مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 10 پاییز و زمستان 1395 شماره 33 و 34 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

رابطه دوره های آموزشی مهارت های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با فرهنگ شهروندی (مطالعه موردی: منطقه 8 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مهارت های اجتماعی فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۲۵
فرهنگ شهروندی به عنوان یک مفهوم جدید در هزاره سوم، به شکل مستقیم تحت تاثیر مهارت های اجتماعی شهروندان قرار دارد. مقاله حاضر در همین راستا هدف خود را شناسایی رابط مقدمه و هدف پژوهش: فرهنگ شهروندی به عنوان یک مفهوم جدید در هزاره سوم، به شکل مستقیم تحت تاثیر مهارت های اجتماعی شهروندان قرار دارد. مقاله حاضر در همین راستا هدف خود را شناسایی رابطه دوره های آموزشی مهارت های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با فرهنگ شهروندی قرار داده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای آن، پیمایشی توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در مقاله حاضر عبارتست از کلیه شهروندان شرکت کننده در دوره های آموزش مهارت های اجتماعی منطقه هشت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شش ماهه نخست سال 1395 خورشیدی که شامل 400 نفر است. نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی و به حجم 196 نفر به پیشنهاد فرمول کوکران انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها عبارت بود از دو پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت 5 سطحی برای سنجش مهارت های اجتماعی و فرهنگ شهروندی (به ترتیب مشتمل بر 20 و 22 سوال). یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنا داری بین آموزش مهارت های اجتماعی و فرهنگ شهروندی شهروندان مراجعه کننده به مراکز منطقه8 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران وجود دارد. نتیجه گیری: با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین آموزش مهارت قابلیت بیان افکار در تبادلات اجتماعی، آموزش مهارت دانش نسبت به نقش ها و ارزش های اجتماعی، آموزش مهارت های حل مسئله، آموزش مهارت های ایفای نقش های اجتماعی و فرهنگ شهروندی در جمعیت آماری مورد مطالعه وجود دارد. البته شواهد آماری کافی برای اثبات همبستگی آموزش مهارت درک شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگ شهروندی یافت نشد.ه دوره های آموزشی مهارت های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با فرهنگ شهروندی قرار داده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای آن، پیمایشی توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در مقاله حاضر عبارتست از کلیه شهروندان شرکت کننده در دوره های آموزش مهارت های اجتماعی منطقه هشت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شش ماهه نخست سال 1395 خورشیدی که شامل 400 نفر است. نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی و به حجم 196 نفر به پیشنهاد فرمول کوکران انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها عبارت بود از دو پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت 5 سطحی برای سنجش مهارت های اجتماعی و فرهنگ شهروندی (به ترتیب مشتمل بر 20 و 22 سوال). نتایج تحقیق با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین آموزش مهارت قابلیت بیان افکار در تبادلات اجتماعی، آموزش مهارت دانش نسبت به نقش ها و ارزش های اجتماعی، آموزش مهارت های حل مسئله، آموزش مهارت های ایفای نقش های اجتماعی و فرهنگ شهروندی در جمعیت آماری مورد مطالعه وجود دارد. البته شواهد آماری کافی برای اثبات همبستگی آموزش مهارت درک شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگ شهروندی یافت نشد.
۲.

شناسایی مولفه های مدیریت تربیت برمبنای آموزهای قران کریم به منظور ارایه مدل مفهومی (نظریه داده بنیاد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت تربیت شایسته گزینی آینده سازی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۵
مقدمه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی مولفه های مدیریت تربیت از منظر قرآن کریم به منظور ارائه مدل برای آموزش و پرورش ایران بود. روش پژوهش: روش پژوهش ترکیبی اکتشافی بود. در بخش کیفی مطالعه از تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی استفاده گردید. محیط پژوهش در بخش کیفی، کتاب قرآن مجید و مجموعه کتب تفسیر المیزان بوده است که تعداد 145 آیه و 133 کد باز به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. مولفه های به دست آمده شامل 3 مضمون فراگیر 7 مضمون سازمان دهنده و 18 مضمون پایه که بر این اساس سیاهه 98 گویه ساخته شد. برای سنجش روایی از ضریب نسبی روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از ضریب هولستی استفاده گردید. یافته ها: در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مدیران، مسئولان آموزش و پرورش استان های منتخب، روحانیت و طلاب، اساتید دانشگاه که در پنج خوشه ی شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز کشور که در سال 96 - 94 مشغول به فعالیت بودند. حجم این جامعه آماری 310 نفر بود. نمونه گیری: روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه بر اساس جدول کوکران 162 نفر تعیین گردید. برای بررسی روایی سیاهه از شیوه روایی سازه و هم چنین جهت سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد.
۳.

مقایسه نظرات نخبگان و مجریان در خصوص الزامات آموزش سواد رسانه ای (با رویکرد فرهنگی) به دانش آموزان ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سواد رسانه ای آموزش تفکر تفکر انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۸
مقدمه و هدف پژوهش: در دهه های اخیر، استفاده بی رویه کودکان از رسانه های نوین زنگ هشدار نفوذ فرهنگ غرب را در کشورمان به صدا درآورده است.با عنایت به کنترل پذیری محدود ، محدودیت گریزی و گریزناپذیری استفاده از این رسانه ها به نظر می رسد تنها راه حل بنیادین ، آموزش شیوه استفاده مناسب از انواع محتواهای رسانه های نوین باشد. در این تحقیق، با هدف تحقّق زمینه های اجماع نظرات میان نخبگان ومجریان و افزایش امکان اجرای موفق، ضمن شناسایی الزامات آموزش سواد رسانه ای به مقایسه دیدگاه های این دو گروه از آگاهی دهندگان پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر به دلیل آن که به دنبال کشف الزامات آموزش سواد رسانه ای بوده است، از نوع اکتشافی و به جهت « مقایسه نظرات نخبگان و مجریان» از نوع تبیینی می باشد. در این پژوهش، از تکنیک دلفی استفاده شده است. یافته ها: در نظرات نخبگان و مجریان تنها در دو مؤلفه ، تفاوت معنادار مشاهده شد که این نتیجه، وجودِ همسویی غالب بین نظرات و دیدگاه های آنان را به اثبات می رساند. نتیجه گیری: اجماع نخبگان و مجریان در خصوص الزامات کسب « سواد رسانه ای » با رویکرد فرهنگی ویژه دانش آموزان ابتدایی محرز گردید ، لذا شرایط برای پیاده سازی موفق سواد رسانه ای در این دوره مهیا می باشد.
۴.

ارزیابی اقدامات مقابله ای به منظور حفاظت از نمادهای ملی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هویت ملی نماد ملی اقدامات مقابله ای ارزیابی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۵
مقدمه و هدف پژوهش: ایران به سبب داشتن قدمت و تاریخی کهن و هم چنین وسعت جغرافیایی اش، دارای تنوع بسیاری در نمادهای ملی است اما کم کاری مسئولان و ملت ایران باعث شده که نه تنها توفیقات چندانی درزمینه معرفی نمادهای ملی ایران به دست نیاید بلکه کشورهای همسایه از این غفلت استفاده کرده و هر ازگاهی نمادی ایرانی را به نام خود به جهانیان معرفی کنند. این پژوهش ضمن پرداختن به فعالیت های کشورهای همسایه به منظور مصادره نمادهای ملی ایران، به بررسی و ارزیابی اقدامات مقابله ای برای حفاظت از این نمادها می پردازد. روش پژوهش: این پژوهش بر مبنای هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی و از لحاظ شیوه تحلیل داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پاسخ دهنده در این تحقیق شامل خبرگان مرتبط با بحث حفاظت از نمادهای ملی کشور می باشد که با استفاده از روش دلفی از 30 نفر از خبرگان مربوطه، نظر پرسی صورت گرفته است. جهت رتبه بندی اهمیت هر یک از شاخص ها با استفاده از آزمون خی دو به بررسی نقاط ضعف و قوت اقدامات مقابله ای ایران در حفاظت از نمادهای مورد مناقشه پرداخته شده است و همچنین از آزمون فریدمن به منظور دست یابی به پاسخ سوالات استفاده شده است. یافته ها: طبق نتایج تحقیق نمادهای چوگان 30%؛ پوریای ولی 61%؛ قهوه خانه 60%؛ نان لواش 66%؛ تار 50%؛ بادگیر 62%؛ یلدا 57%؛ جنگل های هیرکانی 57%؛ بزکوهی 67%؛ فردوسی 62.5% از اهمیت را به خود اختصاص داده اند که حاکی از اهمیت بالای آن ها می باشد، اما در مقابل عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه اقدامات مقابله ای جهت جلوگیری از مصادره نمادها ضعیف و برابر با چوگان  30%؛ پوریای ولی 31%؛ قهوه خانه 20%؛ نان لواش 17%؛ تار 20%؛ بادگیر 12%؛ یلدا 14%؛ جنگل های هیرکانی 14%؛ بزکوهی 34%؛ فردوسی 12% گزارش شده است. نتایج حاصل از ماتریس IP نیز حاکی از این است که نظرات خبرگان مبنی بر اقدامات مقابله ای در ربع چهارم (حیطه ضعف) قرار دارد، به این معنی که در این مورد عملکرد دستگاه های اجرایی، انتظارات کارشناسان را برآورده نکرده و پایین تر از میانگین اهمیت / عملکرد کل قرار دارد، و برخی از اقدامات در ربع سوم (حیطه بی تفاوتی) قرار دارند، به این معنی که این اقدامات از نظر کارشناسان در جهت حفاظت از مصادره نماد اهمیتی ندارد. بنابراین لازم است تا در زمینه اتخاذ سیاست های مناسب جهت جلوگیری از مصادره نمادهای ملی اقدامات بهتری صورت گیرد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که اقدامات مقابله ای ایران به منظور حفاظت از نمادها در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و لازم است با توجه به اهمیت هر یک از نمادها در هویت ملی، اقدامات موثرتری صورت گیرد. بنابراین می توان گفت که ثبت عناصر فرهنگی در فهرست آثار ملی و سپس ثبت در فهرست میراث جهانی؛ توجه کلیه سازمان های ذیربط به امر پاسداشت و حراست از نمادهای ملی و همچنین اتخاذ تدابیر جدی تری در زمینه مقابله با مصادره نمادهای ملی می تواند به طور موثری در حفاظت از نمادهای ملی تأثیرگذار باشد.  
۵.

فرا تحلیل مطالعات آسیب شناسی گرایش خانواده های تهرانی به شبکه های ماهواره ای تازه تاسیس فارسی زبان (درمنطقه1 ناحیه 3) تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آسیب شناسی گرایش به ماهواره خانواده تهرانی شبکه های فارسی زبان تازه تاسیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۲
مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش شناخت آسیب های گرایش خانواده های تهرانی به شبکه های تازه تاسیس فارسی زبان (ساکنین منطقه1 ناحیه3 تهران) است. روش پژوهش: باتوجه به موضوع و اهداف تحقیق روش اجرای پژوهش ازنوع مطالعات فرا تحلیلی و تحقیقات کاربردی، شیوه اجرا توصیفی ونحوه گردآوری داده ها به صورت کمی خواهد بود وداده ها به صورت میدانی وبا استفاده ازپرسش نامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. به منظور انتخاب نمونه از روش غیر احتمالی نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه 26 نفر و برای انجام پیمایش پرسشنامه ای 195 نفر می باشد. یافته ها: نتایج بخش کیفی این پژوهش حاکی از آن است که مصاحبه شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی افراد سریال ها و برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند. به طور کلی می توان گفت که افراد خانواده، خواهان تغییرات در روابط با جنس مخالف خود و سهیم شدن در قدرت می باشند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج بخش کمی این پژوهش آسیب های هم چون افزایش مصرف گرایی، افت عملکردهای تحصیلی و شغلی، بلوغ زودرس، ترویج خشونت، مدگرایی، ترویج خانواده های بدون ازدواج و تهاجم فرهنگی خانواده های تهرانی را بیشتر از گذشته تهدید می کند.
۶.

نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان (مورد مطالعه:سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی کیفیت زندگی کاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه و هدف پژوهش: کیفیت زندگی کاری که عامل مهمی در ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می رود، خود تحت تاثیر فرهنگ سازمانی قرار می گیرد. تحقیق حاضر در همین راستا هدف خود را بررسی نقش و تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قرار داده است. جامعه آماری در این تحقیق عبارت بود از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شش ماهه نخست 1395 که شامل 2500 نفر است. نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی و به حجم 334 نفر به پیشنهاد فرمول کوکران انتخاب گردید. روش پژوهش: ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت 5 سطحی فرهنگ سازمانی(بر اساس مولفه های فرهنگ سازمانی رابینز) مشتمل بر 60 سوال و یک پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون مشتمل بر 35 سوال (گویه) که روایی آنها با اخذ نظر اساتید راهنما و مشاور و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (به ترتیب با مقادیر آلفای 817/0 و 843/0) احراز گردید. یافته ها : نتایج تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که مولفه های فرهنگ سازمانی رابینز به استثنای دو مولفه یکپارچگی و الگوی ارتباطی،بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاثیر دارند. نتیجه گیری: هم چنین مشخص شد که بیشترین تاثیر در این میان مربوط به مولفه خلاقیت فردی و کمترین تاثیر مربوط به مولفه رهبری بوده است.  
۷.

بررسی رابطه رهبری اخلاقی مدیران مدارس با کیفیت زندگی کاری معلمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی کیفیت زندگی کاری معلمان آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۳۸
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه رهبری اخلاقی مدیران با کیفیت زندگی کاری از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه 10 شهر تهران است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 95 - 94 می باشد که شامل 625 نفر بوده است. بر طبق جدول مورگان، حجم نمونه بدست آمده 235 نفر بوده است که تمامی این افراد به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. از روش تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1988) و رهبری اخلاقی عمادی فر (1388) استفاده شده است که برای تأیید پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای کرونباخ برای کیفیت زندگی کاری و رهبری اخلاقی مدیران به ترتیب 921/0 و 879/0 بدست آمده است. در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای و رگرسیون به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از دیدگاه معلمان، رهبری اخلاقی مدیران کمی از حد متوسط بالاتر است اما کیفیت زندگی کاری از حد متوسط کمتر می باشد. علاوه بر این، نگرش معلمان نسبت به اخلاقی بودن سبک رهبری مدیرشان رابطه مثبت و معناداری با کیفیت زندگی کاری آنان دارد. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نیز بیانگر این است که از میان متغیرهایی که وارد معادله رگرسیونی شده اند، فقط متغیر اعتماد در مدل نهایی باقی مانده است که این متغیر در کل 5/31 درصد از تغییرات متغیر وابسته (کیفیت زندگی کاری) را تبیین می کند. نتیجه گیری: مدیران به عنوان رهبران آموزشی باید با برنامه ریزی مناسب و مستمر و رفتار ترغیبی سعی نمایند توانایی ها و استعدادهای نهفته کارکنان را کشف نمایند. این رهبران می توانند با ارتقای کیفیت زندگی کاری در بین معلمان موجب خلق ایده های نو، یادگیری مشارکتی، افزایش جو تفاهم، ارتقای سطح دانش حرفه ای، به روز شدن علم و در نهایت پیشرفت مدرسه شوند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸