مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال 5 بهار 1390 شماره 11 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تعیین سطح سرمایه اجتماعی مدیران آموزش عالی کشور بر مبنای الگوی دانشگاه هاروارد (نمونه موردی: مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه سرمایه اجتماعی مدل هاروارد مدیران آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۳
مقدمه و هدف پژوهش: در عصر حاضر مدیران برای توسعه، در عین حال که به سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و انسانی توجه می نمایند، باید نظر خود را بیشتر به سرمایه اجتماعی معطوف نمایند، زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع هدف این پژوهش، تعیین سطح سرمایه اجتماعی مدیران آموزش عالی کشور بر مبنای الگوی دانشگاه هاروارد می باشد. روش پژوهش: پژوهش ذیل از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که با توجه به تعداد مدیران مذکور و با توجه به ضوابط نمونه گیری بر مبنای جدول مورگان تعداد 369 نفر از مدیران ارشد، پایه و میانی به عنوان نمونه مورد پژوهش بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح مولفه مشارکت سیاسی از مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی در میان مدیران در رتبه نخست و رهبری مدنی در رتبه انتهایی قرار دارند. نتیجه گیری: مهمترین نتایج حاصل از اجرای این پژوهش عبارتند از: ضرورت افزایش سطح اعتماد در میان مدیران از طریق ایجاد شبکه های علمی و تخصصی مدیریت ،برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ویژه مدیران جهت شناخت اهمیت سرمایه اجتماعی، گذر از حسابداری سنتی و توجه به حسابداری جدید در جهت تعیین میزان سرمایه های مادی و معنوی دانشگاهها، به کارگیری شیوه های جدید تشویق و تنبیه و ارتقای جایگاه سازمانی با تدوین شاخص های جدید عملکردی بر مبنای میزان افزایش سطح سرمایه اجتماعی.
۲.

موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران و ارایه راهکارهای مدیریتی در این حوزه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ توسعه سیاسی خودمداری پنهان کاری ثبات جویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۳
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی برخی عوامل بازدارنده فرهنگی در مسیر دستیابی به توسعه سیاسی انجام گرفتهاست. در این پژوهش، از مولفههابی مستور فرهنگ جامعه بعنوان عوامل فرهنگی موثر بر توسعه سیاسی استفاده شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش کاربردی و از لحاظ اجرا از نوع پیمایشی می باشد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین خودمداری و پنهانکاری با توسعه سیاسی افراد وجود دارد. و برای متغیرهای سنتگرایی و ثباتجویی رابطه معناداری با توسعه سیاسی افراد یافت نشد و این دو فرضیه رد گردید. همچنین از بین فرضیههای جمعیت شناختی پژوهش شامل متغیرهای جنسیت، درآمد اقتصادی، مالکیت مسکن، پایگاه اجتماعی، قومیت، محل تولد )شهر یا روستا( و سن، فقط متغیر رابطه جنسیت با توسعه سیاسی تایید نگردید. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که دانشجویان بدون تاثیر عوامل سنتی خواهان تغییر هستند از سوی دیگر خودمداری و پنهانکاری از موانع اصلی توسعه سیاسی افراد باید مورد توجه برنامهریزان کلان کشور قرار گیرد. همچنین نبود رابطه بین جنسیت و توسعه سیاسی حاکی از رشد سیاسی زنان تحصیلکرده می باشد.
۳.

میزان اثر بخشی طرحهای برون سپاری دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یک نهاد فرهنگی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برون سپاری اثربخشی نهاد فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۹
مقدمه وهدف پژوهش: امروزه سازمان ها و نهادهای فرهنگی مدرن می توانند اغلب کارهای غیرآموزشی را با عقدد قرارداد به شرکت های پیما نکاری خارج از موسسه واگذار نمایند که اصطلاحا این عمل به بدرون سدااری 1 معدرو است. در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جندوب بعندوان مطاععده مدوردی و تعدت عندوان ید نهداد فرهنگی، برخی از فعاعیت های غیر آموزشی و غیر استراتژی خود را برون سااری نموده است. هد این پدژوه آن است که میزان اثر بخشی برون سااری را در این واحد دانشگاهی مشخص نماید. روش پژوهش: این پژوه از روش پیمایشی استفاده نموده است. جامعه آماری شامل کلیه مسئوعین دسدت انددر کار فعاعیت های واگذار شده به پیمانکاران، )دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب( می باشد که دراید ن ارتبدا از روش سرشماری استفاده شد. داده ها توسط پرسشنامه و انجدا ماداحبه جمدو آوری شدده ، بدر ای تجزید ه تعلید ل استفاده شده است. T-Test اطلاعات نیز از آمار توصیفی)نمودار، درصد، میانگین، …( و آزمون آماری یافته ها: برون سااری باعث سرعت انجا کار، کنترل بهتر فعاعیت ها، افزای کفیت خدمات، استفاده از مهارت فنی، آزاد شدن سرمایه، کاه نیروی انسانی و صرفه جویی در وقت مدیران در دانشگاه می شود . نتیجه گیری : سیاست برون سااری در دانشگاه تا حدود زیادی به اهدافی که در منابو علمی به عنوان مندافو حاصدل از برون سااری مطرح شده رسیده است، و مسئوعین به کارایی این روش اعتقاد دارند. اعبتده در راسدتای اثدر بخشدی بیشتر برون سااری فعاعیت های دانشگاه هنوز ضعف هایی در اجرا وجود دارد که می توان با تشکیل بانک اطلاعدا تی، مکانیز وشاخص های استاندارد برای انتخاب اصدل پیمانکداران ، انتخداب صدع ی فعالیت ت هدا بدر ای واگدذار ی و ارزیابی های مستمر توسط شاخص های عینی، این موانع را رفع نمود.
۴.

بررسی تأثیر میزان هوش هیجانی بر قابلیتهای مدیریت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش هیجانی قابلیت های مدیریت برنامه ریزی سازماندهی هدایت کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۴
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیر هوش هیجانی 1 بر قابلیتهای مدیریت در سطح دانشگاههای پیام نور استانهای خوزستان، لرستان و ایلام می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه رؤسای دانشگاههای پیام نور استانهای فوق الذکر می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش کلیه جامعه آماری را به عنوان مبنا قرار داده ایم، و از نمونه گیری صرف نظر شده است. لازم به یادآوری است که تعداد رؤسای دانشگاههای استانهای یاد شده مورد پژوهش 18 نفر، برابر با تعداد 18 مرکز دانشگاهی می باشند. پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش عبارتند از: 8( پرسشنامه هوش هیجانی 2( پرسشنامه وظایف مدیریت، اثر هاینزوی ریچ 3 و هارولد کونتز 4. برای بررسی چهار فرض جزئی از بار-آن 2 آزمون همبستگی پیرسون و برای فرض اصلی )کلی( از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بین هوش هیجانی و قابلیت های مدیریت )برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل(، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که هر یک از این چهار فرض با آزمون همبستگی پیرسون محاسبه گردید. و نتیجه فرض اصلی (کلی) در خصوص تأثیر میزان هوش هیجانی بر قابلیت های مدیریت، حاصل تحلیل رگرسیون به روش گام به گام، دارای ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی خرده مقیاس های قابلیت های مدیریت تأیید می گردد. 28 درصد واریانس هوش هیجانی توسط متغیرهای پیش بین قابل تبیین است. همچنین از میان متغیرها در مرحله یک تنها متغیر قابلیت برنامه ریزی متغیر پیش بین خوبی در پیش بینی کنندگی برای هوش هیجانی است، و سایر متغیرها )قابلیت سازماندهی، قابلیت هدایت، قابلیت کنترل( نیز در پیش بینی کنندگی برای هوش هیجانی مدیران نقش کمتری ایفا می کنند.
۵.

تأثیر مدیریت دانش بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان صدا وسیمای استان تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت دانش خلاقیت کارکنان صدا و سیما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۱
مقدمه و هدف پژوهش: مدیریت دانش در یک سازمان برای انباشت اطلاعات سازمانی و توسعه و تعالی سازمان لازم و ضروری است و این موضوع بر میزان توسعه و پیشرفت بخشهای مختلف و نیز مولفه های مختلف سازمانی تاثیر دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان صدا و سیمای استان تهران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش، یک پژوهش از نوع زمینه یابی است. اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی و بوسیله پرسش نامه ازبین نمونه آماری 313 نفری از جامعه آماری 2212 نفری کارکنان زن و مرد سازمان صدا و سیما جمعآوری گردیده است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که و در صورتی که مشارکت در دانش در یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت نیز به میزان 399 % افزایش خواهد یافت؛ در صورتی که سازماندهی دانش یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 393 % افزایش خواهد یافت؛ در صورتی که کاربرد دانش یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 312 % افزایش خواهد یافت؛ در صورتی که ارزیابی عملکرد دانش یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 311 % افزای خواهد یافت؛ و در صورتی که کشف و خلق دانش آموزان یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان 323 % افزایش خواهد یافت. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت در دانش، سازماندهی دانش، کاربرد دانش، ارزیابی عملکرد دانش و کشف و خلق دانش بر خلاقیت کارکنان تأثیرگذار است.
۶.

طراحی الگوی بومی طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صنعت گردشگری هتلداری طبقه بندی هتل رتبه بندی هتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۲
مقدمه و هدف پژوهش: هتلداری یا میهمانداری یکی از بخش های بسیار پویای صنعت گردشگری است و شامل تشکیلات و تسهیلاتی برای خواب و استراحت، غذا ونوشیدنی و انواع تفریحات است. بنابراین به دلیل اهمیت ویژه ای که هتلداری از نظر رشد اقتصادی، اشتغال زایی و نشر فرهنگ دارد، این پژوهش در پی طراحی الگوی بومی طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها در ایران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی )همبستگی( است، بنابراین به منظور اجرای عملی، از کارت فیش، و در مطالعه میدانی از پرسشنامه محقق ساخته 87 گویه ای استفاده شده است. جامعه آماری نیز شامل گروهی از خبرگان هتلداری و گردشگری بوده که به روش سرشماری و نمونه گیری تعداد 47 نفر انتخاب شده اند. یافته های پژوهش: بر اساس پژوهش انجام شده، مؤلفه های اصلی طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها در ایران شناسایی، و در مورد میزان اهمیت هر یک از مؤلفه های موثر در طبقه بندی و رتبه بندی هتل، نتایجی به دست آمد و در انتهای پژوهش نیز برای بهبود وضعیت صنعت هتلداری و گردشگری ایران پیشنهاداتی ارائه شده است. نتیجه گیری: الگوهای درجه بندی موجود در جهان برای درجه بندی هتل ها در کشورهای مسلمان به ویژه ایران پاسخگو نبوده و نتایج حاصل از اجرای آزمون فریدمن نشان داد، در طراحی الگوی بومی طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها، مؤلفه های کارکنان و مدیران تحصیل کرده و مبادی آداب، آرامش و فضا سازی مطلوب اتاق میهمانان هتل برمبنای فرهنگ معماری بومی و ملی، تنوع غذاهای سنتی و بین المللی و نیز وجود جاذبه های فرهنگی و طبیعی نقشی مهم در طراحی الگوی بومی داشته و در رشد هتلداری تاثیر چشمگیری دارند.
۷.

طراحی و ارایه الگوی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در سازمانها و نهادهای فرهنگی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارتقای کارآفرینی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه و هدف پژوهش: طی دهه های اخیر، موضوع نوآوری و کارآفرینی توجه زیادی را در بخش فرهنگی به خود جلب کرده است. این پژوهش برای بررسی توانمندی های کارآفرینی سازمانی در سازمانها و نهادهای فرهنگی انجام گرفنه تا الگویی را برای تبیین نقش مولفه های عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای )محیطی( در فرآیند ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ارائه نماید. روش پژوهش: این پژوهش از روش توصیفی- همبستگی با استفاده از زمینه یابی یا پیمایشی انجام گرفته وداده های میدانی عمدتاً از طریق پرسشنامه گردآوری شده و در تجزیه و تحلیل داده ها از انواع روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافتهها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران از کارآفرینی مطلوبی برخوردار نیست. آزمون همبستگی روابط بین عوامل ساختاری، رفتاری )محتوایی( و زمینه ای با کارآفرینی را تایید نمود وهمچنین آزمون فرضیه ها نشان داد از بین این عوامل، عامل زمینه ای و ساختاری به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر ارتقای کارآفرینی در دانشگاه دارند. نتیجه گیری: صاحبنظران اعتقاد دارند که ساختار سازمانی مهمترین فضای کارآفرینی سازمانی است و نتایج این پژوهش نشان می دهد که ساختار حاکم بر واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دارای ساختار رسمی مبتنی بر قوانین و مقررات و سلسله مراتب اداری است که با شرایط لازم برای ارتقای کارآفرینی سازمانی فاصله دارد لذا طراحی و الگوی بومی ارائه شده در این پژوهش می تواند به ارتقای کارآفرینی سازمانی براساس مدل سه شاخه عوامل ساختاری، رفتاری و محیطی کمک نماید.
۸.

طراحی مدلی جهت سنجش تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد فرهنگی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه اقتصاد فرهنگی مدل کمی و ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۸
مقدمه و هدف پژوهش: ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات )فاوا(بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه 3999 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله مدل سنجش تاثیر فاوا بر توسعه اقتصاد فرهنگی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. روش پژوهش: روش پژوهش در این مقاله مدل سازی است برای این منظور در این مقاله وزن هر یک از ابعاد به کمک دو نوع پرسشنامه )مقایسه زوجی ومقایسه نیمه متریک تکی( که در اختیار هفت تن از متخصصین ICT رشتههای اقتصاد ومدیریت فناوری اطلاعات قرار گرفت، محاسبه گردیده وبرای محاسبه میانگین و ضرایب فنی استفاده شده است. MATLAB مدل و مقایسه زوجی از نرم افزار ریاضی یافتهها: 3( از بعد جاذبههای فرهنگی، توریسم فرهنگی 13 درصد، جاذبههای تجاری 99 درصد، منابع فرهنگی 93 درصد و به برند فرهنگی 34 درصد را به خود اختصاص دادهاند؛ 9( از بعد سرمایه انسانی، فرصتهای آموزشی 44 درصد، مشاوره با هنرمندان 19 درصد، و صنعت گران و مدارس و دانشگاهها 91 درصد را به خود اختصاص داده اند؛ 1( از بعد مشارکت فرهنگی، طرحهای ابتکاری 31 درصد و کمک ومشاوره کارآفرینان 19 درصد را به خود اختصاص دادهاند؛ 4( از بعد کارآفرینی فرهنگی، صنایع دستی 41 درصد، مراکز تجاری فرهنگی آنلاین 14 درصد و حمایت از مؤسسات خلاق 99 درصد را به خود اختصاص دادهاند؛ 1( از بعد اهرم فرهنگی، صنعت رسانه ای 91 درصد، میراث تاریخی 91 درصد، آمادگی فرهنگی 93 ، بسته آموزشی 34 درصد و کمک و برنامه ریزی فنی 33 درصد را به خود اختصاص دادهاند. نتیجه گیری: از آنجاییکه در این مقاله تنها به طراحی مدل سنجش تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد فرهنگی ایران پرداخته شد، پیشنهاد میگردد که مدل کمی بدست آمده در سطوح تقسیمات کشوری، در حوزههای اقتصادی و فرهنگی و در ارگانها، سازمانها و نهادهای فرهنگی و اقتصادی مورد سنجش قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸