مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال سوم پاییز 1388 شماره 5 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری میان کارکنان و مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی کیفیت زندگی کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۳۸
در این مقاله به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی 1 و کیفیت زندگی کاری 2 کارکنان و مدیران مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت نفت، نخست سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و کیفیت زندگی کاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و سپس ارتباط این دو با توجه به داد ههای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. 1998 ) از صاحبنظران سرمایه اجتماعی هستند که آن را به سه دسته ابعاد ساختاری، رابطه ای ) ناهاپیت و گوشال 3 و هنجاری تقسیم بندی می کنند که در این پژوهش به بررسی ابعاد ساختاری و رابط های سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. در بررسی ابعاد ساختاری سرمایه اجتماعی براساس نظریات بیکر از مولف ههای اندازه، ترکیب و تمرکز شبکه های اجتماعی و بمنظور بررسی ابعاد رابطه ای بر اساس نظریات ناهاپیت و گوشال از مولفه های اعتماد، هنجارها، تعهد و پایبندی به سازمان و احساس هویت استفاده شده است، همچنین محقق مولفه ارتباط متقابل 4 را نیز به ابعاد رابطه ای سرمایه اجتماعی اضافه کرده و مورد سنجش قرار داده است. برای سنجش کیفیت زندگی کاری از مولفه های حمایت و پشتیبانی مدیران از زیردستان، نداشتن استرس شغلی، حقوق و مزایا، رضایت شغلی-استفاده از مهارتها و استقلال، روابط با همکاران، مسئولیت پذیری و مشارکت در کار وایمنی شغلی استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان داد که مولف ههای نداشتن استرس و روابط با همکاران نم یتوانند کیفیت زندگی کاری کارکنان را در جامعه مورد بررسی که حدوداً 100 نفر را تشکیل می دادند اندازه گیری کنند در نتیجه از مدل پژوهش حذف شدند. تحلیل نهایی مدل نشان داد رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری، 98 درصد است که نشان دهنده 0 فاصله دارد. بعبارت دیگر با یک واحد تغییر در / رابطه بسیار قوی است بطوریکه با همسانی (یعنی 1 ) تنها 02 0 تغییر می کند. / سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی کاری
۲.

بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر آسیبهای اجتماعی در خانواده های جانبازان متاهل ساری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آسیب های اجتماعی جانبازان نوع جانبازی شدت جانبازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۵
هدف از این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر آسیب های اجتماعی در خانواده های جانبازان متاهل شهر ساری می باشد روش پژوهش از نوع پیمایشی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 136 نفر از جانبازان متاهل شهرستان ساری از طریق روش نمون هگیری تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش و داده های مربوطه موید این است که آسیب های اجتماعی خانواده در جانبازان با عواملی چون میزان مشارکت اجتماعی پایگاه اجتماعی و اقتصادی جانبازان و پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی در جانبازان رابطه معنادار و معکوس دارد و نوع جانبازی آسی بهای اجتماعی رابطه معنی دار دارد.
۳.

آسیب شناسی تربیت اسلامی در مدارس راهنمایی استان قم و راهکارهای مدیریتی درمان آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تربیت اسلامی تربیت دینی مدارس راهنمایی استان قم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۵
این پژوهش با اهداف ارزیابی و شناسایی وضعیت برنام ههای تربیت دینی دانش آ اسلامی در مدارس راهنمایی استان قم اجرا شده است. برای رسیدن به بهترین نتایج، جامعه آماری چهار گروه؛ مدیران، معلمان دینی و قرآن و مربیان پرورشی مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه استان قم به عنوان مدیران فرهنگی مدارس و دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در این مدارس درنظر گرفته شد. سپس بر اساس فرمول مربوطه، حجم نمونه آماری از تعداد مدیران فرهنگی در سطح نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرها و روستاهای استان قم به تفکیک پایه تحصیلی، جنس مشخص شد. مجموع مدیران، معلّمان دینی و قرآن و مربیان پرورشی دراستان قم 329 نفر، و مجموع دانش آموزان 1047 نفر در نظر گرفته شد. روش جمع آوری اطلاعات، براساس توزیع و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته در حجم نمونه آماری انجام مورد تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی قرار SPSS گرفت و اطلاعات موزان و آسیب شناسی تربیت  پرسشنامه ها دربرنامه نرم افزاری گرفت. تحلیل اطلاعات نشان می دهد مدارس در ارائه شناخت صحیح و ایجاد گرایشات دینی موفق بود هاند. لیکن به زعم هر دو گروه مورد آزمون، مدارس کمتر توانست هاند آموزه های دینی را در زندگی دانش آموزان کاربردی نمایند. برنامه های پرورشی مدارس با توجه و تنوعی که در مدارس دارند خوب ارزیابی شده اند، لیکن برخی از آنها تأثیرگذاری مورد انتظار را نداشته اند.
۴.

اهمیت فعالیتهای فرهنگی در روابط بین الملل و ارائه مدل عملیاتی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سیاست خارجی روابط فرهنگی بین المللی دیپلماسی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۹۷
پژوهش حاضر با اهداف بررسی نقش و تاثیر مؤلفه های فرهنگ ی در روابط بین الملل ، بررسی تناسب ساز و کارهای کنونی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه فرهنگی کشورمان ، بررسی و مطالعه تطبیقی الگوها و مدل های دیپلماسی فرهنگی نه کشور مورد مطالعه و در نهایت آسیب شناسی روابط فرهنگ بین المللی کشورمان با سایر کشورها انجام گرفته است . روش پژوهش براساس فرضیه ها و پرسش های پژوهش با د و روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است وجامعه آماری پژوهش عبارتند از رایزنان فرهنگی، وابستگان فرهنگی، مسئولین خانه های فرهنگ، مدیران و کارشناسان فرهنگی که حداقل یک دوره سه ساله تجربه فعالیت های فرهنگی در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را برعهده داش ته اند . برای ارائه مدل مناسب د یپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از نگرش سیستمی بهره گرفته شده است . از این منظر دیپلماسی فرهنگی را در دو بخش اساسی بررسی شده است . نخستین بخش دیپلماسی فرهنگی شامل اصول و قواعدی است که بیانگر ویژگی های شکل دهنده دیپلماسی فرهنگی آن بشمار می رود و دومین بخش نیز ساختار دستگاه دیپلماسی فرهنگی است که در حقیقت دیپلماسی فرهنگی در درون آن و بوسیله آن تحقق خواهد یافت . مدل مطلوب برای ساماندهی فعالیت های فرهنگی بین المللی بخش های دولتی و غیر دولتی استفاده از مدل های ترکیبی یعنی استفاده از مدل روابط فرهنگی پیوسته (متمرکز) مبنی بر اینکه فعالیت های فرهنگی بین المللی باید دارای نظمی اندام وار و دارای روابط ارگانیک با هم دیگر باشد و کل فرایند و تمام سازمان ها و برنامه های آ نها به دنبال یک هدف باشند و همچنین استفاده از مدل شورایی برای سیاستگذاری و تدوین راهبردهای کلان و عمل یاتی برای روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها م یباشد
۵.

تاثیر فرهنگ بر استنباط اخلاقی دانشجویان حسابداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اخلاق حسابداری استنباط اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۱
هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر استنباط اخلاقی دانشجویان حسابداری می باشد. ابعاد فرهنگی هافستد عبارتند از: فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، مردمنشی/زن منشی، فردگرایی/ جمع گرایی و جهت گیری بلندمدت/کوتاه مدت که در این پژوهش بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. استنباط اخلاقی دانشجویان حسابداری نیز بر اساس مدل کهلبرگ و رست در چهار بعد توسعه اخلاقی، حساسیت اخلاقی، نیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی خلاصه م یشوند که در این پژوهش بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده اند. علاوه بر این، متغیرهای سن، جنسیت و آشنایی با آیین رفتار حرفه ای بعنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش ابزار اندازه گیری ابعاد فرهنگی، توسعه اخلاقی و سه بعد حساسیت اخلاقی، نیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی به ترتیب مدل بررسی ارزشهای فرهنگی 194 ، آزمون مبانی اخلاقی خاص حسابداری 2 و مقیاس اخلاقی چند بعدی خاص حسابداری 3 می باشد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها مشخص گردید که فقط بعد فردگرایی /جمع گرایی بر حساسیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی دانشجویان حسابداری تاثیر دارد . همچنین مشخص شد متغیر جنسیت بر ابعاد اخلاقی تاثیرگذار است . پیشنهاد می شود جهت افزایش سطح حساسیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی دانشجویان باید در بین ابعاد فرهنگ به بعد فردگرایی /جمع گرایی توجه بیشتری شود . همچنین پیشنهاد می گردد دانش گاهها ضمن ارائه واحد درسی اخلاق حرفه ای در دروس حسابداری، در جهت ارتقاء استنباط اخلاقی دانشجویان، آنها را به مرد و زن تفکیک نموده و آموزش های اخلاقی متناسب با هر گروه ارائه شود.
۶.

تعیین سطح کارآفرینی فردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت فرهنگی واحد علوم وتحقیقات)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارآفرینی کارآفرینی فردی کارآفرینان مدیریت فرهنگی واحد علوم و تحقیقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۰
کارآفرینی شامل جستجوی فرصت و سپس جستجوی منابع مورد نیاز است . بنابراین سطح ناکافی فعالیت کار آفرینانه اغلب انعکاس دهنده عرضه ناکافی فرصتهای مشاهده شده بوسیله اعضای سازمان است . سازمانهایی که امید به رشد دارند باید بفهمند که چطور فرص تها ظهور و بروز پیدا می کنند. با توجه به اهمیت کارآفرینی فردی، در این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و بصورت پرسشنامه ای اجرا گردیده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت فرهنگی می باشد، سعی در شناسایی سطح مؤلفه های اصلی کارآفرینی فردی یعنی : مؤلفه های خطرپذیری، نیاز به توفیق، برخورداری از مرکز کنترل درونی، گرایش به خلاقیت، نیاز به استقلال، تحمل ابهام، آینده نگری و توان مذاکره در دانشجویان مدیریت فرهنگی گردیده و به آزمون گذاشته شده است. با توجه به سوالات پژوه ش سطح کارآفرینی فردی در میان دانشجویان مدیریت فرهنگی خوب ارزیابی شده است که تا سطح مطلوب فاصله فراوانی دارد . اما از مهمترین یافته های پژوهش اینکه : بین مؤلفه های خطرپذیری، نیاز به استقلال و تحمل ابهام با جنسیت رابطه معکوس در بین مردان و زنان وجود دارد . بین مؤلفه های خطرپذیری و نیاز به توفیق و سن ارتباط معکوس وجود دارد . یعنی با افزایش سن دانشجویان سطح این مؤلف ه ها کاهش می یابد. بین مؤلفه های برخورداری از مرکز کنترل درونی، تحمل ابهام و توان مذاکره و سن ارتباط مسقیم وجود دارد و بین مؤلفه گرایش به خلاقیت و سن ارتیاط معنی داری یافت نشد.
۷.

مهندسی فرهنگ در سطح روزنامه های دولتی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مهندسی فرهنگ ارزشهای رسانه روزنامه های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۷
با مهندسی فرهنگ، آن فرهنگی که مطلوب است و باید مبنای شکل گیری محیط زیست فرهنگی قرار گیرد، مشخص می شود. فرهنگ، یک سیستم است دارای اجزایی است که این اجزاء در تعامل با هم می باشند. مهندسی فرهنگ، مهندسی سیستم فرهنگ است. سیستم ها را از ساده به پیچیده طبقه بندی می کنند. سیستم فرهنگ، سیستم پیچیده ای است که سیست مهای انسان و سازمان های اجتماعی و نا شناخت هها را در بر می گیرد. هر اندازه سیست مها، پیچیده تر شوند مهندسی آنها یعنی طراحی، نوسازی و باز سازی آنها نیز پیچیده تر می شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی(همبستگی) می باشد. جامعه مورد بررسی شامل کلیه کارشناسان، اساتید و متخصصان حوزه رسانه و فرهنگ می باشند که از جامعه مورد مذکور 86 نفر از خبرگان انتخاب و میزان تاثیرگذاری هر یک از مؤلفه های مورد بررسی در مهندسی فرهنگ با تاکید بر نقش روزنام ههای دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت.در ضمن این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه 45 گویه ای) استفاده شده است. با توجه به آزمون فرضیات پژوهش مطابق نظرات کارشناسان و خبرگان عرصه رسانه و فرهنگ ، بین نقش روزنامه های دولتی و ارزشهای حمایت شده، مصنوعات و دست ساخته ها و مفروضات اساسی و زیربنایی از مؤلفه های اصلی در مهندسی فرهنگ رابطه معنا داری وجود دارد . همچنین بر اساس نظرات خبرگان نمونه مورد پژوهش، در میان مؤلفه های 15 گانه مورد بررسی مؤلفه خطر پذیری در جایگاه نخست اهمیت و مؤلفه الگوهای ذهنی و پاردایم های زبان شناختی در جایگاه انتهایی اهمیت در تدوین الگوی مهندسی فرهنگ در سطح روزنامه های دولتی ایران قرار دارد
۸.

ارزیابی عوامل موثر بر سیاستگذاری رسان های در حوزه ارتباطات میان فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیاستگذاری رسانه ای ارتباطات میان فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۱
. به طورکلی می توان سیاستگذاری رسانه ای را برنامه ریزی، طرح ریزی و اتخاذ تصمیماتی در جهت پیشبرد اهداف سازمانهای رسانه ای با توجه به تشکیلات و محیط و نیروی انسانی تعریف کرد. در فرایند اتخاذ تصمیمات افراد و گروه های مختلف با زمینه های اجتماعی، فرهنگی، ارزشی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی گوناگون دخالت دارند.در فرایند اتخاذ تصمی مها، مسأله تنوع علایق و منافع مطرح می شود. به این معنی که هر فرد یا گروه منافع خاص خود را دنبال می کند و متناسب با اهدافش از استراتژی های متفاوتی بهره می گیرد. این پژوهش از لحاظ هدف کار بردی و از نظر روش، پژوهش توصیفی (همبستگی ) می باشد . جامعه مورد پژوهش شامل کلیه کارشناسان، اساتید و متخصصان حوزه رسانه و فرهنگ است که از جامعه مذکور 86 نفر از خبرگان انتخاب و میزان تاثیرگذاری هر یک از مؤلفه های موثر بر سیاستگذاری رسانه ای در حوزه ارتباط ات میان فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمون مؤلفه های هشتگانه این پژوهش نشان می دهد که : مطابق نظر خبرگان عوامل فرهنگی خارجی دارای رتبه نخست تاثیرگذاری و عوامل اجتماعی خارجی دارای رتبه هشتم تاثیرگذاری بر سیاستگذاری رسانه ای در حوزه ارتباطات م یان فرهنگی است. در ضمن بر اساس یافت ههای پژوهش ذیل عوامل خارجی از جمله عوامل فرهنگی خارجی و سیاسی خارجی دارای اهمیت بیشتری نسبت به عوامل داخلی در سیاستگذاری رسانه ای در حوزه ارتباطات میان فرهنگی می باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸