مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی (دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات) سال چهارم تابستان 1389 شماره 8 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاهها مطالعه موردی دانشگاه پیام نور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خلاقیت فرهنگ سازمانی تولید دانش یادگیری سازمانی مدیریت دانش رهبری هوشمندانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۵
روند اوج گیری نقش دانش، نوآوری و فنآوری های نوین در ایجاد مزیت های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمانها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب و مرکز سیاست های راهبردی سازمان ها جای بگیرد. مدیریت دانش می تواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانش سازمان ها در بخش های مختلف و تاثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم هوشمندانه، بازطراحی فرآیندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح، زمینه ارتقا سطح فعالیت ها و رسیدن به اهداف موردنظر سازمان ها را به همراه داشته باشد. با توجه به شکل گیری رویکردهای نوین در مدیریت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، توجه ویژه به مدیریت دانش در جهت نیل به اهداف این دانشگاه، ضروری به نظر می رسد. در این راستا ضمن مرور مبانی نظری پژوهش و طراحی مدل مفهومی، مولفه های پژوهش شناسایی و از طریق پیمایش، به وسیله مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مورد آزمون قرار گرفتند.
۲.

بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی و رابطه آن با عملکرد کارکنان آنها: (مطالعه موردی بیمارستان شهید مدرس و بیمارستان لاله)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی عملکرد کارکنان بیمارستان دولتی بیمارستان خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۹
این پژوهش با هدف بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستان دولتی شهید مدرس و خصوصی لاله و رابطه آن با عملکرد کارکنان آنها به منظور تعیین تفاوت فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان این دو بیمارستان بود. به روش همبستگی و در بین کلیه 1400 نفر پرسنل شاغل در بیمارستان دولتی شهید مدرس و بیمارستان خصوصی لاله تهران انجام گرفته است. در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است و یافته های آن نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان در بیمارستان دولتی شهید مدرس و خصوصی لاله، رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین فرهنگ سازمانی بیمارستانهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده شد و در نهایت در عملکرد کارکنان این بیمارستانها نیز تفاوت معنی داری در رابطه با مولفه های کیفیت، نظم و پاسخگویی به دست آمد. پژوهشگر در پایان نتیجه می گیرد که تغییر در فرهنگ سازمانی بیمارستان شهید مدرس با اقداماتی مناسب مانند شرح وظایف روشن، برقراری سیستم پاداش بر مبنای عملکرد و ارتقای افراد بر اساس شایستگی هایشان، ایجاد ارتباط و همکاری صمیمانه با کارکنان، ایجاد هماهنگی بیشتر در کارها، مفید می باشد و بیمارستان خصوصی لاله نیز با ایجاد امنیت شغلی بیشتر، تاکید بر خود کنترلی پرسنل و توجه بیشتر مدیران به انتقادات و پیشنهادات کارکنان، می تواند در جهت رضایت کارکنان و در نتیجه عملکرد بهتر آنها قدم بردارد.
۳.

بهره وری در آیینه فرهنگ اسلامی ـ ایرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۹
«بهره وری» در فرهنگهای گوناگون معانی مختلفی دارد و هر فرهنگی با توجه به نگاهی که به انسان و جایگاه او در کائنات داشته است تعریفی متفاوت را از بهره وری بیان می نماید. با مطالعه و تامل در منابع اصیل فرهنگ اسلامی ـ ایران همچون قرآن کریم و عترت (ع) و نیز ادب و هنر پارسی می توان بهره وری را در آینه فرهنگ خودی دریافت و آن را از دیگر تعاریف تمیز داد. این پژوهش می کوشد تا ضمن توضیح مطلب فوق الذکر با مراجعه به برخی متون و اشارات مربوط در منابع مذکور، از این منظر گفتمان بهره وری در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی را بررسی نماید.
۴.

نقش آموزش عالی در گسترش تبادلات فرهنگی کشورها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش عالی ارتباطات تبادل تبادل فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱
این پژوهش درصد شناسایی نقش آموزش عالی در تبادلات فرهنگی ملل مختلف می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. نمونه مورد پژوهش شامل کلیه متخصصان و صاحبنظران و اساتید عرصه فرهنگ و آموزش عالی می باشد که با توجه به وسعت جامعه مورد پژوهش با روش سرشماری نمونه گیری صورت پذیرفت و 67 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه 30 گویه ای) استفاده شده است. مهمترین مولفه های شناسایی شده بر اساس مطالعه ادبیات پژوهش شامل: ایجاد فضای فکری، پذیرش تکثر فرهنگی، تصحیح محیط ادراکی- روانشناختی ملتها، پرهیز از سلطه جویی، رفع موانع سیاسی و دیپلماتیک، خلق معانی مشترک، دستیابی به فهم و استنباط مشترک، جلوگیری از تحجر، رقابت بین کلیه فرهنگها، توازن میان اولویتهای داخلی و خارجی می باشند که در این میان مولفه جلوگیری از تحجر در جایگاه نخست و مولفه های ایجاد فضای فکری و تصحیح محیط ادراکی- روانشناختی ملتها در جایگاه دوم و سوم اهمیت نقش و جایگاه آموزش عالی در تبادل فرهنگی میان کشورها قرار دارند.
۵.

ضرورت استفاده از الگوی مدیریتی «SWOT» در حل چالش های فرهنگی بین سنت و مدرنیته در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سنت مدرنیته چالش فرهنگی الگوی «SWOT»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱۶
در پژوهش حاضر به رابطه میان مولفه های فرهنگی سنت و مدرنیته در ایجاد چالش میان این دو پارادایم از زمان و رورد مدرنیته به متغیر مکانی ایران پرداخته شده است. همچنین رویکردهای متفاوتی که در قبال این چالش و جود داشته به طور مختصر بیان و در آخر رویکرد تعامل فرهنگی مدیریت مدار با استفاده از الگوی مدیریتی «SWOT» به منظور تعدیل چالش فرهنگی میان سنت و مدرنیته در ایران مطرح شده است. در ادامه ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیه ها مطرح و در خاتمه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ارایه شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر این هستند که میان چالش های فرهنگی سنت با مدرنیته رابطه و جود دارد. همچنین بین مولفه های فرهنگی سنت و مدرنیته در ایجاد چالش میان آنها رابطه مثبت و معنی دار موجود است.
۶.

اندازه گیری و مقایسه سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانشگاه تهران سرمایه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۷
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از حیث روش توصیفی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، روش میدانی و روش کتابخانه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش در شهر تهران در بین 456 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و دانشگاه تهران است. یافته های پژوهش نشان داد سطح مولفه های قانون مداری و تفاهم فرهنگی به ترتیب دارای رتبه اول و دوم اهمیت در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بوده و سطح مولفه های انسجام اجتماعی و مشارکت شهروندی به ترتیب دارای رتبه اول و دوم اهمیت در میان دانشجویان دانشگاه تهران بوده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون سرمایه فرهنگی در بعد فردی سطح این مولفه از مولفه های اصلی سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه تهران قوی تر از سطح این مولفه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد. و سطح مولفه های بعد اجتماعی و بعد ملی از مولفه های اصلی سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قوی تر از سطح این مولفه در میان دانشجویان دانشگاه تهران می باشد.
۷.

مشارکت های دانشجویی و نقش آن در توسعه فعالیت های فرهنگی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه مشارکت توسعه فرهنگی مشارکت های دانشجویی توسعه مدیریت فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹۳
این مقاله در راستای تبیین مشارکت های دانشجویی و تاثیر آن در توسعه فعالیت های فرهنگی نخست به اهمیت موضوع پرداخته و در ادامه ضمن توصیف مفهوم توسعه و ابعاد آن تعاریفی را در خصوص مشارکت و مزایای آن ارایه نموده و سپس نقش مشارکت های دانشجویی در توسعه مدیریت فرهنگی تشریح شده است. از آنجا که محقق در این پژوهش در صدد است تا مهمترین موانع و عوامل ایجاد ارتباط میان مشارکت دانشجویان در واحد دانشگاهی خلخال را شناسایی و راهکارهایی در جهت توسعه و گسترش بیش از پیش مشارکت دانشجویان در امور فرهنگی ارایه نماید؛ بدین منظور پرسشنامه محقق ساخته ای تهیه و در بین نمونه های 200 نفری از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه مشغول به تحصیل در واحد دانشگاهی مذکور در مهرماه 1388 توزیع و عوامل موثر در میزان مشارکت دانشجویان با دانشگاه را مورد سنجش قرار دهد. نتایج این پرسشنامه ها که در قالب یک پرسشنامه بسته پاسخ ها جمع آوری شده بود. مورد تجزیه و تحلیل و بحث و تفسیر قرار گرفت و مهمترین عوامل موثر در میزان مشارکت دانشجویان از دیدگاه این پژوهش شناسایی گردید. در پایان پژوهشگر راهکارهایی را از دیدگاه مدیریت فرهنگی که موجب نیل به افزایش مشارکت دانشجویان و ارتقا نقش دانشجویان در توسعه مدیریت فرهنگی می گردد، ارایه داده است.
۸.

رهبری دانشگاهی مبتنی بر هوش عاطفی و اثربخشی هیات علمی (مدل FEMEIL)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش عاطفی رهبری دانشگاه اثربخشی هیات علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۳
این پژوهش در راستای تبیین نقش رهبری دانشگاهی مبتنی بر هوش عاطفی در اثربخشی هیات علمی، اقدام به بررسی و مرور ادبیات موجود در حوزه های هوش عاطفی، رهبری دانشگاهی و اثربخشی هیات علمی نموده و با تکیه بر مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای صورت گرفته، مدلی پیشنهادی را ارایه نموده است. در این پژوهش، نگارنده گان ابتدا به ذکر یک مقدمه و سپس به مروری در ادبیات حوزه های سه گانه فوق الذکر، مبانی نظری و مدلهای مرتبط پرداخته اند. در پایان، مدل پیشنهادی رهبری مبتنی بر هوش عاطفی جهت اثربخشی اعضای هیات علمی (FEMEIL) ارایه شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸