مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 15 بهار 1400 شماره 51 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر توسعه سرمایه فرهنگی در نظام آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه فرهنگی پیشرفت تحصیلی آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۵۵
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر توسعه سرمایه فرهنگی در نظام آموزش و پرورش انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و آگاه در زمینه سرمایه فرهنگی و در بخش کمّی شامل تمام دانش آموزان دبیرستان در شهر تهران می باشد. روش پژوهش: حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (20 نفر) و در بخش کمّی براساس فرمول کوکران 300 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر AVE به تایید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 968/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی و t تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده به شناسایی 10 مولفه و 185 شاخص منجر شد که 5 مؤلفه اثرگذار شامل هویت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تعاملات خانوادگی، مصرف رسانه و سبک زندگی و 5 بعد اثرپذیر پیشرفت تحصیلی، توانمندسازی دانش آموزان، مسئولیت پذیری اجتماعی، مقبولیت اجتماعی و شادی دانش آموزان تأثیر دارند. نتیجه گیری: نتایج دیگر نشان داد که وضعیت موجود مؤلفه های شناسایی شده در توسعه سرمایه فرهنگی در نظام آموزش و پرورش مطلوب است.
۲.

بررسی و تبیین شاخص های انسان فرهنگی از دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آیت الله خامنه ای انسان تربیت فرهنگ انسان فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۶۰
هدف پژوهش: یکی از نیازهای امروز جامعه اسلامی ما توجه گسترده به امر فرهنگ است. به لحاظ ویژگی های فرهنگی کشور و نیاز روز افزون به معرفی و تبیین ملاک ها و معیارهای صحیح از یک انسان فعال در حوزه فرهنگ، ضرورت انجام این مطالعه بنظر رسید. لذا در همین راستا تحقیق پیش رو به تعریف، شاخص ها و ویژگی های انسان در حوزه فرهنگ پرداخته وشناختی را ایجاد نموده است که معیاری برای ارزش سنجی مقوله ای بنام فرهنگ و آنچه از یک انسان فرهنگی انتظار داریم، باشد. روش پژوهش: این پژوهش براساس روش کیفی (تحلیلی- استنباطی) انجام و از نظر گردآوری داده ها کتابخانه ای است. در این تحقیق برای استخراج داده ها از تمامی مستندات موجود در سایت آیت الله خامنه ای تا پایان سال 1397 و نظریات مندرج در کتب و مقالات مختلف مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردیده است. یافته ها: آیت الله خامنه ای برای دست یابی به انسان فرهنگی، رشد در سه حوزه شناختی، تربیتی و فرهنگی را ضروری می دانستند و فرهنگ را انسان ساز و در ارتباط با انسان که مربوط به تربیت آنان در همه امور است، شناخته شد. ایشان معتقدند با تربیت صحیح اسلامی می توان انسان هایی را تربیت کرد که ویژگی هایی منحصر به فرد داشته، زندگی سعادتمندانه ای را اقامه و مقدمات تحقق تمدنی بزرگ را فراهم سازد. نتیجه گیری: انسان فرهنگی دردیدگاه آیت الله خامنه ای انسانی در تراز انقلاب اسلامی است که در سه حوزه، هفت شاخص و با 83 ویژگی معرفی می گردد.
۳.

فرهنگ اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی، پیشران توسعه ی کارآفرینی اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ اکوسیستم کارآفرینی پیشران ها کارآفرینی اجتماعی خلق ارزش اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۵
مقدمه و هدف پژوهش: مقاله بدنبال پاسخ به این سوال اساسی است که فرهنگ اکوسیستم کارافرینی دانشگاهی، چگونه می تواند در ابعاد مختلف فردی، سازمانی، آموزشی، پژوهشی و با هدف خلق ارزش به توسعه کارآفرینی اجتماعی کمک نماید. روش پژوهش: پژوهش با روش توصیفی با تکنیک پیمایش (مطالعه میدانی) و ابزار پرسشنامه محقق یافته انجام شده است. جامعه آماری تعداد 44 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی شهر تهران هستند که در حوزه کارآفرینی اجتماعی فعالیت داشته اند. یافته ها: نشان داد مقادیر  R2در بعد فردی با (548.)، بعد سازمانی با (555.)، بعد آموزشی با (508.)، بعد پژوهشی با (619.)، بعد کسب و کار با (730.)، و بعد مدیریت با (619.)، واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد فرهنگ اکوسیستم کارآفرینانه دانشگاهی می تواند به عنوان فضا و بستری برای توسعه کارافرینی اجتماعی عمل نماید. ابعاد مختلف فرهنگ اکوسیستم، پیشران های توسعه کارافرینی اجتماعی تلقی می شوند. بعد فردی با ایجاد انگیزه، اعتماد بنفس و شناسایی فرصت ها، بعد سازمانی با همکاری تیمی، برنامه ریزی و رفتار شهروندی، بعد آموزشی با کیفیت بخشی به آموزش و محتوی سازی مناسب، بعد کسب و کار با ریسک پذیری، خلاقیت، فرصت سازی و بعد پژوهشی با کیفیت بخشی به پژوهش فن آورانه و با خلق ارزش اجتماعی به توسعه کارافرینی اجتماعی کمک می نماید.
۴.

تبیین اصول فضاهای شهری فرهنگ محور با رویکرد احیای شهری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: احیای شهری فرهنگ محور فضای شهری فرهنگ تحلیل محتوای کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۳۴
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه بسیاری از فضاهای شهری به دلیل ناکارآمدی و رکود حیات شهری با کاهش جذابیت مواجهند؛ لذا به نظر می رسد فرآیند احیای فضاهای شهری فرهنگ محور، قادر است تا چالش های موجود را برطرف نموده و تا حدودی منجر به کاهش خطراتِ یکسانی فضاهای شهری شود. اینپژوهشسعیداردبابررسیاندیشه هاینظری،اصولدخیل درموفقیتفراینداحیای فضاهای شهری فرهنگ محور رااستخراجوتحلیلکند. روش پژوهش: روشتحقیقبر حسبهدف توسعه ای- کاربردیوازحیثگردآوریداده هاتوصیفی-تحلیلی است. اینپژوهشبااستفادهازروشتحلیلمحتوایکیفی،مصاحبه عمیقبه عنوانابزارگردآوریداده ها،روشنمونه گیریهدفمند و برآورد اثر براساس مدل خطی تعمیم یافتهانجامشدهاست. یافته ها و نتایج پژوهش: دست آوردهایپژوهشنشانمی دهدکه فرآیند احیای شهری با تمرکز بر فرهنگ،سعیداردتاازطریقپنجمؤلفه اصلی «ارتقاء هویت مدنی»، «پایداری توسعه»، «برندسازی شهری(ارتقاء رقابت پذیری)»، «غنی سازی سرمایه» و «آفرینش مکان»،فضاهای شهریرابرایرویارویی با پدیده جهانی سازی و رسیدن به وضعیتی پایدار آمادهکند. براساس یافته ها،اینامرازطریقپایبندیبهاصولهفت گانه: «توسعه گردشگری و رویدادمداری»، «شکوفایی فرهنگی»، «ارتقاء دارایی های شهری»، «تصویر ذهنی و خلق مزیت متمایز مکانی»، «کیفیت محیط شهری»، «جامعه مدنی»، «ساختار اقتصادی بهینه» ممکن می شود
۵.

شناسایی ابعاد تاب آوری منابع انسانی در شرایط پندمی کرونا از دیدگاه اسلام با رویکرد دلفی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تاب آوری پندومی کرونا اسلام دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۵
مقدمه و هدف پژوهش: اگر چنان چه ادیان آسمانی با تمام ابعاد و در کلیّت جامع خود، بیان و اجرا گردند می توانند آثار فوق العاده ای در تاب آورسازی و صبور بار آوردن معتقدینشان بر جای گذارند. در این میان دین اسلام با توجه به جامعیت خود و توجه به جایگاه سلامت انسآن ها در ابعاد سلامت جسمی، معنوی، روانی و اجتماعی، نقش به سزایی در افزایش سطح تاب آوری انسآن ها داشته و توجه به آموزه های این مکتب آسمانی در سازمآن ها نیز راه گشای مدیریت بحرآن ها و حوادث ناگوار خواهد بود. روش پژوهش: مقاله حاضر با هدف شناسایی ابعاد تاب آوری منابع انسانی در شرایط پندومی بیماری کرونا مبتنی بر آموزه های اسلامی تعریف گردیده و بدین منظور ضمن بهره گیری از آموزه های دینی و اخذ نظر کارشناسان خبره مذهبی، به دنبال ارائه راهکارهای جامع جهت افزایش تاب آوری منابع انسانی در مقابله با ویروس کرونا می باشد. یافته ها: نمونه آماری این پژوهش 30 نفر از کارشناسان مذهبی شاغل در سازمآن های دولتی بوده و به روش نمونه گیری گلوله برفی شناسایی و انتخاب شده اند. نتیجه گیری: در فرایند شناسایی ابعاد تاب آوری از روش دلفی فازی بهره گرفته شده و در طی سه مرحله نظرسنجی ابعاد تاب آوری در چهار بعد اصلی تاب آوری مالی- اقتصادی، تاب آوری جسمی- زیستی، تاب آوری فرهنگی- اجتماعی و تاب آوری روانی – معنوی در بیست مولفه مورد شناسایی قرار گرفته شده که می تواند چارچوب مناسبی جهت تدوین برنامه های ارتقای سطح تاب آوری منابع انسانی جهت مقابله با پندومی کرونا در سازمآن های امروزی باشد.
۶.

بررسی فرهنگ سازمانی (مدل کویین) با امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در سروش رسانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدیریت دانش اخلاق حرفه ای نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۳
مقدمه و هدف پژوهش: نقش فرهنگ سازمانی حاکم در یک سازمان در امکان استقرار مدیریت دانش موضوعی است که در مدل های فرهنگ سازمانی و در سازمآن های یادگیرنده مورد توجه است. هدف اصلی این مقاله بررسی فرهنگ سازمانی با امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در سروش رسانه است. روش پژوهش: این پژوهش براساس پیمایش و با ابزار پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت به عنوان ابزاری برای ارزیابی متغیرها استفاده شد. نمونه نویسندگان شامل 276 نفر از اعضای 13 بخش برگزیده هدف می باشد . یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در سازمان مورد بررسی از حد متوسط بالاتر بوده و در بررسی متغیر های دموگرافیک (جنسیت، سابقه خدمت، میزان تحصیلات) میزان اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در بین کارکنان زن بیشتر از مرد می باشد. اما میزان اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در سایر متغیر های دموگرافیکی یکسان می باشد. نتیجه گیری: هم چنین نتیجه گرفته شد که با افزایش فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای و مولفه های آن، چون شایستگی تخصصی کارکنان، شایستگی پداگوژی، رشد و توسعه مدیریت دانش در سازمان نیز افزایش می یابد.  
۷.

رابطه سرمایه فرهنگی با سبک های فراغتی نابینایان و کم بینایان شاغل و بازنشسته شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نابینا کم بینا سرمایه فرهنگی اوقات فراغت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۶
هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با سبک های فراغتی نابینایان و کم بینایان شاغل و بازنشسته شهر تهران انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی با رویکرد معادلات ساختاری بود.جامعه آماری موردنظر در این پژوهش، 50 نفر از افراد نابینا و کم بینایی که در حال حاضر شاغل هستند یا بازنشسته شده اند، می باشند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو و پرسشنامه محقق ساخته سبک های اوقات فراغت دو نظریه پرداز خارجی (دومازیه) و ایرانی (رجب زاده) می باشد. نتایج تحقیق و خروجی با نرم افزار پی ال اس مشخص گردید. یافته ها و نتیجه گیری : رابطه و تاثیر آشکار سرمایه فرهنگی بر اوقات فراغت نابینایان و کم بینایان تایید شد. مطالعه ضرایب تأثیر هر یک از عوامل نشان داد که بیشترین ضریب تأثیر مستقیم بر سرمایه فرهنگی به بعد مهارت در بیان مطالب و مدارک تحصیلی به اندازه مشابه به میزان 0.329 و هم چنین بیشترین ضریب تأثیر مستقیم بر اوقات فراغت به بعد فراغت فرهنگی - هنری به میزان 0.384 است. این نشان از اهمیت سبک فرهنگی هنری و سهم آن در اوقات فراغت نابینایان و کم بینایان دارد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸