تغییر نگرش و رفتار مردم نسبت به ورزش کردن مورد تاکید قرار داده است. شبکه ورزش نیز که به تازگی تاسیس شده به صورت تخصصی در زمینه ورزش در خدمت اقشار جامعه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش برنامه های ورزشی شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشی زنان خانه دار منطقه پنج صورت گرفته است. روش پژوهش: روش پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری آنرا کلیه زنان خانه دار عضو باشگاه های خصوصی منطقه 5 تهران به تعداد 1841 نفر تشکیل می دهند که از این تعداد با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 317 نفر به روش تصادفی - طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. یافته ها: نقش برنامه های ورزشی شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشی زنان خانه دار با میانگین 91/2 و تغییر نگرش آنها نسبت به ورزش با میانگین 60/2 کمتر از سطح متوسط می باشد. همچنین ارتقاء ارزشهای فرهنگی در ورزش زنان خانه دار با میانگین 98/2، ارتقاء ارزشهای مذهبی با میانگین 97/2، ارتقاء هنجارهای فرهنگی با میانگین 03/3، مشارکت در فعالیت های ورزشی زنان خانه دار با میانگین 99/2 در سطح متوسط است. نتیجه گیری: بین نقش برنامه های ورزشی شبکه ورزش و ارتقاء فرهنگ ورزشی زنان خانه دار منطقه 5 تهران برحسب جنس، سن، تعداد فرزند، تحصیلات، میزان تماشای شبکه ورزش، شاغل بودن، میزان اوقات فراغت، هزینه مالی برای ورزش، عضویت مستمر باشگاهی و ورزش کردن به کمک تلویزیون تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ اما بین نقش برنامه های ورزشی شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشی زنان خانه دار منطقه5 تهران برحسب و نسبت وضعیت تاهل، تفاوت معنی دار وجود دارد.  
۳.

وضعیت فرهنگی برنامه های ورزشی شبکه ورزش با تاکید بر جهانی شدن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پیامدهای فرهنگی برنامه های ورزشی شبکه ورزش جهانی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۵
مقدمه و هدف پژوهش: یکی از حوزه هایی که رسانه نقش پررنگی در انعکاس آن برای مخاطبان دارد، ورزش و پدیده های مربوط به آن است. رسانه ها از جمله عوامل اصلی زمینه ساز جهانی شدن بوده و به عنوان عوامل انتقال دهنده فرهنگ شناخته می شوند؛ لذا شناخت و تشخیص عملکرد برنامه های ورزشی در حوزه فرهنگ با توجه به مقوله جهانی شدن بیش از پیش احساس می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت فرهنگی برنامه های ورزشی شبکه ورزش با تاکید بر جهانی شدن از دیدگاه کارشناسان و برنامه سازان ورزشی است. روش پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی، از لحاظ استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بوده و اطلاعات آن از طریق روش میدانی و کمی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی صاحب نظران، کارشناسان، همچنین مدیران، متوالیان و برنامه سازان ورزشی تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. حجم نمونه نیز شامل 118 مدیر، برنامه ساز و کارشناس برنامه های ورزشی است. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته ای به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که بین وضعیت مشاهده شده با وضعیت مورد انتظار زمینه های فرهنگی برنامه های ورزشی شبکه ورزش از لحاظ وضعیت نمایش رشته های ورزشی، وضعیت انتخاب مسابقات ورزشی، پوشش و آرایش، آداب و رسوم، وضعیت هویت، وضعیت ورزش بانوان و اوقات فراغت تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین بین دیدگاه کارشناسان و برنامه سازان در مورد وضعیت انتخاب مسابقات ورزشی، وضعیت آداب و رسوم، وضعیت هویت، وضعیت ورزش بانوان و در مجموع وضعیت فرهنگی برنامه های ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد ؛ اما بین دیدگاه کارشناسان و برنامه سازان از لحاظ وضعیت نمایش رشته های ورزشی، وضعیت پوشش و آرایش ووضعیت اوقات فراغت هیچگونه تفاوت معناداری وجود ندارد.  
۴.

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر تغییر هویت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هویت فرهنگی هویت اجتماعی بحران هویت فضای مجازی اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۹
شبکه های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در شبکه های اجتماعی مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، از طریق شبکه های اجتماعی با هم ارتباط برقرار می کنند. شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت. این سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تاثیرگذارند و به همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش به مراتب بیشتر و مهم تری را در زندگی بازی خواهند کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبکه اجتماعی فیس بوک به عنوان پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی امروز و نقش آن در تغییر هویت فرهنگی و اجتماعی می باشد. پژوهش مذکور توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان در رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 92 می باشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد افراد نمونه 265 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد و آزمون آماری مورد استفاده خی دو و فریدمن می باشد.  
۵.

علل اجتماعی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه های آمریکا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهاجرت نخبگان طبقه اجتماعی سبک زندگی ساخت اجتماعی عوامل دافعه مبدآ عوامل جاذبه مقصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۵۸
سرمایه انسانی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه کشورها است و کمبود این سرمایه در کشورهای در حال توسعه فرایند رشد و توسعه را به تاخیر می اندازد. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به طور پیوسته با پدیده فرار مغزها روبرو بوده است. طبق آمار ارئه شده از سوی سازمان ملل ، در بین 72 کشور در حال توسعه در جهان، ایران رتبه سوم فرار مغزها را با توجه به جمعیت خود دارا است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر پدیده مهاجرت نخبگان است. عوامل اجتماعی بر مبنای سه متغیر اصلی سبک زندگی، طبقه اجتماعی و ساخت اجتماعی مورد تحلیل قرار می گیرد. همچنین عوامل دافعه مبدأ و جاذبه مقصد نیز بررسی شده است. نظریه اصلی مورد استفاده نظریه اورت لی می باشد. این تحقیق، پژوهشی کاربردی است و روش مورد استفاده در آن پیمایش است. برای اندازه گیری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری به دو دسته تقسیم شده است. دسته اول از میان دانشجویان فوق لیسانس و دکترای رشته های فنی که برای ادامه تحصیل و کار به کشور امریکا (دانشگاه مینسوتا) مهاجرت نموده و دسته دوم از دانشجویان دانشگاه های تهران، امیر کبیر و صنعتی شریف انتخاب شده اند. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و رگرسیون و برای آزمون فرضیات از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین طبقه اجتماعی و مهاجرت رابطه معناداری وجود ندارد، رابطه بین سبک زندگی ایرانی و مهاجرت معکوس بوده و بین ساخت اجتماعی ایران و مهاجرت نخبگان رابطه مستقیمی وجود دارد.  
۶.

عوامل موثر فردی بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت بدن نگرش زنان عوامل فردی نگرش به بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۲
مقدمه و هدف پژوهش: جذابیت جسمانی از جمله موضوعاتی است که در این دوران استانداردهای جدیدی پیدا کرده و از عوامل شکل دهنده ی روابط افراد محسوب می شود.هدف از این پژوهش عوامل موثر فردی بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن بود که با استعانت از نظریه های گافمن، بودریار، فوکو، ترنر، موس، داگلاس، فستینگر، فمنیست مورد بررسی قرار گرفت. با طرح پرسش هایی همچون عوامل فردی تا چه اندازه بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن تاثیرگذار است ؟ آیا ویژگی های جمعیت شناختی (تحصیل، پایگاه اقتصادی، سن،...) بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن تاثیرگذار است ؟به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شد. روش پژوهش: به صورت توصیفی- پیمایشی بوده وجامعه آماری این پژوهش کلیه زنان عضو باشگاه های ورزشی منطقه 5 تهران می باشد که تعداد آن ها 1841 نفر بدست آمد. حجم نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای 317 نفر برآورد گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته با 10 گویه است یافته ها: داده های حاصل از پژوهش دردوسطح از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد در قالب جداول و نمودارها) و آمار استنباطی (آلفای کرونباخ و خی دو) با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. نتیجه گیری: برطبق یافته هامشخص گردید که تمام عوامل فردی تاثیرگذار برنگرش زنان نسبت به مدیریت بدن در سطحی بالاتر از حد متوسط قراردارند. تفاوت معناداری در مورد تاثیرگذاری عوامل فردی برنگرش زنان نسبت به مدیریت بدن بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی سن، وضعیت تاهل، تحصیلات شخصی، تحصیلات مادر، وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی، میزان درآمد و وضعیت مسکن وجوددارد، با این حال تاثیرگذاری عوامل فردی زنان نسبت به مدیریت بدن بر اساس ناحیه سکونت تفاوت معناداری وجود ندارد.  
۷.

تبیین نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات توانمندسازی فرهنگ سازمانی رضایت شغلی مدل سازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۲۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بوده و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر می باشد که حدود 350 نفر و حجم نمونه 196 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه فرهنگ سازمانی «دنیسون»، فناوری اطلاعات «محمودی» و توانمندسازی کارکنان «توماس و ولتهوس» در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه مورد بررسی قرار گرفته و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 86/0، 75/0 و 81/0 بدست آمده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه علی قوی بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان و نیز میان فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی وجود دارد. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی در مجموع می تواند به افزایش رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان منجر شود؛ ولی اثر مستقیم فناوری اطلاعات بر توانمندسازی بیشتر از اثر غیرمستقیم آن از طریق فرهنگ سازمانی است.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸