حسین مظفر

حسین مظفر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر تحول سازمانی (مورد مطالعه: معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی تحول سازمانی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۵۵
مقدمه و هدف پژوهش:مقوله شناسایی و ارزیابی میزان تأثیر مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر تحول سازمانی، از نیازهای مهم معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می باشد و یافته های پژوهش می تواند کمک شایانی را به این سازمان بنماید. بنابراین توجه به مؤلفه های فرهنگ سازمانی تأثیرگذار بر تحول سازمان، امری مهم محسوب شده که در این پژوهش به دنبال آن است تا با استخراج مؤلفه های فرهنگی اثرگذار بر تحول، اولویت بندی هر کدام از این مؤلفه ها را در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مشخص نماید. روش پژوهش:با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی دنیسون، چهار مؤلفه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر تحول سازمانی شناسایی شد و با توزیع و جمع آوری 501 پرسشنامه در میان کارکنان سازمان صورت گرفت اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع آوری شده و با بهره گیری از نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون نشانه تک نمونه ای که معادل نا پارامتری آزمون تی تست یک طرفه است، داده های جمع آوری شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها:مؤلفه های: فرهنگ مشارکتی، فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ مأموریتی و فرهنگ قابلیت سازگاری بر تحول سازمانی در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اثرگذار است. اولویت اول مربوط به مؤلفه فرهنگ مشارکتی و اولویت های دوم تا چهارم، به ترتیب مربوط به مؤلفه فرهنگ مأموریتی، مؤلفه فرهنگ انطباق پذیری و مؤلفه فرهنگ سازگاری است. نتیجه گیری:بر مبنای نتایج و یافته های پژوهش و مشخص شدن ارتباط معنادار بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر تحول سازمانی وجود دارد.
۲.

طراحی الگوی اسلامی ایرانی مدیریت پوشش از دیدگاه مدیریت ارزش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: طراحی الگو الگوی اسلامی - ایرانی مدیریت پوشش مدیریت ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۲
مقدمه و هدف پژوهش: طراحی الگوی اسلامی – ایرانی مدیریت پوشش از دیدگاه مدیریت ارزش است. تحقیق از نوع مطالعات غیر تجربی و کاربردی است. روش پژوهش:1) در مرحله وزن دهی به مدل مفهومی تحقیق از نظرات 289 کارشناس (شامل: طراحان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صاحب نظران حوزه و دانشگاه)، در خصوص ارزیابی وضعیت موجود مدیریت پوشش استفاده شده؛ 2) در مرحله اولویت بندی ارزش های تحقیق، نظرات 44 نفر از خبرگان توسط پرسشنامه محقق ساخته طراحی مدل بررسی شده و برای تعیین اولویت ارزش ها از تکنیک دلفی استفاده گردید. مدل (AGIL) پارسونز را به عنوان چهار بُعد مدل تحقیق انتخاب شد و سپس ارزش های بلانچارد و اوکانر را با توجه به کسب نظر از خبرگان، بومی نموده به عنوان شاخص های مدل جا نمایی شده است. نتیجه گیری: 1)    بر مبنای الگوی طراحی شده پژوهش می توان فعالیت های مدیریت پوشش در کشور را ارزیابی نمود و بهبود بخشید. 2)    اهداف مطرح شده مبتنی بر شناسایی و دستیابی جهت مدیریت پوشش در کشور، مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در بهبود مدیریت پوشش تا حد امکان محقق شده است. 3)    ارزش شادابی با 7/30 درصد، ارزش سودآوری با 2/28 درصد، ارزش هویت 2/23 درصد و ارزش سلامت با 9/17 درصد به ترتیب چهار ارزش برتر مدل طراحی شده قرار گرفتند.
۳.

بررسی موانع تحقق طرح پیوست فرهنگی (براساس مقایسه میان نظر نخبگان و مدیران ارشد اجرایی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیوست فرهنگی موانع مفهومی موانع ساختاری و موانع عملیاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی آسیب شناسی علوم انسانی موانع ساختاری موانع فرهنگی
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۳
هدف اصلی این مقاله، بررسی موانع تحقق طرح «پیوست فرهنگی» است. بر اساس ادبیات موجود و مصاحبه، موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن طرح مذکور در حوزه های مفهومی، ساختاری و عملیاتی شناسایی شده است. نمونه آماری این پژوهش، دو گروه (هرکدام 25 نفر) و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. یافته ها حاکی از آن است که از نظر اساتید، اولویت موانع به ترتیب عملیاتی، ساختاری و مفهومی و از نظر مدیران، به ترتیب مفهومی، ساختاری و عملیاتی است. بر اساس نتیجه به دست آمده از آزمون t، هر دو گروه پاسخگو در موانع مفهومی و عملیاتی هم نظرند، ولی در مورد موانع ساختاری، تفاوت معناداری دارند.
۴.

بررسی تاثیرسازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی جوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان های غیر دولتی جوانان رفتار فرهنگی رفتار اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۵
این پژوهش، با هدف بررسی تأ ثیر سازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی جوانان، جامعه آماری متشکل از 15 ساله سازمان های غیر دولتی جوانان مجوزدار را به روش توصیفی- تحلیلی مورد آزمون - اعضای رده سنی 29 قرار داده است . در پژوهش حاضر، هشت مولفه، رفتار عقلایی، رفتار جمعی و مشارکت جویانه، رفتار برنامه ریزی شده، رفتار مسئولانه و وجدانی، رفتار مدنی، رفتار هدفمندانه و امیدوارانه، رفتار رشد یابنده و رفتار قدرشناسانه را در بین پاسخگویان بررسی کرده و فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داده است . یافت ه های پژوهش نشان می دهد که، سازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی- اجتماعی اعضا و مدیریت بر رفتار فرهنگی جوانان تأثیری نداشته اند ولی توانسته اند در توانمندسازی اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت و همچنین توسعه فرهنگ عمومی جوانان نقش موثری داشته باشند
۵.

آنومی فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان 28-13 ساله شهر تهران -(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فرهنگ اعتیاد آنومی آنومی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۵۴
آنومی فرهنگی مهم ترین بعد آنومی اجتماعی بوده که در سطح رفتارهای اجتماعی قابل تشخیص می باشد و وضعیتی است که رفتارهای افراد و گروه¬های اجتماعی در جامعه خارج از دایره هنجارها صورت می گیرد. این وضعیت ناشی از ضعف هنجارهای اجتماعی بوده و در قالب ناامنی اجتماعی، فساد اخلاقی، انحرافات فردی و گروهی، سوء استفاده از روابط اجتماعی و ... قابل مشاهده است. هنجارهای فرهنگی باید و نباید های رفتاری است که به عنوان قالب عمل کردهای اجتماعی در جامعه وجود داشته و هرگاه قدرت اعمال نفوذ برعملکرد ها را از دست بدهد، پیامد آن آنومی فرهنگی است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین آنومی فرهنگی( در حقیقت ناهنجاری موجود درا فراد نسبت به پیرامونشان) و اعتیاد افراد به مواد مخدر در بین جوانان می باشد . در این مقاله آنومی با متغیرهایی چون بدبینی،بی اعتمادی،سردرگمی و بی محتوایی سنجیده شده است . نمونه مورد مطالعه سیصد نفر از جوانان معتاد 13-28 ساله مناطق 2-6-10-14 ،شهر تهران می باشند. نمونه¬ با روش¬نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب و از نظربرخی¬ متغیر های ¬جمعیت شناختی با یکدیگرهمتا شدند. گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه های اطلاعات زمینه ای، محقق ساخته انجام شده است و داده های پژوهش با بهره گیری از شاخص آمار توصیفی وآزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل شدند. یافته ها نشان دادکه در کل آنومی فرهنگی برگرایش افراد به اعتیاد تأثیر دارد، همچنین بدبینی افراد نسبت به خود و اطرافیان در گرایش به اعتیاد ،بی اعتمادی افراد نسبت به همه چیز در اعتیادشان به مواد مخدر ،سردرگمی فرد و اغتشاش موجود بین هنجارهایش در اعتیاد به مواد وبی محتوایی زندگی و شخصیت فرد در اعتیادش تأثیر دارند .
۶.

بررسی را ههای توسعه ی مشارکت مردم در صنعت جهانگردی (مورد مطالعه: استان خوزستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صنعت گردشگری مشارکت امنیت اعتماد به نظام رسانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۶
این مقاله در راستای تبیین راه های توسعه مشارکت مردم در بهبود صنعت گردشگری در استان خوزستان، نخست به بیان اهمیت صنعت جهانگردی پرداخته و سهم این صنعت را در درآمد ملی کشور متذکر شده است. سپس جایگاه ایران با پیشینه ی تمدنی کهن و جاذبه های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی را تعریف کرده است . در این مقاله که به بررسی راههای توسعه مشارکت مردم در ارتقای صنعت گردشگری پرداخته شده است با توجه به داده های حاصل از پژوهش، متغیرهای چندی شامل اعتماد مردم به ارگانهای امنیتی و قضائی، اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران و اطلاع رسانی رسانه ها مورد بررسی قرار گرفته که بر مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری تأثیرگذار می باشد
۸.

نقش مدیران فرهنگی در میزان تحقق اهداف طرح ازدواج های دانشجویی (مطالعه موردی؛ منطقه ( 8) دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اهداف طرح ازدواج های دانشجویی مدیران فرهنگی خانواده ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۸
امروزه سن ازدواج جوانان روزبه روز بالاتر می رود و معضلات اجتماعی و اخلا قی نیز در این خصوص افزایش می یابد. باتوجه به این که یکی از وظایف خطیر مدیران فرهنگی دانشگاه ها کمک به افزایش میزان ازدواج ها در میان دانشجویان و درراستای کاهش تبعات منفی آن می باشد در این مقاله نخست به اهداف چهارگانه طرح ازدواج های دانشجویی پرداخته و در اد امه ضمن ارایه تصویری از وضعیت طرح ازدواج های دانشجویی در ایران به نقش مدیران فرهنگی در این رابطه اشاره شده و سپس مدل مفهومی پژوهش ارایه و سؤالات ، فرضیات واهداف پژوهش مطرح می گردد. در خاتمه ضمن ارایه اطلاعات مربوط به تست فرضیات، به نتایج حاصله از پژوهش نیز اشاره شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان